INWONERTAL HEILOO BLIJFT CONSTANT JAAROVERZICHT GEMEENTE HEILOO PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN Dalende tendens leerlingenaantal zet zich voort Weer ontvangen: Suède Dames- en Heren HUSH PUPPIES Ook weer zwarte ZWEEDSE MUILEN ill Speciaalzaak Hoorapparaten A. de Jong J. I. VOS afwezig au „DE LAATSTE EER" FA. J. DE GRAAFF Slijterij - Wijnhandel GREEUW BURGELIJKE STAND GEMEENTE HEILOO LIJST VAN GEVONDEN VOORWERPEN IN DE WEEK VAN 16 T/M 22 JANUARI VEDERLICHT v.a. maat 30 f 27.95 UITKIJKPOST 25 JANUARI 1978 Hebben we in het laatste nummer van de Uitkijkpost in 1977 al een - globaal - jaaroverzicht in beeld gegeven, nu de gemeente een verslag heeft uitge bracht van de gemeentelijke gebeurte nissen in 1977, zullen we een aantal interessante gegevens uit dit verslag in onderstaand overzicht vermelden. Bevolking We beginnen met de bevolking, en dan blijkt, dat het aantal inwoners in Heiloo in één jaar tijds met zegge en schrijve één is toegenomen. Het aantal inwoners op 1 januari 1978 in Heiloo bedroeg 20.782; U mag zelf uitrekenen hoeveel het aantal inwo ners op 1 januari 1977 bedroeg. Het meest opmerkelijke is wel, dat in 1977 een vertrekoverschot was: 1015 personen hebben zich in Heiloo gevestigd, en 1078 zijn er vertrokken. Dit was vroeger wel eens anders, in 1975 was er bijvoorbeeld een vestigingsoverschot van 539 en in 1976 een vestigingsoverschot van 181. Nog een paar cijfers: 107 huwelijken werden gesloten, 20 huwelijken werden ontbonden en 139 bejaarden- passen werden er uitgereikt. Huisvesting Het aantal woningzoekenden bedroeg per 1 januari 1978 402, waarvan 292 gezinnen en 110 alleenstaanden. Ruimtelijke ordening Laten we eerst iets vertellen over het bestemmingsplan „Omgeving Sta tion". Het wettelijk vooroverleg is thans beëindigd. In de loop van deze maand kunnen de stukken toege zonden worden aan de commissie Gemeentelijke Plannen. Gehoopt wordt, dat het bestemmingsplan medio 1978 kan worden vastgesteld. Andere bestemmingsplannen: Met de vaststellingsprocedure van het Recreatieplan-West wordt zo spoedig mogelijk begonnen, evenals met het bestemmingsplan „Sportpark Het Vennewater Gehoopt wordt dat het bestemmingsplan Zuidelijke Wijkont- sluitingsweg dit jaar kan worden vastgesteld. En om tot slot nog een bestemmings plan te nemen: Dit jaar zal een begin worden gemaakt met het ontwerpen van het globale bestemmingsplan „Zuid-Oost, In de vergadering van de raad van 25 november 1977 is hiertoe een krediet beschikbaar gesteld. Verwacht mag worden, dat het resultaat van het woningmarkt onder zoek alsmede het ontwerpplankaart, - voorschriften en - toelichting medio van dit jaar gereed zullen zijn. Openbare werken In 1977 is weer heel wat tot stand gekomen. Laten we maar eens beginnen met de sportaccomodaties in onze gemeente. Óm weer in superla tieven te spreken over deze accomoda- ties in Heuoo wordt nu wel een beetje afgezaagd. Iedereen weet eigenlijk wel, dat de aktieve sportliefhebbers in Heiloo bitter weinig, zo niet niets tekort komen. Het tweede honkbal- veld is inmiddels vrijwel gereed, twee hockeyvelden zijn er bij gekomen en verder een voetbalveld. Laten we overstappen op iets heel anders: riolering. Het rioleringsstelsel is uitgebreid met 5000 m., 185 verstoppingen in de huisriolering werden opgeheven en 350 straat- en trottoir kol ken werden geplaatst en aangesloten. Zie zo, dat weten we ook al weer! Het wegennet in Heiloo is uitgebreid met 1200 meter, terwijl nieuwe voetpaden zijn aangelegd langs een deel van de Kerkakkers, van Vlade- rackenlaan en Heerenweg tussen Butterlaan en Sandecamplaan. Heiloo is zeker niet slecht verlicht. Zo is het aantal lichtpunten toegenomen met ca. 55 stuks, zodat het totaal na een globale hertelling ongeveer 3550 stuks bedraagt. Verkeersvoorzieningen In 1977 zijn 220 verkeersborden geplaatst, waarvan een belangrijk deel bij Winkelhof 't Loo en ten behoeve van het onderhoud van de Kennemer- straatweg. De spoorwegovergang Schuine Hondsbosschelaan is ten behoeve van het voetgangersverkeer verbreed. Op het kruispunt met de Bergeonstraat is een voorrangsregeling ingevoerd. Huisvuil Heiloo moest weer heel wat vuil kwijt. Zo werd door de huisophaaldienst ca. 4950ton huisvuil en 620 ton bedrijfsvuil in containers opgehaald en dat is ongeveer 350 ton meer dan in 1976. Bij particulieren is 506 ton brandbaar en 2266 m3 door de verpfanaings- installatie niet te verwerken grof vuil opgehaald. Voor de afvoer van bedrijfsvuil zijn 120 containers in gebruik. Openbaar vervoer Ten gerieve van de passagiers van het openbaar vervoer zijn twee abri's geplaatst langs respectievelijk de Heerenweg nabij de TerCoulsterlaan en de Kennemerstraatweg nabij Ter Cm il ster. Bouwaktiviteiten Op 1 januari 1978 waren totaal in aanbouw 260 woningen, hetgeen 41 meer is dan op 1 januari 1977. Het aantal woningen, dat in 1977 gereed is gekomen bearoeg slechts 91, terwijl dit cijfer in 1976 164 en in 1975 267 bedroeg. Deze 91 woningen kunnen we onderverdelen in 12 flatwoningen in de woningwetsektor, 6 eengezins woningen in de premiesektor, en 73 eengezinswoningen in de vrije sek* tor. Verder is in 1977 gereedgekomen: de derde Christelijke basisschool „De Regenboog", Winkelhof 't Loo met het Open huis, het clubgebouw van de Terriërs en het clubgebouw van de tennisvereniging Het Vennewater. Momenteel is men bezig met de uitbreiding van het Kruisgebouw aan de Holleweg en de bouw van de bibliotheek nabij plan Mallevoort. Tot nu toe is van de bebouwing van de in uitvoering zijnde uitbreidings plannen gerealiseerd: De Ronge 85 procent, Boekenstein 5 procent en Baetenburg 10 procent. Het aantal bouwvergunningen, dat is uitgereikt, bedroeg 418. Openbaar groen De totale oppervlakte openbaar groen is in 1977 uitgebreid met ca. 3,5 ha. Hierdoor werd het totaal 197,5 ha., te verdelen als volgt: plantsoenen 180 ha., begraafplaatsen 1,5 ha., sport parken 33 ha., gemeentebos 4 ha., en recreatieplan 51 ha.. De gemeente doet erg veel aan de groenvoorzieningen in Heiloo. Ieder een, die in Heiloo komt, is vol lof hierover en terecht, laten we wat aantallen noemen: In 1977 werd ca. 1,2 ha. openbaar groen vernieuwd. Samen met de 3,5 ha. nieuwe grond bleken hiervoor nodig te zijn: 1660 st. bomen; 34.500 st. heesters, coniferen en rozen; 36.150 st. vaste planten; 14.200 st. bosplantsoen; 5.000 st. heide; 59.300 st. bloem bollen; 1.000 st. wilde planten (eigenkweek). Het relatief vrij hoge inboet percen tage is te wijten aan de derde droge zomer in successie. Ondanks het vrij sombere weer viel het afgelopen groeiseizoen weinig neerslag. Het vrij groot aantal klachten overhoge bomen bij woningen zal zeker een oorzaak in dit sombere zomerweer hebben gevonden. Bomen De boomplantdag in het voorjaar werd langs het Malevoort georgani seerd. De zesde klassertjes van het lager onderwijs plantten 150 jonge iepen. In oktober werd na gezamenlijk overleg tussen de afdelingen beplan tingen van Bergen, Alkmaar en Heiloo een tentoonstelling georganiseerd, genaamd: „Boomt U mee?D^ze tentoonstelling die in het Open Huis gehouden werd, trok ca. 2000 bezoekers. Misdaad in Heiloo Het aantal geconstateerde misdrijven in Heiloo is in 1977 minder geworden. Bedroeg dit aantal in 1976 nog 576, in 1977 is dit cijfer gedaald naar 482. In 25,3 procent van de gevallen kon een process-verbaal worden opge maakt, terwijl dit percentage in 1976 22,7 procent bedroeg. Dit houdt dus in dat niet meer dan een kwart van het aantal misdrijven in Heiloo opgelost werd. De meeste misdrijven tegen het wetboek van strafrecht betreffen diefstal van fietsen en bromfietsen. Zo werden in het afgelopen jaar 154 fietsen gestolen. Opmerkelijk is, dat hét aantal geconstateerde vernielingen verge leken met 1976 sterk is afgenomen. Zo was dit aantal in 1976 nog 72, en in het afgelopen jaar 28. In totaal werden 1341 processen verbaal opgemaakt terzake van „Over tredingen Van deze 1341 p.v.'s waren er 1288 overtredingen tegen de Wegenverkeerswet Eén van de aktiviteiten van afdeling beplantingen: boomplantdag. Brandbestrijding De brandweer is in het afgelopen jaar 15 maal uitgerukt voor een kleine brand, 3 maal voor een autobrand, 11 maal voor hulpverlening, 1 maal voor hooibroei en 3 maal voor een loos alarm. De hulpverlening bestond o.a. uit het zagen en opruimen van bomen, het halen van dieren uit bomen en van daken en het opheffen van waterover last. De schade wordt in totaal geraamd op circa, f 80.000.-. En dat is heel wat minder dan in 1976, toen de brandweer het heel wat drukker had en de schade in totaal ca. f671.000.- bedroeg. De dalende tendens van het leerlingen aantal heeft zich in 1977 voortgezet. De daling beloopt een percentage van 2,6 procent. Het aantal leerlingen bedraagt per 1 januari van dit jaar 4009, tegen 4118 per 1 januari 1977. De openbare kleuterschool De Crocus is per 1 augustus 1977 teruggelopen van een driéklassige naar een twee-klassige kleuterschool. De J.P. Hasebroekschool, de Sint Adelbert- school en de Sint Radboutschool zullen per 1 augustus hun zevende leerkracht verliezen. Vier scholen zijn in 1977 officieel in gebruik genomen. In het voorjaar van 1977 vonden de volgende officiële openingen plaats van: Kleuterscholen De Basseroet en St. Maarten op 9 mrt. Openbare kleuter- en lagere scnool De Zeskant op 18 maart; Protestants- Christelijke lagere school De Regen boog op 16 mei; Rooms-Katholieke kleuterschool Driekoningen op 1 juni. Integratie kleuter- en lager onderwijs Met de beschikbaarstelling van een extra krediet van f 22.075.- heeft de gemeenteraad een belangrijke aanzet gegeven om te komen tot een integratie van het kleuter- en lager onderwijs. In het najaar konden de kleuterleidsters gedurende een week de eerste klas van de lagere scholen bezoeken. In het voorjaar van dit jaar zullen de leerkrachten van de eerste klas der lagere scholen een bezoek brengen aan de kleuterscholen. Het doel van deze bezoeken is, dat het personeel op de hoogte komt van de methoden, die worden gebruikt en de wijze waarop de leerkracht in de raktijk met deze methoden werkt. >oor van elkaar te leren en eikaars methoden in de praktijk toe te passen, wordt er naar gestreefd de overgang voor de kleuter van kleuter naar lagere school soepeler te laten verlopen. Sociale zorg en maatschappelijk werk Twee ingrijpende wijzigingen hebben zich per 1 januari 1978 voltrokken. De eerste is de intrekking van de Tijdelijke Rijksgroepregeling Minder- validen. Aan deze regeling is destijds een tijdelijk karakter gegeven met het oog op een nadere regeling van de financiële gevolgen van arbeids ongeschiktheid in het sociale verzeke ringsstelsel. Een tweede wijziging per 1 januari is de introduktie van de zogenaamde all-in norm, welke voorziet in een uitkering gelijk aan het sociaal minimum voor alle bijstands gerechtigden (echtparen 100 procent, onvolledige gezinnen 90 procent en alleenstaanden 70 procent van het netto-minimumloon), onafhankelijk van hun werklijke huur. De all-in norm wil bereiken, dat de bijstands ontvangers dezelfde huurlast dragen als anderen met een vergelijkbaar inkomen in het huursubsidie systeem. Het aantal werklozen bedroeg eind december van het vorige jaar 78, die vooral liggen in de leeftijdsgroep van jonger dan 30 jaar en van 50 jaar en ouder. Sporthal en zwembad Sporthal Het Vennewater voorziet duidelijk in een behoefte. Zelfs tijdens de zogenaamde onrendabele uren tussen 16.30 en 19.00 uur is de hal bijna steeds bezet. 42 uur per week wordt de hal verhuurd aan scholen. De sporten, welke het afgelopen jaar in de sporthal beoefend werden, zijn volleybal, voetbal, handbal, badmin ton, basketbal, hockey, peanutbal, turnen en tennis. Het zwembad Het Baafje werd door 143.913 bezoekers bezocht. Op 22 juli 1977 werd de 100.000 bereikt. In het zwemseizoen hebben 276 perso nen een zwemdiploma behaald. Aan de avondzwemviérdaagse namen 804 personen deel, die allen een medaille behaalden. HOOGSTRAAT 7 - ALKMAAR TEL. (072) 116065 Ziekenfonds leverancier voor het komende weekend: Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ph. Ouwendijk. Crèche in De Rank. Zondagsschool in de Von delschool. Bevestiging ambtsdragers. De Rank 10 uur Jeugdkapel; gezamenlijk naar de Kruiskerk. Kruiskerk 10 uur ds. J. v. d. Schee. Crèche in bijgebouw. Zondagsschool in de Re- hobothschool. 19 u. ds. J. v. d. Schee. De Ark 10 uur Jeugdkerkers n. d. Kruiskerk. Geref. Kerk - Noordergeeststraat 9.30 uur ds. H. W. Wierda (Heilig Avondmaal)17 uur idem. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur ds. Lieve. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur ds. J. Mostert. Rem. Geref. Gemeente Alkmaar 10.15 uur ds. B. J. C. Piso. Doopgez. Gem., Koningsweg Alkmaar Ge§n opgaaf. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egmond-Binnen, 10 uur ds. J. v. d. Graaff, Heiloo. Volle Evangelie Gemeente Westerweg 294 Zondagmorgen 10 uur, Bijbelstudie donderdagavond 8 uur Westerweg 294 Zevendedags Adventisten Hofstraat 17, Alkmaar Geen opgaaf. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan 13 Heiloo, tel. 02205-1288. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9 uur - 11 uur. In de week: maandag-, dinsdag- en vrijdagavond 19.30 uur. Dinsdag t/m vrijdag 's morgens 8 uur Spreekuur biechthorenZaterdag 16 -17.30 uur. H. Moeder Godskerk - Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.30 - 11 -18.30 uur. In de week: ma.-, wo.- en vrijdag avond om 19.30 uur. Dinsdag- en donderdagmorgen 8 uur. Biechthoren: zaterdag 16.30 - 17.30 u. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H. Missen: zaterd. 19 u., zond. 7.30 u. (bij de Julianazusters), 9 uur (Hoog mis), 11 uur. Heilige Missen op werkdagen: 7.30 u in d° Genadekapel. Avondmis: le vrijdag v. d. maand 7 u. Lof: zondagavond 7 u. Biechthoren zaterdag in beide kapellen v.a. 4 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: zaterdagavond 18.45 uur, zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20 uur Laat, naast de Kapelkerk. Heiloo: Bijbelstudie: woensdagavond 20 uur Heerenweg 130. AKTEE „MOEDERS VOOR MOEDERS" Uitsluitend voor Heiloo, Alkmaar en Limmen Mevr. C. J. Maas-Postma, Stations straat 64, Alkmaar, tel. 072-123163. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Heiloo: dr. A. L. Duyvestijn, Obrig- laan 52-53, Heiloo, tel. 072-333100. Weekenddienst Apotheek: Apotheek Heylo, Stationsweg 53 Hei loo, tel. 072-331070. Weekenddienst Wijkverpleging voor Egmond - Heiloo - Limmen Zr. A. Kroon, Goodeslaan 53, Heiloo, tel. 072-330082. VERLOSKUNDIGE HEILOO (volgens afspraak) Zr. E. Engeringh, Slimpad 4 Heiloo, tel. 072-332719. Spreekuur dinsdag en donderdag van 14-15 uur en 19-20 u. DIENST TANDARTS Alkmaar/Heiloo Spreekuur v. spoedeisende gevallen: zaterdag en zondag 18.00-18.30 uur: Dr. R. A. J. v. d. Hoorn, Beatrixlaan 2a, Alkmaar, tel. 072-116061. DIERENARTSEN Dr. H. E. M. Eberson, Breedelaan 46, Heiloo, tel. 072-331606. DIENST SOCIALE ZAKEN Aanvragen ingevolge de Algemene Bijstandswet: 's dinsdags en 's vrij dags van 8.30-12.00 uur; aanvragen ingevolge de werkloosheidsvoorzie ning: Dinsdag t.m. vrijdag 8.30-12 u. SPREEKUUR MAATSCH.WERKER VAN DE GEMEENTE HEILOO Dinsdagmorgen 8.30-11 uur; dinsdag avond 7-8 uur; Vrijdag, 27 jan. 1978 geen spreekuur. Tel. 331144, kantoor v. Aostastraat 5. SPREEKUUR ALG. MAATSCH. WERK HEILOO/LIMMEN Heiloo: woensdag en vrijdag van 9-10 uur, Westerweg 263, tel. 072-330984. Limmen: donderdag van 14 -15 uur, Wijkgebouw, Kerkweg 1, tel. 1250. Voor afspraken buiten de spreekuren: de gehele week: tel. 072-110804. (bureau alg. maatschappelijk werk, Nassaulaan 5, Alkmaar). KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17 - 18 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkda gen van 19-19.30 uur. Diëtiste Iedere 4de woensdagmorgen van de maand. Volgens afspraak. Zwangerschaps/ Nabevallingsgymnastiek E. Bakker - A. Vinckers, telefoqn 334694 - 334398. Wijkverpleegkundigen Zr. A. H. Kroon, Goodeslaan 53, tel. 330082, te bereiken van 8-8.30 uur. Zr. G. J. de Wit, Goodeslaan 53, tel. 330082, te bereiken van 8.30-9.00 uur; Zuster A. de Jager, Baetenburg 171, Heiloo, tel. 336365; te bereiken van 8-8.30 uur. Zr. J. van Leeuwen, De Kandelaar 22 Heiloo, tel. 072-331021, te bereiken van 8-8.30 uur. Zr. A. van Staveren, Mariënstein 9, Heiloo, tel. 072-334326, te bereiken van 8-8.30 uur. Werkgroep "Burenhulp Plan Oost" P/a mevrouw W. Kooijman, Groot Barlaken 9, tel. 334930. Indien u geen gehoor krijgt kunt u kontakt opne men met de Stichting Dienstverle ning Heiloo, mevr. B. Emke, voor te lefoonnummers en spreekuren van deze Stichting, zie deze rubriek. OPPASDIENST Uitsluitend .telefonisch tussen half 1 en half 2 bij mevr. Meertens-Wiltens, Rector Frederiklaan 5, tel. 116377 en mevr. v. 't Veen-Paarlberg, Molenw. 1 telefoon 330127. Buro voor a.s. alleenstaande ouders v. d. Meijstraat 2 - Alkmaar Telefoon 072-114911 Afspraken kunnen dagelijks tussen 9.30 en 10.30 uur telefonisch worden gemaakt. VOORZIENING WARME MAALTIJDEN Stichting Dienstverlening Alkmaar - Heiloo, tel. 331297. V.V.V. Heiloo Inlichtingen: H. S. Koopman, Poort- weijdt 16, Heiloo, tel. 072-333363. TANDARTS van 26 januari t/m 10 februari Voor spoedgevallen nemen overige tandartsen waar. BEGRAFENISVERENIGING Straatweg 121, Heiloo Telefoon 331521 Tel. 331025 Heiloo VERHUIZINGEN geheel verzorgd PI AN O VERV OER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS Voor de „doe-het-zelver" is nu ook een verhuiswagen ver huizer/chauffeur beschikbaar. Voor Wijnen en Gedistilleerd TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS Algemene Ned. Invalidenbond afd. Alkmaar Secr. Melis Stokelaan 267, tel. 072- 125499. Adv.bureau: Vine, van Gogh- laan 8, tel. 072-111698. Contactadres Heiloo: voor Soos-mid- dag (elke 2e dinsdag v. d. maand, Kantine H.S.V.) P. G. Schouten, Groenelaan 6 Heiloo, tel. 072-330690. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP stichting „NOORD- KENNEMERLAND" werkzaam in de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Egmonden, Heiloo en Limmen. SPREEKURR DAGELIJKS (maan dag tot en met vrijdag) 's morgens van 8.30 tot 9.30 uur 's middags van 13.00 tot 14.00 uur op de onderstaande adressen: Alkmaar: Nassauplein 8, tel. 127066; Muiderwaard 396, tel. 612922 (Ontmoetingscentrum "De Rekere") Akersloot: Kerklaan 61, tel. 12048 Egmonden: Wilhelminastraat 14, Eg- mond aan Zee, tel. 1671 Heiloo en Limmen: Westerweg 294, Heiloo, tel. 072-335544. Direktie en administratie: hoofdkan toor Nassauplein 8 Alkmaar, telefoon 072-127066, gehele dag bereikbaar. geen middagspreekuur. Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg Spreekuur opnamebeleid van de Hei looër Stichting voor Bejaardenzorg. Elke eerste maandag van de maand 's ochtends van 10.00-11.30 uur, in Huize ,,De Loet" 1, tel. 072-330744. Stichting Dienstverlening Alkmaar - Heiloo Spreekuur maatsch. werkster mevr. E. H. Emke-Wortel maandag t/m vrijdag van 9-10 uur in 't Open Huis. Maandag, woensdag en vrijdag van 1.30-2.30 uur in de voorm. Willibror- dusschool zij-ingang links, Westerw. 294, tel. 335296. Of na afspr. 331297 b.g.g. 333770. Aktiviteiten Westerweg 294: dinsdag 10-12 u. bejaardenkoor o.l.v. mevr. Mooyen; dinsdagmiddag bridge en handwerken woensdagmiddag biljarten en sjoelen vrijdagmiddag kaartspelen zondagmiddag „open huis". Bureau voor rechtshulp Scharloo 41, Alkmaar, tel. 072-127303 tel. bereikbaar van 9-17 uur. Spreekuur: dinsdag van 19-21 uur* vrijdag van 14-16 uur. OPENINGSUREN OPENBARE BIBL. EN LEESZAAL Kennemerstraatweg 382 - Heiloo Dag Volwassenen Jeugd Maandag 19.00-21.00 19.00-21.00 Dinsdag 10.00-12.00 15.30-17.00 14.00-17.00 Woensdag 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 Vrijdag 14.00-17.00 15.30-17.00 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 De kranten- en tijdschriftenafdeling is bovendien elke werkdag van 10-12 uur geopend (ook voor niet-leden). OPENINGSTIJDEN FONOTHEEK Dag Volwassenen Jeugd Woensdag 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 FILIAAL OPENB. BIBLIOTHEEK Hoek Ewisweg-Past. v. Muijenweg Telefoon 330670 Dag Volwassenen Jeugd Dinsdag 10.00-12.00 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 19.00-21.00 Woensdag 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 19.00-21.00 Vrijdag 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 10.00-12.00 Diverse scholen werden in 1977 geopend. De burgemeester had het er maar druk mee. ELDERS GEBOREN: Frans P., z.v. Peter A. Hemelrijk en Maria W. van Dalen; Susanne G. J. M. d.v. Henricus M. Bisselink en Anna C. A. Velseboer. GETROUWD: Theodorus Boots en Maria L. Kemp. OVERLEDEN: Sombroek, Jacob., oud 85 jaar; Hoebe, Matthijs M. oud 65 jaar; van der Oord, Cornelia D. w.v. J. Speur., oud 84 jaar; Klapproth, Dina L.M., w.v. J. W. Groot, oud 80 jaar. ELDERS OVERLEDEN :Mulder, Geert, oud 71 jaar; van Galen, Cornelia., e.v. B. Halma., oud 72 jaar; Bek, Gesina M. E. e.v. P. Helder, oud 43 jaar; Zoon, Maria., w.v. S. Terpstra., oud 67 jaar; Hoogendijk, Gerardus A., oud 77 jaar. Licht grijze broek; 1 paar zwarte dameshandschoenen; plastic tas met 2 rode gebreide wanten; bruine leren dameshandschoenen; klein sleuteltje (dagboek? blauwe dameshand schoenen; bankbiljet; fietssleuteltje; zaklantaarn; zwarte klepportomonnee met geld en pasfoto; bankbiljet; Peugeot-sleutels; bankbiljet; zwart-wit gevlekte kip; sleutelring met achter deursleutel en fietssleuteltje. boerK^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 2