Vale MALANDO tijdelijk slechts I. Boerenleenbank Boerenleenbank SPECIALE PROMOTIEPLAAT O /(po ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 330 bc ft 1 1 Z EL KADETT sb up lesse 998 Ho JAC. MET, ALKMAAR Clbameókapóalon ,o&tleó' WEEKREKLAME van II i/tn 18 september: PERMANENT^! II.— lijks verse HENNE^IEREN Eigen bedtóf q A. ZOON Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat K00MENVJII0DES Voor u Foto - WUIJTS U WEET NIET WAT U MIST f- nSö..— DESIREE VERLOVINGSRINGEN Graveren L terwijl u wacht v Een persoonlijke lening ZONDAGSSCHOLEN NED. HERVORMDE KERK BETAALCHEQUE MIDDENSTANDSHANDELSSCHOOL - HEILOO MIDDENSTANDS-DIPLOMA c10y hebben de plaat die u graag hoort! Cf J.J. PANTEK0EK, Ing. NIVON ONS WINTE R0GRA NIVON IS UIT 10 SEPTEMBER 1969 Redaktie- en administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 26 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. <J3reedelaan 28 elej oon 30629 - heiloo incl. wassen en watergolven BOMEN OP DE KENNEMERSTRAATWEG GAAN DOOD Door lekkages van aardgas Op de Kennemerstraatweg, tussen het raadhuis en de Laarmanstraat, l gaan alle bomen dood. Een triest ge zicht. Oorzaak? Lekkages in de bui zen van het aardgas. (j De bomen zijn gemeentelijk eigendom en staan in de trottoirs. Het zijn vijf tien linde- en lijsterbesbomen. Ook elders staan bomen op afsterven, al dus het hoofd van de plantsoenen dienst de heer Alofs. Onder andere in ,Zuid'. Indertijd wilde een aantal bewoners van de Straatweg de bomen wel kwijt. Een uitvoerige discussie is daarover nog geweest in Heiloo's raad. Iemand die ons opbelde over deze aangelegenheid dacht dan ook eerst aan kwaadwilligheid. Maar dit is niet het geval. 0.10 p. stuk; gróte 0.14 p. st. Holleweg 147 - Heiloo k DANSINSTITUUT VAN V/ORDRAGEN m HEDEN INSCHRIJVING W VRAAG PROSPECTUS - TEL 17491 VERDRONKENOOKO 102 ALKMAAR GOEDE INFORMATIE VAN VOLKSMUZIEKSCHOOL Goed verzorgd boekje U heeft het vorige week al kunnen lezen in de .Uitkijkpost'. De Volks muziekschool Heiloo' heeft aan het begin van het cursusjaar 1969-'70 een boekje uitgegeven. Dit met een schat van gegevens. Natuurlijk om de deel name aan de cursussen te stimuleren. Een groot aantal foto's met een een voudig gehouden tekst, maakt het le zen gemakkelijk en geeft een goed beeld van het belang van algemene muzikale vorming en het leren musi ceren. Zowel door jongeren als oude ren. Uit het boekje willen we de in leiding afdrukken. Zie onze I fro Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 Muziek is een levensbehoefte Steeds meer mensen - kinderen en volwassenen - vinden ontspanning en voldoening in hun vrije tijd door de beoefening van muziek. Muziek is een levensbehoefte. En onze muziekschool voorziet hierin. Muziek is een wereldtaal. En de muziekschool leert iedereen die dat wil, deze taal spreken en verstaan. Heerenweg 151 - Telefoon 31275 Kinderen beginnen met het ,aap-noot- mies' van de muziek, gevorderden be reiken niet zelden een niveau dat res- Pekt afdwingt. Maar dat is niet het belangrijkste. Of men kind is of vol wassen, meer of minder getalenteerd, muziekbeoefening verrijkt het leven en schenkt vreugde en voldoening. En daar is het uiteindelijk om begonnen. Het is zeer verheugend dat de autori teiten het grote belang van muziek- 't Is toch zo heerlijk on/ thuis, volledig ontspan nen te* kunnen genieten van zo'n vakkundige sehoonheidsbehandeling met de vermaarde cos metica v£^i Bel: Wil Vermey (02200-31949) voor 'n afspraak. Bestevaerslaan 5, Heiloo. beoefening inzien en ons door subsi dies in staat stellen het lesgeld zo laag te houden dat iedereen kan meedoen. Dat het niet overdreven is om van een levensbehoefte te spreken bewijst de grote belangstelling. Zo'n 400 cursis ten die in totaal per week 150 uur les krijgen van bijna 30 docenten. Dit boekje vertelt u iets over het werk en de opbouw van de muziek school en verstrekt tevens informatie over de cursussen die voor inschrij ving openstaan. '3 UWE II ER - HORLOGER KENNEMERSTR NEC 414 - HEILOO TEL: 30799 Goed uitgevoerd Zoals reeds gezegd, de informatie is eenvoudig gehouden en overtuigend. Geeft dus een goed beeld van het mooie werk van de snel groeiende .Volksmuziekschool Heiloo', die thans kan werken in een bijna ideale school. Het boekje is, in overleg met het be stuur en direktie van de .Volksmu- ziekschool' samengesteld door de ar tistiek medewerker Piet Veen en ge drukt bij drukkerij .Uitkijkpost'. tegen afantrekkeltfke voorwaVrden bij7de fio ili' ximarbank vim,- wiIitvvii Westerweg 244 - Heiloo LEDENTAL NIVON SNEL STIJGENDE Naar de 200 Tot voor kort leek het dat bepaalde kulturele verenigingen aan invloed verloren. Het kwam tot uitdrukking in het ledental en in het bezoek aan de bijeenkomsten. Ook het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrien- denwerk maakte een moeilijke tijd door. De laatste jaren gaat het weer goed met het Nivon. Het ledental stijgt met de week en nadert de 200. Zojuist is het winterprogramma 1969- 1970 verschenen. Ook daaruit blijkt dat het met het Nivon weer bijzonder goed gaat. Wil men kennis nemen van dit ,in druk' verschenen program ma, dan kan men dit als niet-leden gratis bekomen bij de sekretaresse, mevrouw Fleurbaay-van Ewijk, Trom penburg 4 (West). A.s. zcfcodag 14 september starten de bijeenkomsten van de beide zondags scholen weer. De .Kruiskerkgroep'/ komt bijeen, óf in de Chr. Kleuterschool, Heerenweg (leeftijdsgroep, 4-8 jaar), öf in de Kruiskerk (leeftijdsgroep 4-12 jaar). Op beide plaafspn van 11.45 -12.30 uur. De andere g/oep komt ook dit jaar weer samen/in de VSjndelschool. Alle kinderen £5-12 jaar)Nvorden op de zelfde tikf verwacht, nl.Van 10.00 uur tot 11.00 uur, dus gelijktijdig met de kerkdienst in de Witte Nieuipe kinderen zijn van \?arte wel kom HERVORMDE GEMÉENTE Jeugdkapeldiensten en instuiven Zaterdag 13 september a.s. openen we het jeugdwerks^ïzoen 1969-'70 met een oergezellige instuifavond in ,De Rank'. Aan vank'7.45 uur. Entree 35 cent, konsumptiè^ 40 cent per flesje. Dus neem je zakgéld mee, voor 75 ct. heb je een leuke a\nd. Leeftijd: 12- 17 jaar. De jeugdkapeldiensten staten op zon dag Lt september om 10 o^ir *n »De Rank. We rekenen op een goede op komst. ANONIEM BRIEFJE IN INZAMELINGSZAKJE .Misselijk', zo reageerde één der or ganisatoren van de inzameling t.b.v. de kankerbestrijding op een gevonden briefje in één der opgehaalde zakjes. Op het briefje, dat natuurlijk anoniem was, stond: ,Gaat naar St. Nicolaas Luns. Die 108.000.000,weggeeft aan Indonesië' enz. Men is vrij om al of niet te geven voor zulk een doel. Het is wel teleur stellend voor de grote groep van me dewerksters zulke anonieme briefjes aan te treffen. ,DE VRIJHEID' OPENT HET SCHIETSEIZOEN Vanavond in ,De Rustende Jager' Woensdag 10 september begint in Heiloo weer het nieuwe schietseizoen. Na een rustperiode van drie maanden wordt in de bekende zaal van ,De Rustende Jager' te Heiloo weer be gonnen met het schieten met klein- kaliber geweren. Met dit kaliber, in de vaktermen punt 22 genaamd, wordt geschoten op een afstand van 10 tot 12 meter. Dat de Heilooër schutters van wanten weten werd bewezen doordat zij in de WINTERPROGRAMMA VAN DE KONINKLIJKE MIJ. Zeer gevarieerd Ook de Kon. Ned. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde heeft haar win terprogramma gereed. Het ziet er als volgt uit: 16 oktober 1969: De heer P. Vermeu len uit Heiloo houdt een lezing over .Orchideeën', geïllustreerd met dia's. 20 november 1969: De heer P. van der Zwaard te Aalsmeer bespreekt .Kamerplanten', toegelicht met dia's en levend materiaal. 18 december 1969: Het maken van Kerststukjes. Nadere mededelingen volgen. 15 januari 1970: De heren N. Korten- oever en H. Hendriks uit 's-Graveland treden op in ,De Zwerver' met gespro ken tekst, muziek en dia's. 19 februari 1970: Een vertegenwoor diger van de Dixie Gold Zaden' te Wijdenes vertelt over ,Het zaaien van éénjarige planten'. 19 maart 1970: Jaarvergadering. Quiz. 16 april 1970: De heer Sj. Kiestra uit Hoorn komt met het onderwerp ,Van wilde plant tot cultuurplant', met ver toning van dia's. 21 mei 1970: De heer J. Bakker te Aalsmeer laat in een lezing met dia's genieten van de prachtige Alpen flora'. Voorts zal de heer P. C. Nieuwenhuis op al deze bijeenkomsten ,de plant van de maand' bespreken. vanaf Nu kohtant betaleh zonder kontantVeld op zék met de van ill' ifmiirlmnk rimr irih-ri'i'n Westerweg 244 - Heiloo afgelopen schietkompetitie, welke ge houden werd met de verenigingen uit Bergen, Castricum, Egmond en Lan- gedijk, als eerste eindigden. Ook dit jaar staat als grootste evene ment deze vijfkamp op het program ma. Als hoogtepunt in de maand de cember organiseert Heiloo traditiege trouw de wedstrijd voor het kam pioenschap van Noord Kennemerland. Gezien de fraaie hoofdprijs, is het wel INCLUSIEF B.T.W. 2- f O Dealer: Tel. (02200) 11343 SER EEN BEKER VOOR TROMPETTERKORPS ,HEILO<?' aie 2e prijs in Hoogwoud Op het dé^ afgelopen zondag in Hoog woud gehduden concours heeft trom petterkorps*» Heiloo' weer een mooi resultaat bereikt door met 18(/ punten een 2e prijs Ve behalen en weer een pracht van eèn beker mee jiïaar huis kon nemen. Ddt in de afdeling .uit muntendheid'. *De drumband Aker sloot was ook ^eer vanjde partij en behaalde met 19B pt. eefi eerste prijs. Grote konkurrent voorbijgestreefd! Het was voor TKH we/ een heel grote eer maar liefst 7 punten meer te be halen dan de Showhand Alkmaar', die in een lagere afdeling uitkwam. In de puntenlijst van TKH kwamen zevens, achten en weer enige negens voor. Een mooi geluid yus op dit zeer streng gejureerde concours. uleringenV TKH heeft tdt nu toe imhaar eerste concours-sei/oen in de afdeling uit- muntendhe^ 2 maal een 2eien 3 maal een le prijs behaald. Het Mprps gaat nu heel hérd aan het werk met nieu we nunriners die ingestudeerd gaan worden. Voorts zullen o.a. door de grote ledentoeloop enige veranderin gen komen in de bezetting vVn het korps. Dir.: W. J. J. Gallee, Kennemerstraatweg 133, telefoon 02200-31665 De enige erkende en rijksgësubsidieerde cursus voor het Tweejarige\cursus./Voor gevorderden éénjarig. Aanvang der rtieuwe' cursus BEGIN SEPTEMBER. Aanmelden bij Yle elirekteur of bij A. M. de Vries, adj. dir., De DHestal 36, Heiloo, telefoon 31842. De lessen worden gegeven in de MAVO-school te Heiloo. duidelijk dat vele schutters zullen proberen een volle bak te schieten. Voor de gezelligheid, die wij in de vereniging even belangrijk achten als de resultaten, houden wij iedere maand een onderlinge wedstrijd waar leuke prijsjes voor beschikbaar zijn gesteld. Zonder te veel in de historie terug te gaan kunnen wij het schieten als een zeer individuele tak van sport zien. Vroeger beoefend met pijl en boog voor de jacht en via de kruis bogen, in deze moderne tijd door mid del van vuurwapens geperfektioneerd. Wanneer er liefhebbers zijn, die me nen dat deze vorm van ontspanning ook voor hen iets zou zijn, dan worden zij verzocht a.s. woensdag om 8 uur naar ,De Rustende Jager' te komen, waar zij van het bestuur nadere in lichtingen kunnen krijgen over de schietsport en een eventueel lidmaat schap. ATTENTIE Brandmeldingsniufimer commandant var/ de Heilooër vwijst or}/ er op dat de de nieuwe tele- id kunnen werken. 150, dat het nieuwe nummer van dé PoHUe 33144 niet het nummer is/wat voor\de brandweer gebruikt pfoet worden. Voor brandmelding gelieve Vj;e draai en uitsluitend 3 3 3 3 3. De Brandwee> telefoonnumh^ers foongids verwa Het is namelijli van de wereldberoemde Nederlandse tangokoning Jealousy; O iponna Clara; La Pafcma; El once; Hór mfein Lied, Violetta; Holanda Tan go; Blue Targo; Ich küsse Ihre Hand Madame e.a. Philips stereo DY 88 297 30 CM STEREO-LP Een vertrouwd adres: VAN AOS T ASTRA AT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO NIVON WINTERPROGRAMMA UITGEKOMEN Niet minder dan 5 cursussen kreatief werken Verschenen is het winterprogramma van het Ned. Instituut voor Volksont wikkeling en Natuurvriendenwerk. Er staan niet minder dan 4 cursussen kreatief werken, elk van 6 avonden, op het programma. Aanvangende in september en in oktober. Het ligt voorts in de bedoeling om in november zelfs te starten met een 5e cursus. Voor inlichtingen en opgave: poppenmakers en stof bewerking: me vrouw Fleurbaay, Trompenburg 4, tel. 31227, voor emailleren en siervoor werpen mevr. Spier, Groot Barlaken 8, telefoon 31363. Cursusleiders zijn: mevrouw Spier (emailleren), de heer P. J. Blauw, Bergen (stofdrukken), de heer J. van Erkelens (het maken van poppen en maskers), de heer G. H. J. van der Horst (het vervaardigen van sier voorwerpen) en de heer D. de Jager houtbewerking) ,Wat leeft en groeit' De heer Chr. v. d. Graaf jr. zal op donderdag 2 oktober vertellen over de vogeltrek, terwijl de heer R. Schek- kerman dia's zal vertonen over padde stoelen. Gevolgd door een excursie naar het Heilooërbos, het bos in herfsttooi op zondag 5 oktober. Het groepswerk ,Wat leeft en groeit' hoopt men voort te zetten onder lei ding van de heer Chr. v. d. Graaf jr. Een excursie om de vogeltrek waar te nemen volgt op zondag 19 oktober. Uiteenlopende onderwerpen Uiteenlopende onderwerpen zullen be sproken worden op Nivon-bijeenkom- sten, waarvan een aantal in samen werking met het Humanistisch Ver bond. Wij komen op deze bijeenkom sten nog nader terug. We willen daar om nu volstaan met ze alleen te noe men. ,Het leven van Mozart' (donderdag 9 okt.), ,Hoe ervaart u kon takt met de medemens?' (zondag 8 febr.) en ,De jeugd van tegenwoordig' (zondag 2 november). Voorts is er een leden avond gepland op maandag 16 maart. Groepswerk, geologie en discussie? Het Nivon hoopt altijd nog een werk groep Geologie' te laten starten als een discussiegroep. Een groep welke maatschappelijke vraagstukken kan bespreken. Zij die zich hiervoor op willen geven kunnen zich Wenden tot mevrouw Fleurbaay, Trompenburg 4, tel. 31227. Handenarbeidcu Ook Inlichtingen en opga Zie ook het arti assen es, lezingen feden. 31227 of 31363. in dit blad. I r\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1