Van Os Heren-mode Van Os Dames-mode GDASTRONOME Aduerteert Ét botten Modos Boetiek-mode \bor Sbnkbhjvers Gemeente Heiloo makelaardij van steeg gg SIT DOWN SIT DOWN REKLAME AALSMEERSE BLOEM ENHAL u WEIGHT WEIGHERS ii'iaMKiet' eiken meubelen Bromfiets taboe op Westerweg door Heilooërbos Mogen wij u even voorstellen G> MIEUWSBLAD VOOR HEILOO so AG DA kihjS zit o^ge SPAR jolm hollen BEKENDMAKING WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO 0PENB. AFDELINGSVERGADERING D'66 Zelfbouw-woonkomfort Zelfbouw-woonkomfort 6 een restaurant met een voortreffelijke reputatie. Tot in de wijde omtrek bekend als het symbool van de echte Franse keuken. Van exquise gerechten, stijlvolle in richting en uitnemende bediening. Het restaurant „par excellence" voor mensen met 'n goede smaak. Maar u weet toch ook, dat wij diners, parties en buffetten voor 30 tot 100 personen kunnen verzorgen, in een ge zellige, sfeervolle ambiance? En dat de kwaliteit hiervan eenzelfde goede naam en faam geniet als onze „gewone" keuken? Gaarne vertellen wij u daar het fijne van. prop. rerïng gewenst. specialiteiten restaurant Glastronome Rijksweg 100 Limmen Tel. 02205 - 1296, Ja MET DE NARRENKAP NAAR HET CARNAVAL Haal het voorjaar bij u in huis\ 3 PRIMULA'S voor f 4.50 per stuk f 1.75 IN DE HEILOOS «STATION TEL. 33910 SYMPATHIEKE MUZIEK VAN ERASMUS ENSEMBLE INFORMATIE OVER INSPRAAK IN VERZORGINGSTEHUIS De enige Supermarkt in Heiloo met 3x per dag VERS BROOD van de enige echte bakker in Heiloo. EXTRA VOORDELIG: WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP OUD PAPIER AKTIE SINTMAARTEN EN DE BASSER0ET TELEAC START MEDIA INDE SCHOOL LEERLINGENAVOND VOLKSMUZIEKSCHOOL Kennemerstraatweg 97 - Heiloo Telefoon 072-333844 DE OUDE HEBBEB& „KARWEI" 1978 INGEZONDEN Heeft o.d. Ieer zeer ésklusieve bankste llen bekleed met wakrb aftel of wildleer de door weer m wind getekende huódefa van het ziuda mmkaansi slachtvee gebrandmerkt door stof-st riemen-zon en repen na /d zijn gelooid worden de- veile* t gekleurd waa r kg hel authentieke ka rakter in klemt kleur ver schillen keu/aard blijft lid leer wordt in cow bón tie-met maroum macs ief eiken gebruikt va/ne oorzien vraagt dit fLr geer onderhoud mis taai genoeg om tientcUleriam twee te gaan in cammed ie md ons massief eiken 25 JANUARI 1978 43e JAARGANG No. 4 Advertenties en administratie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen: Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 LidNBM IBlBF voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken A.S. VRIJDAGAVOND RAADSVERGADERING Vrijdagavond 27 januari begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een openbare raadsverga dering. De vergadering zal om 23.00 uur eindigen. Eventueel dan nog resterende agendapunten komen in een tweede vergadering aan de orde, die op maandag 30 januari, 's avonds om 20.00 uur in het gemeentehuis zal worden gehouden. De stukken liggen voor een ieder ter inzage op donderdag en vrijdag 26 en 27 januari tijdens de kantooruren op de afdeling Algemene Zaken, en tijdens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal te Heiloo. Op 27 januari a.s. zal in gebouw Geesterhage, Geesterduinweg (achter de bibliotheek) te Castricum een openbare vergadering worden gehou den van de afdeling Akersloot - Castri cum - Heiloo - Limmen van D'66. Tijdens deze bijeenkomst zal een defi nitief afdelingsbestuur worden geko zen. De heer Chel Mertens, 2e Kamer lid van D'66, zal spreken over de regeringsverklaring van 16 januari j.l. Hierna zullen hij en de heer Loebas Oosterbeek, HB-vertegenwoordiger van het Regiobestuur Noord-Holland, vragen van aanwezigen beantwoorden. Zowel leden van D'66 als belangstel lenden zijn op 27 januari welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Het college van B. en W. wil de Westerweg door het Heilooër Bos en de Kuillaan vanaf de Kennemerstraatweg gesloten verklaren voor het bromfiets- verkeer. Al in 1952 is het gedeelte Westerweg door het bos en de Kuillaan respectievelijk in zuidelijke en weste lijke richting gesloten verklaard voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. In 1973 is het gedeelte van de Westerweg ook in noordelijke richting afgesloten voor auto's en sindsdien maken alleen fietsers, bromfietsers en voetgangers in beide richtingen gebruik van de weg. Door recreatief verkeer, schoolgaande jeugd en forensen blijft het verkeer ter plaatse intensief. Hierover zijn klach ten ontvangen. In de praktijk is gebleken, dat de genoemde wegge bruikers hinder van elkaar ondervin den. Met name de uit beide richtingen komende snelle brommers vormen een ernstig gevaar, dat nog wordt vergroot door het zeer bochtige en smalle tracé. Ook zijn er geen uitwijkmogelijkheden aanwezig door de bestaande aarden bewailing. Het gemeentebestuur is daarom van mening, dat deze situatie de veiligheid en de vrijheid van het verkeer ernstig in gevaar brengt. Verder stelt het gemeentebestuur, dat het rustieke karakter van het Heilooër Bos zoveel mogelijk moet worden bevorderd, zodat iedereen daar ook rustig kan verblijven. Derhalve acht het college het noodzakelijk, dat dit gedeelte van de Westerweg als toeristisch fietspad wordt aangewezen. Overdracht eigen dom „De Regenboog" aan Vereniging voor Christelijk Nat. Schoolonderwijs Heiloo Het gemeentebestuur stelt de raad voor het eigendom van de Christelijke Kleuter- en Lagere School De Regenboog, gereedgekomen in 1977, over te dragen, conform de artikelen 55 lid 3 van de Kleuteronderwijswet en 77 lid 3 van de Lager Onderwijswet 1920, aan de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Heiloo. Autoboxen op grond achter woningen Schuine Hondsbosschelaan De heer van Weelderen heeft het gemeentebestuur verzocht een achter zijn woning aan de Schuine Honds bosschelaan strook grond te mogen kopen om deze strook grond zo goed mogelijk met autoboxen te kunnen bebouwen. De te bouwen autoboxen moeten uitwegen via het door de gemeente van de provincie Noord- Holland aangekocnte voormalige PEN-terrein aan de Holleweg. Verkoop van de gevraagde grond is voor de gemeente niet bezwaarlijk. Het opgestelde indelingsplan voor het voormalige PEN-terrein kan praktisch geheel worden gerealiseerd. De enige NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Wie vrijdagavond j.l. de opening van de carnavalswinkel in het Stations centrum heeft meegemaakt weet nu helemaal zeker dat ook Heiloo in de ban van het carnavalsgebeuren is ge raakt. Jong en oud waren alweer aan wezig om maskers toeters kostuums etc. te kopen voor dat heerlijke onge dwongen feest. Opvallend veel kaarten voor het Narrenbal op zaterdagavond 4 februari werden al verkocht, terwijl ook de verkoop van de kaartjes voor de ballonnenwedstrijd in de kinder optocht op zaterdag 4 februari 's middags snel toenam. Tot al de kinderen en tot de ouders en tot de verenigingen zouden we willen zeggen „haal toch snel de ballonnenkaartje a 25 cent" bij de carnavalswinkel of te wel het V.V.V. Kantoor op de hoek van de Heerenweg en de Stationsweg. De liefhebbers van het Narrenbal moe ten eveneens zorgen dat ze spoedig in het bezit komen van een toegangs kaart want het aantal is beperkt en zonder kaart komt u er beslist niet in. En dat het druk gaat worden dat kunt u zeker verwachten nu de plaatseliike voetbalclub H. S. V. wordt gehuldigd. Wie vorige week in de carnavalskrant de advertenties van café RAILWAY gemist heeft en gedacht heeft dat zij dus niet meedoen aan het organiseren wijziging die moet worden aange bracht is een verschuiving in zuidelijke richting van één van de te bouwen rijtjes van zes autoboxterreinen. Ruimte is hiervoor beschikbaar. Aan de toekomstige eigenaren van de op de grond van de heer van Weelderen te bouwen autoboxen moet recht van overpad worden verleend over het voormalige PEN terrein. (gemengde kleuren) Verder een ruime sortering in^ groene en bloeiende planten te gen betaalbare pry zen. Vrydagavond koopavond. UW ADRES: Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo van de feestavonden vergist zich. Lees de advertentie hier onder maar eens! Helaas door een zet fout ontbrak deze advertentie, maarfeesten kunnen Dinsdag 7 februari carnaval uitwuiven Het carnaval staat weer voor de deur. Afgelopen vrijdagavond bezochten de Prins en zijn Raad van Elf de „Carnavalskiosk" van Piet Avis op de hoek Heerenweg/Stationsweg. Hier zijn alle carnavalsartikelen te verkrijgen voor het naderende carnaval. Piet Avis zal de klanten ongetwijfeld met raad en daad terzijde staan bij de keus uit het grote assortiment. Vrijdag 20 januari gaf Peter Goedhart, begeleid door Frank Minderaa (hobo) en Wim Spruyt (gitaar) een concert(je) ten gehore van 17e en 18e eeuwse muziek. Deze muziek, die oorspronke lijk voor luit was gecomponeerd, werd hier vervangen door de gitaar. Charmant klonken de liedjes van Thomas Morley: „April is in my mistress face" en „Now is the month of May". De suite van J.B. Loeilleit werd vervangen door een sonate van Telemann in A-moll. Al eerder deze dag had ditzelfde ensemble gemusiceerd voor de vierde klassen van de St. Jan Mavo. Na de pauze ging men over op moderner repertoire uit de 20e eeuw. Jammer dat er maar zo weinig mensen waren. Uitzending vanuit „De Dillenburg" Alkmaar Onze aandacht werd jongstleden donderdagmorgen getrokken door een mededeling in de radio uitzending „In't Zilver" van de N.C.R.V. Bejaarde luisteraars werden opgewekt morgen, donderdag 26 januari vooral te luisteren naar de uitzending „In 't Zilver" (op Hilversum 1) om drie minuten over half elf. Vanuit het Alkmaarse Bejaardencentrum „De Dillenburg" De nadruk werd gelegd op de grote mate van inspraak welke de bewoners hebben op de gang van zaken in dit centrum. Gesprekken zullen gevoerd worden met gasten. ALL, draagcarton r 2000 gram v. 7.98 v. SPAR PILS krat a 12 halve liters krat a 4^ QC 24 flesjes 0#ÖD SPAR SPERZIEBONEN ön literblik Oy VANILLE-IJS literpak JL O Winkelhof 't LOO 20-22 Raad hu is weg 6 A.s. vrijdag, 27 januari, houden we weer een oud-papier-aktie. Van 8.30 uur 's morgens tot ongeveer 15.45 uur 's middags staat de container weer voor de ingang van onze scholen. Helpt u ons weer aan een lekker volle container? Alvast onze hartelijke dank! Vriendelijke groeten, Leidsters en ouderkommissie van Sint Maarten en De Basseroet. PIIRQIIQ Op 1 februari 1978 gaat de Teleac-cursus MEDIA IN DE SCHOOL van start. De uitzendingen vinden plaats op woensdag van 15.0015.30 uur via Nederland I en worden herhaald op zaterdag van 10.3011.00 uur via Nederland I. De cursus is bestemd voor leerkrachten van het kleuter- en basisonderwijs, docenten aan pedagogische akademies, docenten aan opleidingsscholen voor kleuterleidsters en voor hen die werkzaam zijn bij de schoolbegelei dingsdiensten. De cursus wil vooral hulp bieden aan hen die zich willen oriënteren, omtrent de plaats van de audio-visuele media in het schoolwerk plan, de pedagogisch didactische mogelijkheden, de werkvormen en de hulpmiddelen. De cursus bestaat uit 15 televisielessen en een uitgebreid studiepakket. De televisielessen zijn verdeeld in drie blokken van elk vijf uitzendingen: het eerste blok legt het accent op het kind als ontvahger van informatie, het tweede blok is gewijd aan het kind als verwerker van informatie en "het derde blok laat zien hoe audio-visuele expressie een plaats kan hebben in het normaal schoolprogramma. Het studiepakket bestaat uit - geïllustreerd cursusboek - Media wegwijs, door W.H. Boekholt. Dat zijn drie boekjes in één band: 1. algemeen, 2. traditionele visuele media, 3. overheadprojector - de bandrecorder in de school en De diaprojector in de school, twee boekjes van J. Haanstra - Kijken, horen, doen, een project audio-visuele vorming - uitgebreid documentatiepakket. De cursusprijs bedraagt f 55,--. Men kan het schriftelijk materiaal bestellen door storting van f 55,-- op postreke ningnummer 54 42 32 t.n.v. Teleac- Utrecht, onder vermelding van Media in de school. De Volksmuziekschool Heiloo houdt op vrijdag 27 januari a.s. weer een leerlingen-voorspeelavond in de zaal van de kerk aan de Noordergeest straat, 's avonds om half acht. Het programma wordt verzorgd door leerlingen van Marion Dekkers/les algemene muzikale vorming, Ans Hermans/blokfluitspeelgroep en Wim Madderom piano. Iedereen is hartelijk welkom, gratis toegang. Slank worden en slank blijven! Iedere dinsdagmiddag cursus. Plaats: De Oude Herberg. Tijd: 14.00 uur. Eéns per maand geeft de chef-kok van de Oude Herberg aan de hand van het nieuwe menuplan nadere informatie bij de bereiding van de menu's. ROMANTISCH RESTAURANT Op donderdag 26 januari zal het Jaarbeursgebouw zijn deuren weer openen voor iedereen die graag wat met zijn handen doet. Deze zullen wel gaan jeuken als U ziet wat er weer voor nieuwe snufjes voor de doe-het-zelver zijn. U kunt hier rustig met de hele familie naar toe gaan want er is voor elck wat wils. Zo is er voor de vrouw de afdeling kreatief met handwerken, knoopwerk, weven, schilderen, etc. en een afdeling muziek, waar ook volksdansen worden gegeven en verschillende buitenlandse groepen op zullen treden. Als men dan van al het doe-het-zelven zo moe geworden is, kan men zich op de stand „Vakantie" alle mogelijke fijne reizen laten voorschotelen, om weer een beetje op verhaal de komen. De beurs is open van donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. TOCH NOG TWEE SOORTEN VAN BEJAARDEN BIJ OPNAME IN VERZORGINGSTEHUIZEN Er blijken toch nog twee soorten bejaarden te bestaan bij de opname in verzorgingstehuizen. Per 1 januari 1978 is een advies commissie gaan werken ten aanzien van opname in verzorgingstehuizen. De ingestelde indicatiecommissie heeft als opdracht advies uit te brengen over de al- of niet wenselijkheid van opneming in een bejaardenoord. De houder van het bejaardenoord werd door de wet niet beperkt in de mogelijkheid zelf uit te maken wie in het bejaardenoord wordt toegelaten, aldus een toelich ting in een voorstel aan de gemeenteraad (15 nov. 1977). En verder: „Indien een bejaarde met een negatief advies van de indicatie commissie toch in een bejaardenoord wordt toegelaten, kan langs indirecte weg via het niet verlenen van een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet een en ander gecorri geerd worden. Wij verwachten even wel dat dit laatste slechts een theoretische mogelijkheid is en dat de besturen van de bejaardenoorden een opname beleid zullen voeren dat aansluit op de reeds gememoreerde wijziging van de wet op de Bejaardenoorden", aldus burgemees ter en wethouders. Het houdt in dat tegen het advies van de indicatie commissie wel iemand opgenomen kan worden als deze het Ïiensionbedrag zelf kan betalen, n het andere geval, de bijstands trekker"; niet. Dit lijkt ons onjuist; het is meten met twee maten! Het is jammer, vinden wij, dat de nieuwe wetsregeling het bovenstaande mogelijk maakt. We hebben begrepen dat aan het bovenstaande niet die aandacht is besteed die men wel zou mogen verwachten. Of zou er enig verband bestaan met het feit dat nog maar een zeer klein aantal bejaarden zelf nog de hoge pensionprijs kan betalen? N. Majolée. met uw ECHTE BAKKER „de betere massief eiken en leren meubelen" kennemerstraatweg 231. heiloo. telefoon 072-334966. t.o. willibrordusstichting vrijdagavond koopavond Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij hun besluit van 20 december 1977 nr. 363, hebben goedgekeurd het besluit van de raad van 24 juni 1977 tot: het onttrekken aan het openbaar verkeer van de spoorweg overgangen nabij de Runxputteweg op km 48.744 en nabij de Groeneweg op km 48.168 over de spoorbaan Alkmaar- Uitgeest Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de Wegenwet, ligt het goedgekeurde raadsbesluit vanaf donderdag, 26 januari 1978 gedurende dertig dagen voor een ieder ter secretarie ter inzage. Ingevolge het bepaalde in artikel 11a van de Wegenwet kan iedere belanghebbende uiterlijk tot op de dertigste dag na heden tegen dit besluit beroep instellen. Het beroep dient aan Hare Majesteit de Koningin te worden gericht, doch ingediend bij de heer Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland te Haarlem. Heiloo, 25 januari 1978. Burgemeester en wethouders van Heiloo, H. Hoekstra, burgemeester. E. de Boer, secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1