Jeugddienst :Valé Kapsalon Betty Boerenleenbank Boerenleenbank Mastneechter Staar GELIEFDE OW* NIEUWE LP's VAN DE RUSSISCHE LIEDEREN ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Deze week iets heel anders, dames. MODEPRUIKEN, reeds vanaf f 59.— Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's MODES HEILOO BETAALCHEQUE 1^'" - Itfiio U weet toch dat VALÉ V' li 4 Telef. 31795 ifl0 BAKKERIJ SASSEN Persoonlijke Lening C[Og hebben de plaat die u graags hoort! TRICOTAGE C0RSETTERIE J. J. PANTEK0EK, Ing. VAMOR-Autorrjschoc FERN OUT eie 3 DECEMBER 1969 Redaktie- en administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 37 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. FAZANTENLAAN 9a - EGMOND-BINNEN TELEFOON 02206 -1066 Onze reklame betreft nu niet de aantrekkelijke Permanent-prijs^ maar een SPECIALE PRIJS voor Vraagt u ons eens vrijblijvend advies. Het zal ook als St. Nicolaas-geschenk zeer zeker voldoen. WIJZIGING VAN HET SEKRETARIAAT van het Nivon Het bestuur van het Nederlands In stituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk deelt ons mede, dat om gezondheidsredenen mevrouw I. C. J. Fleurbaay-van Ewijk het se- kretariaat van de afdeling Heiloo heeft overgedragen aan de plaatsver vangster van het sekretariaat: mej. Tr. Blom, Laan van Muijs 10, Heiloo, telefoon 32770. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 V RAAD NIET EENS MET EEN DEEL VAN VOORSTEL VAN B. EN W. .Rehoboth-school' krygt toch wat ze wilde het de normale eisen (volgens art. 72 van de Lager onderwijswet) zou over schrijden. Het raadslid maakte hier van geen .halszaak', zij kon al tevre den zijn met het bereikte. Opvallend was de houding van de Raadskommissie voor Onderwijs. In het schrijven van B. en W. stond na melijk: ,De kommissie van bijstand voor onderwijs kan zich met dit voor stel verenigen.' Dit bleek achteraf in 't geheel niet bij de stemming. BENOEMING PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGERS Algemene Raad Gasbedrijf In de raadsvergadering van 26 sept. B5Pérd de heer M. Walda benoemd tot vertegenwoordiger van de gemeente Heiloo, in de algemene raad van het Gasbedrijf kop Noord-Holland. ,Wij hebben daarbij verzuimd u tevens voor te stellen een plaatsvervangend vertegenwoordiger te benoemen.' Al dus B. en W. aan de raad. Voor de benoeming als plaatsvervan gend vertegenwoordiger, voortko mend uit de gemeenteraad, in geval van verhindering van de heer Walda, droegen B. en W. voor: 1. de heer J. Pieters en 2. de heer A. J. M. ten Hoope. In deze volgorde werden zij ook gekozen. De Vereniging voor Christelijk Na tionaal onderwijs heeft aan het ge meentebestuur medewerking gevraagd voor aanschaf van: a. 2 bordstellin gen, b. vloerbedekking in de hal en één der lokalen, c. gordijnen in de hal, d. verbanddoos, heetwaterketel, vlag, e. bandrecorder en f. leermiddelen voor de lessen in lichamelijke oefe ning. Deze artikelen nodig voor de geopende dependance, gehuisvest in noodlokalen aan de Ewisweg. Burg. en weth. wilden, zo schreven zij, alle aanvragen honoreren, behalve de verzoeken onder b en e genoemd. Het schoolbestuur had het verzoek, voor aanschaf van een bandrecorder, gemotiveerd. Deze werd gewenst om de schoolradiolessen op te nemen in de Moederschool (aan de Holleweg) om zodoende de leerlingen van de de pendance in de gelegenheid te stellen de lessen te volgen. B. en W. schreven aan de raad: ,Een schoolradio-installatie overschrijdt niet, maar een bandrecorder over schrijdt wel de normale aan het on derwijs te stellen eisen.' ,Het aan brengen van de gevraagde vloerbe dekking en gordijnen in de hal, van een noodgebouw, niet noodzakelijk.' Nu kontant betalen zonder kontant geld op zak met de \J i v. van Af ili- sfumrlmnh n*»r iiili-rt'rn Westerweg 244 - Heiloo Noodlokalen niet mooi maken, anders Burgemeester mevrouw Corver zei in de raad o.a. dat je de noodlokalen niet mooi moet maken, anders duurt het nóg langer voordat je een permanente school krijgt toegewezen. Mevrouw Brolsma-Polling (P.v.d.A.) was het niet eens met B. en W. Zij had de situatie ter plaatse opgeno men en pleitte nu, zeer indringend, voor inwilliging van de gevraagde stoffering. .Vooral als de kinderen hun schoeisel uittrekken. De vloer bedekking is bij de overplaatsing van de lokalen van ,Oost' naar ,West' slecht geworden. De gordijnen vond het raadslid ook nodig, zowel 's zo mers als 's winters. De heer Pieters bleek verheugd dat de verdediging van deze verzoeken uit een onverdachte hoek kwam. Door de discussie besloten B. en W. tegemoet te komen aan het verzoek om een nieuwe vloerbedekking aan te brengen. De aanschaf van gordijnen bleef zij niet urgent vinden; de raad wel. Met 12 tegen 5 werd daartoe be sloten. Over de aanschaf van de bandrecor der was en bleef men het oneens. Me vrouw Brolsma meende dat de aan schaf ervan een normale zaak is, zo als reeds gezegd, B. en W. vonden dat HERVORMDE GEMEENTE Jeugddienst in de Witte Kerk van alles heeft op gebied van GOUD - ZILVER en UURWERKEN. U weet toch ook dat wij GERO-cassettes in verschil lende uitvoeringen hebben. Iiets over groeibriljant weet u misschien nog niet; dat gaat zo: U koopt een ring met briljant van 140,na een jaar of twee geeft u hem terug voor dezelfde prijs waar u hem voor gekocht heeft en u koopt er dan één van b.v. 240,dus met een grotere steen. U weet toch of beter, komt u eens aan, dan weet u nog veel meer. Tot ziens bij: 3UWELIER - HORLOGCR' KENNtNERSTR MIG 414 - HEILOO TEL.30799 OECUMENISCHE VOORBEREIDING OP HET KERSTFEE si" op vrijdag 19 december De oecumenisch^ voorbereiding op geheel Heiloo, is 19 december •dskerk aan de deze bijeen- lezen in één der volgende uitgaven Van de Uit kijkpost' f Men houde deze avond vrij! het kerstfeest, vastgesteld op vr: in de H. Moeder Holleweg. Wie er komst meewerken HEILOO Kennemerstraatweg 420 Voor een modern kapsel mm—mm Eén der raadsleden maakte een .slip pertje'; op zijn stembriefje zette hij het reeds gekozen lid dhr. Walda B. en W. deelden mee, dat wethouder mevrouw mr. A. M. E. van der Zee- Mandersloot als plaatsvervangend vertegenwoordiger van B. en W. zal optreden, als wethouder J. Bolten verhinderd is. EERVOL ONTSLAG VAN MEVR. M. KRAMER-BROERSMA ais onderwijzeres van de J. P. Hasebroekschool De gemeenteraad besloot, op haar verzoek, mevr. M. Kramer-Broersma eervol ontslag te verlenen als onder wijzeres aan de J. P. Hasebroek school. Mevrouw Kramer heeft een benoe ming aanvaard aan een school te Wij- denes. Daar er in de stukken stond dat dit ontslag verleend zou worden op een nog vast te stellen datum, vroeg de heer Ten Hoope wat deze datum dan zou zijn. Waarschijnlijk per 1 februari, kan het eerder, dan per 1 januari, daar de gemeente Wij- denes dit wel op prijs zou stellen. Aldus burgemeester mevrouw Corver- van Haaften. BEKEND OUD-PLAATSGENOOT OVERLEDEN De heer W. v. d. Vall Op bijna 90-jarige leeftijd overleed, te Bilthoven, onze oud-plaatsgenoot de heer W. v. d. Vall. De heer v. d. Vall heeft in de jaren dat hij in Heiloo woonde hier een be langrijke plaats ingenomen. De heer v. d. Vall was oprichter van de Ijsbaan Heiloo' waarvan hij on telbare jaren voorzitter was. Wij her inneren aan zijn woorden dat de ijs- sport de meest demoeral sche sport is. In andere plaatselijke verenigingen nam hij ook aan het bestuurswerk deel en stimuleerde hij het werk van de medeleden. We denken aan .Falk land' en de voor-oorlogse Soc. Dem. Arb. Partij (S.D.A.P.). Hij was toen raadslid voor deze partij. Wij strijden nu voor het behoud van het Heilooërbos; de heer Van der Vall deed dit al in de dertiger jaren! Strijden, want de overledene was een strijder die niet gemakkelijk was. Hij werd daarvoor gewaardeerd omdat zijn standpunt gebaseerd was op een principe en de liefde voor de gemeen schap. Na Heiloo vestigde de familie v. d. Vall zich in Alkmaar. Werd regent van het Centraal Ziekenhuis, voor zitter van de Vereniging Ziekenhuis Verpleging Noord-Holland, lid van de Provinciale Staten voor Noord-Hol land, raadslid, voorzitter van het Ge- e west Noord-Holland van de S.D.A.P. en ook de vakbeweging (hij was werkzaam bij de Raad van Arbeid) had in hem een aktief strijder. Zijn werk werd zo gewaardeerd dat de heer v. d. Vall Ridder werd in de Orde van Oranje Nassau. De crema tie vond vanmorgen op Westerveld plaats. De SINT bestelt al het f lekkers bij: want zijn PIETERKNECHTEN bezorgen het bij u thuis. Hoogeweg 101 - Limmrfi, Telefoon 02205-562 Zondagavond 7 december houden we 's avonds om 7 uur een jeugddienst in de Witte Kerk. De voorganger in deze dienst is ds. D. ter Steege, uit Óver veen. Wij nodigen u uit deze dienst te ko men bijwonen. Gezien het feit, dat ds. Ter Steege voor u geen onbekende zal zijn, reke nen wij op uw belangstelling. Mogen we zeggen: ,Tot zondag?' VERKEERSMAATREGELEN O.A. VOOR DE HOLLEWEG Waarom niet van tevoren bekend gemaakt Het is een nare geschiedenis daarop steeds weer terug te komen. Op ver schillende plaatsen! Waarom maakt men bepaalde zaken niet tijdig be kend; in de pers. Zo bijvoorbeeld verkeersmaatregelen. Wij doen moeite, zij het dan achteraf, om gekonstateerde maatregelen te publiceren. Dit in het belang van de weggebruikers en om moeilijkheden te voorkomen. Zo zijn er, vorige week, verkeers maatregelen getroffen voor de Holle weg en de gerekonstrueerde verbin dingsweg tussen Holleweg en Hee- renweg (over welker konstruktie we vorige week al schreven). De Holleweg mag niet meer door au to's bereden worden vanaf de Noor dergeeststraat tot de Rechte Honds bosschelaan en vanaf de H. Moeder Godskerk tot en met de Schuine Hondsbosschelaan. Wél in tegenover gestelde richting. Het gekonstrueerde weggedeelte, tussen de Heerenweg en Holleweg mag alleen bereden worden (door auto's) van Holleweg naar Hee renweg. Een |1 C*IO tegen aantrekkelijke voorwaarden bij de s lit' %ft4iiirlHink nmr ii'ilrri'i'ii MODEHUIS ,NIET OP ONZE QUIVIVE GEWEEST' (weth. Bolten) .VOLLEDIG FOUT GEGAAN' (burgemeester Corver) ,EEN VOLGENDE KEER NIET SLIKKEN' (raadslid Walda) Het voorstel van burg. en weth., om opnieuw geld te voteren voor bouw van het zwembad, bracht de gemeen teraad tot scherpe kritiek en het kol lege van burg. en weth. (mevrouw Corver-van Haaften en de heer Bol ten) tot opmerkelijke uitspraken. Ofn te beginnen met de laatsten. En kele ervan: ,Niet op onze quivive ge- "■"ttTTest, als een bestuurder betaamt'; .Ruiterlijk onze fouten erkennen', ,Uit de hand gelopen' (wethouder Bolten) .Volledig fout gegaan'. ,Het is een stommiteit van ons geweest, dat geef ik eerlijk toe' (burg. Corver). Het ging om een bedrag van 400.000 wat extra nodig is voor de bouw van dit zwembad. De raad begreep er niets van dat B. en W. zo gehandeld hadden. Terwijl ze in 't verleden al gewaarschuwd had. .Bestuurlijk heeft u niet juist gehandeld,' aldus de heer Knippen. ,We staan met de rug tegen de muur, maar ik zal het kollege wel vertellen dat we het een volgende keer niet slikken,' liet de heer Walda dreigend horen. De heer Vahl zei: ,A1 bij al is het een trieste zaak. We worden voor het blok gezet.' De heer Pieters meende dat de post onvoorzien ook grotendeels verdwe nen is en dat er dus geen 4 maar 5 ton extra nodig is. De heer Groot meende ook dat er op meer kosten gerekend moet worden. Hij zei: ,Ik ben er nog niet van over tuigd dat we er zijn.' Mevrouw Brolsma-Polling was, even als dhr. Pieters, diep gedoken in ,de rijstebrei' van rapporten en gegevens. ,Om er uit te komen mag je wel de beschikking hebben over een compu ter', alzo sprak dit raadslid laconiek. Ook zij vond de hele aangelegenheid een trieste zaak. Al opdracht gegeven Vorige week schreven we over dit voorstel om opnieuw 400.000,te voteren. Uitvoerig werd gesproken waarom men nu pas kwam met het voorstel. Burgemeester Corver probeerde uit te leggen dat men overrompeld was door het beschikbaar komen van het geld wat men kreeg door de verkoop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie jü_eind 1968. Later kwamen de ge noemde veranderingen van het bouw plan etc. aan de orde. ,We dachten dat we nog 4 ton beschikbaar had den. Het bleek echter dat dit geld alleen rekentechnisch bestond in ver band met de uitneming van de grond uit het gemeentelijk grondbedrijf.' Zoals gezegd B. en W. probeerden zich te verontschuldigen, of gaven onom wonden toe fout geweest te zijn. De raad mokte nog na, was genood zaakt de 400.000,te voteren, wil den ze niet het risico lopen dat de bouw van het zwembad stil kwam te liggen. o.a. Moskauer Abendpt Zwölf Rauber, Wolgalied, Der rote Sarafan, l^alioda, en Abendglocken 1990 Philips UBY 87^015 U» O.aiAn der schöneh blauen DonW Wiener Blut, Rosen aus dein Süden en Kaiser- walzer.\ 9# Philips UBY 873 016 EEN VERTR DADRES! VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO GEZINSVERVANGEND TEHUIS ,DE STOLP' GEOPEND na inleiding van dr. B. H. Sajet Vorige week donderdagmiddag werd officieel, het gezinsvervangend tehuis ,De Stolp' geopend. Officieel, want op 1 juli dit jaar betrokken de eerste bewoners ,De Stolp'. Wij schreven er al uitvoerig over. Het tehuis wordt geleid door de Stich ting Ortho Pedagogisch Centrum van Noord-Holland, dat meerdere van dit soort huizen beheert. Dr. B. J. Sajet uit Amsterdam, die de ziel genoemd mag worden van dit soort werk, sprak een inleidend woord. Over de totstandkoming van dit tehuis, waarvan het initiatief is uitgegaan van een aantal inwoners, later een kommissie en het gemeente bestuur van Heiloo. Daar de Stichting Ortho-Pedagogisch Centrum ruime ervaring had op ge noemd terrein, werd het beheer van het Gezinsvervangend tehuis geheel overgedragen aan dit centrum. Was KennemerstraA' 530 Heiloo - Telefo 11103 GRATIS THEORIE Westerweg 244 - Heiloo het eerst de bedoeling alleen maar de voormalige boerderij van de familie Bakker te verbouwen voor dit doel, later groeide het, mede door de stich ting Geestelijke Volksgezondheid, uit tot een groot en bijzonder aantrekke lijk tehuis. Burgemeester mevr. mr. J. M. Corver- \van Haaften zei o.a. dat de gemeente Dijzonder blij is met de realisering van de plannen. Zij hoopte dat de bewo ners zich volledig thuis zullen voelen in het huis. Daarna verklaarde zij ,De Stolp' of ficieel geopend. Naast mevr. Corver werd de ope ningsplechtigheid bijgewoond door de wethouders mevr. v. d. Zee-Mander- sloot en de heer Bolten, de direkteur van openbare werken dhr. Brandsma, de burgemeester van Bergen de heer L. J. de Ruiter en de heer W. Polak, arts te Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1