3 b :Valé LUCIA'/ X Kapsalon Betty Boerenleenbank Boerenleenbank ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO ItboiihoMise Hartewensen 131 19 NOVEMBER 1969 36e JAARGANG NUMMER 35 I 9 t -.C Speciale weekreklame tot en met 26 november: Voor de aan- en /h verkoop van effekten ap i Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's xMODES U weet toch dat VALÉ voor het afsluiten van REISVERZEKERINGEH 111 NIVON i f nivon WELKOME GESCHENKEN^.. dj/et [do BAROMETER HYGROMETER /ETUI JPE Foto - WUIJTS - Optiek Oy hebben de plaat die u graag hoort! W00DH0USE -HARTEWENSEN A; «g e». W A. J.J. PANTEK0EK, Ing. JEUGD VAN VEERTIEN TQT ZEVENTIEN Billy Craham kleurenfilm Zang Muziek Redaktie- en administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. FAZANTENHAAN 9a - EGMOND-BINNEN TELEFOONj 02206 -1066 Permanentf Crèmè^behafideling Samen 17.50 ZATERDAG 22 NOVEMBER INTOCHT VAN ST. NICOLAAS Ontvangst op het gemeentehuis Aanstaande zaterdag 22 november vindt in Heiloo de intocht van Sint Nicolaas en zijn Pieten plaats. De op tocht, met Sint Nicolaas. wordt ge vormd door leden van sportverenigin gen en ruiters. Muziek is er van .Eensgezindheid' en het .Trompetter korps Heiloo'. De te volgen route De route is anders dan voorgaande jaren. Gestart wordt er, om 2 uur, bij het verzorgingstehuis ,Overkerck'. De stoet volgt de volgende route: Hoog en Laag, Westerweg, Stations weg, Breedelaan, Heerrnweg, Laar manstraat, Kennemerstraatweg, Fre- derica's Hof, De Loet, Burenweg, Nic. Beetsweg en Kennemerstraatweg. Bij de verzorgingstehuizen ,De Loet' en ,De Oude Pastorij' komt men om 2.45 - 3 uur. Zanghulde voor het raadhuis Omstreeks kwart over drie a half vier hoopt men bij het raadhuis te arriveren. Dan zal de Sint en z'n Pie ten ontvangen worden door het ge meentebestuur. Met muzikale bege leiding volgt er eerst nog een zang- hulde. Het St. Nicolaas-komitee zou het op prijs stellen als langs de route welke de optocht volgt men de vlaggen uit stak. Het doet feestelijker aan. ilr tfuiitrltntik rinnr iw/crivii Westerweg 244 - Heiloo DE HEER J. LAMAR PLOTSELING OVERLEDEN Bejaardenwerk trok hem Donderdagmorgen bereikte ons het bericht dat de heer J. Lamar was overleden. Voor een spoedopname was de heer J. Lamar, dinsdag, over gebracht naar het St. Elisabeth zie kenhuis in Alkmaar, waar hij op 63- jarige leeftijd overleed. De heer Lamar was in dienst van de Wolfederatie in Alkmaar. Afkomstig uit Amsterdam begaf hij zich al spoe dig in het organisatieleven. Vooral op maatschappelijk terrein. De heer Lamar werd sekretaris van de Stich ting Woonkomplex voor Bejaarden en later tweede sekretaris van de Heilooër Stichting voor Bejaarden zorg. Op dit terrein heeft hij onnoe melijk veel werk verzet. Hij deed zijn werk nauwgezet. Hij zei niet veel, maar als hij sprak dan was dat wel overwogen. Op ad ministratief terrein was hij, mede ge zien zijn funktie bij genoemde Wol federatie, een onmisbare kracht bij de beide stichtingen. Hij zal dan ook moeilijk te vervangen zijn. Het kulturele werk trok de heer La mar evenzeer. Jarenlang was hij se kretaris van het Instituut Arbeiders Ontwikkeling, thans NIVON. Ook hier hetzelfde beeld, het werk voor deze organisatie deed hij voorbeeldig. In genoemde stichtingen en organi satie hebben wij het voorrecht gehad met hem te mogen samenwerken en zijn grote werkkracht kunnen aan schouwen. Maandag had op Westerveld de cre matie plaats. In de aula van het crematorium sprak namens de direktie van de Wolfederatie de heer Boom. Deze wees er op dat de heer Lamar een onmisbare kracht was geworden voor dit bedrijf. De heer Majolée vertolkte de gevoe lens van de stichtingen Heilooër Be jaardenzorg en de Woningstichting Bejaarden. Naast zakelijke kwalitei ten bezat de heer Lamar vooral ook de gave de menselijke zijde van de zaken te doorgronden,' aldus deze spreker. De heer Majolée zei voorts dat de overledene veel is gaan bete kenen voor het kulturele en sociale leven van de gemeente Heiloo. De heer H. Lamar dankte voor de betoonde belangstelling. ARIE VAN MEVER EXPOSEERT in de Hoogovenbedryven De Heiloose kunstschilder Arie van Mever exposeert de komende weken in de Hoogovenbedrijven te IJmuiden. Zondag jl. was er gelegenheid voor andere belangstellenden dan het Hoogovenpersoneel, deze expositie te bezoeken, gehouden in de kantine van genoemd bedrijf. Arie van Mever liet een kleine 300 werken zien. Olieverfwerken en te keningen. Van de olieverfwerken wil len we noemen de portretten en van de genassen tekeningen, voor ons op vallend .Werkplaats met slijpstenen'. Ook toonde Arie van Mever een aan tal aquarellen (o.a. met als onder werp bloemen). De tentoongestelde werken zijn ook te koop, waarvoor de Rijkssubsidie, van 25%, geldt. Zie onze J Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 van alles heeft op gebied van GOUD - ZILVER en UURWERKEN. U weetitoch ook dat wij GERO-cassettes in verschil lende uitvoeringen hebben. Iiets oéer groeibriljant weet u misschien nog niet; dal gaat zo: U koopt eeii ring met briljdnt van 140,-4-na een jaar,of twee geeft u hem terug voor dezelfde prijs waar y hem voor gekocht heeft en u koopt er dan één van b.v. 240,dus met een grotere steen. U weet toch of beter, komt u eens aan, dan weet u nog veel méér. Tot ziens by: t JUWELIER - HORLOGER KENNEMER5TR MG <il4 - HEILOO TEL30/99 ih' tfPtnrhnnl. iw «v/wcn Westerweg 244 - Heiloo UITWISSELING VAN ERVARINGEN OP NATUURVRIENDEN1IUIZEN in binnen- en buitenland In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van natuurvriendenhuizen, campings e.d., in binnen- en buiten land, door leden van het Ned. Inst, voor Volksontw. en Natuurvrienden- werk. Het bestuur van het Nivon stelt het op prijs ervaringen en bele venissen uit te wisselen. Dit zo mo gelijk aan de hand van foto's en dia's. Diegenen die nog nooit naar een na tuurvriendenhuis gingen kunnen op zulk een uitwisselingsbijeenkomst zich laten informeren over de moge lijkheden. Op maandag 24 november komt men bijeen in ,De Rank' (8 uur). Ook niet-leden zijn welkom. De leiding van de samenkomst ligt in handen van Leo Verhagen. PLANNEN VOOR REALISERING VAN GEMEENSCHAPSHUIS IN DE .IJSKAST' Elders gedeeltelijke mogelijkheden aanwezig Plannen voor realisering van de bouw van een gemeenschapshuis (men kan en mag het ook noemen sociaal-kul- tureel cantrum, dorpshuis of iets der gelijks) moeten voorlopig in de .ijs kast'. Aldus burgemeester mevr. mr. J. M. Corver-van Haaften toen dit onderwerp donderdag op een bijeen komst aan de orde werd gesteld. Voorlopig is daarvoor geen geld be schikbaar. Konstant wordt gevraagd om betere gelegenheden om bijeen te komen. meente en de huidige exploitatie van ,Asta'. Nu staat het namelijk vijf dagen van de week ongébruikt. Ruimte voor uitbreiding is aanwezig, zowel aan de noordzijde als aan de oostzijde. Immers het schaftlokaal van de dienst van openbare werken gaat verdwijnen als de nieuwbouw van deze dienst, aan de Kanaalweg, gerealiseerd gaat worden. Voor de uitvoering van het Brinkplan moet het Dorpshuis verdwijnen. Was er eertijds een overeenkomst, van het gemeentebestuur mét? de vereniging het Dórpshr.is voor yf jaar, de laat ste jaren geldt die Voor sléchts 1 jaar. Dit om het gemeentebestuur snel heid van handelen té geven wanneer dat nodig mocht zijn; Een reden temeer ^om mogelijke sa- menkomst-gelegentfëfferT aan te boren en/of uit te breiden. BIJNA 300 WANDELAARS Deelnemers aan sluitingstocht Het wandelprogramma van de Noord hollandse Wandelsport Bond is, in Heiloo, vorige/ week zaterdag afge sloten met een z.g. sluitingstocht. Er namen bijna 300 wandelaars aan deel. Het leeuwenaandeel was jongeren. Het parcours liep voor de 10 km wan delaars door het westelijk en zuid westelijk deel van onze gemeente. De 15 km tippelaars namen ook het noordelijk deel van Limmen erbij. Wij vernamen dat bij een volgende aktiviteit van de N.W.B. men het parcours zal uitzetten in het oostelijk deel van Heiloo. 's Morgens leek het weer de wande laars in de steek te laten; later bleek dat het goed wandelweer was. Van de plaatselijke verenigingen namen .Stabilitas' en ,Het Putje' met een flink aantal leden deel. Rode Kruis en E.H.B.O. vereniging verleenden weer hun gewaardeerde medewerking. (Per abuis verscheen dit verslag niet in de .Uitkijkpost' van vorige week - Red.) .MENSELIJKE MOGELIJKHEDEN' Lezing voor het Hum. Verbond Voor het Humanistisch Verbond, ge meenschap Alkmaar en omgeving, spreekt op zondag 7 december in het verenigingsgebouw, Heul 11 te Alk maar, mr. A. Warburg uit Den Haag. Zijn onderwerp is .Menselijke mogelijkheden'. Het humanisme baseert zich op de mogelijkheden van de mens. Bespro ken worden de mogelijkheden in het biologische vlak - o.a. aan de hand van het boek ,De Naakte Aap' van Desmond Morris - en in het kulturele vlak. Tenslotte wordt de vraag aan de orde gesteld of op grond daarvan enkele konklusies getrokken kunnen worden voor onze visie op de mens. Wilt u méér weten over onze natuurvriendenhuizen in bin nen- en buiten/and Maandagavond, 24 nov., 8 uur in ,De Rank'AK^nn.straatw. 83 worden dia's Wrtoond. Ook niet-ledei\i zijn welkom KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 31795 Mogelijke uitbreiding van het .Asta'-theater Nu genoemde plannen dus, voorlopig, in de .ijskast' gaan rijst de vraag: ,Zijn er dan geen andere mogelijkhe den om het tekort aan goede zaal accommodatie op te lossen?' Het zou o.i. wel interessant zijn na te gaan wat voor mogelijkheden er liggen ten aanzien van het Asta'-theater. Een theater wat, /in het algemeen, thans alleen maar gebruikt wordt op zater dagen en zondagen. Dit theater, mo dern van opzet, met ongeveer 300 zit plaatsen. Wanneer het uitgebreid zou kunnen worden met een verdiept to neel, kleedruimte en foyer, zou er misschien aan een groot aantal wen sen voldaan kunnen worden. Ook van een aantal verenigingen in onze ge- SAMENSCHOLING' Discussiegroepen komen bijeen Discussiegroepen zijn aan het werk gegaan onder de nattm .Samenscho ling'. Doel is .Mensen van velerlei signatuur bijeen te brengen, die er genoeg van hebben te praten over abstrakte fraaiigheden, maar bereid zijn konkreet in de politiek, in de sa menleving bezig te zijn. Mensen tot elkaar te brengen, die bereid zijn, al pratende en doende, buiten de maatschappelijke paden treden en wensen te zoeken naar al ternatieven voor het huidige werken, het zoeken naar ontspanning, vrede en opvoeding' aldus de omschrijving. Het aantal bijeenkomsten in het sei zoen 1969-'70 is 20. Voor 1970-'71 eveneens. Dit \eerste seizoen omvat de volgende onderwerpen: 1. Vrije tijd en ontspanning, 2. werken, 3. wo nen, 4. vrede, welvaart en interna tionale verbondenheid, 5. opvoeding en onderwijs. Voor ieder onderwerp zijn vier avonden uitgetrokken. De VARA wijdde, op 13 november, reeds een uitzending aan het eerste onderwerp. Op 13 dec., 10 jan. '70, 21 febr. '70 en 4 april '70 komen achter eenvolgens deze onderwerpen aan de orde. Een soort radio-debat. Is men geïnteresseerd geraakt in .Sa menscholing' dan wende men zich tot de voorzitter van het NIVON te Hei loo, de heer T. W. Mooijman, Holle- weg 86, tel. 30059, die ook alle ge wenste inlichtingen kan verstrekken. THERMOMETER MEtf1: FOTO-^LRfUM (ook leer) Heerenweg 151 - Heiloo m JJnhn'Wwdhu** A, his magic jkütiIkhi De nieuwe LPVan John Woodhouse His Magic Accordion met o.a. Funiculi, funiculi, Êdelweisz, Stenka Rasin, LeVPatineurs, en Dichter und Bauer Philips UBY 873 006 iet o.a. v ebz. lh\ >rs, Jl 90 HEARING TER GELEGENHEID VAN WERELDSTEDEBOUWDAG Dagelijks bestuur der gemeente gaf antwoord op tal van vragen Het dagelijks bestuur der gemeente organiseerde ter gelegenheid van de Wereldstedebouwdag een soort hear ing in de gereformeerde kerk. Teke ningen kon men van tevoren rustig bekijken. Een kleine 100 inwoners maakten er gebruik van. Onzes in ziens niét denderend; burgemeester mevr. mr. J. M. Corver- van Haaften viel het lang niet tegen. Ook het gesprek tussen het kollege van Bur gemeester en Wethouders en de aan wezigen. ,Er kwamen positieve din gen naar voren,' aldus onze burge meester. Overzichtelijk geheel De tekeningen over de uitbreidings plannen waren overzichtelijk aange bracht. Zo nodig werd toelichting ge geven door de ambtenaren van enkele diensten, 's Middags namen leerlin gen van de hoogste klassen van de MAVO-scholen kennis van deze plan nen. ,Er werden enkele pittige vra gen gesteld' aldus de wethouder van openbare werken. Zo over het zwem bad, het tunneltracé (dat zo lang on uitgevoerd blijft) en het gemeen schapshuis. Grote interesse Na het bezichtigen van de verschil lende kaarten en tekeningen schoof het kollege van B. en W. achter de groene tafel. Burgemeester mevrouw Corver en wethouders mevr. v. d. Zee en de heer Bolten. Voorts waren aan wezig de gemeentesekretaris de heer Van Loon, de chef algemene zaken de heer Kaashoek en de adjudant van de Rijkspolitie de heer Los. Onder de belangstellenden waren een aantal raadsleden. Naar gelang er ruimte beschikbaar is zullen wij een aantal van de aan de orde gestelde onderwerpen in onze .Uitkijkpost' aansnijden. Willen we besluiten met de niet mis te verstane woorden van mevr. Cor ver: ,Wij zijn hier vanavond echter niet gekomen om verantwoording van ons beleid af te leggen!' VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO GEMENGD KOOR UIT DE RIJP IN H. MOEDER GOD^KERK op 23 november Op zondag 23 november zal het grote gemengd koor uit De Rijp (N.-H.) om 11 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Gods, aan de Holleweg, de eucharistieviering verzorgen. Uitgevoerd wordt de orgelmis in bes van Jos. Haydn en na de H. Mis het Avé Maria van Fr. Liszt. In verband hiermede zal de laatste H. Mis in plaats van 12 uur om half één plaats vinden. SUBSIDIE N.S.F. voor Tennisclub ,Het zal onze leden goed doen te ver nemen dat de door ons aangevraagde subsidie van het N.S.F. is ontvangen. Deze subsidie vormde een onderdeel van de betaling van het verbouwde clubhuis. Het bedrag dat wij ontvin gen bedraagt 10.000,Tijdens de jaarvergadering hoort u hierover meer details.' Aldus een berichtje in het verenigingsblad van de Tennis vereniging. Nu reeds willen wij uw belangstelling vragen voor een poging die vanuit de Gemeenschapsraad wordt gedaan om de jeugd van Veertien tot zeventien jaar ook in Heiloo een kans te geven elkaar te ontmoeten in een ruimte waarin zij op de hun eigen manier zich thuis kunnen voelen als jonge ren onder elkaar. Wij hebben ter informatie en ook om vanuit de jeugd geïnformeerd te worden een avond gepland op zater dag 13 december in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg om acht upr. Genoemde datum staat ech ter niet vast. Daarom hopen wij dat degenen die dit lezen in een volgend wordt vertoond a.s., zaterdag 22 novembeA's avonds 8 uur in de Kruiskejrk Heiloo. Hartelijk welkom Toegang vry nummei van onze gastvrije .Uitkijk post' uitkijken of 13 december blijft bestemd voor deze ontmoetingsavond of dat er\er andere datum voor ge reserveerd'zal worden in de Bruno, voor de jeugd. De jeugd van 14 tot 17 kan vrij binnenkomen, maar ook de mensen die zich jong, voelen en voor het welslagen van hét jeugdplan in welke vorm dan opk hun medewer king willen verlenen. Het werk van QÓk-Buk dat met zo beperkte middelen een, door ruimte gebrek gedwongen, beperkte groep jongeren vreugde ,kan verschaffen door allerlei evenementen moet de Heilooër gemeenschap aan het den ken zetten, en inspireren het verlos sende woprd te spreken waar het de broodnodige ruimte voor ontspanning voor de jeugd buitenshuis betreft. Sektie Vorming Gemeenschapsraad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1