n Botten Heiloo massief-eiken en leder Eerst ideeën dan kiezen ss™ BeterBouwenCentrum □rchipuun zwemchool£oos makelaardij van steeg fö] EchrDpLon Vakantie-aanbieding!! DE AALSMEERSE BL0EMENHAL SST DOWN Stoel Tan Klaveren Sinds 1850 3 groene planten voor tien gulden. Aantrekkelijke tentoonstelling in de Zevensprong Inschrijving kleuterleerlingen voor het nieuwe cursusjaar A.s. vrijdagavond raadsvergadering Groots popfestival in Heiloo Bouw tweede fase Winkelhof 't Loo in september van start? Heiloo neemt deel aan onderzoek naar baarmoederhalskanker 11 Zelfbouw-woonkomfbrt En brood van de u welbekende bakker INAEN JAN BUITENHUIS SUPERMARKT PAR De Loet 5 - Heiloo kennemerstraatwegZ31 heiloo 072-3349*6 vrijdag koopavond voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken AFVALSTOFFEN =3 r Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 C0R SCHAAP, BEKROOND VAATWAS- SPECIALIST VAN NEDERLAND DEMONSTRATIE BIJ NAALDSIERKUNST MARIANNE AGENDA RAADSVERGADERING VRIJDAGAVOND 23 JUNI BEELDVAN WILLIBR0RD VERDWENEN BLIJDE GEBEURTENIS IN HERTENKAMP T BESTE VOOR UW GELD!!! GROENTE EN FRUIT: WERELDNATUURF0NDS Z^fbomv--vvcK>nkomjft>rt v NOORDERKADE 4ALKMAAR, TEL. 072-12991 8 3 literflessen LANDWIJN10.- 150gram 1 IQ BERLINER1.18 Cafita KOFFIE- CREAMER2.02 1.79 Zak DOBBELMAN 2 kg altijd^"98 Chivers Old English MARMELADE3.35 2.59 de aanleg van een parkeerterreintje aan de Pastoor van Muijenweg, naast de oude Mariaschool. Voor de aanleg van een parkeer terreintje aan de Pastoor van Muijenweg op de plaats waar voorheen de noodapotheek Sibilo stond, is het noodzakelijk, dat de gemeente de eigendom verkrijgt van een perceeltje grond, groot ca. 387 vierkante meter. De eigenaresse, het R.K. Kerkbestuur, is bereid de benodigde grond aan de gemeente te verkopen voor een prijs van f 10,- per vierkante meter onder voorwaarde, dat de grond weer voor dezelfde prijs moet worden terug- verkocht, indien het R.K. kerkbestuur de grond in de toekomst nodig heeft voor de exploitatie van het achter liggende terrein. De kosten voor de aanleg van het parkeerterreintje worden geraamd op f 19.000,-. Indien het Kerkbestuur de grond binnen tien jaar na aanleg van het parkeerterrein terugkoopt, zal het aan de gemeente de niet afgeschreven aanlegkosten van het parkeerterrein vergoeden op basis van afschrijving in tien jaar. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. vXv* kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 SIEm Sanitair Eilandswal 9 - ALKMAAR - Tel. 072-11 85 08 hoogeweg 72 - heiloo - tel.02205-1541 43e JAARGANG No. 25 21 JUNI 1978 Voor uw Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Geopend: donderdagavond van 19.00-21.00 uur. Dat was wel even feest in de was-, vaat- en droogautomatenzaak van Cor Schaap aan de Kennemerstraatweg en dat was lang niet zonder reden. Cor Schaap kwam nl. als eerste uit de bus als adviesdeskundige op het gebied van afwasautomaten. De Nederlandse Stichting Advies voorlichting afwasautomaten, kwam deze uitslag persoonlijk bevestigen door een afvaardiging van het dagelijks bestuur naar Heiloo te laten afreizen alwaar Cor Schaap in dank de door hem verworven prijs in ontvangst nam. Ter bevordering van een optimale voorlichting op het gebied van wasapparaten en de daarin gespeciali seerde detailzaken was de SA VA reeds een iaar geleden gestart met een soort nascholingscursus waardoor ca. 3000 detaillisten de oorkonde met het predikaat erkend afwasmachine advi seur behaalden. Ook mevrouw Schaap verwierf zich deze oorkonde. Evenwel werden hierna niet minder dan 300 deelnemers ter plaatse nader aan de tand gevoeld met voor Cor Schaap het uiteindelijke resultaat als hiervoor genoemd. Ofschoon de Nederlandse vakpers zich over de gemaakte foto's ontfermde zijn wij er toch in geslaagd een plaatje té bemachtigen, waarop SA VA gedele geerde S.W. Aubregten aan Cor Schaap en echtgenote zijn felicitaties doet toekomen. Afgelopen vrijdagavond werd in het Stationscentrum weer dit jaar voor het eerst een braderie gehouden. Het was weer als vanouds gezellig druk op de braderie, die dit keer in het teken stond van Zwitserse dans en zang. Vendelzwaaic rs, dansgroep en de waldhoornblazers uit Zwitserland trokken op deze braderie veel belangstelling. A.s. vrijdagavond is er weer een braderie in het Stationscentrum, met onder meer voor de winkel van bloemsierkunst Schouten, tekenaar Joop Schouten. Wie zijn vensterbank wil vernieuwen, moet nu zyn slag slaan. We geven nu de planten voor weinig, u leest het goed: Zoals altijd het voordeligste! UW ADRES: ZEVENHUÏZERLAAN 54 - HEILOO Vrydagavond koopavond! In de expositieruimte in de Zeven sprong vindt momenteel een aantrek kelijke tentoonstelling plaats van olieverfschilderijen, etsen en aquarel len. Vier jonge kunstenaars, Gea Karhof, Jolanda Eveleens, Biem Kikkert en Jan de Haan, allen afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld academie, exposeren in Heiloo tot en met a.s. zondag en het is zeker de moeite waard deze expositie, die afgelopen vrijdagavond is geopend, eens te bezoeken. Met name de kleurrijke olieverfschlde- rijen van Biem Kikkert trekken de aandacht. Biem Kikkert laat met zijn werk zien over een grote fantasie te beschikken. Maar ook het werk van de overige drie trekt de aandacht. Werk, waarin de natuur een belangrijke rol speelt. De expositie loopt tot en met a.s. zondag» De openingstijden: zaterdag van 12.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur, zondag van 12.00 - 17.00 uur en op werkdagen van 14.00 -16.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Eventueel op verzoek: tel. 335335. Vrijdag 23 juni wordt er in het handwerkwinkeltje „Marianne" een demonstratie gehouden met de Elna Air Electronic. U kunt komen kijken van 2 tot 6 en van 7 tot 9. Iedereen is van harte welkom. 1. Loting volgorde van stemmen over zaken. 2. Vaststelling notulen van de vergade ring van 26 mei 197 8. 3. Ingekomen stukken en mededelin gen. 4. Onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen leden gemeenteraad. 5. Vaststelling van een aantal voorbe- reidingsbesluiten. 6. Vaststelling aantal te geven uren vakonderwijs aan de openbare lagere scholen per 1 augustus 1978. Gratis bouw- en verbouwadvies BukBukheeft het weer voor elkaar. Op zaterdagmiddag- en avond 1 juli organiseert Buk Buk op een terrein bij sporthal Het Vennewater in Heiloo een waarlijk groots popfestival, met deelname van vele bekende Neder landse groepen. Het festijn duurt van 's middags vier uur tot 's nachts half een en de optredens vinden, afwisse lend, op twee podiums plaats. Aan dit popfestival nemen groepen deel als Filter, Shoreline, Distance, Tilt, Bintangs, Razor Blade en LUV. De toegangsprijs tot dit popfestival bedraagt slechts f 7.50. Volgende week zullen we uitgebreid op dit grootse gebeuren terugkomen. PAPPOD GAAT DOOR Pappod gaat door. In een vorige week woensdagavond belegde vergadering hebben vier dames zich bereid verklaard Pappod weer op poten te helpen. Voor deze vergadering had slechts één zich opgegeven om werk te verzetten voor Pappod, maar tijdens de vergadering waren er nog drie bereid zich in te zetten. De dames Ria van der Laan, Hetty van der Laan, Truus ten Berge en Mirjam Nannes gaan verder werken aan Pappod en zullen proberen weer belangstelling voor deze Stichting Jeugd- en Jongerenwerk te kweken. Er worden nu medewerkers gevraagd om het enige overgebleven projekt van Pappod, het Timmerdorp, weer tot een succes te maken. Inderdaad, sedert zaterdag is het beeld van St. Willibrordus, dat geplaatst was op de hoek van de toren van de Willibrorduskerk aan de Westerweg, verdwenen. Slechts een bordje met het opschrift „Ben zo terug" duidt nog de plaats aan, waar hij gestaan heeft. Het was al jaren bij het R.K. Kerkbestuur bekend dat het beeld in slechte staat verkeerde. De ouderdom en de inwerking van regen en wind op deze tochtige noek, hebben van het beeld een soort gatenkaas gemaakt. De beeltenis is heel wat ouder dan de huidige kerk. Op historische foto's van de oude kerk prijkte het reeds midden op het dak tussen de twee torens in. Alle betrokkenen waren van mening dat het beeld een behandeling moest ondergaan en voor een deskundige inspektie naar beneden moest. Zaterdagmorgen in alle vroegte heeft de firma Winder uit Limmen met een grote telekraan de heilige vanaf zijn verheven standplaats op aardse grond doen belanden. Voorlopig heeft Willibrord een plaats tussen ons allen in gekregen in afwachting van een verdere behandeling. Getracht zal worden het beeld in eigen beheer te restaureren. Tot zolang moet Heiloo dus Willibrord missen. VOORSPEELAVOND VOLKSMUZIEKSCHOOL Op vrijdagavond 23 juni aanstaande houdt de Volksmuziekschool Heiloo een leerlingenvoorspeelavond in het febouw BRUNO aan de Pastoor van lu ij en weg. Er zal gemusiceerd worden door leerlingen van Marion Dekkers, amv; Ans Hermans, blokfluit; Berna van der Hulst, cello; Bert van Laer, piano. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Vorige week vond een blijde gebeurtenis plaats in het hertenkamp in het gemeentebos. Er is weer een hertje bijMaar dit heeft ook consequenties. Wil het hertje in alle rust kunnen opgroeien dan is het noodzaak dat honden in de buurt van dit hertemkamp aan de lijn blijven. Het is heel goed mogelijk dat het hertje, opgeschrikt, rare „bokkesprongen" gaat maken, hetgeen wel eens fataal kan zijn. Daarom een vriendelijk verzoek aan iedereen: denk, als U langs dit hertenkamp komt, ook aan dit hertje. Zorg dat Uw hond aangelijnd blijft. Kantoortijden: ma. di. do. vr. 9.30—11.30 Telefoon 335991 De Omloop 9 - Heiloo - Tel. 335991 Vrijdagavond, 23 juni, vindt de openbare raadsvergadering plaats in de bovenzaal van het gemeentehuis. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. De stukken liggen ter inzage op donderdag en vrijdag, 22 en 23 juni 1978, tijdens de kantooruren op de afdeling algemene zaken en tijdens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal te Heiloo. 7. Verkoop grond industrieterrein aan de heer J. Steenbeek. 8. Verkoop grond industrieterrein aan Van der Schuyt's Handelsonderneming B.V. 9. Verkoop grond industrieterrein aan de heer W. Bloothoofd. 10. Huur voormalig schoolsportveld Pastoor van Muijenweg. 11. Aankoop perceeltje grond aan de Pastoor van Muijenweg ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein. 12. Verkoop grond voor de tweede fase Winkelhof't Loo. 13. Aankoop weiland aan de Kanaal dijk van de heer Liefting. 14. 2e Wijziging van de „Verordening Geldelijke Steun verhuis- en herinrich tingskosten Heiloo 1975". 15. Hernieuwde vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van onroerend goed belasting. 16. Deelneming aan bevolkingsonder zoek naar baarmoederhalskanker. 17. Concertsubsidie gemengde zang vereniging Nieuw Leven. 18. Crediet aanleg speelweide op het sportpark 't Vennewater. 19. Gemeentelijke bijdrage voor uit breiding R. K. Begraafplaats. 20. Verkoop strookje grond achter de percelen De Spanring 8 en 10. 21. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Heerenweg 1. 22. Beslissing op net op grond van de wet AROB door het Noordhollands Philharmonisch Orkest ingediende bezwaarschrift. (Wordt nagezonden). 23. Begrotingswijzigingen. In het verkoopkontrakt met de Exploitatiemaatschappij Wildeboer- Spijker voor de bouwgronden voor de eerste fase van het Winkelhof 't Loo is overeengekomen dat de exploitatie maatschappij een recht van koop heeft voor de bouwgronden van de tweede fase van 't Loo. Nu de gemepnte de bij dit kooprecht betrokken percelen inmiddels in eigendom heeft verkregen en afbraak van de daarop staande panden is verzekerd, kan tot verkoop worden overgegaan. De verkoopprijs is in 1975 reeds bepaald of f 750.000,-- exclusief omzetbelasting. De tweede fase van winkelhof 't Loo omvat 1278 vierkante meter vloeroppervlakte. Verwacht mag worden, dat de bouw in september 1978 start en dat de bouw een jaar later gereed is. Het gehele winkelhof 't Loo wordt echter afgestoten aan DEL A te Eindhoven. DELA is een coöperatieve vereniging voor het verzekeren en verzorgen van begrafenissen en krema- ties, die het Winkelhof 't Loo wil aankopen vQor een belegging van reserves. De door de gemeente aan Wildeboer-Spijker op te leggen ver plichtingen zullen geheel door de DELA worden overgenomen. VAN DER SCHUYT HANDELSONDERNEMING B.V. WIL GROND INDUSTRIE TERREIN KOPEN In verband met de sterke uitbreiding van het bedrijf heeft Van der Schuyt Handelsonderneming dringend be hoefte aan een stuk grond, waarop een magazijn- en kantoorruimte kan worden gebouwd. Vandaar dat aan de gemeente verzocht is een stuk grond van de gemeente te mogen kopen op het Industrieterrein Oosterzij-Zuid. Behoudens Van der Schuyt's Handels onderneming B.V. zullen in het nieuw te stichten pand worden ondergebracht de dochterondernemingen Van der Schuyt Kantoorservice B.V. en Permanento B.V. B. en W. van Heiloo zijn met Van der Schuyt Handelsonderneming B.V. de verkoop van een perceel industriegrond gelegen aan de Nijverheidsweg, groot ca. 728 vierkante meter, overeengekomen. Fotostudio Wim Bloothoofd ook naar industrieterrein? De fotostudio van de heer W. Bloothoofd aan de Kennemerstraatweg wordt te klein om de voorgenomen uitbreiding van de aktiviteiten op te' kunnen vangen. Vandaar het verzoek van de heer Bloothoofd om van de gemeente te mogen kopen een stuk grond op het Industrieterrein Oosterzij-Zuid. Ook met de heer Bloothoofd is het gemeentebestuur overeengekomen een stuk grond aan de Nijverheidsweg te verkopen, groot ca. 672 vierkante meter. Concertsubsidie gemengde Zangvereniging Nieuw Leven Het bestuur van „Nieuw Leven" vraagt voor dit jaar een bijdrage van de gemeente voor een uitvoering, welke met medewerking van het Nederlands Bachorkest en enkele solisten d.d. 3 oktober a.s. in de Moeder Godskerk wordt gegeven. Aan het rijk en de provincie zijn eveneens subsidies gevraagd, welke slechts kan worden toegekend als ook de gemeente financiële steun verleent. Gezien het peil van deze concerten en de belangstelling hiervoor acht het gemeentebestuur een subsidie van f 2500,- verantwoord. Speelweide sportpark Het Vennewater Op het sportpark Het Vennewater resteert nog één terrein, waarop een voetbalveld is gepland. Nu aan dit veld geen direkte behoefte bestaat en het terrein zodoende braak ligt, lijkt het B. en W. van Heiloo een goede oplossing om hiervan voorlopig een speelweide te maken. De werkzaamheden voor dit doel bestaat uit het fraisen, spitten, egaliseren en inzaaien van het terrein, waarvoor een bedrag van f 16.000,-- nodig is. Nieuwe vestigingsplaats voor industrieterrein Het gemeentebestuur is in de gelegenheid voor een nieuwe vestigings plaats voor industrieterrein een ruim 5 na land, gelegen aan de Kanaaldijk, en eigendom van de heer J. Liefting, voor een prijs van f 357.000,- aan te kopen. In de algemene beschouwingen voor de gemeentebegroting 1978 is reeds aangedrongen uit te zien naar een nieuwe vestigingsplaats voor industrie terrein. Parkeerterreintje Pastoor van Muijenweg Het gemeentebestuur zal a.s. vrijdag avond aan de raad voorstellen een stuk grond van het R.K. Kerkbestuur aan te kopen, dat gelegen is aan de Pastoor van Muijenweg, en een krediet van f 19.000,- beschikbaar te stellen voor 2 liter WASVERZACHTER 1.79 2 huishoudrollen DEKOR1-98 Pak DREFT2.50 2.19 3 TUINFAKKELS nu1.98 Vrydag en zaterdag: Kg BANANEN0.98 500 gram KERSEN2.98 2 krop SLA vpor0.79 In 1975 heeft de Staatssekretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de eerste aanzet gegeven tot een bevolkingsonderzoek op cervix carcin oom. De gemeenten Nijmegen, Rotter dam en Utrecht werden aangewezen om als proefprojekt te dienen voor een verdere ontwikkeling van dit onder zoek. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij brief van 25 oktober 1977 de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten in Noord-Holland verzocht uitvoering te verlenen aan het bevolkingsonderzoek op cervix carcinoom. Gedeputeerde Staten deelden voorts in genoemde brief mee, dat zij door Provinciale Staten waren gemachtigd om voor voorlichtingsaktiviteiten bij het bevolkingsonderzoek op cervix carcinoom een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen tot een bedrag van in totaal ten hoogste f 200.000,-- berekend naar een bijdrage van f 1,~ er onderzochte vrouw. Zij gaan er ierbij van uit, dat de betreffende gemeenten in een regio op eigen initiatief tot een bepaalde vorm van regionale samenwerking zullen komen. Naar aanleiding hiervan heeft op 30 november een regioberaad Noord- Kennemerland plaatsgevonden. Er is bij dit beraad uitvoerig van gedachten gewisseld over het voorst^ van de gemeentelijke geneeskundige en ge zondheidsdienst van Alkmaar tot het verrichten van het bevolkings onderzoek naar cervix carcinoom. In beginsel werd overeenstemming be- reixt over de volgende punten: Het onderzoek zal worden verricht bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 35 tot en met 54 jaar. De tot neden opgedane ervaringen hebben uitgewezen, dat in deze categorie de kans op een positieve testuitslag het grootst is. De kosten van het gehele onderzoek bedragen per onderzochte vrouw: f 41,-. De rijksbijdrage in dit bedrag is f 20,-, de bijdrage van de provincie f 1,-, van de deelneemsters f 12,50 en de gemeentelijke bijdrage is f 7,50. Gezien het totaal aantal vrouwen in genoemde leeftijdsgroep (ca. 3000) en rekening houdend met een oproep- interval van 3 jaar zullen de jaarlijkse kosten voor de gemeente Heiloo naar schatting f7500,-- bedragen. Een aantal punten die voor de organisatie van belang zijn De plaatselijke vrouwengroepen zullen worden betrokken bij de voorlichting en follow-up van non-respondenten. De Kruisvereniging Heiloo en de plaatselijke huisartsen zullen worden ingeschakeld bij de follow-up van vrouwen met een positieve test-uitslag. De onderzoeken geschieden door en onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse G.G. en G.D.. De G.G. en G.D. zullen zorgdragen voor de coördinatie en evaluatie van het onderzoek. De afdeling bevolking zal betrokken zijn bij het oproepen van de deelneemsters aan het onderzoek. Het Medisch Centrum Alkmaar zal de behandeling van vrouwen met een positieve testuitslag op zich nemen. Het Wereld Natuurfonds spant zich in, om alles wat door de moderne mens in de natuur bedreigd wordt, te helpen beschermen. Hiervoor is uiteraard veel geld nodig. De firma Vroom en Dreesman aan de Laat in Alkmaar, geeft het comité „iUkmaar, Bergen e.o." de gelegen heid, om a.s. vrijdag 23 en zaterdag 24 juni op de parterre voor het Wereld Natuurfonds de bekende Panda-artike len te verkopen. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1