üii □rchipLoi makelaardij ïgelhandel Alkmaar IEUWSBLAD VOOR HEILOO Bk jx^sm „Ronge" plan nog niet goedgekeurd Aan een te kleine woning is veel te doen Apotheken in Heiloo gaan per 1 juli eerder dicht Geslaagd F is Marloes Letschert opende drogisterij van haar ouders Plannen voor een dorpsfeest Als de gemeenteraad „ja" zegt Juwelier Herman Kwaad Rode Kruis bijzonder tevreden Raad van Heiloo op 27 juni bijeen Piketpaaltjes werden uit de grond gerukt Vanaf heden zjjn wjj voortaan t zaterdags na 16.00 uur gesloten WMM// „Verum"b.v. betrok riant kantoorgebouw Wegen in „Plan Mallevoort" Muziekverenigingen kregen ieder 1000. „Van Staalduinen" voor dier en tuin Geslaagde geensceneerde brandoefening in „De Loet" Personeelslid van de gemeente kreeg auto over voet Het afscheid van mej. J. Hamstra Reakties op artikeltje „Monumentale tijden van de Gouden Eeuw" Laat die bloesem staan! V naak hit hvn iltó Eerste woningen in nieuwbouw-wijk al glasdicht mevwsji en GEZELLIGE PLATEN J.J. PANTEK0EK, ing. Met Tuinbouw en Plantkunde op excursie i I j i ;l Blikseminslag Uitstekend geslaagde jeugdsportdag van H.N.K. Gevonden voorwerpen Openingsuren kantoor V.V.V. 18 JUNI 1975 33e JAARGANG NO. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo - Tel. 072-30175 Redaktie-iidressen Torenlaan 13 - Heiloo - Tel. 072-30182 W. de Zwijgerlaan 106 - Castricum - Tel. 02518-53538 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 10.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond- Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopij moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 30 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kennemerstraatweg 334 t.o kerkelaan heiloo tel.30815 Gratis bouw- en verbcuwadvies r\ r. Geopend dinsdag- en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur, zaterdag morgen van 1000-13.00 uur in „Onder de Luifel" Westerweg 234 Heiloo (hk. Westerweg - Stationsstraat), telefoon 34120 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland De gemeenteraad van Heiloo besloot tot realisering van een uitbreidings plan in „Zuid-West". Ten westen van Het. Mailevoort, welke genoemd werd „De Ronge". Tot nog toe hebben Ge deputeerde Staten van Noord-Holland geen toestemming gegeven. Wc weten niet of dat verband houdt met een streven van G.S. om in bepaalde ge bieden bouwaktiviteiten af te rem men ten bate van de zogenaamde woonkernen als Alkmaar, Purmerend en Hoorn. In „De Ronge" zouden bungalows ge bouwd moeten worden, op vrij duro grond. Experiment in Werkendelslaan slaat aan Zo langzamerhand is de architecten winkel „Archiplan" aan de Wester weg een begrip geworden voor velen in Heiloo. Bij deze winkel, die nu precies 1 jaar bestaat, komt men met tal van vra gen over verbouw of nieuwbouw in al zijn facetten. De adviezen zijn gratis. Het is vooral gebleken dat er veel mensen om advies komen vragen die wel tevreden zijn met hun bestaande woning en buurt maar die toch in dat bestaande huis graag wat meer leef ruimte zouden willen hebben. Hetzij door een doorbraak naar de keuken, een aanbouw of zoals momenteel aan de Werkendels laan geschiedt, een verdieping er bo ven op. Een experiment van architect J. G. van Doorn van het Architecten- buro Keyzer en van Doorn B.V. in Alkmaar waaronder ook de architec tenwinkel in Heiloo ressorteert. Met de jeugdige architect, Cees Key zer hadden we hier een gesprek over. Het blijkt dat vooral dit ruimtege bruik speelt bij mensen die een wo ning bezitten van zo'n 10 tot 15 jaar oud. Woningen zonder zolder met een ruimte onder het puntdak waar je weinig mee kan doen. Dank zij het progressieve beleid van ons gemeentebestuur heeft men nu de gelegenheid om hier iets aan te laten doen. Voor 18.500,incl. B.T.W. kan er een verdieping op zo'n huis worden waarbij de ramen aan de daaronder liggende verdieping worden aange past. Via een mahonie (open) trap komt men op de zolder waarin 2 kamers met een hoogte van 2.50 m zijn gesi tueerd. Zowel het binnen- als buiten werk is verdisconteerd in deze prijs die nog wat lager komt te liggen, waanneer er in blokjes van vier of meerdere woningen tegelijk gewerkt kan worden. In de Werkendelslaan gaat deze verbouwing die op no. 90 klaar is bij nog 6 andere woningen geschieden, 2 losse en 4 aaneengeslo ten woning. De verbouwing der wo ning duurt 3 weken en men kan in die tijd gewoon in het eigen huis blij ven. De nogal aantrekkelijke prijs houdt verband met het gebruik van de reeds aanwezige materialen. Het werk aan de Werkendelslaan wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Y. Kops uit Heiloo. Vrouw belangrijk Bij het ontwikkelen van bouvV- en verbouwplannen is het advies van de vrouw uiterst belangrijk, aldus de heer Cees Keyzer. „Een vrouw loopt in haar huis toch al ettelijke kilometers per jaar en daarom moet je als architect goed weten te luisteren. Vrouwen zijn vaak praktisch ingesteld en het is tenslotte hun werkterrein. Eenheidsoplossingen passen niet voor iedereen". Toch blijkt men nog wel eens ver baasd te zijn dat een architect voor zijn ontwerp een honorarium moet vragen. In dit honorarium zitten be paalt niet alleen de tekenkosten. Door met uitgekiende materialen te werken maakt dit bedrag op de to- taalkosten van een verbouwing vaak niet eens zo veel uit. In samenwer king met een architect kun je er echter verzekerd van zijn dat alle wensen op harmonieuze en verant woorde wijze aan de bestaande wo ning worden aangepast en dit zowel wat het interieur als exterieur be treft. De architectenwinkel „Archiplan" is gevestigd in „Onder de Luifel", Wes terweg 234, Heiloo. Voor gratis advies kunt u terecht op dinsdag- en vrijdagavond van 18.00 - tot 21.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. De apotheken in Heiloo gaan met in gang van 1 juli a.s. een half uur eer der dicht. 5'P-V. zes uur sluiten de apotheken dan om half zes, dit i.v.m. werktijd verkorting van de apothekersassisten ten. De openingstijden zijn dan tnaandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 u. Voor spoedgevallen buiten deze tijd hunt u terecht bij de dienstdoende apotheek. Aan de academie voor fysiotherapie „Jan van Essen" te Amsterdam is geslaagd onze plaatsgenoot de heer "V Groot voor het diploma fysiothe rapeut. P- Enorme belangstelling Met veel plezier verrichtte de 8- jarige Marloes Letschert woensdag avond j.l. de officiële opening van de prachtige D.A.-drogisterij van haar ouders aan de Heerenweg naast de Candelaer. Zij maakte de winkeldeur open, trok de lakens voor de ramen weg en het feest kon beginnen, nadat het Trompetterkorps Heiloo met zijn majorettes eerst nog een goedverzorgde show weg gaf. Óp deze openingsavond kwamen 350 mensen even een kijkje nemen in deze gezellige speciaalzaak die zeer smaakvol en praktisch is ingericht met een keur van D.A.-artikelen, cos metica, parfumerieën, reform-artike len, homeopathische geneesmiddelen, diverse theesoorten en kruiden. Bo vendien kan men hier ook terecht voor het ontwikkelen en afdrukken van foto's. De eerste verkoopdag werd zo'n écla tant succes dat de zaak bijna uit de hand dreigde te lopen. „Dat we het allemaal hebben kunnen verwerken hebben we voor een groot deel te danken aan onze vrienden, die met ons letterlijk dag en nacht vóór die tijd gewerkt, zeg maar gerust, ge beuld hebben", aldus Jef Letschert. „We hebben ook veel hulp gehad van mijn schoonmoeder en een tante die Vroeger waren er nationale feestda gen. Van die dagen waarop altijd de zon scheen, iedereeen uit zijn huis kwam, zich rond een gemeentehuis verzamelde, achter een drumband of de harmonie aan zeulde, waarop men sen zich in het zweet werkten om de lieve jeugd te vermaken; van die da gen die echt anders waren dan an dere omdat er een sfeer heerste van verwachting en spanning. Nationale feestdagen zijn er nog steeds, hoewel matig gedoseerd. Maar het zijn van die kaarsrechte dagen geworden. Geen feest, geen verwach ting, geen spanning. Gewoon een vrije dag. Toch lijkt het ons wel eens goed weer zo'n feestdag op poten te zetten. Zo'n dag waarop je allerlei mensen kunt tegenkomen, waarop je je buur man ziet uitsloven, waarop je een plaatselijke grootheid tergend lang zaam en onder aanmoedigend gejuich in een bad met ijskoud water ziet zakken. Zo'n dag waarop je aan een waterijsje kunt likken. Zo'n dag. Een Dorpsfeest. Voor zo'n dorpsfeest hebben we plan nen. Om precies te zijn op 30 augus tus. 's Morgens een fietstocht voor het hele gezin. Daarna spelen in de trant van zeskamp, water, muziek, een bar becue in de open lucht, kinderspelen, een heuse poppenkast, een autoped wedstrijd voor groot en klein; leven in de brouwerij. Het geheel zal worden georganiseerd door o.a. de buurtverenigingen van Mariënstein en Vrieswijk, Pappod en vele anderen. Verder is er ruim plaats voor iedereeen die aan de organisatie of op enige andere wijze wil mee helpen. Na de vakantietijd hoort u er onge twijfeld meer vam Tot dan! dat kan na de bouwvakvakantie begonnen worden met de bouw van het winkelcentrum Als op vrijdag 27 juni de gemeente raad van Heiloo accoord gaat met voorstellen van B. en W. en dan kan na de bouwvakvakantie be gonnen worden met de eerste werk zaamheden tot i üallsering van het „Winkelhof 't Loo". In één der vorige raadsvergaderingen werd dit in prin cipe al besloten. Daarna is in verschil lende commissies het winkelcentrum aan de orde geweest of zal dat nog gebeuren voordat dit objekt in de openbare raadsvergadering behandeld zal worden. Officieel weten we nog niets, maar we hebben horen verluiden dat er een grote belangstelling bestaat om zich te vestigen in ,,'t Winkelhof 't Loo". Zelfs zijn er ondernemers die al lange tijd uitzien naar de realisering van het winkelcentrum. En dan niet te vergeten vele inwoners van Heiloo die het kijken naar die smerige gaten waar eens huizen stonden, „zat" zijn. En niet ten onrechte. K Kennemerstraatweg 414 Heiloo - Tel. 072-30799 international certificate Inzameling overtrof alle verwachtingen Terwijl het Rode Kruis, in Heiloo, niet bijzonder te spreken is over het ledental (in verhouding tot het aantal inwoners) is zij bijzonder tevreden over het resultaat van de gehouden inzameling. Ruim 10.000,kwam bijeen! Ongeveer 3.500,meer dan 't vorig jaar! Zij zegt daarom collectanten, die zo intensief gewerkt hebben en de gulle gevers dan ook hartelijk dank. De gemeenteraad van Heiloo komt op vrijdagavond 27 juni in openverga- dering bijeeir. Volgende week hopen wij de belangrijkste agendapunten in onze „Uitkijkpost" te publiceren. voor het uitmeten van grond voor de bouw van het winkelcentrum Piketpaaltjes, geplaatst bij uitmeting van de grond, nodig voor de bouw van het „Winkelhof 't Loo" werden vorige week uit de grond gerukt. De ene lezing is dat kinderen dat ge daan hebben. „Boze tongen" beweren echter dat ouderen dit deden, men voegde er nog aan toe, „de gaten werden, na het uittrekken van de pi ket-paaltjes, dichtgemaakt". avond aan avond tot soms 3 uur op onze kinderen hebben gepast. In het holst van de nacht brachten we de dames weer terug naar hun bejaar denflat aan de Kerkakkers en dan gingen we zelf nog met het werk door. Hele dagen hebben ze bij ons in de garage de reklame-artikelen zit ten inpakken en we willen ze hier voor graag hulde brengen. Ik mag het misschien niet zeggen maar deze da mes zijn samen bijna 140 jaar oud. We zijn ook erg dankbaar voor de ge weldige belangstelling van onze klan ten en het enorme aantal prachtige bloemstukken". Reform-afdeling De reform-afdeling was bij de eerste openingsdag nog niet helemaal kom pleet. Er moesten nog bijna 100 kis ten worden uitgepakt, een klusje dat nog even in het weekend moest wor den afgewerkt. Met het volledige as sortiment van de fa. Plooyer kan men nu de klanten bedienen. Enthousiast is Jef Letschert ook over de prettige en eerlijke afwikkeling van zaken met de fam. Plooyer. „We zullen ons best doen om zijn klanten net zo'n service en bediening te ge ven die ze daar gewend waren en uit eindelijk bij een speciaalzaak ook mo gen verwachten". De verbouwing was in chanden van het Bouw- en Isolatiebedrijf Kuyper, de artistieke verlichting werd aange legd door van der Peet's Vakhandel en het interieur werd verzorgd door de fö. Beka. UW MODE-ADVISEUR: HERENMODE HEILOO Heerenweg 140 Telefoon 072-33308 aan de Nijverheids weg Industrieterrein ,,d' Oosterzij" Vrijdagmiddag betrok „Verum" b.v. een riant kantoorgebouw aan de Nij verheids weg (Industrieterrein d'Oos- terzij"). Voor die tijd was „Verum" gevestigd aan de Westerweg. De direkteur, de heer A. J. Verhoeff, gaf bij deze ingebruikname een uit eenzetting over het ontstaan van „Verum". Besprekingen tussen leden van de Metaalunie Noord-Holland (Vermaco) en de Unie Metaalbedrij ven Alkmaar (UMA) leidden tot de stichting. Er traden 29 tot „Verum" toe. De algemene doelstelling van de organi satie is alles te bevorderen wat in het belang van de aandeelhouders ge- geacht mag worden. Zo kwamen o.a. regelingen tot stand voor het aankopen van grondstoffen en de uitwisseling van gegevens van machines. De deelname aan „Verum" staat in principe open voor kleine- en middel grote bedrijven. Thans zijn er 63 aan gesloten Er zijn drie „Verum" centra: Heiloo, Rotterdam en Enschede. Het pand wat voor uitbreiding vat baar is, is ontworpen door de Alk- maarso architect P. J. Overtoom en werd gebouwd door het aannemers bedrijf M. Kuyper B.V. De vloeroppervlakte van het nieuwe kantoorgebouw is 450 vierkante me ter. Vier nieuwe namen van straten Ons wordt regelmatig gevraagd: „Wat zijn de namen van de nieuwe straten in het „Plan Mallevoort"? Naast de reeds „ingeburgerde" straat De Kan- deiaar, zijn daar Vlei, De Dresh, Obrig- laan en Oudburgeriaan. aangeboden door VERUM B.V. Ter gelegenheid van het betrekken van een groot nieuw kantoorpand aan de Nijvcrheidsweg (het industrieter rein „Oosterzij") deelde de directie van VERUM BV. mee, dat zij 1000.- sehc'nk aan de plaatselijke muziek verenigingen. Waarschijnlijk voort vloeiende uit waardering voor het kli maat waarop in Heiloo door dit be drijf gewerkt; kon worden. Zaterdag luehtreklame van de fa. Staalduinen Luehtreklame is „in". Ook Heilooso ondernemers beseffen dat. Kort gele den maakte John Bolton reklame vocfc zijn meubelen, jongstleden zater dag was de fa. van Staalduinen, wel ke twee zaken in Heiloo en één in Alkmaar exploiteert, in de lucht. „Van Staalduinen voor dier en tuin", luidde het devies op het lange witte „doek achter een sportvliegtuigje. Tal van slachtoffers gered Vorige week had in- en om het ver zorgingstehuis „De Loet" weer een grote nranaoeremng plaats. Groot van opzet; al het materiaal wat onze vrijwillige brandweer ter beschikking heeft werd ingezet Om ongeveer acht uur word de brand weer gealarmeerd, door de directrice van „De Loet", dat er brand was uit gebroken. Binnen enkele minuten was men, onder leiding van de onder- commandant van de brandweer, de heer J. Kroonenburg bij de „brand". Het bleek een ernstige „brand" te zijn met een grote rookontwikkeling. Er waren vele „slachtoffers" (bewo ners en personeelsleden) deze werden zo snel mogelijk geholpen. En dat viel niet mee vanuit de bovenverdie pingen. Ze werden gebracht naar de hal van het huis en verder verzorgd, onder andere door loden van de vrij willige brandweer, welke ook het E.H. B.O.-diploma bezitten. De commandant van de brandweer, de heer P. A. C. Nieuwpoort had deze belangrijke oefening in elkaar gezet en was bijzonder tevreden over het resultaat. Regelmatige oefeningen op dit ter rein zijn zijns inziens van groot be lang, omdat zowel onder de bewoners van zulke verzorgingstehuizen, maar ook onder het personeel veel mutaties plaats vinden. Na de geslaagde oefening had er nog een korte nabespreking plaats onder het genot van een kopje koffie, daar door konden zowel de „slachtoffers" als de brandweerlieden weer wat op verhaal komen. Gevraagd aan dhr. Nieuwpoort of zulk een brandweer oefening ook plaats zal vinden in het verzorgings tehuis „Overkerck" moest hij dit ontkennend beantwoorden. Hij vond dat jammer, maar het is nu eenmaal zo. naar ziekenhuis overgebracht De heer A. Ploeger, verbonden aan de gemeentelijke reinigingsdienst, kreeg vrijdag een zware vuilnisauto van deze dienst over zijn rechtervoet. Zijn collega's brachten hem naar het Centraal Ziekenhuis, waar dhr. Ploe ger voor behandeling nog verblijft. morgen donderdagmiddag Men verzocht ons te herinneren aan de afscheidsreceptie van de onder wijzeres mej. J. Hamstra, van de Vondelschool. De officiële receptie is om half vier in de aula van de school en wordt ge- volgd door een receptie voor ouders en oud-leerlingen van vijf tot zes uur. over het aanbrengen van richtingwijzers Vorige week schreven wij over de ons inziens eigenaardige wijze van aanbrengen van richtingwijzers, op de hoek Kerkelaan Holleweg. Een aantal inwoners reageerde er op, ze waren het met ons eens. In gesprek ken werd voorts de vraag gesteld, waarom bracht de gemeente geen bordjes aan met verwijzing naar de sportcomplexen maar wel een ver wijzing naar een sporthal, waarvan notabene amper de fundamenten zijn gelegd! De vraag werd ons ook ge steld, waarom aan de paal met bord jes, de verwijzing naar het zwembad „Het Baafje" ontbreekt. Op de Kennemrstraatweg staan wel verwijsborden naar het zwembad. aktiviteit binnen het raam van „Toer-In Noord-Holland" Gaarne herinneren we aan de aktivi teit binnen het raam van „Toer-In Noord-Holland". Op maandag 23 juni in de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen te Alkmaar. „Monumentale tijden van de .Gouden Eeuw', werd 't programma genoemd waar aan mee werken onze plaatsgenote Maja van der Veen (voordracht en verbindende tekst); Henk Meyer (tenor); Lex Eisenhardt (luit) en Jaap Spigt (cla- vecimbel, clavichord cn orgel) Het programma is samengesteld door Ma- ja van der Veen. De aanvang is 8 u. Wilde bloemen langs de Belieslaan Aan de rand van het Overbos, aan de Belieslaan, heeft de plantsoenen dienst vorig jaar wilde bloemen uit gezaaid. Met bewondering werd er door velen naar gekeken, helaas wer den er geplukt. Thans staan o.a. de klaprozen en margrieten in volle bloei. We zouden willen aandringen, laat staan dan kunnen ook anderen genieten van dit stukje natuurschoon. En tenslotte, geplukte klaprozen zijn in korte tijd uitgebloeid. (illllllG. 4' y Wand- en vloertegels. Plavuizen. Open haarden v.a. f 398.- geh. compleet Zilvcrxt,. 1 Tel. 072-10892 hel goedkoopste adres in Nederland in het uitbreidingsplan „Vredenoord" Ten westen van de woonwijk Vries wijk is de nieuwe woonwijk „Vreden oord" in uitvoering. De bonuw van 'n groot aantal wonin gen verloopt zeer voorspoedig. Een aantal is al „glasdicht", het zijn wo ningen voor kleine gezinnen. Ze wor den gebouwd door de projektontwik- kelings Mij. E.VM. en het Aannemers bedrijf G. Teerenstra, beiden te Hei loo. nt t om VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO Zaterdag 28 juni gaat onze excursie eerst naar de Botanische tuinen „Bel- monte" en „De Dreyen" op de Wage- ningseberg te Wageningen. In het prachtig gelegen Arboretum „Belmonte", met een uniek uitzicht op de Rijn, is de grootste collectie sierbomen en -heesters van ons land samengebracht. In het in 1909 door Leonard Sprin ger in landschappelijke stijl aange legde arboretum „De Dreyen", vindt men naast een grote collectie sier heesters, vaste planten en coniferen een prachtige rozentuin.. Voor we de botanische tuinen gaan bezoeken drinken we eerst een kop koffie en na het bekijken van deze tuinen wacht ons een gezellige koffie tafel in de Westerbouwing te Ooster beek. Na het eten rijden we in de richting Loenen en gaan een wandeling maken door de zeer mooie Loenermark, een karakteristiek Veluws landschap met bos en heide. Hierna gebruiken nog een kop koffie en gaan huiswaarts waar we om on geveer 6 uur zullen aankomen. De prijs voor deze prachtige en uit gebreide excursie bedraagt voor leden slechts 22.50 en voor niet-leden 28.00. In de prijs is alles inbegrepen; bus reis; fooi chauffeurs; 2 maal koffie; koffietafel en entrees. Daar om deze tijd het krijgen van bassen moeilijk is zullen we vermoe delijk niet meer dan 2 bussen kunnen krijgen, dus spoedig aanmelden is zeer gewenst, deelname is in volgorde van aanmelding. Aanmelden bij C. Kramer, Heeren weg 108, Heiloo, tel. 072-33523 of C. Stam, Wilhelminastraat 18, Eg- mond aan Zee, tel. 02206 - 2330. Vertrektijden: Egmond a. Zee, V.V.V. kantoor 7.30 uur; Egmond a.d. Hoef, Raadhuisplein 7.35 uur; Heiloo, Witte te Kerk 7.30 uurAlkmaar, straatweg hoek Heilooërdijk 7.40 uur. I I 11- ii-i Tijdens het korte onweer van dins dagmorgen is de bliksem ingeslagen aan de Kennemerstraatweg ten zui den van de Zevenhuizerlaan. Deze inslag trof een boom en wel zo hevig, dat deze boom volledig is vernield. Een juist passerende automobilist uit onze gemeente liep schade aan zijrl auto op door neervallende takken en houtbrokken. De boom moest worden gerooid om verder onheil te voorkomen. Dank zij het uitstekende weer De jeugdsportdag van de Turnkring Hollands Noorderkwartier zaterdag op het sporveldencomplex van de s.v. „De Foresters" is uitstekend ge slaagd. Er namen ongeveer 700 jongens en meisjes aan deel. De laatsten waren in de meerderheid. De gymnastiever- eniging Doves had de organisatie in handen. Het programma bestond uit een vier tal onderdelen, 's morgens waren er sportwedstrijden en was er een wan delroute uitgezet (met opdrachten). Tussen de middag was er volksdan sen o.l.v. Annie Kroon uit Bergen. Het was opvallend met hoeveel ple zier er gedanst werd. Tenslotte werden er na de middag een groot aantal spelen uitgevoerd. Elke deelnemer ontving, al naar ge lang het gepresteerde, een diploma A, B, C, D, of EDe leiding berust te bij de heer J. Molenaar van Nrd.- Scharwoude en de heer J. Muller van Heiloo. Een aantal uitslagen Groepsprijzen werden gewonnen door: Meisjes 8-9, 1 Advendo, Wieringer- werf; 2 Dos, Den Oever; 3 SSS-Din- dua, St. Maartensbrug. Meisjes 10-11, 1 Ons Genoegen, Scha- gerbrug; 2 Be Quick, Bergen; en 3 Advendo. Jongens 8-9, 1 Advendo; 2 Dos; en 3 SSS-Dindua. Jongens 10-11, 1 Klimop, Heiloo, 2 Advendo en 3 SSS-Dindua. De verenigingsprijzen gingen naar 1 Advendo; 2 Klimop en 3 Ons Ge noegen. Gevonden: houten kano, herenhor loge, opblaasboot, sleutel, boxer, oranje kinderfietsje, „Junghans" hor loge, haaknaald, verzekeringplaatje, suède jas, visvergunning D.V.W., bi kinibroekje, spijkerjack, plastic zak met o.a. zwembroek, 15.—, kinder-, jack, armband met sterrenbeelden, kinderhorloge „Helicon", bruine he- renknip. Het bestuur van de V.V.V. Heiloo be richt ons dat met ingang van 1 juni het kantoor geopend is van 19.00 tot 13.00 uur gedurende de periode van 1 juni t.e.m. 15 juni en 16 aug. t.e.m. 31 aug. van 16 juni t.e.m. 15 aug. van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer van het kantoor is 31969 en de informaties worden u verstrekt door mevr. Kloprogge uit Castricum en de heer Visser uit Hei loo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1975 | | pagina 1