i/AlLt 1 Kapsalon Betty Boerenleenbank y/ sf Boerenleenbank r ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO W ZAANSE KLOKKESI Speciale weekreklame tot en met 15 oktober... JWJ Klaverjasdrive H.S.V. Vraag niet om nylons vraag om DANLON! Kousen KOOMEN'sMlIIODES HOGE RENTE hebben de plaat die u graag hoort! SPECIALE PRGftiOTIEPLAAT J.J. PANTEK0EK, Ing. BUITENLANDS GELD Nederlandse vereniging VAN HUISVROUWEN RESULTAAT KOLLEKTE RECLASSERING 8 OKTOBER 1969 Redaktie- en administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 30 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. FAZANTEÏ TELEFOON LAN 9a - EGMOND-BINNEN -1066 Permanent Crème-behandeling Ar 7 17.50 ZEER GOED GESLAAGDE AVOND OUDERVERENIGING LIDWINASCHOOL Donderdag 25 september heeft de oudervereniging van de Lidwinaschool na een jaar aktief gewerkt te hebben haar eerste officiële algemene leden vergadering gehouden in het Bruno- gebouw. Tevens vond de bestuursver kiezing plaats. Na enkele inleidende woorden door de voorzitter de heer P. P. van Mun ster, werd onder zijn leiding het eer ste deel van de agenda op een vlotte wijze afgewerkt. Jaarverslag en fi nancieel overzicht waren reeds vooraf aan de leden toegestuurd. Het be stuur werd in zijn geheel herkozen. Intussen was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en het ge ven van suggesties. Naast vragen zo als over schoolreisjes, ophaalakties oudpapier waren er ook vragen over schooltelevisie, schooltest (beroeps- oriëntatietest), huiswerk, enz. Spontaan werden twee televisietoe stellen en een volledige antenne-in stallatie voor alle klassen aangebo den met daarnaast de toezegging dat de resterende vier toestellen zo snel mogelijk zullen volgen. Suggesties werden er gedaan o.a. met betrekking tot samenwerking met schoolbestuur, wat nog steeds een moeilijke zaak blijkt te zijn. De ouder vereniging werd op toevallige wijze ingelicht over het feit dat het school bestuur via de gemeenschapsraad haar deuren openstelt voor nieuwe bestuursleden. Er zou dan ook plaats zijn voor één vertegenwoordiger na mens de ouderverenigingen. Het schoolbestuur dat inmiddels tot vier personen is gereduceerd voert het beheer over 13 r.-k. scholen in Heiloo. Begrijpelijk dat er enig gelach opging in de zaal toen men vernam dat slechts één ouder als afgevaar digde zitting zou mogen nemen. Overigens werd het die avond ook duidelijk, voor velen misschien in het geroezemoes ondergegaan, dat de se- kretaris, of thans de administrateur van het schoolbestuur, de heer J. H. J. Overmeer tevens gemeenteraadslid is en ook zitting heeft in de onderwijs- kommissie van die raad. Principieel onverenigbare funkties Vriydag 10 ok^pbe^ in de kanV Straatweg 103 - Heiloo S Telefoon 30199 HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Vergadering op dinsdag 14 oktober Onder verwijzing naar de agenda in zake de jaarvergadering van het Rode Kruis afdeling Heiloo, opgenomen in ons blad van 1 oktober 1969, wordt medegedeeld, dat deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 14 oktober a.s. des avonds 8 uur, in het Groene Kruis-gebouw aan de Holle- I PSYCHIATRISCH CENTRUM BESTAAT 40 JAAR Wordt alleen intern gevierd Het Psychiatrisch Céntrum ,St. Wil- librord' bestaat 40 jaar. De leiding van dit centrum heeft, in overeen stemming met bepaalde richtlijnen, besloten dit feit alleen intern te vie ren. Dus zonder recepties etc. H. Mis volgens Byzantyns ritus Ter gelegenheiaV^n deze herdenking zal op zondag 23 iWember een Hei lige Mis worden gehouden, volgens de Byzantijnse ritus. Medewerking ver leent het Byzantijns koor uit Utrecht. Deze kerkdienst wordt de bewoners van het centrum aangeboden. Op dinsdag 25 en woensdag 26 no vember is er een non-stop-cabaret avond voor alle medewerkers van het Psychiatrisch Centröm. JUWEUfR - HORlOOepTE^ HENNEMERSTR hfG <iK HEILOO TtLJ07a3 over uw feehele tegoed. ili»i*iur(Mink tihir iitiiri-i-li Mogelijk dat dit ook één van de rede nen is dat de Lidwinaschool niet langs normale wegen nl. art. 72 of 101 over alle moderne leermiddelen kan be schikken. Overigens werden de ouders na een interessante inleiding door de heer J. J. L. van Doorn, hoofd van de school, over het onderwerp: ,Onze pogingen tot onderwijsvernieuwing', gekonfronteerd met dat wat te berei ken is met de leuze ,Vele kleintjes maken één grote'. Want na zijn in leiding over onderwijs-vernieuwing gepaard aan een referaat van dr. J. C. C. Rupp over: Opvoeding tot schoolweerbaarheid, een Utrechtse kinderpsychologische studie', mochten de ouders een overstapje maken naar het schoolgebouw, waar zij gekon fronteerd werden met de nieuwste leermiddelen zoals: taal-, reken-, aardrijkskunde-, verkeersmethodes enz. Daarbij echter volautomatische dia-projektor, pick-up, bandrecorder, radio's, Orff-instrumentarium en veel meer. Voor enkele duizenden guldens heeft deze school zichzelf aangeschaft, be kostigd uit de opbrengst van postze gels en oud-papier! De ouders waren soms sprakeloos van enthousiasme en er was zelfs iets te merken van spijt dat er niet meer door de ouders van deze leermedia gebruik gemaakt kon worden. Door deze avond zijn ouders en school weer dichter bij elkaar gebracht. Westerweg 244 - Heiloo D'66 AFDELING HEILOO Heiloo, 30 september 1969 Aan het kollege van B. en W. Heiloo. Geacht kollege, Hoewel D'66 waardering heeft voor het streven van uw kollege de vuilnis ophaaldienst hygiënischer en efficiën ter te laten werken, willen wij toch de volgende punten onder uw aan dacht brengen. 1. Het invoeren van plasticvuilnis zakken mag niet tot gevolg hebben, dat het dienstbetoon van de gemeen tereiniging vermindert. Dit houdt in, dat niet getornd mag worden aan het twee keer per week ophalen van huis vuil. Het verdient aanbeveling om hiernaast regelmatig het grove huis vuil en tuinvuil op te laten halen (zonder extra kosten). 2. De kwaliteit van de thans in ge bruik zijnde zakken is beslist onvol doende, terwijl het onjuist is om circa acht cent per zak winst te maken. 3. Het dient te worden toegestaan, dat naast de plasticzakken vuilnis emmers kunnen worden gebruikt. Het moet ook mogelijk zijn om de plastic- zakken, die niet door de gemeente zijn verstrekt, te gebruiken, evenals kartonnen dozen. 4. Er dienen op verschillende plaat sen in de gemeente verkooppunten te komen. D'66 hoopt, dat u aan bovengenoem de bezwaren, die van vele zijden tot ons zijn gekomen, serieuze aandacht zult besteden. Hoogachtend, B. S. Dobber (sekr.) Toelichting: De hoge prijs van de zakken en de vermindering van het dienstbetoon leiden ny al tot toeneming der ver vuiling langs de wegen, in het bos en van de sloten. De geringe 0.05) dikte van de zakken heeft tot gevolg, dat ze ver nield worden door katten en onge dierte. Verder bestaat er een reëel gevaar dat de gemeentewerklieden hun handen bezeren aan scherpe voorwerpen, die zich in de zakken kunnen bevinden. Tevens is het ons opgevallen, dat in het begin van de beperkte proef, plas ticzakken van circa 0.10 zijn gebruikt, terwijl u nu slechts zakken van infe rieure kwaliteit ter beschikking stelt. GIRONUMMER HARTSTICHTING Men heeft ons gevraagd het gironum mer te vermelden van de Ned. Hart stichting. Het is 300 te Den Haag. Zij die willen gireren of niet aanwe zig zijn bij het ophalen van de uit gezette envelopjes weten dus wat ze doen kunnen! van mevrou weer op woen: Op donderdag tweede excurs E.H.B.O.-CURSUS RODE KWIS met nieuwe instruktiemiddelen Vanaf heden is de gelegenheid open gesteld zich aan te melden voor deel name aan de cursus E.H.B.O., welke cursus door het Rode Kruis zal wor den verzorgd. Het is de afdeling Heiloo gelukt de voor deze cursussen nieuwste instruk tiemiddelen te verkrijgen, waardoor men in staat zal zijn op de meest aanschouwelijke wijze de lessen te kunnen volgen. Aanmeldingen kunnen zo spoedig mo gelijk worden gedaan bij: mevrouw Bootsman, Maas Geesteranusweg 1 te Heiloo, telefoon 30351. ERE-PRIJS VOOR BESTE KOE van slager Jb. Brink Op de Alkmaarse Landbouwdag, met als onderdeel dk veemarkt, was in de afdeling roodbonte en zwartbonte koeien kwantitatief maar vooral kwa litatief, een goede aanvoer. Slager Jb. Brink behoorde weer tot de prijswinnaars, de ere-prijs rood bont. WANDELSPORTVERENIGING ,HET PUTJE' De wandelsportvereniging ,Het Putje' houdt a.s. zondag 12 oktober een paddestoelentocht te Castricum. Over 10 of 20 km. Ook niet-leden, vanaf 8 jaar, kunnen deelnemen. Per fiets wordt vertrokken, om 10 uur, vanaf de ^pndelschool aan de Breedelaan. De d\elnemersprijs voor niet-leden van 8 t/^i 15 jaar 1.35; voor boven-16-jarigeh >0 Opgave, vóór donderdag, bij mevr. IBos, Zevenhuizerlaan 94, de heer G. .felom, Burenweg 31 en mevr. Gabriëls '£>e Hofstee 46, tel. 31433. ZYMA-NEDERLAND UIT HEILOO Zyma-Nederland, welke sinds 1Ö63 aan De Loet gevestigd was en een snelle ontwikkeling doormaakte, heeft Heiloo verlaten. Zijn we goed ingelicht naar Mijdrecht. Zyma is een onderdeel van een groot, Zwitsers concern, welke geneesmid delen etc. rw^kt en in de handel brengt. Het heeÏNjn de bedoeling ge legen een niejuw pahd te bouwen aan I fle Pastoor vin Muijenweg. Naast het l f -P--benzinestation. LEZING OVER HEDENDAAGSE JEUGD Op' vrijdag 17 oktober zal Wika Pie- tersen uit Warmenlmizen voor de Bond van Plattelandsvrouwen spre ken over ,Een vluchtige schets van de hedendShgse jeilgd.' Dit keer zijnMntréducees toegestaan. Het deklamatKcJpbje, onder leiding revel-Geyl, begint 15 oktober. n\vember wordt een ouden naar de diamantslijper# van cte fa. Asscher te Amsterdam. Y°or opgaVe, tot en met 17 oktober, bij de leden van de reis- kommissie. PLATTELANDSVROUWEN OP EXCURSIE Door de afdeling van Plattelands vrouwen werd dezer dagen de herfst- excursie gemaakt en wel naar de in de 19e eeuw gestichte diamantslijperij Asscher in Amsterdam. Allereerst werd een filmpje vertoond over dit bedrijf en werd verteld hoe vroeger de ruwe diamant eerst werd gespleten. Dit was een zeer riskant werk. Maar sinds 1910 wordt dit door zagen gedaan. Na het zagen volgt het snijden, wat uiteraard met een diamantstift gebeurt, en wordt de vorm er aan gegeven. De vorm be paalt of het b.v. een smaragd, lang werpig, een briljant, rond en plat bovenop, of een andere steen wordt. Tot slot wordt de steen geslepen. De waarde van de steen hangt van verschillende faktoren af, b.v. het ka raat, dus de kwaliteit, gewicht, kleur, zuiverheid en het aantal vlakken. Zowel bij grote en heel kleine stenen kan men tot 58 vlakken slijpen. Dat hier met kostbaar materiaal gewerkt wordt blijkt uit de richtprijs, die dit jaar 6.000,per karaat is. En 1 karaat is 1/5 van 1 gram. Hierna mocht een kijkje in het be drijf genomen worden en zagen we wat voor precies werken dit wel is. Heel interessant om dat eens te zien. Na een koffiepauze in Krasnapolski en een kijkje in de Bijenkorf ging men voldaan weer huiswaarts. 30 cm steteo LP tijdelijk sleqhts EN FRANCE AVEC MAURIAT O.a. Parlez-moi d'a^iour; La vie en rose; C'est sKbon Philips DY 88 432 J C Een vertrouwd adres: VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO FILMLIGA KOMT WEER MET 7-TAL VOORSTELLINGEN op 28 en 29 oktober eerste film De Filmliga Heiloo komt weer met een 7-tal voorstellingen m het seizoen 1969-'70. En nog voor /dezelfde prijs als 't vorig seizoen. /Voor abonne menten S. \>uitenkan/, Fontein Ver- schuirlaan öXtelefoon 31027). De voorstellingen Voorden gehouden in het .Asta'-ti^ateüf. De serie filmvoorstellingen wordt ge opend op dinsdaj/^8 en woensdag 29 oktober met ,Tlye Bqssians are com ing' van Normap YewiSon. Op de volgende data voïjmn de films: 18 en 19 november: ,BTPw-up' van MichelangeloMntonioni; 16\en 17 de cember .Giuuetta van de geesten' van Fellini; 13 on 14 januari ,,Z' van Cos ta Gavras;/l7 en 18 februari ,Epido Re' van Pasolini; 17 en 18 maart ,Die knotsgekke kerels' van Ken Kanna- gin en 14 en 15 april ,The Jearless Vampire killers' 'van Polanski. POSTZEGELVERENIGING HEILOO' Op dinsdag 14 oktober a.s. om 8.00 uur belegt onze plaatselijke postzegel vereniging een ruil- en verkoopavond in het Hervormd Centrum ,De Rank'. Voor deze avond is uitgenodigd de verzamelaars vereniging .Philatex' uit Amsterdam, die met een bijzonder grote kollektie doubletten komt. De leden die in de laatste jaren de avonden met .Philatex' hebben be zocht weten dat er dan iets moois op tafel komt. Laat deze gelegenheid uw verzame ling uit te breiden niet voorbijgaan. Ook niet-leden zijn van harte welkom. NED. VER. VAN HUISVROUWEN Op de koffie-ochtend van gister, ver telde mevrouw R. Verhaar-Musch over het werk van het I.V.H.A. Mevrouw Van Hees-Cino zal op dins dag 21 oktober vertellen over kleder drachten. Over deze klederdrachten valt veel te vertellen. Mevr. v. Hees zal voorts haar leuke poppen laten zien. Voor november staat op het program ma (dinsdag 11 november) ir. Sloos, uit Den Haag. Deze zal spreken over ruimtevaart. Ook heren mogen mee komen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van de geref. kerk. Excursie o.a. naar j Rembrandt-tentoonstelling 6 November wordt ook een excursie gehouden. Men gaat paar een grote handelsonderneming daarna naar Voor decaan- en verkoop an uw ih' %/nmrlianhr iimr iiilm'i n Westerweg 244 - Heiloo KETTINGEN VOOR HET lX? RAADHUIS De ergernis^&o/het gemeentehuis dat, ondanks de aamduiding van verkeers borden .verbodemvdn te rijden voor alle verkeey, is aaXjeiding geworden om kettingen aan teM^rengen. Voor bijrijden van het raadnhis is, behou dens voor trouwpartijen etc., niet meer mogelijk. O NOG ABONNEMENTEN O j VERKRIJGBAAR Naar aanleiding van het eerste con cert van het Noordhollancfs Philhar- monisch Orkest schrevery wij vorige week: ,Een beetje teleurstellend was het wel dat ondanks het/optreden van George van Renesse (plano), de aula van het Psych. Centrur# open plekken vertoondé Naar wij Vernemen is/ het nemen van abonnementen (van 4 concerten) ook dit jaar ter\iggelope«{. De verkoop van losse kaarten is nih#. Abonnementsconcerten komen gé1 Het aantal bezoekers van deze con certen is nog géoot, maar de terug gang in abonpémenten kan, als dit zo doorgaat, éen gevaar opleveren voor de toekomst. Daarom willen wij nogmaals de aan dacht vestigen op deze concerten van de stichting ,De Heilooër Kring', die met grote/subsidie werkt van de ge meente Heiloo, om deze kulturele ak- tiviteit mogelijk te maken. Wilt u meer weten over de nog vol gende concerten, wendt u dan tot de heer G. A. Schuyt, Pijleméeth 53, Hei loo (O.), telefoon 31911. Donderdag 25 september had boven genoemde vereniging een avond ge organiseerd, die werd verzorgd door de firma Albert Heijn. Een overwel digend aantal dames was naar de Ge reformeerde kerk gekomen, -waaron der vele nieuwe leden, en nWle daar om was het zo jammer, aat deze avond niet aan de verwachtingen be antwoordde. De beide vertegenwoor digers van deze firma, die kennelijk niet gerekendAhadden op zo'n .bloei end verenigingsleven in Heiloo', zoals ze zelf opmerkten, haddeb hun praat je met dia's daèar niet op ingesteld. Het onderwerp \De klant is koning' kon de dames niet boeien en men voelde zich deze avond dan ook niet als .koningin' behandeld. Heel wat beter gesjaagd was de ex cursie, die gehouden\werd op 30 sep tember, toen een vëertigtal dames, vergezeld van een stralpnde zon, naar Friesland ging. Hét eerste doel van dit uitstapje was/Leeuwarden, waar een bezoek werd/jebrachKaan de dis tilleerderij Bokpia. Hier werden de dames op prettige wijze onWangen in een smaakvolle^ omgeving en onder het genot van koffie met Friese koek vertelde de heer Bokma over pe gang van zaken in het bedrijf, dat dpor zijn overgrootvader werd opgerich' Na een rondleiding in dit moderne bedrijf vertrokken de dames naar het Oranjehotel, waar werd genoten van een voortreffelijke koffietafel. Eenin- formatrice van het V.V.V. Leeuwar den stond daarna gereed om de Hei- loose dames door deze mooie stad rond te leiden. Nog was het programma toen niet ten einde, want de tocht ging verder naar Makkum, waar de Koninklijke Aardewerk- en tegelfabriek Tichelaar werd bezocht. Ook hier was zoveel moois te bewonderen, dat men niet uitgekeken raakte. Interessant was het om in de fabriek het procédé van klei tot wandbord te kunnen volgen. De thee in Makkum smaakte opper best en voldaan kwam men weer in Heiloo aan. n PARTIJ VAN /DE ARBEID b HOUDT BIJEENKOMST Op dondpj^ag y oktober komt de Partij van o\A/beid weer bijeen. Nu in het Dorpshuis. Naast de jaarver slagen is er éea bestuursverkiezing. De heer D. yKooim, sekretaris, gaat heen. Dit )k\ verband met andere drukke werkzaamheden. Hij wil wel gewoon bestuurslid blijven. De raadsfraktie van de P.v.d.A. zal op deze avond verslag uitbrengen. Het komitee deelt ons mee, dat de 60 kollektanten een mooi resultaat hebben bereikt, nl. 1.555,89. Een woord van dank aan de dames en heren, die zich hebben ingezet om de kollekte te doen slagen, is hier ze ker op zijn plaats. stelling in Amst Voor opgave, bij de excursieleii Boer, Westerwe; vercamplaan 1. Heemstede en brandt-tentoon- 22 oktober, de dames De n Dutij, Ha- D.V.W. P. Heus wint snoekwedstrijd Op zondag 5 oktober jl. werd de jaar lijkse snoekwedstrijd gehouden. Dit maal werd gevist in de wateren van de visclub. Er zijn in totaal 2 maat- snoeken gevangen. De prijswinnaars zijn: 1. P. Heus (met wisselbeker) 62 cm 2. Fr. van Weelderen 51 cm De volgende viswedstrijd is op zon dag 19 oktober. Dit is de 5e witvis- wedstrijd voor de kompetitie. H. H. Hengelaars, denkt u om het inleveren van de invulstroken i.v.m. de feestavond?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1