Van Os Heren'mode Van Os Dames-mode n Bolt en Heiloo AAAA? A J AA As triP massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens Modos Boetiek-mode m let Porccletjn witó Wedgwood serviezen tijdloze tafelcultuur .A J? «P *r' STAATSLOTERIJ iMNiHi DOWN FALKLAND voor Het spook van Spechtenstein" DRAAGT BIJ AAN DE K0LLEKTE evrouw Hoekstra heit eerste paal eede gedeelte 't Loo NIEUWSBLAD VOOR HEILOO concert N.Ph.O. de kinderen! Sopraan Hanneke Bork soliste in WINKELHOF 't LOO HEILOO kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP WINKELHOF 't LOO HEILOO U neemt toch ook VAN STAALDUINEN B.V. voorde verkoop van uw woning? 330332 A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP 674e LOTERIJ MAANDAG 6 NOVEMBER A.S. "ie wmWÊÊÊÊÊÊBm MIDDENSTAND KOMT MET GROOTSCHEEPSE ST. NICOLAASAKTIE AKTIE „SPEEL-O-THEEK VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN" OPGANG GEBRACHT GESLAAGD DE SCHOOLRAAD COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ENSTEDEB0UW VERGADERT KINDERKOOR ZONDAG 5 NOVEMBER IN WITTE KERKJE ALS OUDE LIEFDE NIET ROEST, WAAROM NIEUWE DAN WEL? Zdfbouw-woonkomfort KRANTENACTIE ST. BENEDICTUSSCH00L A 13.30 Zaterdag 18 november en 16.00 uur Zondag 19 nov. 14.00 uur KAARTEN f 2.50: (vanaf a.s. zaterdag 6 t/m 11 november GEHANDICAPTE MEDEMENS UISGEBA- UISGI OF GEWOON WHISKY. Kom kijken in onze gereorganiseerde Spar Supermarkt in pi. Oost 5 kg NU1.35 VRIJDAG EN ZATERDAG: 250 gram1.59 En nog vele andere sterke aanbiedingen. Brood van de echte bakker uit Heiloo. INAenJAN BUITENHUIS Met ruime parkeergelegenheid De Loet 5 - Heiloo NOORDERKADE 4, ALKMAAR, kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 V&EilqB' 331166 NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Bel ons even voor een afspraak, DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Onder grote belangstelling heeft mevr. M, Hoekstra maandagmiddag om half 7 twee de eerste van de 173 palen geheid, die nodig zijn voor de bouw van het tweede gedeelte van de Winkelhof 4' 't Loo Met vaardige hand behandelde zij het heiblok, gestoken in oliejas en helm. Onder de toeschouwers bevonden zich leden van het college en de politie en enige mensen van de andere winkelcen- tra. heer de Groot (voorzitter van de winkeliersvereniging 't Loo) toonde 2jzich hierover zeer verheugd. Toen de paal voldoende in de grond zat begaf het gezelschap zich naar het Open Huis, Mevr. Hoekstra feliciteerde aanwezigen met deze nieuwe „....jlpaal" en zei: ,,Ik ben erg blij dat ze een vrouw gevraagd hebben dit karwei te doen, de meeste vrouwen doen toch de boodschappen, vroeger moesten we naar allen verspreid liggende winkels, nu met het winkelcentrum, kunnen we fijn kijken, en kijkers zijn kopers". Mevr. Hoekstra zei nog grote bewondering te hebben voor de mensen, die het aangedurfd hebben indertijd de stap naar 't Loo te wagen dit gold uiteraard ook voor de winkeliers die er nog komen. Aannemersbedrijf de Graaff uit Wilnis zal zich met de bouw bezig houden. Het is alweer twee jaar geleden vlak voor Kerstmis dat de eerste paal voor het eerste gedeelte geslagen werd. Onderaannemers zijn: Versteeg een heibedrijf uit Mijdrecht, de firma Everts voor de staalconstructie uit Hillegom, het loodgieterswerk wordt verzorgd door de Firma de Heus uit Hilversum en de electriciteit door de Firma Kosters uit Heiloo. De firma Braat uit Haarlem zal zorgen dat alles goed onder de pannen komt. In het nieuwe gedeelte zullen nogal wat verschuivingen plaats vinden, zo zal Papilion van de heer v.Schagen verplaatst worden, en aan de bestaande zaak van Joseph yan Schagen worden gebouwd. In het leeg gekomen pand van Papilion komt de bloemenman, die nu aan de buitenkant van 't Loo zit. De woninginrichting van de firma Kluver zal nog eens eenzelfde ruimte erbij krijgen. Wat er aan nieuwe winkelsbijkomt is een zaak die nog in nevelen is gehuld, maar zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren. Men hoopt zo rond mei-juni met de bouw gereed te zijn. a - De gehele middenstand van Heiloo heeft de koppen bij elkaar gestoken en is een geweldige St. Nicolaasaktie aan het voorbereiden, met vele aantrekkelijke prijzen. Hoe dit alle maal in zijn werk gaat, daarover zullen ij U de volgende week uitgebreid formeren. Serviezen Kristal Bestekken De aktie een speel-o-theek voor gehandicapte kinderen in Heiloo tot stand te brengen komt op gang. Om de speel-o-theek van de grond te krijgen is in eerste instantie een bedrag nodig van f 42.000.-. In de afgelopen weken zijn al enkele duizenden gulden binnengestroomd, maar er is nog veel meer geld nodig. Het aktiecomité heeft inmiddels zo'n 1200 brieven de deur uit laten gaan naar diverse instellingen, sportvereni gingen, kerken, en bedrijven in de regio voor steun. Enkele dames hebben zich al aangemeld om mee te helpen met het uitlenen van het speelgoed. In november zullen enkele ïnstruktie- avonden worden gehouden voor degenen, die zich opgegeven hebben. De direkteur van de technische school in Alkmaar - de dependance aan de Edisonweg - de heer J.W. Kramer, heeft de medewerking van zijn school al toegezegd. Leerlingen zullen proberen wat speelgoed voor de gehandicapte kinderen te maken. Nog even het gironummer: U kunt geld storten op bankrekening 65.10.61.830 t.n.v. Deel-o-theek regio Heiloo bij de federlandse Middenstandsbank te Heiloo. Het postgiro nummer van de bank is 17410. voornamelijk popüairklassiekt zieknummers, die in het aange Sp< Nei Heerenweg 211 Hoek Stationsplein, tel. Aan de Vrije Universiteit in Amster dam is Henk Hoytink geslaagd voor het doktoraal examen economie. Van harte proficiat. De Gemeenschappelijke Schoolraad Openbaar Onderwijs organiseert .1 november a.s. een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt gehouden in de openbare lagere school ,,De Zeskant" en begint om 19.45 uur. HEILOOER STRIJKORKEST Het Heilooër Strijkorkest, dat reeds 17 jaar bestaat en desondanks weinig bekendheid geniet, omdat het niet aan de weg timmert, heeft sinds enige weken de repetities hervat. Onder de ervaren leiding van de heer J. Groenland is hët orkest weer begonnen met het instuderen van de :e mu- aangebroken winterseizoen ten gehore zullen worden gebracht op de concerten, die het orkest weer zal geven in de verschillende bejaarden- en verzor gingscentra. Zo staan voor het komende seizoen reeds concerten op het programma in Heiloo, Oudorp, Alkmaar (3 maal), Heemskerk en Hoorn. Het orkest bestaat momenteel uit 4 eerste, 4 tweede violisten, 1 altviolist, 1 cellist en piano. Uitbreiding met nog enige violisten cellisten en een bas zouden het orkest nog meer mogelijk heden bieden. Muziekbeoefenaars uit Heiloo of omgeving die zich bij het orkest zouden willen aansluiten zijn dan ook van harte welkom. Zij kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot de heer J. Groenland, Spoorlaan 9 te Heiloo (072-331487) of gedurende de repetitie op dinsdagmiddag van 3 tot 5 uur in Het Open Huis in 't,Loo. PARTIJ VAN DE ARBEID VERONTRUST De Partij van de Arbeid Heiloo is verontrust over het raadsbesluit niet meer dan twee wethouders te noemen. In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland wordt gewezen op de volgende punten: „Bij afwezigheid van de wethouders kan de ondemokratische situatie ontstaan dat B. en W. een besluit nemen tegen de mening van alle gekozen vertegenwoordigers in. Nu de burgemeester, volgens niet tegen gesproken persberichten, solliciteert naar een post elders, is het zeer wel denkbaar dat er een burgemeesterloze periode zal aanbreken. Dan is het uitgesloten dat een goed bestuur mogelijk is met twee wethouders." In de brief wordt gevraagd het genoemde raadsbesluit niet goed te keuren. De brief is ondertekend door de voorzitter van de afdeling, de heer J. Michielsen en door de secretaresse, mevrouw En Sandkuijl-Huizinga. Gedeputeerde Staten heeft echter geen gevolg gegeven aan de wens van de Partij van de Arbeid. Burgemeester Hoekstra deelde op de raadsvergade ring van afgelopen vrijdagavond mee, dat G.S. het besluit van de raad om niet meer dan twee wethouders te benoemen, goedgekeurd heeft. Op donderdag 2 november begint 's avonds om acht uur in het gemeentehuis een openbare vergade ring van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stedebouw. Op deze vergadering zal besproken worden een beroep tegen weigering vergunning bouw dubbele woning aan de Kennemerstraatweg en begroting 1979. In de doopdienst, die op zondag 5 november a.s. gehouden wordt in het Witte Kerkje in Heiloo, zal het interkerkelijk kinderkoor De Walno ten, o.l.v. mevrouw A. E. van der Hilst-Mater een aandeel hebben in de liturgie. De dienst, die om 10.00 uur begint, zal worden geleid door ds. Ph. Ouwendijk. Het kinderkoor is elke woensdag middag van 1.30 tot 2.30 uur te vinden in de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat. In stilte(nou ja, naar buiten toe dan) wordt er hard gewerkt aan het Kerstspel „De mensen zijn niet meer alleen" van Willem Vogel. Het ziet er naar uit, dat het spel tegen Kerstmis o.a. deel zal uitmaken van een kerkdienst. Nieuwe leden kunnen, mits snel aangemeld, nog meedoen met de repetities. Wie het prachtige beeldje bij de winkelhof t Loo „het vrouwtje met de fiets" kritisch bekijkt, zal spoedig zien dat het vol met roestplekken zit, en dat voor een bronzen beeld. Dit is alleen mogelijk als het ijzergehalte van het brons te hoog is, dat moet in dit geval dan wel erg hoog zijn want het beeld staat er goed een halfjaar en wie is hier voor verantwoor delijk Laten we hopen dat het euvel spoedig verholpen kan worden, we kunnen het meest beminde vrouwtje van Heiloo toch niet zomaar laten vergaan TEL. 072-129918 VER. V. VOLKSHUISVESTING HEILOO Woensdag 8 november geen spreek uur. NEEM 2 MAAL PER DAG VAKANTIE Onder dit motto mediteren nu ca. 1000 mensen in N.Holland-Noord twee maal per dag een kwartiertje, volgens de Transcendente Meditatie techniek. Ze doen dit om zich daarna weer geheel fris en energiek te voelen. Voor mensen met een druk leven is de T.M. techniek dan ook de aangewezen methode om „bij te tanken". De techniek blijkt tevens een uitermate goed middel tegen stress, slapeloos heid, overspannenheid, depressies, hoge bloeddruk, angst en astma. Hierover kunt U meer horen op een lezing die het T.M. centrum N.Hol land-Noord geeft op vrijdag 3 november in net Open Huis, 't Loo 19. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom. De lezing begint om 20.00 uur. Wilt U meer weten, bel dan 072-151062. Aanstaande zaterdag is weer de eerste van de maand. Voor iedere fanatieke Uitkijkpost-lezer is dat het teken dat de kofferruimte weer vol gestopt moet worden met oudpapier2 want... nou ja, leest u maar wat hierboven staat. Het enthousiasme van de gulle gevers is klaarblijkelijk niet te stoppen. De opbrengst van de oktober-aktie was wederom formidabel... Dus: Milieu - vriendelijke Kinder - lievende spaarzame mensen opgelet. Zaterdag is de container weer neergezet voor al uw vodden en oud-papier, ten bate van het school kinds leerplezier. De oudpapierwolven De sopraan Hanneke Bork is de soliste in een concert, dat volgende week woensdagavond gegeven wordt door het Noordhollands Philharmonisch Orkest onder leiding van André Vandernoot. Het concert vindt zoals gebruikelijk plaats in de aula van het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord aan de Kennemerstraatweg en begint om 20.15 uur. Op het programma staan voor de pauze het Voorspel „Lohen grin" van Richard Wagner en Shéhérazade van Maurice Ravèl. Na de pauze volgt de vierde symfonie van Gustav Mahler met Hanneke Bork als soliste in het vierde en laatste deel. Hanneke Bork Hanneke Bork studeerde piano en zang aan het Conservatorium in Amsterdam en later studeerde zij met een beurs in Parijs en Berlijn. Zij begon haar carrière als zangeres in het buitenland in o.a. Oostenrijk en Duitsland. Deze optredens leidden tot uitnodigingen voor concerten in geheel Europa in werken variërende van Telemann tot Strauss en Benjamin Britten. Zij maakte naam in Mozart- en Strausswerken. Ook werd zij op vele festivals uitgenodigd waaronder de festivals te Athene, Glyndebourne, Vlaanderen en het Hollandfestival. Voor haar grammofoonplaten van de Zauber- flöte onder Solti en „Cromindo" onder Leppard, ontving zij de Grand Prix du Disque. André Vandernoot André Vandernoot, die in 1927 in Brussel werd geboren, behoort tot de meest markante dirigenten van zijn generatie. In 1953 beëindigde hij zijn studie aan de „Staatsakademie für Musik" te Wenen en startte zijn carrière met een tournee door Europa met de Wiener Symphoniker. Anclré Vandernoot heeft ook gedirigeerd in Genève, Lausanne, Londen, Parijs, Barcelona, Lissabon, Oslo, Praag, Brussel, Boedapest, Zagreb, Buenos- Aires, Caracas, Monte-Carlo en Ber lijn. Verder heeft hij een vijftal grammo foonopnamen gemaakt met de bekendste orkesten van Europa. Van 1960 tot 1973 was hij eerste dirigent en muzikaal direkteur van het „Théatre Royal de la Monnaie" in Brussel en voor enkele maanden per seizoen, vaste dirigent van net symfonie-orkest van Tokio te Japan.. André Vandernoot debuteerde in 1963 in de Verenigde Staten. In 1968 dirigeerde Vandernoot een aantal concerten in Chicago en in andere steden in Amerika. Voor de Neder landse Operastichting leidde Vander noot verschillende voorstellingen, o.a. van „Wozzeck" en „Lulu" van Alban Berg en „Elektra van Richard Strauss. Met ingang van 1 september 1973 is André Vandernoot benoemd tot dirigent en artistiek leider van het Noordhollands Philharmonisch Orkest. BOEKHANDEL AVIS, Stationsplein 1 REISBUR. „HOLLAND INTERNATIONAL", Raadhuisweg OPEN HUIS, dagverblijf NIC. BEETSSCHOOL HOFDIJKSCHOOL. in onze gemeente Heiloo voor de GEESTELIJK Dit is de Keltische oorsprong van het woord whisky waar de nr. H. v. Wees, (importeur) een hele avond over heeft gesproken. Deze avond werd aange boden door de wijnhandel/slijterij „Mallevoort" Dat voor deze drank veel belangstelling bestaat bleek wel uit de grote opkomst, zowel mannen als vrouwen. Na zo'n avond krijgt men toch een enorm respect voor het beroep van slijter, want dit was dan nog maar alleen de whisky, waar de hele avond over gesproken werd en waar zoveel interessants over te vertellen was en waar zoveel soorten in zijn dat het een leek duizelt. Maar na zo'n avond begrijpt men toch wel, waarom de ene whisky rond de tien gulden kost en de andere zestig gulden. Natuurlijk mocht er ook geproefd worden, met de waarschuwing alleen te nippen, want als iedereen alles op dronk wat er geproefd mocht worden zou de avond wel eens een heel ander karakter kunnen krijgen dan de bedoeling was. Alle soorten kwamen aan de beurt en werden uitvoerig toegelicht van de blended whisky naar de Malt whisky ook de Ierse Whisky en de Amerikaanse whisky kwamen ter sprake. Dat er oprechte belangstelling bij het publiek was bleek uit de vele vragen die op de heer v.Wees werden afgevuurd, daarbij geassisteerd door de heer Zuid inga (eigenaar van slijterij Mallevoort) en de heer Schel tens (beheerder van deze slijterij). De volgende avond wordt gehouden op dinsdag 28 november, wederom in de sporthal 't Vennewater aanvang 8 uur. Dan zal men de cognac behandelen. Voor deze avond zijn nog kaarten verkrijgbaar a f 6.- per stuk bij slijterij „Mallevoort" Het Hoekstuk 9. Tel. 072-335163. DE HELE WEEK: ZEEUWSE BINTJES SPAR APPELMOES 1/1 blik NU0.75 HALFVOLLE KOFFIE MELK, 1/1 fles NU 1.59 VANILLEVLA 1/1 liter NU1.39 MANDARIJNEN ca. 1 kg1.98 CHAMPIGNONS Alle PANTY P. PANTIES 75 cent voordeliger. John Moir PUDDING 2 pakjes NU1.19 EDET TOILETPAPIER vierpak NU1.39 ^JAARGANG No. 441 NOVEMBER 1978 Advertenties en administratie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11 flOO exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken 7a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1