Pop-platen voor mini-prijzen f4.95 Uitmuntende kwaliteit Kapsalon Betty Boerenleenbank Boerenleenbank Wij bieden u -•*' aan: 30 cm stereo LP's ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO MOOIE BRILJANTEN Speciale weekreklame tot en met 22 oktober ndelüjg p: Algemeen Premie S^arplan x o GELDLENINGEN *""1Dy hebben de plaat die u graay hoort J.J. PANTEK0EK, ing. Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's MODES 15 OKTOBER 1969 Redaktie- en administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 30 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. FAZANTENLAAN 9a - EGMOND-BINNEN TELEFOON 02206 -1066 Permanent Crème-behandeling 17.50 FA. DEUTEKOM OPENT OP 23 OKTOBER Opening geschiedt door mevrouw mr. J. M. Corver-vait Haaften donderdak 23 oktober om 4 uur zal burgemeester mevr. mr. J. M. Corver-van Haatten het nieuwe pand van de fa. Deqtekom, boekhandel, officieel openen. Een riant bedrijf \s op de hoek Hee- renweg-v. d. Veldénstraat verrezen. Het is ontworpen door architekt P. J. Overtoom (Alktnaar) en uitge voerd door het aannemersbedrijf, de fa. Kuijper Zn. (Heilod). Voor publiek op 24 oktober Voor genodigden is er gelegenheid, op vrijdag 24 oktober van 9-12 uur de nieuwe boekhandel te bezichtigen; voor het publiek gaat de winkel open om 2 uur. DAGELIJKS BESTUUR DER GEMEENTE BEZOCHT BIBLIOTHEEK Morgen, donderdag 16 oktober is het dagelijks bestuur der gemeente uitge nodigd, door de Stichting Openbare leeszaal en bibliotheek, om de lees zaal en bibliotheek, ondergebracht in ,Het Witte Huis', te bezichtigen. De uitbreiding en modernisering van ,Het Witte Huis' ten behoeve van de huisvesting van de leeszaal en biblio theek kwam medio juni gereed. Door bepaalde omstandigheden werd er geen officieel tintje aan gegeven. De genoemde uitbreiding etc. is bij zonder goed geslaagd en het bestuur der Stichting meende dan ook dat het dagelijks bestuur der gemeente ken nis moest nemen van datgene wat allemaal bereikt is. Volgens vertegen woordigers, die nauw betrokken zijn bij het bibliotheekwezen, welke vrij dag onze bibliotheek bezochten, is de Heiloose ,wel do meest goed ingerich te bibliotheek'. j Mutaties in het bestuur der stichting Enkele be^f uursmutaties vonden plaats in de Stichting Openbare Lees zaal en Bibliotheek. De heer Majolée, welke na het heengaan van de heer C. H. Stikkel als waarnemend pen ningmeester optrad, draagt deze funktie over aan de heer A. M. Grondhout. De heer Majolée werd be noemd tot 2e penningmeester. Tot bestuurslid werd benoemd de heer J. A. M. Sengers. De verwachting is dat per 1 januari 1970 nog enkele mutaties binnen het bestuur plaats vinden. Voor het i/i' xfHiarlMntk r/Nir ici/rririi Westerweg 244 - Heiloo OFFICIËLE BELANGSTELLING G langstelling oninginrich- dag. BIJ HEROPE Er was veel officiële bij de heropening van ting De Groot, vrijdag] Naast burgemeester /nevr. Corver- van Haaften waren namelijk nog aan wezig de wethouder/ van openbare werken de heer Bolte/i en de gemeen- tesekretaris de heer Van Loon. Voorts zagen wij, in uniform, de com mandant van de Vrijwillige Brand weer, waar de heer/Groot lid van is, de heer Nieuwpoort en de voorzitter van het korps, de heer Zander. Officiële opening door gordijn weg te trekken Door een gordijn weg te trekken van de vooringang van het bedrijf, ver richtte mevr. Corver, dus geheel in stijl, de officiële opening. De kleine 2-jarige Kees de Groot holde achter de burgemeester aan om haar een boeket bloemen aan te bieden. Bloemen en gelukwensen waren tal rijk gezonden. Zoals wij vorige week al schreven is de zaak niet alleen drastisch gemo derniseerd maar ook flink uitgebreid. Het ziet ernu allemaal uitstekend uit. Zo ook de fraaie wenteltrap wel ke naar hét bovenliggend magazijn leidt. Relaties kwamen de heeV en mevr. De Gropt gelukwensen ^anbieden. Daartoe .behoorde, namens öe Gemid- za, de heer Zoon en zij die de zo ge slaagde modernisering en uitbreiding realiseerden. WALCHEREN VIA KLEURENDIA'S met mooie begeleidende muziek Ontelbare kleurendia's, over Zeeland en speciaal Walcherén, werden in ,De Oude Pastorij' vertoond door de he ren Van Gerven en Busquet uit Am sterdam. De heer Busquet maakte de foto's; de heer Van Gerven verzorgde de tekst en de muziek. Een twee-eenheid welke opvallend'is. De heer Busquet ziet tal van .onderwerpen' en weet die fantastisch' te fotograferen; de heer Van Gerven vertelt op eenvou dige manier erover en zijn keuze van muziek is uitstekend. Een bijzondeije mooie avond dus. Alhoewel de beide heren al vier maal in dit tehuis/ zijn geweest, ziet men hen graag wjeer terug met eeft ander onderwerp iJ 'T NICOLAASKRANTJE' VOOR HET EERST UIT Uitgave van Nic. Beetsschool Op de laatste ouderavjbnd van de openbare Nic. Beetsschool werd be sloten öm ook een schoólkrant uit te geven. ,Het eerste krantje' zoals men het zelf aangeeft, is uitgekomen. Het heeft de l^aam ,'t N4colaaskrantje' gekregen. De schoolkrant begint^ met het stellen van vragen, zqals ovfr de bestaande als de toekomstige ^chool, over de plaats ervan en\ wejk vak het liefst gedaan wordt. Terwijl de ene lè^éling schrijft: ,De school is nog kloïgaaf, schrijft een ander dat een niet/toe school wel no dig is, want er/ziften geen sloten op de w.c.'s Dat de nieuwe/ schbol vlak bij de spoorbaan komt te liggen vindt de één leuk, de ai/der zi«(t op tegen de herrie. Zwemmen is fdvoriet, rékenen vinden leerlingen ,een rotvak'. Er zijn al erg leuke bijöragen van leerlingen. Ook een groot\antal te keningetjes siert dit nieuwe school- blaadje. MARIONETTENVOORSTELLING OP ZATERDAG 25 ^KTOBER Ter gelegenheid van de Kinderboe kenweek orgdni§eert de stichting .Openbare Bibliotheek' een marionet tenvoorstelling op /at^rdag 25 okto ber in het .Asta'-^heat^;. Te verzor gen door ,De Tovercirkel onder lei ding van Jan vap' Erkelens\Kaartjes hiervoor zijn te verkrijgen op tie ope ningsuren van de jeugdbibliotheek. LEZING L.O.M.-ONDERWIJS Zoals reeds als bekend mag worden verondersteld heeft de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening te Heiloo een avond georganiseerd voor alle aangesloten vrouwenorgani saties, op donderdag 16 oktober in de grote zaal van de geref. kerk aan de Noordergeeststraat. Aanvang 8 uur. Op deze avond hoopt mevrouw M. Nass, direktrice van de L.O.M.-school te Alkmaar, te spreken over dit onderwijs. Gaarne nodigen wij allen, die belang stelling hebben voor dit onderwijs, nogmaals uit deze lezing bij te wonen. Voor (o.a. voor aankoop of bouw van een woning) ih- sfniitrhaiil. riwr ii-ih-ri'i'ii Westerweg 244 - Heiloo KATH. VROUWENGILDE Afdeling Heiloo De tweede bijeenkomst in dit seizoen wordt gehouden woensdag 22 oktober om 8 uur in het het Brunogebouw. De heer G. Bouwstra van het bureau voorlichting merkartikelen komt spreken over allerlei artikelen en merken. Dit belooft niet alleen een leerzame, maar mede door diverse verrassingen ook een gezellige avond te worden. 3UWEUt6 - HORLOGER KENNEMERSTP WEG - MEIIOQ TEL:30799 DOKTER H. H. B^EK PLOTSELING OVERLEDEN Vlak voor doctoraal examen Zaterdag bereikte ons hét onthutsen de bericht dat 's nacht^ was overle den dokter H. H. Beek, op 47-jarige leeftijd. Dokter Beek was kort tevo ren opgenomeh in een ziekenhuis. In 1948 deed dokter Beek zijn artsen examen aan de Riïksuniversiteit te Leiden. Als officier van gezondheid was hij o.a. in Indonesië, waar hij ook (in Soerabaja) geboren werd. In 1951 werd de overledene afdelings geneesheer aan het Psychiatrisch Centrum ,St. Willibrord'. Zijn over lijden heeft een abrupt einde gemaakt aan een toekomstige carrière. Dokter Beek werd namelijk benoemd tot ge neesheer-di/ekteur van het Psych. Centrum /Reigersdaal' te Heerhugo- waard (onderdeel v. ,St. Willibrord') tot welke stichting kortgeleden werd overgegaan. Zou op proefschrift promoveren Naast zijn werk als psychiater is dok- rer Beek werkzaam geweest op het gebied van de elektro-encefalografie, waarin hij een opleiding kreeg te Wassenaar, Parijs en Marseille. De revalidatie van geestesgestoorden in het kader van arbeidstherapie en be schutte werkplaatsen heeft zijn bij zondere belangstelling gehad. Dokter Beek zou op 5 november het doctoraal examen doen. Hij maakte daarvoor een proefschrift .Waanzin in de middeleeuwen'. Uit dit proefschrift, als boek dezer dagen verkrijgbaar gesteld, lichten wij het volgende. Eén van de meest boeiende facetten van een cultuur is de houding die een samenleving op een gegeven moment heeft ten opfeichte van de zieke mens. Merkwaardig is, dat er een verschil blijkt te bestaan tussen de houding tegenover de lichamelijke en die te genover de geestelijk zieke mens. In het proefschrift wordt de middel eeuwse samenleving ten aanzien hier van doorgelicht. Begrip voor de mid deleeuwen heeft lange tijd ontbroken. De laatste jarep brengt men enig begrip op voor de zorg en behandeling die de middeleeuwer zijn lichamelijke zieken gaf. Wat de geestesgestoorde mens betreft, blijft men de middel eeuwen zien als eep tijd die zijn gees teszieken als bezetenen verstootte en als heksen verbrandde. Dokter Beek geeft blijk van een diep gaande interesse in jde historie. Jaren lang heeft hij zich intensief bezig ge houden met dfeze materie. De studie van dokter Beek doet ein delijk recht aan de zorg voor de gees tesgestoorde mens in de zo vaak als donker beschreven rqiddeleeuwen. Het proefschrift zal velen verrassen door de nieuwe opvattingen; sommi gen misschien schokken doordat het schijnbaar vaststaande zekerheden minder zeker doet blijken. Op velerlei terrein werkzaam Naast zijn direkte werk als medicus, was dokier Beek, indirekt, ook op andere terreinen werkzaam. Het werk van de Sociale Werkplaats interes seerde hem in bijzondere mate. In de vorige raadsvergadering werd dokter Beek nog benoemd in de Bijstands- kommissie. Naar wij vernemen is de uitgever van het boek .Waanzin in de middeleeu wen' de fa. Callenbach (Nijkerk) en de Toorts (Haarlem). Het zal ook in de Engelse taal gaan verschijnen, omdat er grote belang stelling bestaat in Engeland en Ame rika. Mogelijk dat het ook in een Franse druk verschijnt. Gister had, na een Eucharistieviering in de Kapel van het Psychiatrisch Centrum ,St. Willibrord' de crematie plaats te Westerveld. RAAD VOTEERDE BELANGRIJKE BEDRAGEN VQOR TERE VERLICHTING In de laatste raadsvergadering vo teerde deNfaad 25.0)38,voor ver betering van de straatverlichting van de Westerwég, tussen de Stationsweg en de Beliesléi^n en 10.080,voor de plaatsing vqn 23 lichtmasten op de Westerweg èp Runxputteweg. De heer Dekker\stelde de vraag of men bij plaatsing van lantaarns meer rekening wil houdetejnet de bestaan de bomen. Vele belemmeren straatverlichting (vooraf tussen de Zeeweg en de Van Vladerackenlaan, Red.) VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO VONDELSCHOOL HOUDT OUDERAVOND heden, woensdag, in dq geref. kerk De ouderkommissie van de openbare Vondelschool heeft de ouders van de leerlingen uitgenodigd voor een bij eenkomst, voor heden, woensdag avond in de zaal van de geref. kerk aan de Noordergeeststraat. Het is een zeer afwisselend program ma wat geboden wordt. Begonnen wordt met 3 volksdansjes, Verbale ex pressie en .Hansje en de tafel van 3'. Onder leiding van resp. mevr. Tentij, de heren Moleman en Kramer en mej. Hamstra. De heer Diepaar, leraar handenar beid aan de Heiloosé openbare school voor Mavo, j de John F. Kennedy- school, zal spreken Wer ,De plaats van de expressie in onze lagere school. Na de pau^e is er gelegenheid om vragen te stellen overjdit onderwerp. Enige .huishoudelijke -zaken' komen aan de orda, o.a. verslagen van leden van de ouderkommissie. Mededelingen volgen tenslotte, door het hoofd van de school, de heer Rommel. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 als in groeps- tocht binnen volbrengen ont- de SLUITIN GS WANDELTOCHT N.W.B. op zaterdag 8 november vanuit Heiloo Ter afsluiting van het w^ndelseizoen van de Noordhollandse Wandelsport Bond, organiseert men /op zaterdag 8 november variuit Heiloo een zgn. sluitingswandeltocht. Gestart wordt, oni, half één, vanaf de Vondelschool aai» de Breedelaan. Gewandeld kan er gorden 10 of 15 km. Zowel individué verband. Allen dio de vastgestelde tijd vangen een fraaie herinnering Groepen van 11/deelnerf^ers kunnen eveneens in aaiyrierking Rpmen voor een herinneringsteken. Voor opgave en inlichtingen :\je heer P. Knip, De Kistemaker 1, Heiloo, telefoon 32681. GEPLEIT VOOR MEER ZELFWERKZAAMHEID in plaats van kontributieverhoging Vorige week schreven wij in ons ver slag over \de algemene vergadering van de s.vi ,De Foresters' dat een voorstel van\ het bestuur, /)m tot kon tributieverhoging over tè gaan, was verworpen. Hét bestuur deed dit voor stel om ondeiteoudswejfk te bekosti gen. Een deel'11, van de vergadering keerde zich tegen dez/ verhoging om dat dit honderden /jeugdleden zou treffen. Zij vonden /dit niet verant woord. Tegenover de ged/c\te van het be stuur bepaalde Eerzaamheden te laten verrichten tegen betaling, plaat ste leden een géotere zelfwerkzaam heid van de ledén. Daar woü^lt nu dan ook op gerekend! PARTIJ VAN DE ARBEID BESPRAK RAADSWERK Nieuwe sekretaris gekozen Naar aanleiding van het verslag van de raadsfraktle vart de Partij van de Arbeid, door mevr. Brolsma-Polling, ontstond er op eën bijeenkomst in het Dorpshuis eerf ^uitvoerige discus sie. Helaas moest deze discussie wor den afgebroken varhvege ,het late uur'. De wens kwam naar voren om binnenkort weer een bijeenkomst te beleggen, een sbort haering. Woningprobleem één der belang rijkste onderwerpen Op ernstige wijze werd het woning probleem aan de orde gesteld. Raads- fraktie en de vergadering waren het er over eens dat de situatie, ruim 300 woningzoekenden, onhoudbaar is. Ook over de verdeling van woonruim te was men weinig tevreden. Voor hoogbouw voelde men niet veel, tegen hoger dan 3-hoog kantte een deel der vergadering zich scherp. Alhoewel er kortgeleden een aparte bijeenkomst aan was gewijd, kwam ook nu weer het Brinkplan aan de orde. Natuurlijk ook de geschiedenis van de nieuwe methode van het ophalen van vuil. Midden in de discussie moest men naar huis maar, zoals gezegd, deze zullen binnenkorf *n groter verband voortgezet kunnèn worden. De heer D. Kporn jr. ging heen als sekretaris, ma£r blijft in 't bestuur. In zijn funktie werd gekozen mevr. Hollander-Lièr (Cruijscamplaan 1). Kontakt gezocht met D'66 De leden Werden verzocht op de Ge westelijke Jvecgadering, op 18 okto ber, aanwezig; te zijn. De heer Nou- wen zal gorden verzocht het congres op 16 err 17 januari te Groningen te bezoekep. Dafer zal o.a. gesproken worden/ over werkgelegenheid en de inkomstenverdeling. Eén der aanwe zigen drong akn een raadsvergade ring bij te wonen om een beter in- zicht in het werk op gemeentelijk terrein te krijgen. Op een vraag uit de vergadering werd meegedeeld dat kontakt is gezocht met D'66 om tot een gesprek te ko men. CURSUS STROBLOEMEN PLATTELANDSVROUWEN De Bond van Plattelandsvrouwen houdt een cursus strobloemen. Aan vangende maandag 10 november. Deze cursus omvat een drietal midda gen, in het Dorpshuis. Voor opgave bij het bestuur. Rayoncursus ,De WereldfOns Dorp' Een rayoncursus ,De wereld ons Dorp' welke in Alkmaar wordt gehouden, omvat de vdlgende onderwerpen: ,De journalistiek en de krant', ,De toe komst is nu', ,Dé\jvereld van gisteren vandaag en morgen' en Flora en fauna in de duinen'. Voorts is in tiet pTotramma opgeno men een excursie' ndar ,De Kenne mer duinen', onder leiding van de heer Kortenoevèr. Voor inlichtingen en opgave bij het bestuur van de plaatselijke afdeling. PARKEERGELEGENHEID VOOR 30 AUTO'S aan te leggen in de v. Aostastraat Men is begonnép om in de v. Aosta straat een parkeerterrein aan te leg gen, geschikt voor ongeveer 30 auto's. De fa. Groot tik Zn. voert dit werk uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1