I tuinmeubelen öO-tAef fO°° 'x \oo sitdown SIT DOWN FALKLAND Ank de Jongh maakt beeld voor Stationscentrum Stationscentrum wordt opgefleurd 0.58 1.98 Comité Autotocht Bejaarden Heiloo wm \e\° IEUWSBLAD VOOR GARDEN HOBBY CLUB b.v. Speciaalzaak voor de betere merken weerbestendig - confortabel - exclusief WONINGBOUW IN HEILOO Lijst 3 P.v.d. A./D'66 combinatie MAANDAG 1 MEI, IEDEREEN VRIJ! SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING IN BIBLIOTHEEK HEIL00-WEST WATERFESTIJN IN NIEUW JASJE HARTWEEK BELANGRIJKE VERBETERINGEN INDE NZH-DIENSTREGELING 1978-1979 INGEZONDEN STUK ZeUbouw-woqtiJkomfort MODEHUIS UNIQUE IS ERV00RU, MADAME! NATIONALE K0LLEKTE ASTMA FONDS ASTA20uur ASTA20uur "EEN BRUID IN DE MORGEN" MENS ERGERJE NIET OP DORPSFEEST EXTRA VOORDELIG! ZUIVEL: TUINDER SPAR EXTRA GEVULDE UNOX SOEPEN ltr-bl. SPAR let HEM MER uw echte bakker!i WEDSTRIJDEN BRANDWEER KRING ALKMAAR NIEUWE KLEUREN PRINTER VOOR FOTO KIN0 Zyfbouw-woonkomfort AMSTELVEEN, Amsterdamseweg 507, Tel. 020-471199 HEILOO, Winkelcentrum ,,'t Loo" 4, Tel. 072-332092 L 19 APRIL 1978 43e JAARGANG No. 16 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kefinemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 iLidNBMJ ^NEÊSST voor omroerende goederen - verzekeringen - hypotheken De winkeliers van het Stationscentrum hadden niet veel te klagen. Hooguit hadden ze wat aanmerkingen op enkele ideeën van de gemeente hóe het Stationscentrum aan te kleden. De plannen en ideeën, die de gemeente op de hearing, die vorige week donderdag avond in de bovenzaal van de Sporthal gehouden werd, voor de betrokkenen bij het Stationscentrum ontvouwden, zijn bedoeld om het Stationscentrum een aantrekkelijker aanzien te geven, door onder meer het planten van bomen, het aanbrengen van lage beplanting en het neerzetten van bloembakken. De hearing werd geopend door wethouder J. Bolten, die hoopte dat het jarenlang durende overleg tussen het Stationscentrum en gemeente met deze hearing positief zou worden besloten. Vervolgens introduceerde hij een verkleinde uitgave van een beeldengroep, gemaakt door Ank de Jongh uit Heiloo, en die geplaatst zal zaan worden op de hoek van de leerenweg/Stationsweg. De heer Weber, adjunkt-direkteur van Openbare Werken, maakte de aanwezi gen eerst duidelijk, wat de plannen van de gemeente zijn. De nieuwe verbindingsweg Zeeweg-Stationsweg wordt in de nacht van 20 op 21 mei voor het verkeer opengesteld. De Stationsweg vanaf de Heerenweg is dan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Alleen voetgangers kunnen dan nog gebruik maken van de oude spoorwegovergang, die overigens ver nieuwd wordt. Vanaf de Heerenweg is inrijden in de Stationsweg toegestaan. De auto's worden via een nieuwe verbindingsweg de nieuw aan te leggen fietsenstalling geleid naar het parkeer terrein aan de Heerenweg. Parkeren op de Stationsweg - let wel, het gedeelte van de Heerenweg tot het Station - is niet toegestaan. Wel is ruimte uitgespaard voor vrachtwagens om te laden en te lossen. Het aantal parkeerplaatsen is uitge breid van 226 tot 302. Er zijn 216 plaatsen gereserveerd voor langparkeer- ders, 75 voor kortparkeerders (1 1/5 uur) en 11 voor de zgn „kiss and ride" parkeerders: voorrijden, passagiers laten uit- of instappen en wegwezen. De langparkeerplaatsen zijn vooral gesitueerd op het parkeerterrein, dat aangelegd gaat worden op de opslagplaats van de fa. Zoon, en aan de westzijde van het station. De Stationsweg dat voor het doorgaande verkeer afgesloten gaat worden,zal worden opgefleurd met bloembakken en bomen. Het parkeer terrein aan de Heerenweg zal een bestrating krijgen van gebakken klinkers. De groenstrook in het midden blijft gehandhaafd, waarbij nog wat bomen geplant worden. De gemeente had voor net parkeerterrein ook nog een alternatief, waarbij de strakke lijnen wat verdwijnen, maar dat ook zes parkeerplaatsen zal kosten. Op de voorstellen van de gemeente kwamen wel enkele bezwaren. Zo vond men, dat de bloembakken eigenlijk een sta in de weg zijn. Er is te weinig ruimte voor. En levert het geen problemen op voor het laden en lossen in de Stationsweg? De gemeente kwam toen met het voorstel om op de Stationsweg de scheiding voetgangers - auto's/fietsers (dit laatste wordt natuurlijk aanmerke lijk minder doordat er geen doorgaand verkeer is) aan te geven door verschillende bestrating, maar wel op één niveau, dus geen trottoirband. Een voorstel waar de aanwezigen wel iets in zagen, en men was bereid het trottoireigendom over te dragen aan de gemeente. Een ander bezwaar kwam van de heer Zoon. Hij vroeg zich af of de groene middenstrook op het parkeerterrein aan de Heerenweg eigenlijk beter niet weg kon. Het pleintje is al klein, de groenstrook kan en zal waarschijnlijk een hondentoilet worden, misschien verwaarloosd en de parkeerders worden gedwongen om te lopen of via het rijgedeelte naar de Heerenweg te lopen, hetgeen ook niet bepaald ongevaarlijk is. Een ander bezwaar was dat langs de fa. Ranzijn wel een groenstrook gepland is, maar geen voetpad. Liever geen groenstrook, maar wu w** voetpad. Verder waren er nog kleinere vragen over de zebrapaden, de bestrating van de trottoirs op de hoeken van de kruizing Stationsweg/Heerenweg en over het tijdstip waarop met de vernieuwing van het Stationscentrum wordt begonnen. Om met dit laatste te eindigenna de bouwvak zal gestart worden met de vernieuwing van het Stationscentrum. Ank de Jong aan het werk bij één van haar beelden Ank de Jong gaat het beeld maken, voor het nieuwe station. Een ontwerp in was mochten wij vast bewonderen en het belooft een fijn beeld te worden. Het heeft natuurlijk iets met reizen te maken. Voor velen is Ank de Jong geen onbekende, bij menige verbouwing in Heiloo heeft zij een vinger in het cement gehad, en wie herinnert zich niet de prachtige beeldjes op de expositie in het Witte Kerkje? „Ik heb er zin in en ik hoop dat er iets moois uit m'n handen komt", zei Ank de Jong. Ongeveer eind september, zal het beeld onthuld worden. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1978 dinsdag 25 april - Open Huis - 20.00 uur: Spreker: J. B0RSJES, lijsttrekker Daar Koninginnedag dit jaar op zondag valt, krijgt iedereen op maandag vrij, ook de winkels. Zo wordt dit jaar de dag van de Arbeid een arbeidsloze dag» De tentoonstelling van de Heilooër kunstenaars in de bibliotheek duurt nog voort tot 7 mei a.s. Er hangen werken van: Piet Veen; De Watsema's; Wim Klein Schiphorst; Cor Troostheide; Marie Koning; Jan Gieling; Jan van Erkelens; Bram Brouwer; Anneke Brinkhorst. Ook nietlezers van de bibliotheek kunnen tijdens de openingsuren rustig komen kijken. U bent van harte welkom. Mocht U vragen hebben over het tentoongestelde, de bibliothe caresse weet er alles van, en zal U gaarne informeren. Het waterfestijn op het dorpsfeest van 28 mei a.s. zal een geheel nieuwe opzet krijgen, waarbij het akcent vooral komt te liggen op sportiviteit en kompetitie. En, als het even kan, moet er liefst nog meer als in voorgaande jaren, gelachen kunnen worden. Afgezien een voor individuele deel name opengestelde bootjesrace met hindernissen voor jeugd t/m 14 jaar, is het de bedoeling een aantal teams van wijkverenigingen, sportverenigingen, Huk Buk, brandweer en politie met elkaar op de navolgende onderdelen te laten „strijden": "~Telekraan zwaaien (ver zwaaien boven de vijver) ^Steekspel in bootjes tempex lopen (via deze „piepspul" schotsen de overkant proberen te bereiken) zakknuppelen. De verenigingen of instellingen, die nog geen uitnodiging tot deelname hebben gehad kunnen terecht bij onderstaande adressen. Ook voor de bootjesrace kan men zich hier, liefst schriftelijk, melden. Lammy Bonhoff, de Hoghe Weydt 42, tel. 3334322. Leo van Rijn, Groote Olven 20, tel döl510. Het dorpsfeest wordt georganiseerd door Buk-Buk, Pappod en de wijkverenigingen. De Nederlandse Hartstichting heeft de afgelopen week weer haar jaarlijkse collecte gehouden, de opbrengst was f 1.739,57 voor de gemeente Limmen. Tevens willen wij hierbij alle collectanten onze hartelijke dank zeggen voor al hun medewerking. Bestuur „Hartstichting" gemeente Limmen. Ook dit jaar bevat de dienstregeling 1978-1979 van de NZH, welke op 8 mei a.s. ingaat, een aantal belangrijke verbeteringen. Met de wijzigingen wordt ingespeeld op vele vragen, onder andere van verschillende gemeenten, naar een beter openbaar vervoer. Egmond-Al kmaar-Heerhugowaard In deze relatie worden de volgende wijzigingen aangebracht: -Lijn 115 zal te Egmond aan Zee een grote lus gaan rijden, waardoor de nieuwbwetr end ordt. Te Egmond a/d Hoef zal door de nieuwe wijk Slot II gereden worden. Tevens wordt lijn 115 vernummerd in lijn 165. -Lijn 116, Egmond-Heiloo-Alkmaar, wordt gekoppeld aan lijn 160, Alkmaar-Heerhugowaard (onder lijn- nummer 160). Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke doorverbinding voor reizigers vanuit Heiloo richting Heer- hugowaard als voor reiziers in mgkrde richting. Uw artikel over de feestelijke opening van de nieuwe bibliotheek zou ik met het volgende willen aanvullen Dat de opening van de nieuwe bibliotheek zo feestelijk verliep, kwam o.a. mede door de opvoering van het speciaal voor dit doel geschreven bibliotheekspel „De Uitleen gespeeld door lezers van de bibliotheek. Hiertoe werd het initiatief genomen door Mevr. Israëls, secr. van het bestuur. Dit stond wel in Uw verslag in de Uitkijkpost. Wat echter niet vermeld werd, was dat Mevr. Israëls de plannen gezamelijk uitwerkte met Mevr. Bertie Valk en Mevr. Addy Achterberg. En dat zij „De Uitleen" gezamenlijk schreven. Laatst genoemden zorgden eveneens voor de orginele aankleding van de spelers. Verder werd het geschrevene met de hand te boek gesteld door Mevr. Wil Heymerink. Een dergelijk belangloze en enthou siaste inzet voor de bibliotheek zou ik niet onvermeld willen laten. A.C. Timmer, bibliothecaresse O.L.B. Heiloo. LIJSTTREKKER J BORSJES VAN PVDA/D'66 COMBINATIE HOUDT INLEIDING OVER WONINGBOUW De campagne van P.v.d.A./D'66 Combinatie Heiloo voor de gemeente raadsverkiezingen op woensdag 31 mei a.s. gaat een dezer dagen van start. Dinsdagavond 25 april is lijsttrekker Jan Borsjes van P.v.d.A./D'66 in het Open Huis om te spreken over het wonen en de woningbouw in Heiloo. De bijeenkomst, die voor een ieder vrij NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 toegankelijk is, begint om 20 uur. In Heiloo is tot nu toe veel gebouwd, niet uitsluitend voor de eigen bevolking, maar grotendeels voor mensen van buiten de gemeente. De P.v.d.A./D'66 Combinatie meent, dat dit moet veranderen. In de toekomst zal in de nog resterende bouwplannen uitsluitend gebouwd mogen worden voor de eigen bevolking en een zuinig grondgebruik is daarbij een eerste vereiste. De veranderde woning behoefte in Heiloo vereist een onderzoek naar wat voor typen woningen en van welke grootte er dienen te komen. Niet alleen de gezinssamenstelling is veranderd, ook de zogenoemde gezinsverdunning gaat voort d.w.z. steeds minder mensen per woning. En wat te denken van de sterke toename van het aantal echtscheidin gen, hetgeen de behoefte aan woningen voor onvolledige gezinnen en alleen staanden nog groter maakt. Lijsttrek ker Jan Borsjes besteedt veel aandacht aan de specifieke Heiloose woning- bouwproblemen en gaat voorts in op het eigendomsrecht, de door P.v.d.A./D'66 afgewezen uitverkoop van woningwetwoningen, het vraag stuk van de particuliere huurwoningen en de belangrijke rol van een gemeente in het woonruimtebeleid. Na de inleiding van Jan Borsjes bestaat er alle gelegenheid om vragen te stellen. JAN MICHIELSEN NIEUWE VOORZITTER P.V.D.A. Onder leiding van de waarnemend voorzitter, de Heer T. Adema kwam de P.v.d.A. donderdagavond in het Open Huis in vergadering bijeen. Omdat de bestuurlijke voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen bijna zijn afgerond en omdat hij na de jaarvergadering waarschijnlijk niet meer voor het bestuur beschikbaar is, trekt Tjeerd Adema z'n kandidatuur in Kandidaten waren: Wiep van Roeden en Jan Michielsen. Er werden 15 stemmen uitgebracht op Michielsen, 12 op van Roeden en één blanco stem. Afgelopen woensdagavond gaven modehuis Unique en de club Pour Vous Madame, samen een show in het Gulden Vlies. Daar laatstgenoemde zijn geurige artikelen kwistig onder de mensen uitdeelde, kwam de show van Unique automatisch in een goede reuk te staan,, maar niet alleen daardoor, want wat hier getoond werd, was mode met allure, er werden modellen getoond van o.a. Falke, Frank Olivier, Qui, Mac Tac, Tendresse en Henry a la pensée. Onder de Falke-artikelen zal een ieder wel iets van zijn gading vinden, niet meer alleen gebreide kleding, maar nu ook mooie zijden blouses, prachtige lange broeken, die zowel in de laars als er overheen gedragen kunnen worden. Buiten de blazers zagen we dat ook de slipover bezig is een comeback te maken, in mooie kleurencombinatie met blouse, rok of broek. Als we spreken over suèdekleding denkt U misschien aan het stevige materiaal dat we van de jasjes kennen, maar niets is minder waar. Dit suède uit Israel is zo soepel en kwam prachtig tot z'n recht in de getoonde pakjes met de blouson o.a. in de nieuwe kleur greige. Een keur van blouses, pakjes en japonnen allemaal van die fijne soepele stof deden ons wel erg naar de zomer verlangen. Het lekkerste van de show werd voor het laatst bewaard. De avondjurken, de klassieke blauwe geplisseerde japon ontlokte aan de zaal een algemeen „oh" geroep. Maar ook de moderne japonnen waren het aanzien waard. Zowel een prachtige witte katoenen japon met tussenzetsels van kant, als de bont gekleurde, mochten zich in een grote bewondering verheugen. Het was een heerlijke avond waarin allerlei vrouwelijke zaken aan de orde kwamen. Laatste week april Van deze koliek te hangt veel af, het gaat om het welzijn van meer dan een miljoen Nederlanders, die aan astma of een hieraan verwante ziekte lijden. Meer dan ooit komt het er dit jaar op aan, dat de astmakollekte een groot succes wordt. De opbrengst van de kollekte is van levensbelang voor een doelmatige bestrijding van astma en aanverwante ziekten. Uw gift is hierbij van het grootste gewicht. Astma en Bronchitis onderschat Helaas is het nog altijd zo, dat astma en bronchitis sterk worden onderschat. Ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en rheuma spreken sterker tot de verbeelding, vandaar dat men er makkelijker aan toe komt om daaraan te geven. Daarom is het goed nog eens duidelijk te maken, hoe diep astma, bronchitis- en longemfyseem ingrijpen in onze samenleving. Wist U dat 20 procent van alle ziekenhuisopnames en 20 procent van alle arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door deze ziekten? Tevens dat 13 procent van alle invaliditeit het gevolg is van astma, bronchitis en long emfyseem en dat helaas deze ziekten als derde doodsoorzaak staan geno teerd. Zij veroorzaken meer slacht offers dan alle verkeers-, bedrijfs- en huishoudelijke ongevallen tesamen. Wat is astma? Als iemand piept bij het ademhalen, noemen we dat astma of bronchitis. Hij of zij heeft dan last van ademnood oi benauwdheid. Net als kanker is astma een ziekte waarvoor nog geen afdoend genees middel is gevonden, net zomin als de werkelijke oorzaak bekend is. De bestrijding van astma kan op dit moment dan ook nog niet volledig zijn. Wel is er zoveel vooruitgang geboekt, dat de patiënt een veel draaglijker leven kan leiden. Waar gaat uw geld naar toe...? Op welke manier wordt het geld, dat de kollekte opbrengt, door het Astma Fonds besteed en hoeveel is er nodig? Een deel van het geld moet worden gebruikt voor direkte hulp aan Eatiënten. Zo stimuleert en financiert et Astma Fonds allerlei proef )pro- jekten zoals bijvoorbeeld jongeren kampen voor jeugdige astmapatiënten, de begeleiding voor andere astma patiënten en sinds kort vakantiereizen voor volwassen patiënten naar het buitenland. Getracht wordt te voor komen dat astmapatiënten zich gaan isoleren in plaats van deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hierbij wordt onderzient welke middelen en methoden daartoe het meest effektief zijn. Daarnaast zal het Astma Fonds de komende jaren veel geld aan voorlich ting besteden, zowel aan hulpverleners, als aan patiënten. Een ander deel is bestemd voor het financieren van wetenschappelijke onderzoekingen, die van het grootste belang zijn, willen wij in een niet al te verre toekomst een afdoend antwoord hebben op deze ziekten. Sommige van deze onderzoekingen moeten jarenlang worden voortgezet. En dit proces mag niet in gevaar komen. Om deze noodzakelijke aktiviteiten te kunnen voltooien of voort te zetten is er dit jaar ruim 7 miljoen gulden nodig. Geef daarom deze keer met gulle hand Toneelvereniging presenteert: van HUGO CLAUS op do. 27 en za. 29 april. KAARTEN: Kiosk Avis, Stationsweg 68 Reisb. De Magneet. Raadh.w. Open Huis, dagverblijf Donateurs gratis. Losse kaarten 4.50. (Zie elders in dit blad.) In het kader van het „Dorpsfeest Heiloo 1978" wordt een spel voor volwassenen georganiseerd. Dit spel is een soort Mens erger je niet, met daarin opgenomen een aantal opdrachten, die tijdens het spel uitgevoerd moeten worden. Het spel wordt met levende pionnen gespeeld. Het is de bedoeling, dat iedere vereniging, instelling.... enz. met een team deelneemt. Een team is samengesteld uit een teamleider die een dobbelsteen gooit en aan de hand van het aantal gegooide ogen de voort zetting van het spel aangeeft. Verder zijn er 4 personen, die dienst doen als pionnen en de opdrachten uitvoeren. Na aanmelding zullen de spelregels toegezonden worden. Het gebeuren vindt plaats bij het winkelcentrum 't Loo en wel op 28 mei 1978, aanvang 12.00 uur. Wilt U deelnemen, meldt U dan voor 30 april a.s. bij Lammie Bonhoff, de Hoghe Weydt 42. tel. 333432; Leo van Rijn, Groote Olven 20, tel. 331510. Spar SPERZIEBONEN qh diepvriesheel kiloA j7Ö HEINEKEN PELS -g n s* per krat 24 flAU«Oi5 WITTE REUS m draagcarton a 2 kilo.nr ^tO LEEUWENZEGEL MARGARINE pak van 65 voor VOLV. KAAS m jong bel., 500 gram Volle VANILLEVLA -j literpakA»«3>7 MAGERE YOGHURT -g M literpakA»UA HALFVOLLE MELK öq literpakU#OÏJ VLEESWAREN VERS VAN HET MES: GELD. ROOK- -g ftC WORST, 200gram L.yD ONTBIJTSPEK -g m q 150 gram1*4Ö GRANNY SMITH tn APPELEN,kiloZ.Ly VERSE SPERZIE- BOONTJES, 500 gram torn. - groente - kip van 2.60 voor Weer is er een seizoen vol drukte en spanning voorbij. De '.wedstrijd- commissie van de Brandweerkring Alkmaar heeft niet stil gezeten. Na de organisatie van de praktijk wedstrijden kwam die voor het theoretische gedeelte aan de beurt. Evenals bij de praktijkwedstrijden ontving de ge meente Castricum de 30 korpsen. De uitslag van het theoretische gedeelte was als volgt Klasse A - 20 maart 1978 -: 1. Schoorl 2. Koedijk 3. Opmeer 4. Heiloo 1/5. Warmenhuizen 6. Langedijk 1/6. Burgerplicht 7. Limmen 8. Ursem. Klasse B - 13 maart 1978 - 1. Heerhugowaard 1/2. Castricum 3. Heiloo II 4. St. Pancras 5. Uitgeest 6. Bergen 1/7. Akersloot 8. Langedijk II Groot-Schermer. Klasse C - 13 maart 1978 -: 1. Obdam 2. Driehuizen 2. Bergen II 3. Egmond-Binnen 4. Heerhugowaard II 4. Sint Willibrord 5. Duin en Bosch. Het spannendste moment was nu aangebroken. Een aantal korpsen dienen te promoveren resp. te degraderen. Het brandweerkorps uit Opmeer bleek dit jaar de kampioen van de brandweerkring te zijn geworden. Ze had een ruime voorsprong op nr. 2 namelijk 45 punten. De uitslag luidde als volgt: Klasse A - Hoogste klasse -: 1. Opmeer, kampioeq 2. Limmen enHeiloo 1/3. Langedijk 1/4. Warmenhuizen 5. Burgerplicht 6. Ursem 7. Koedijk 8. Schoorl 9. Kracht en Vlugheid. Voor de korpsen van Schoorl en Kracht en Vlugheid uit Alkmaar heeft deze uitslag degradatie tot gevolg. Klasse B - Middenklasse -: 1. Akersloot 2. Bergen 1/3. Heerhugowaard 1/4. St. Pancras 5. Heiloo II 6. Langedijk II 7. Groot Schermer 8. Uitgeest 9. Hoogwoud 10. Castricum. De korpsen Akersloot en Bergen I gaan promoveren naar de A-klasse, terwijl de korpsen Uitgeest en Hoogwoud zullen degraderen naar de C-klasse. Het korps Castricum is vrijgesteld van degradatie daar dit korps heeft meegewerkt aan de ontvangst van de korpsen in hun gemeente. Klasse C - laagste klasse -: 1. Obdam /2. Driehuizen 3. Bergen II 4. Egmond-Binnen 5. Duin en Bosch 6. Heerhugowaard II 7. St. Willibrord 8. Schermerhorn 9. Oterleek 10. Oudorp en Paraat, Alkmaar. De brandweren van Obdam en Driehuizen kunnen het volgende seizoen meespelen in de B-klasse. Wederom was de organisatie prima in orde. De vragen waren leerzaam en het comité was duidelijk zeer selektief te werk gegaan. Voor alle korpsen van de Brandweerkring en speciaal voor het wedstrijdcomité zijn de wedstrijden weer sportief en succesvol verlopen. Ieder jaar opnieuw bereiken ons talloze leuke reakties en dankbetuigingen na afloop van de traditionele bejaarden- tocht. Dankbaarheid voor de fijne, onvergetelijke dag die het organiserend comité, dankzij de financiële medewer king van onze ingezetenen en hulp van vele anderen, hen jaarlijks kan aanbieden. Door deze waardering zet het comité zich ieder jaar weer opnieuw geheel belangeloos in om een dergelijke tocht te organiseren en onze Heilooer ouderen een fijne uitgaansdag aan te bieden. Een dag waarop vele oude bekenden elkaar weer eens ontmoeten, gezellig samen zijn en als het ware één grote familie vormen. Ook dit jaar organiseert het comité weer zo'n trip voor ouderen. Deze zal worden gehouden op donderdag 11 mei a.s. Opgeven voor deelname Voor deelname kan men zich (uitsluitend) opgeven op maandag 24 april van 10.00 tot 12.00 uur in het verzorgingstehuis ..De Loet", op dinsdag 25 april van 10—12 uur in het „Open Huis' en op woensdag 26 april van 10y-12 en van 14—16 uur in net verzorgingstehuis „Overkerck" alhier. Het wordt weer een mooie rustige uitgaansdag, die men beslist niet mag missen. Aan deze geheel verzorgde dagtrip kunnen deelnemen: ouderen van 65 jaar en ouder. Voor echtparen is het voldoende wanneer één van hen deze leeftijd heeft bereikt. Daar de kosten van een dergelijke uitgaansdag ieder jaar opnieuw weer stijgen, doet het organiserend comité een dringend beroep op de deelnemers om hen zo mogelijk financieel nog wat te willen steunen (uiteraard naar draagkracht en geheel op vrijwillige basis). Bij voorbaat hartelijk dank. Wil men nog wat gireren, dan kan men dit doen op postgiro 565431 t.n.v. C.A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermelding „Autotocht bejaarden". Vol trots liet de heer H.A. Gelderblom zijn nieuwe kleurenprinter zien. Echt iets voor de fijnproever. Met dit apparaat kunnen alle formaten nega tieven afgedrukt worden tot een grootte van 20 bij 25 cm. Het is mogelijk bepaalde kleuren uit de foto bij te tinten of onder- en overbelichte negatieven bij te plussen of te minnen. Voor de liefhebber In een apart apparaat worden de foto's ontwikkeld, hierin bevindt zich 40 liter ontwikkelaar dat konstant op 31 graden blijft. De ontwikkelaar wordt automatisch op peil gehouden. Vervolgens gaat de foto door een bleek-fixeerbad, twee spoeltanks en een droger. Met een doorloopsnelheid van 25 cm per minuut komt de film uit de machine en opgerold op een spoel. Het gaat hier niet om massaproducties, maar heeft U een foto (negatief) waar U speciale waarde aan necht, de heer Gelaerblom verbloemt uw fouten en maakt er een „plaatje" van. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 In het afgelopen weekend is het zwembad „Het Baafje"opengegaan. Vorige week was er echter allesbehalve sprake van een zomerse sfeer in het zwembad. Grote witte vlokken dwarrelden uit een grijze hemel bij een temperatuur van rond de nul graden omlaag, grote hoeveelheden sneeuw achterlatend, ook in het zwembad. Een bijzondere situatie. Reden voor bedrijfsleider G. Bijkerk de sneeuw maar in het zwembad te vegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1