e i M Porceleijtt I Eerst ideeën dan kiezen h Botten Heiloo Isolement te doorbreken met telefoon cirkels makelaardij van steeg [SS Isterdag 25 nov. al Sint zijn intrede ken in Heiloo. tijdloze tafelcultuur iiutó Opnieuw formidabele speelgoedzending naar VARA-Hilversum SIT DOWN J FALKLAND voor „Het spook van Spechtenstein" BeterBouwenCentrum Vrijdag en zaterdag mooi meenemen voor de 1/2 prijs Woning verkopen i SIT DOWN GEMEENTEGIDS HEILO0 1979-1980 massief-eiken leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens In verband met verplaatsing bedrijf OPHEFFINGSUITVERKOOP SPEELGOED 10% KORTING OVER HET GEHELE ASSORTIMENT de kinderen! MAKELAARDIJ KENNEMERLAND B.V. IEUW5BLAD VOOR HEILOO Stoel Van Klaveren smds isso SPAR JAAP DEKKER IN DE ZEVENSPRONG HEILOO 11%n26 november dagelijks 2 5 en 7 10 ewisweg 5 heiloo 1978 Voor verdere gegevens zie litkijkpost volgende INGEZONDEN AKTIE SPEEL-O-THEEK VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN VOLLE GANG Zdfbouw-woonkomfort CONCERT IN DE EVANG. LUTHERSE KERKTE ALKMAAR Ik 13.30 Zaterdag 18 november en Zondag 19 nov. 16.00 uur 14.00 uur KAARTEN a f 2.50: Zie advertentiepagina Neemt kontakt op met uw adviseurs bij verkoop van uw woning Uw Spar Supermarkt nu 6 volle dagen van de week open met vers brood van de ECHTE Bakker. Deze week zéér sterke aanb.: Donderdag en vrijdag: Kg prei0.98 Wegens enorm succes nogmaals: INAenJAN BUITENHUIS KRINGLOOPPAPIER IN OMLOOP BEEINDIGEN VAN PRAKTIJK De Loet 5 - Heiloo Zdfbouw-woonkomfort TEKENINGEN AQUARELLEN GRAFIEK yiiït: kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond Naast vele speciale aanbiedingen UITVERKOOP met toestemming Kamer van Koophandel JAARGANG No. 46 15 NOVEMBER 1978 Advertenties en administratie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11 000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. «r» X I. IIi*^i n-71 no r»Q IC kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 LidNBM ^BÊBST voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken v-7' Als oude liefde niet roest, waarom nieuwe dan wel? rom dit aan de grote klok hangen «(bovendien niet eens weten waar de lepel zit? samenstelling van brons kan nooit per bevatten om de doodeenvoudige reden dat het smeltpunt van ijzer niet harmonieert met koper, zink en aluminium, waaruit brons bestaat. Pat de bronsgieter soms van ijzerver sterkingen gebruik maakt, wat in dit geval gebeurd is, is alleen om het gevaar Jan vernielingen enigszins te beperken Jor het steeds voortschrijdende ugdvandalisme. net brons tijdperk was dit niet nodig, ons van zekerheden aan elkaar ngende landje wel. Weest U echter ertuigd dat de kunstminnaar en of per op de tentoonstelling van Tineke out bij Liekeles Oebeles dit euvel niet te beurt valt. Trouwens waarom niet openlijk de naam van de beeldhouwster vermelden, &n onuitgesproken haar faam en naam baden door te suggereren dat alles k op haar tentoonstelling zou slaan, et werk van Tineke Bot is te lynamisch om van rust roest te kunnen Teken. a het wegroesten van het ijzer blijft et gave brons voor eeuwig over. Want ons roest niet. Wat te denken van de rige plekken op ,,haar" muze gebracht die zij zelf heeft moeten wijderen. Bob ten Hoope beeldend kunstenaar Heerenweg 211 floek Stationsplein, tel. 331166 De aktie ,,speel-o-theek voor gehandi capte kinderen in Heiloo is al enkele weken in volle gang. Voor deze speel-o-theek, die gehuisvestzal moe ten worden in het Kruisgebouw aan de Holleweg, is een startkapitaal nodig van ca. f 42.000,-. Momenteel is er voor een bedrag, binnen van f 13.500,-, inbegrepen een bedrag van f 1000.- geschonken door de Groot Loge van de Independence Order of Odd Fellows te Alkmaar. Er is echter ook een enorm aanbod die meer ligt in de materiële sfeer. Zo hebben enkele mensen uit Akersloot zich bereid verklaard de kasten voor het speelgoed te maken. Een aannemingsbedrijf uit Alkmaar heeft toegezegd het hout voor een vriendelijk prijsje te leveren. Dezelfde mensen uit Akersloot hebben toege zegd speelgoed, dat kapot is gegaan, te repareren. De Federatieve Vrouwenraad uit Bergen zoekt het meer in de textiel. Dit is weer nodig voor de grote houten ramen, waarmee de kinderen dan kunnen leren te knopen. Aanbiedingen zijn er ook om zelf speelgoed te maken voor de speel-o- theek. Een geste waarmee de werkgroep uiteraard bijzonder blij mee is. Er zijn ook aanbiedingen van muziekgroepen. Zo is het bejaarden koor uit alkmaar bereid een concert te verzorgen, waarvoor de opbrengst voor de speel-o-theek is. Het muziekkorps Castricum wil graag meewerken door eventuele collectes met muziek op te luisteren. Voor de goede orde geven wij nog even het gironummer. Men kan geld storten op bankrekening 65.10.61.830 t.n.v. de Speel-o-theek regio Heiloo bij de Nederlandse Middenstandsbank te Heiloo. Giro nummer van de bank is 17410. Er zijn nogal wat mensen die om diverse redenen in meerdere of mindere mate geïsoleerd leven. Die weinig kontakt hebben met anderen. Kontakt, waar ze wel om geven, maar dat ze moeilijk tot stand kunnen brengen. Ouderen, bijvoorbeeld die bedlegerig of slecht ter been zijn, ontbreekt het wel eens aan kontakt. En toch willen ze graag met iemand praten. Maar niet alleen ouderen ontbreekt het wel eens aan kontakt met hun omgeving, ook alleenwonen- den, gescheiden mannen en vrouwen, weduwnaren en weduwen hebben wel eens meer behoefte aan kontakt. De vraag is hoe dit kontakt tot stand te brengen. Dit kan door middel van telefoon cirkels. Dit is in 1974 gestart als een projekt van het Rode Kruis en heeft zich sindsdien zowel binnen het Rode Kruis als daarbuiten sterk uitgebreid. Het Rode Kruis heeft een folder uitgegeven, waarin uiteengezet wordt wat een telefooncirkel is en hoe die werkt. Een telefooncirkel wordt gevormd door een groep mensen, die per telefoon iedere dag kontakt met elkaar hebben. En dat is één van de doelstellingen van een telefooncirkel: kontakt. Mensen in staat te stellen iets voor elkaar te betekenen en elkaar tot steun te zijn. Wat gezelligheid te geven. De telefoon is een ideaal middel om elkaar te bereiken, zonder lichamelijke inspan ning. Redenen om aan zo'n cirkel te beginnen kunnen zijn bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, echtscheiding, rouw, aanpassingsmoeilijkheden na verhuizing, eenzaamheid. Men kan eens praten met anderen, die in een soortgelijke situatie verkeren en begrip vinden voor de eigen problemen. Een telefooncirkel heeft ook nog een ander doel: kontrole. Een zekere mate van veiligheid. Door het telefoon gesprek wordt men dagelijks even bereikt. Het mag bijvoorbeeld niet voorkomen dat een ouder iemand in zijn of haar woning iets overkomt en enkele dagen van hulp verstoken blijft. Een telefooncirkel, die uit maximaal acht personen bestaat, werkt als volgt. Eén van de begeleid(st1ers - en dat kan iedereen zijn, die zien mede verant woordelijk voelt voor het welzijn van anderen en daarvoor wat van zijn tijd wil geven - belt de eerste deelnemer op. Deze belt de tweede, de tweede de derde, enz. De laatste belt de begeleid(st)er op en zo sluit de kring. Iedereen is die dag bereikt en in geval van nood heeft begeleid(st)er maat regelen kunnen nemen. Het kan ook zo gebeuren, dat vanuit bijvoorbeeld een dienstencentrum het eerste en laatste telefoongesprek wordt gevoerd door de telefoniste. Iedere kring heeft wel een begeleid(st)er die de persoonlijke kontakten onder houdt. Er zijn uiteraard andere vormen denkbaar, bijvoorbeeld een bege- leid(st)er belt zelf een aantal mensen op (stercirkel). Wie kan aan een telefooncirkel meedoen? Ieder, die om welke reden dan ook, behoefte voelt gehoord ie worden en naar anderen te luisteren, dus niet alleen zieken en bejaarden, maar iedereen, die door omstandigheden, soms ook tijdelijk, steun van anderen nodig heeft en aan anderen steun wil geven. Ook alleenwonenden, die zo'n dagelijks telefoontje een veilig gevoel vinden. ,Ook in Heiloo gaat men binnenkort beginnen met een telefooncirkel. Het is echter nog een proef. Deze proefcirkel gaat met acht personen in december van start en het is met deze cirkel de bedoeling dat men elkaar elke dag belt. De ervaringen die men met deze cirkel opdoet kan men eventueel weer gebruiken met nieuwe cirkels. Indien er mensen zijn die belangstelling hebben om aan deze cirkels mee te doen of om cirkels in de toekomst te gaan begeleiden, dan kan mevrouw M.H. v.d. Meer-Kuniken bellen. Haar telefoon nummer is 336266. NOORDERKADE 4ALKMAAR, TEL. 072-129918 A S. ZATERDAG EN ZONDAG: FALKLAND VOOR DE KINDEREN MET „HET SPOOK VAN SPECHTENSTEIN" D.66MET NIEUW „HUIS VUILPLAN" Een werkgroep van D'66 o.l.v. de heer R. Schuurman heeft het hoofd gebogen over de problemen rond het huisvuil ophalen. De laatste tijd worden nogal wat klachten gehoord over de hoge prijs van de plastic zakken, omdat de meeste mensen niet begrijpen dat de verwerkingskosten hierbij inzitten. D'66 wil per 1 januari 1979 naar een systeem waarbij de inwoners zelf de zakken bij de middenstand kunnen kopen. „„Spoken bestaan niet' ill< Dat weten we allemaal. Hoewel... Het kan bij „Falkland" weer niet gek genoeg. Het spookt echt. Of niet? Worden JULLIE nu voor de mal gehouden, of de mensen op het toneel? Of zou dat spook toch....? Zal in dit geval de slechterik het nu eens winnen? Er gebeuren in elk geval wél geheimzinnige dingen. Dat staat vast. En lachen? Nu, dat kun je ook weer. Meer vertellen we niet. Kom zelf maar kijken, zaterdag 18 nov. 13.30 uur en 16.00 uur en zondag 14.00 uur, Asta-Theater. Kaarten: Holland International, Open Huis, Boekhandel Avis, Hofdijkscnool en Nic. Beets- school. Op zondag 19 november a.s. te 14.30 uur, wordt in de Evang. Lutherse kerk, Oudegracht 187 h/k Baangracht (ingang) te Alkmaar, ten bate van het tekort op de orgelrestauratie een concert gegeven door: Herman Schey, bas en Simon C. Jansen, piano. Herman Schey, geboren in 1895 studeerde zang aan de Hochschule für Musik te Berlijn. In 1926 zong hij reeds onder leiding van Wilh. Furtwangler, Bruno Walter en Otto Klemperer terwijl hij in 1928 in Nederland voor het eerst optrad met Mahler en in de Mattheus Passion van Bach o.l.v. Willem Mengelberg. In 1938 werd hij hoofdleraar zang aan het Amsterdams Conservatorium en later aan het Muzieklyceum te Amsterdam. Sinds dien zingt hij in veel oratoriumuitvoe ringen en liederenrecitals waarbij hij de laatste tijd herhaaldelijk wordt begeleid door Simon C. Jansen. Simon C. Jansen werd geboren in 1911 en ontving zijn muzikale opleiding bij Willem Andriessen, piano, bij Cornelis de Wolf en Dr. Anton v.d.Horst orgel en bij Jaap Spaanderman en Felix Hipka. directie. Hij is cantor-organist in de Westerkerk te Amsterdam. De laatste tijd begeleidt hij Herm. Schey bij zijn liederenrecitals. Het jrogramma vermeldt werken van Schubert en Wolf, zang piano en ibert en wou, zang en Walter Carroll, alleen piano. Toegangsprijzen f 5.-; scholieren, C.J.P. en 65 plus f 3.-. Beide prijzen incl. programma. Kinderoppas is aanwezig. BOEKHANDEL AVIS, Stationsplein 1 REISBUR. „HOLLAND INTERNATIONAL", Raadhuisweg OPEN HUIS, dagverblijf NIC. BEETSSCHOOL HOFDIJKSCHOOL. Afgelopen maandagochtend is voor •vele duizenden guldens aan al dan niet zelf gemaakt speelgoed per bestel wagen van Piet van Raalte vanuit Heiloo naar Hilversum vervoerd. Prachtig speelgoed, waarmee vele kinderen in tehuizen met Sinterklaas weer dolgelukkig gemaakt zullen worden. Opnieuw heeft het echtpaar Bood en mevrouw Bammens met de inzameling van speelgoed in Heiloo fantastisch werk verricht. Veel Heilooërs zijn komen aandragen met poppen met prachtige, zelf gemaakte kleertjes, met autootjes, puzzels, spellen, soms prachtig speel goed die ze zelf gemaakt hebben, boeken, enzovoort, enzovoort. Het gevolg was dat voor de 25ste keer een lading speelgoed naar een villa in Hilversum kon worden gebracht. De grootste lading speelgoed in Noord- Holland, misschien wel de grootste in Nederland. Het is dit jaar echter wel voor het laatst, dat de woningen van het echtpaar Bood en mevrouw Bammens in de maanden oktober en november er als speelgoed winkels hebben uitgezien. Natuurlijk, het is een prachtig gezicht, als men de huiskamer binnenkomt en men ziet een fantastische uitstalling van poppen, treintjes, auto's, puzzels en boeken. Maar het wordt voor dit drietal nu toch wel eventjes te zwaar. Het echtpaar Bood en mevrouw Bammens (zij is al 86 jaar! zijn nu op een leeftijd gekomen, waarop gezegd kan worden: „Laat nu iemand anders het maar eens doen". Natuurlijk, speelgoed maken blijven ze toch wel doen, maar iemand anders mag de organisatie wel eens op zich nemen. Een centraal punt is nodig, waar al het speelgoed in Heiloo naar toe kan. Waar alles verpakt wordt in dozen. Natuurlijk zal het echtpaar Bood hun opvolgers met adviezen terzijde staan. Want er zit wel het één en ander aan vast. Maar nogmaals, het is dankbaar werk. Een voordeel van dit systeem voor de gemeente is, dat de zakken niet meer rondgebracht behoeven te worden aan het begin van het jaar, hetgeen kosten besparend is. Daar de inwoners zelf de zakken moeten kopen in de winkels (100 stuks a f 15.-) dient het voorgestelde tarief van f58.- met f 15.- te worden verlaagd tot f 43.- (gemiddeld). Het ligt niet in de bedoeling van D'66 de zaak duurder te maken, maar van de verplichte zakken af te komen. Grote gezinnen, die vaak niet genoeg hebben aan de beschikbaar gestelde zakken, moeten vaak wel erg veel betalen. Men kan zich afvragen of dit niet inkonsequent is vergeleken met de heffing van de rioolzuivering van het Hoogheemraadschap, waar men voor elke aansluiting een inwonerequivalent van 3 neemt en voor alleenstaanden op aanvraag een quivalent van 1 geldt. Grof vuil is ingesteld om te sparen. In het voorstaat, zal dit De grofvuildienst plastic zakken uit systeem dat D'66 minder gelden. D'66 is van mening dat ook het huidige systeem voor het ophalen van grof vuil moet worden veranderd. Er wordt erg veel grof vuil tegelijk buiten gezet, dat niet altijd op dezelfde dag wordt weggehaald, maar soms een dag later, dat geeft overlast. Bovendien wordt het grof vuil maar 1 keer per maand opgehaald, zodat men er vrij lang mee „zit" en als iemand dan nog een keer vergeet grofvuil buiten te zetten, dan moet hij weer een maandlang wachten. D'66 gelooft meer in het systeem zoals dat in omliggende plaatsen ook wel gebeurd (en vroeger hier ook zo was), het melding systeem. Dan staan er geen grote hoeveelheden vuil meer op de straat en er kan een doelmatig werkpakket voor de ophaaldienst worden vastgesteld. Zo wordt de dienstverlening aan het publiek groter en de kosten voor de gemeente beperkt. Verder wil D'66 een goede folder, waar alles duidelijk in staat. Sanitair Open: ma. 13.30-17.30, di. t/m vr. 8.30-17.30, za. 9.00-12.30. Eilandswal 9 - ALKMAAR - Tel. 072-11 85 08 WWKfctHOF HfciLDQ MAK. O G - TAXATIES - HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN - BEHEER Postbus 177 1850 AD Heiloo O 072-126757 K e n n e m e r s t r a at weg 222 072-121740 500 grams kuip HALVARINE NU0.78 500 gram KOFFIE vacuüm of bonen, NU4.99 UNOX 4 BORDEN-BLIK (groente, kip of tomaat) NU 0.99 De BEAUJOLAIS PRIMEUR '78 vanaf volgende week weer be schikbaar. ROOSVICÉE Vruchtenmix 4.05 NU2.98 Ca. 3 kg COX PIPPIN 2.69 U/2 kg SPAANSE SIN.APP. 2.98 1 pond KAAS kopen 2e pond naar keuze v.d. Vi prijs met kans om een Tosti-qzer te winnen. Tot ziens in onze Spar Super markt achter het politiebureau in plan Oost. Ruime parkeergelegenheid. Wij doen ook mee aan de St. Nicolaasaktie. Vanaf heden zal bij de kantoorboek handel v.d.Schuyt en de boekhandel Deutekom kringlooppapier te koop zijn. Kringlooppapier is papier dat gemaakt wordt van eerder gebruikt papier. De oude kranten die door ouders en kinderen zo trouw worden verzameld is eigenlijk al het begin, dit papier wordt ontinkt en opnieuw tot pulp vermalen en daar maakt men weer nieuw papier van. Dit procedee volgt men natuurlijk niet zomaar, maar wordt gemaakt uit milieu bewust oogpunt. Men hoeft minder hout te kappen het bespaart energie en er is een subsidie op het ingeruilde papier. De kleur van het papier is wat grijzer, maar laat zich makkelijk met ballpoint, - viltstift en de machine beschrijven en het grote voordeel is dat het goedkoper is dan gewoon wit papier. In verband met het beëindigen van de huisartsenpraktijk van dokter Janssen hebben enkele patiënten in overleg een rekening geopend bij de Rabo bank westerweg onder nummer 1205-10111 ten bate va'n de Medische Missie Actie. Ieder die wil kan op deze manier zijn of haar dank betuigen voor het vele werk dat dokter Janssen in ons dorp heeft gedaan. Het bedrag zal aan hem worden overhandigd. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1979 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezondheids zorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1977 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1977 zijn vermeld, daarmede niet meer overeenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te j even. Telefoon 331144, toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO kennemerstraatweg 111-113 heiloo telefoon 072-331138 beter speelgoed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1