□rchipLcin echrapLcin HSÊÊÊfr ohn Botten Heiloo tuinmeubelen Klosetpapier- aktie! ff makelaardij van steeg |m K00MEN •herenmode voorjaars- kollektie SIT DOWN' FALKLAND 4.50 4.39 1.15 0.59 0.85 0.69 De Aalsmeerse Bloemenhal SIT DOWN massief-eiken en leder ff0 oAifrc» Yic^° \Y*of School in Katabumi gereed i Rode Kruis afdeling Heiloo nam afscheid van mevrouw Bootsman-Bood BREI WOL KATOEN COUPONS Afhalen abonnementen zwembad "Het Baadje" Interessante lezing bij Ver. Openbaar Onderwijs IEUWSBLAD VOO EILOO t\oo 3 Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 lf§nl m jMfö W' TROMPETTERKORPS HEILOO A.S. ZA TERDAG [15april\ te voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken NATIONALE K0LLEKTE KINDERBESCHERMING 17-233 APRIL A.S. kerkeLaojtS fceiCoo Onze exclusieve is compleet. WATERFESTIJN DORPSFEEST Zelfbouw-woonkomfbrt ASTA20uur ASTA 20 uur "EEN BRUID IN DE MORGEN" BRAADKUIKEN diepvries, 1200 gram van 5.79 voor SPAR APPELMOES grote potU.tKl SPAR COLA of UP n cn literfl.v.79voorU.tö SPAR ROOKWORST n QQ van 1.39 voorU.uO AFDELING ZUIVEL: V0LV. JONGE LEI0SE 500 gram SCHENKR00M liter v. 1.27 voor BLEU BAND pak BONA MARGARINE kuip CR0MA van 0.02 voor VLEESWAREN VERS VAN HET MES: Stegeman SCHOUDERHAM 100 gram BACON 100 gram Slagersleverworst 250 gram HANDENARBEIDTENTGONSTELLING OP DE ZESKANT SCHOONMAAK VOORBIJ? Zdfbouw-woonkomfort WINTERS BEELD IN HEILOO kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond GARDEN HOBBY CLUB b.v. Speciaalzaak voor de betere merken weerbestendig - confortabel - exclusief et HEM MER uw echte bakkerh NIEUWB0UWV0LV0 DEALER AKTIE GEEF MAX DE ZAK IN EGMOND LIJST GEVONDEN VOORWERPEN IN DE WEEK VAN 2t/m 9 APRIL AFVALSTOFFEN IN MEM0RIAM SIMON J0HAN VAN DER ZEE 12 APRIL 1978 43e JAARGANG No. 15 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur Gratis advies centrale verwarming - sanitair Geopend- donderdagavond van 19.00-21.00 uur. firs Y/ Voor mevrouw G.W. Bootsman-Boód zit het Rode Kruiswerk er op. Tien jaar lang heeft ze in het bestuur van de Rode Kruis afdeling Heiloo gezeten. Als sekretaresse heeft mevrouw Bootsman geweldig werk gedaan en heeft ze bijzonder veel respekt afgedwongen. Op de jaarvergadering van het Rode Kruis afdeling Heiloo, die vorige week dinsdagavond in het Kruisgebouw aan de Holleweg gehou den werd, hebben bestuur en leden afscheid genomen van mevrouw Bootsman. Een noodgedwongen af scheid vanwege verhuizing. De heer H. Greeuw, die in het bestuur het langst met mevrouw Bootsman heeft samengewerkt, ging even in op deze samenwerking: Negen jaar lang hebben we samengewerkt. Je was niet altijd even gemakkelijk. In deze negen jaren heb ik je leren waarderen voor je inzet, je ijver, je plichtsbetrachting." Voorbeelden genoeg kon de heer Greeuw aanhalen: de inzamelingscam- pagnekollekte, de postzegelaktie, enz. enz.: „je hebt het buitengewoon goed gedaan. Het was een genoegen om met je samen te werken. En ook je man wil ik bedanken voor de vele vergaderingen bij jullie thuis." Na een innige omhelzing tussen de heer Greeuw en mevrouw Bootsman bood mevrouw W. Bakker namens de welfare mevrouw Bootsman een fraai boeket bloemen aan. Vervolgens kreeg mevrouw Bootsman een frituurpan en een zeer fraai ontbijtlaken aangeboden. Hierna nam mevrouw Bootsman nog even het woord en voor ieder bestuurslid had ze nog een persoonlijk woordje en bedankje over. Vooral waardering sprak ze uit voor mevrouw W. Bakker, die de welfare leidt. Succes wenste ze toe aan de voorzitter, de heer R. Sibilo, die nu een jaar als voorzitter in de afdeling meedraait en voor haar opvolgster, mevrouw A.P. Beemster- Kramer, die in het afgelopen jaar als tweede sekretaresse heeft gefungeerd. Mevrouw Nieuwkoop, de kringsekre- taresse, die deze vergadering enigszins verlaat was, nam als allerlaatste nog even het woord. Zij bedankte namens het hoofdbestuur mevrouw Bootsman voor het vele werk in de afdeling Heiloo. Mevrouw Nieuwkoop speldde vervolgens mevrouw Bootsman het speldje op, dat behoort bij de oorkonde voor tien jaar trouwe dienst. Na dit officiële" gedeelte was het nog even tijd voor een hapje en een drankje. Jaarvergadering De jaarvergadering van het Rode Kruis werd vorige week dinsdagavond uitermate goed bezocht. Nadat de voorzitter, de heer R. Sibilo, de vergadering had geopend, was het de beurt aan de sekretaresse mevrouw Bootsman-Bood. Na een ingekomen stuk en de notulen las zij voor de laatste maal het jaarverslag voor. Het bestuur van het Rode Kruis bestond in het afgelopen jaar uit: R. Sibilo, voorzitter; D. Visser, vice-voorzitter; mevrouw G.W. Bootsman-Bood, eerste sekreta resse; mevrouw A.P. Beemster-Kramer, tweede sekretaresse; H. Greeuw, penningmeester; R.P. Kamerman, colonne; C. Troost, adm. colonne; mevrouw W. Bakker, welfare. Tot magazijnmeester werd vorig jaar benoemd de heer W. Walraven. De welfare werd vorig jaar gevormd door twaalf dames. Acht deelnemers werden thuis bezocht en 44 deelnemers in tehuizen. Geholpen werd bij maat schappelijk werk en plasma-avonden, inzamelingscampagne, vakantie- projekten, verkoop van artikelen op braderie en verkoopmiddagen in t Loo. Het totaal bedrag van de verkoop bedroeg f 10.000,--. De Colonne bestond dit jaar uit een arts, zes helpsters derde klasse, zes helpers derde klasse en twee verpleeg kundigen. De colonne werd ingezet bij wandeltochten, voetbaltoernooien, de bejaardentocht en sportevenementen. Twee oefeningen werden gehouden. Het ledental bedroeg vorig jaar ca. 1800. In totaal werden 707 flessen bloed afgenomen voor plasma. Er werden negentien diploma s uitgereikt bij de EHBO-cursus en elf personen namen deel aan de cursus helpers/ helpsters. De opbrengst van de campagne bedroeg f 11.028,87. De penningmeester, de heer H. Greeuw, was zeker niet ontevreden over de gang van zaken in het vorige jaar. De bruto-opbrengst van de kontributies steeg in 1977 tot record-opbrengst. De inkasso van de kontributies geschiedt nu per accept giro en dit moet een hogere kontributie-inbreng garanderen. De subsidie die de gemeente verstrekt, is bijzonder welkom, zo meende de heer Greeuw, temeer daar veel geld nodig is voor de colonne. Deze colonne moet goed geoefend zijn en goed uitgerust om bij eventuele kalamiteiten in Heiloo optimaal ingezet te kunnen worden. Wat de begroting betreft, was de heer Greeuw optimistisch gestemd. Deze begroting wordt afgesloten met een voordelig saldo, maar wel nog exclusief afdracht aan het hoofdbestuur. Tot slot maakte de heer Greeuw mevrouw Bakker nog een kompliment voor het welfare werk. Een kompliment, dat ook bedoeld is voor de welfare-leden. Pater Dirk Borst in Heiloo jig;?' kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 Gisteren is pater Dirk Borst uit Indonesië in Heiloo aangekomen voor een welverdiende vakantie van enkele maanden. Pater Borst is een begrip geworden want bijna iedere bewoner van Heiloo (en ook ver daarbuiten) heeft vorig jaar bijgedragen aan de aktie, waarvan het doel was: het bouwen van een moderne school in Kotabumi op Zuid-Sumatra in het werkgebied van deze Heilooer missio naris. Zo'n veertig jaar ijvert deze plaatsge noot onder de armste bevolking van Kotabumi, voornamelijkTransmigran- ten van het overbevolkte Java. Berooid komen deze mensen op Zuid-Sumatra aan en moeten weer trachten een bestaan op te bouwen. Gelukkig is deze aktie voor pater Dirk Borst een geweldig succes geworden, zo overtui gend, dat zelfs de reeds aangevraagde subsidie bij het Rijk en de Gemeente niet nodig waren. Daadwerkelijk en eensgezind heeft heel Heiloo en omgeving meegeholpen om deze aktie te doen slagen, een aktiviteit die mede alleen kon slagen door de inzet van enkele honderden werkers. Het einddoel is bereikt Het einddoel, het bouwen van een school, is bereikt. Pater Borst kon de prettige mededeling doen, dat het schoolgebouw gereed is en hij bracht zelfs een aantal kleurenfoto's van het projekt mee. Een keurig afgewerkt gebouw met aan de achterzijde een pergola vanwege de hitte. Pater Dirk Borst wil nu graag persoonlijk iedereen bedanken voor de bijzonder snelle hulp die Heiloo hem heeft geboden. Dat is begrijpelijk een onmogelijke opgave en daarom is hij erg blij dat de pastores van Heiloo hem de gelegenheid hebben geboden komend weekend in de beide katholieke kerken van Heiloo de kerkgangers tijdens de diensten te kunnen bedanken. Zo zal hij dat doen zaterdag 15 april om 19.00 uur en zondag 16 april om 9.00 uur in de Willibrorduskerk en zondag 16 april om 11.00 en 18.30 uur in de Moeder Godskerk. Pater Borst zal tijdens zijn vakantie verblijven ten huize van zijn broer, Westerweg 333. nieuwste kleuren v.a. 1.40 in zomerkleuren nieuwe zomerpatronen iedere week nieuwe WINKELHOF t LOO 47 - HEILOO Alle kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen. Een niet gering deel van onze Nederlandse kinderen zit in de knel. In een tijd van snel veranderende normen en waarden is het niet verwonderlijk dat ouders gedesoriën teerd raken en ook jongeren niet meer weten waar zich op te richten. De kinderbescherming heeft tot taak hier opvang te bieden en,1 waar mogelijk met de ouders samen, deze jeugdigen hulp te verlenen en ze te begeleiden in hun ontwikkeling tot volwassenen die hun weg in de maatschappij van morgen kunnen vinden. Deze begeleiding is een taak die vraagt om een persoonlijke inzet en volle aandacht voor het kind met zijn eigen karakter en mogelijkheden, maar ook met zijn eigen moeilijkheden en behoeften. Dit werk eist van vakmensen en vrijwilligers dikwijls méér dan de subsidie die de overheid beschikbaar heeft, mogelijk maakt. Hierbij biedt de SAKOR, die opkomt voor de hele Nederlandse kinderbe scherming van alle gezindten, steun. Zij kan dit echter alleen met de hulp van de gehele bevolking en houdt daarvoor haar jaarlijkse nationale SAKORkollekte in de week van 17 t/m 23 april. In het belang van de kinderen roept de SAKOR U op om gul te geven. Hün toekomst is Uw geld waard SAKOR: Samenwerkende Kinderbe- schermings Organisatie's. Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door: Centraal Bureau SAKOR, van Tuldenstraat 17 's Hertogenbosch 073-131140. De helft van de regionale opbrengst der kollekte komt ten goede aan de in de regio Alkmaar werkende instellingen. Uw bijdrage kunt U, wanneer U de bus mist, ook overmaken op giro 564210, ten name van SAKOR 's Hertogen bosch. Komt u eens kijken. Veranderingen vakkundig, gratis in eigen atelier. Op 28 mei aanstaande zal wederom het dorpsfeest plaatsvinden. Even enerverend als de voorgaande, maar toch iets anders van opzet. Zo zullen alle aktiviteiten op zondag plaatsvinden en zal het Waterfestijn een ander uiterlijk krijgen. Daarom willen we, om straks teleurstellingen te voorkomen, iedereen waarschuwen dat er geen drijvende objectenrace gehou den zal worden. We hoorden namelijk dat enige enthousiaste waterlief hebbers al bezig waren badkuipen met buitenboordmotoren te maken. Wat er wèl op het water gaat plaatsvinden vindt U volgende week in dit blad. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 T oneelvereniging presenteert: van HUGO CLAUS op do. 27 en za. 29 april. KAARTEN: Kiosk Avis, Stationsweg 68 Reisb. De Magneet. Raadh.w. Open Huis, dagverblijf Donateurs gratis. Losse kaarten 4.50. (Zie elders in dit blad.) Vandaag laten de kleuters en lagere schoolleerlingen van De Zeskant zien, wat ze het afgelopen jaar zoal in de handvaardigheidslessen gedaan heb ben. De tentoonstelling wordt gehouden in het schoolgebouw aan Het Malevoort, vanavond (woensdag 12 april) van half zeven tot half negen. Iedereen is van harte welkom. Bij ons vindt u een ruime sortering in BLOEIENDE EN GROENE PLANTEN voor een populaire prys. RIETEN SIERPOTTEN nu 1.— en 2.— p. stuk. Vrijdagavond Koopavond. UW ADRES: Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 We moeten heel lang in de geschiedenis teruggaan om op dit tijdstip zo'n geweldig pak sneeuw in Heiloo aan te treffen. Maar dit unieke weer had ook consequenties voor het verkeer, dat gisterochtend dan ook maar met mondjesmaat in Heiloo te bespeuren viel. Fietsen was in ieder geval niet mogelijk. En ongetwijfeld zal de groene aanplant ook heel wat te lijden gehad hebben, 't Was een fraai gezicht, maar laten we toch maar hopen, dat spoedig de lente echt aanbreekt. AMSTELVEEN, Amsterdamseweg 507, Tel. 020-471199 HEILOO, Winkelcentrum ,,'t Loo" 4, Tel. 072-332092 HSV FANCY-FAIR Het komende weekend staat er weer een groot gebeuren te wachten in Heiloo. De jeugdcomm. van H.S. V. organiseert voor de 23ste keer de jaarlijks terugkerende Fancy - Fair. Dit grote gebeuren wordt weer gevierd in het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muyenweg naast de muziekschool. Op deze Fancy - Fair is weer een keur aan attracties. We zien o.a. het rad van avondtuur, schiettent, speerwerpen, ballengooien, grabbelton, sjoelen, brieventrekken, spijkerslaan en de vrolijke keuken. We zijn nog in onderhandeling voor een speciale attractie, die zeker de moeite waard is op deze Fancy - Fair. Om het u geheel naar wens te maken is er ook een gelegenheid om even iets te drinken in onze theetuin. Voor dit alles hebben we weer een keur aan prijzen, o.a. Flessen wijn e.d. fruitmanden, taarten, loopfietsjes, Elanten, grote poppen, stoelen, ijzettafeltjes en nog vele andere mooie prijzen. Onder die andere mooie prijzen zien we dan nog een vogelkooi met een kampioens kanarie erin, dames of heren horloges. Zoals U ziet zeker de moeite waard om even een bezoek te brengen aan deze Fancy - Fair. De openingstijden zijn zaterdag 15 april van 19.30 uur tot 24.00 uur. Zondag 16 april van 14.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 24.00 uur. Tevens hebben we zondagavond om ong. 20.00 uur de trekking van de loterij. Deze trekking zal worden verricht door Peter Arntz van A.Z/67 Al met al zeker de moeite waard om dit weekend even een bezoek te brengen aan de Fancy - Fair. Georganiseerd door de jeugdcomm. van H.S.V. en waarvan de opbrengst ook geheel ten goede komt aan de jeugd van H.S.V. De jeugd comm. H.S.V. Op het terrein, gelegen aan de in uitvoering zijnde noordelijke rondweg om Alkmaar, als onderdeel van het plan „Beverkoog", is afgelopen maandag de eerste paal geslagen voor de nieuw bouw van automobielbedrijf Vosse, momenteel Volvodealer in Heiloo. Op een totale oppervlakte van 4000 vierkante meter zal eind oktober van dit jaar een modern automobielbedrijf in gebruik worden genomen van ongeveer 1500 vierkante meter. De huidige direkteur, de heer L. B. Vosse, heeft tot deze nieuwbouw besloten om ook in de toekomst het snel groeiende aantal klanten van dienst te kunnen blijven zijn. Architectenbureau Hoekstra-Roosen- burg-van Buul tekende voor het ontwerp, terwijl de uitvoering in handen is gelegd van Aannemersbedrijf Gebr. Kaandorp uit Heiloo. De Max Tailleur Stichting zal op 2 mei a.s. in de gemeente Egmond aan Zee - Egmond Binnen een inzamelaktie van gedragen kleding houden, de aktie „Geef Max de Zak". Enkele dagen voor de datum van inzameling zal er huis aan huis een gele zak worden verspreid. Hierop staat vermeld, welke dag deze zak zal worden opgehaald door het personeel van de Stichting. Men gelieve de zakken te vullen met kleding of huishoudtextiel en op de aangegeven dag om 9.00 uur aan de rijbaan te zetten. De inhoud wordt gesorteerd op vodden en op nog draagbare kleding. Van de opbrengst worden van iedere 10.000 kg. kleding twee personen uit de gemeente, waar de inzameling heeft plaatsgevonden, een vakantie aange boden. Voor verdere inlichtingen: tel. 020 - 460011. Zilverkleurige armband met slotje; 2 tennisrackets; groene fiets met tas; leren label met 4 sleutels o.a. Dafsleutel. etui met 12 sleutels; sleutel; gele hondehalsband; horloge merk 'Jema"; paar lederen motorhand schoenen. Voor uw l-P- «ROOT hoogeweg 72 - heiloo-tel.02205-1541 In de folder van het zwembad is abusievelijk vermeld, dat de abonne menten kunnen worden afgehaald vanaf maandag 9 april t/m zaterdag 15 april, maar maandag is het 10 april. Niet op zondag met z'n allen naar het gemeentehuis komen om abonnementen op te halen. Dus afhalen van 10 t/m 15 april!!! „De achtergronden Van de onverdraag zaamheid", was het gegeven waar Drs. J. v.d. Born zijn lezing op had gebaseerd. Hij deed dit op een zeer duidelijke wijze en in voor iedereen begrijpelijke taal. Veel agressie, vooral bij kinderen, komt voort uit „het zich niet prettig voelen". Ze moeten zich aan normen en waarden houden en willen dat niet. Dit wekt bij de volwassene irritatiegevoe lens op, terwijl men zich toch best wat verdraagzamer op zou willen stellen, de oudere gaat zich steeds meer naar het kind buigen en zo komt niemand er meer uit. Daar de ouders het zelf vaak niet meer weten, worden de kinderen al vroeg op eigen beentjes gezet, met twee, drie jaar al naar de peuterspeel zaal, maar daar voelen ze zich bedreigd door alle andere kinderen. Een peuter heeft veel steun nodig, als het kind die niet krijgt, wordt het agressief. Maar daar de ouders de toekomst voor hun kinderen ook niet zo duidelijk meer zien, maken we ons steeds drukker. Vaders vaak te druk met werk, moeders moeten naar school of hebben een baan. Het kind moet het zelf maar uitzoeken. Eigenlijk zijn zowel de man als de vrouw te snel geëmancipeerd. Ouders kunnen geen beslissingen meer nemen voor hun kinderen, zij willen het niet en weten het niet. Dit was in grote trekken wat de heer van de Born over dit onderwerp te vertellen had. Daarna onstond nog een levendige diskussie. Bestuur De heer P. Postma volgt de heer J.M.W. Koppert op als voorzitter en wordt bijgestaan door mevrouw A. Knijnen- berg-de Korte, de Achtkant 5, Heiloo, en de heer H.G. Goovaerts. Vrieswijk 111, Heiloo. Mevrouw J.M. Adrichem-Damen treedt af. Ingaande 7 april wordt het sekretariaat overgenomen door me vrouw A.H. den Bandt, v.d. Feen de Lilleweg 12, 1851 BR Heiloo, tel. 072-332456. Op de zondagmiddag van beloken Pasen moest - geheel onverwacht - de heer van der Zee heengaan: in leven de echtgenoot van onze wethouder Mevr. Mr. A. M. E. van der Zee - Mandersloot. Nu het belangrijk is om juiste woorden te bezigen valt mij dat zeer moeilijk. Door de verhoudingen - tussen ons mensen - heeft hij m.i. in z'n leven ervaren wat gerechtigheid betekent. De samenleving is opgebouwd uit rangen en standen en er is een voortdurend streven naar een hogere plaats en een hogere rang. De heer van der Zee deed daar niet zo direct aan mee. Door middel van zijn levenshouding maakte hij ons duide lijk, dat: „de strijd om de voorrang uit den boze is". Zijn parool was: ,,Wie onder ons allen de minste is, die is groot". De heer van der Zee had een visionair beeld van de mens en zijn wereld. Hij geloofde uitdrukkelijk in de vrijheid en gerechtigheid, in gelijke rechten voor alle mensen, in de vrede en de vergevende liefde, in de ontplooiing van elk individu; een ieder naar zijn eigen aard en aanleg. Hij wilde zich in z'n leven oriënteren, in de relatie met degene die hij z'n medemens pleegde te noemen; door daden' werd hij hiertoe op een onverklaarbare wijze geïnspireerd.Nim mer heeft Zijn levenshouding er toe geleid, aanspraak te maken op exclusiviteit. Niet zó direct streefde hij naar erkenning, de innerlijke rijkdom was hem als beloning genoeg. Heel wat menselijke solidariteit, heel wat erbarmen werd door hem waa^ gemaakt. In gedachten liep hij soms -\ als een verstrooide intellectueel - door ons laantje. Hij was zich zeer sterk bewust van z'n onvolkomenheden. In hem is een groot kindervriend verloren gegaan en aan het plezier dat zij en wij van hem mochten ervaren is nu een einde gekomen. Wie op zo'n wijze heeft mogen leven mag veel verliezen. Die levenshouding werd beslist niet in de laatste plaats door zijn .Friese' afkomst bepaald; het sierde heel zijn wezen. Ik geloof dat de heer van der Zee heeft mogen overwinnen, in de eerste plaats zichzelf en in de tweede plaats die ander. Ondanks onze inherente menselijke tekorten kan er steeds iets nieuws uit voortkomen. Het is een lange weg, vaak is die weg te lang voor één leven. In vele gevallen durft men nu alhaast niet meer te zeggen dat men hoopt op het individu, het innerlijk. Aan polarisatie had hij 't land. Nu citeer ik een uitspraak van de heer van der Zee, onlangs door hem gedaan. "Onze tolerantie is de moeilijkste weg. Hij duurt zo lang. Dat is niet best voor ons ongeduldige mensen. Wij gaan soms tot het uiterste van onze mogelijkheden. Wij hebben geen tijd, in tegenstelling tot wat velen denken* Het komt niet vanzelf in orde, ook al mogen we vertrouwen hebben in ons creatieve technisch kunnen en onze inventiviteit. We zullen er veel aan moeten doen". Allerbeste Mevr. van der Zee en familie, graag wil en kan 'k getuigen dat ik dankbaar ben, Uw man en vader in mijn leven (op mijn weg) te hebben mogen ontmoeten. Hebt U vooral goede moed en vertrouwen. Hij is meer dan overwinnaar Niemand leeft voor niets, niemand gaat voor niets. Hij rust in vrede. "It paed fan 'e rjochtfeardigen is as it ljocht fan 'e dage oan 'e hege middei ta". Ing. K. van Dokkum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1