mm Jfyet Porcelrijtt massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens W Abonnementsconcerten N.Ph.0. in Heiloo aflopende zaak Winkelpand te huur gevraagd P^oon»'»,n*,n9 Stijldansen is weer helemaal in ïrfl '*4Èé „Botanica" van ^Villeroy &Boch. Nu met Naïever- Garantie tot1990. Peter Huijzer exposeert NI IEU WS B LAD VOOR HEILOO Vrienden van het lied - Heiloo Dierenbescherming Heiloo onder hoogspanning De Vrije Gitaristen i! A f OUD PAPIER AKTIE NIC0LAAS BEETSSCH00L WIJ TEGEN DE NEUTRONENBOM. PARAPLU GEVONDEN RAADSLID HOOGLAND WIL ZWEMBAD HET BAAFJE MET KUNSTSTOF AFDEKKEN. SPAR SUPERMARKT Iedere dag, ook in het nieuwe jaar, vers brood en verse groente. VERS VAN HET MES: INAENJAN BUITENHUIS De Loet 5 - Heiloo KERSTBOOMVERBRANDING A.S. DONDERDAGAVOND BENEDICTUSSCH00L GEEN KRANTENACTIE COMMISSIEVERGADERING FINANCIëN. OUD PAPIER AKTIE „DE ZESKANT" GEEN SPREEKUUR Op,U „„Ilovere De opruiming begint 18 januari Nieuwjaarsbal in Open Huis bracht velen op dansvloer I in meubelshowroom van John Bolten mi-mi* kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond UITKIJKPOST 44e JAARGANG No. 2 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redakiie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Jwk:-: s» iW&ySSZ //"S yjfé. m Sneeuw- en ijspret in Heiloo. Een volle week hield de winter Heiloo in zijn greep. Dit betekende volop schaatsenrijden en met de slee erop uit trekken. Zondag viel de dooi in, maar wie weet, misschien sneeuwt het vandaag of morgen al weer. Vanavond om kwart over acht begint in de aula van het Psychiatrisch Centrum ,,St. Willibrord" weer een abonnementsconcert, te geven door het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Vele muziekliefhebbers zullen zich naar de Willibrordstichting begeven om te luisteren naar het vioolspel van Vera Beths in het vioolconcert van Johannes Brahms. Het zal echter de voorlaatste keer zijn dat dit gebeurt, want met ingang van het nieuwe seizoen zullen er geen abonnementsconcerten in Heiloo meer worden gegeven. Reden hiervan is dat dë aula van het Psychiatrisch -Gentrum niet meer ter beschikking sfaat wegens interne verbouwing ten behoeve van het Centrum en in Heiloo geen andere geschikte ruimte is voor het houden van concerten in deze vorm. Ook niet in de Moeder Godskerk en in het nieuw te bouwen Astatheater. De Heilooër Kring staat op het punt van verdwijnen. Jarenlang heeft deze- stichting concerten in Heiloo georga niseerd met het Noordhollands Philharmonisch Orkest en bekende Nederlandse en een enkele maal met befaamde buitenlandse solisten. Een jubileum kan net niet gevierd worden: daarvoor is nog één jaar concerten nodig. Het begon allemaal in 1955. Op 27 januari 1955 vond een eerste proefconcert plaats met het Noord- nollands Philharmonisch Orkest, toen onder leiding van de dirigent Toon Verheij. De neer M. C. Rootjes, van het begin af aan betrokken geweest bij de Heilooër-kring, kon wel het een en ander vertellen over het allereerste begin: ,,Voor zover ik me kan herinneren kwam het Noordhollands Philharmonisch Orkest, dat toen pas opgericht was, voor het eerst ter sprake onder een borreltje bij onze vroegere gemeentesekretaris, de heerv P. H. van Loon met dokter Janssen. Ze vroegen zich af of het niet mogelijk was dat het orkest niet eens in Heiloo een concert kon geven. Beiden waren toen bestuurslid van de Katholieke Kring Heiloo, die lezingen en uitvoeringen organiseerde. Maar de Katholieke Kring zag er zelf niet zö veel in, zodat deze beide bestuurs leden besloten zelf initiatieven te ondernemen. De heer van Loon benaderde toen mij, omdat ik enigszins thuis was in de klassieke rhuziek en van het een kwam het ander: ik ging naar Haarlem om te informeren of er mogelijkheden waren voor het houden van een concert door het Noordhollands Philharmonisch Orkest in Heiloo. Die mogelijkheden waren er inderdaad en wij togen nu aan de slag om reclame voor het concert te maken. Bij Drukkerij Deutekom lieten we grote affiches maken en de kaarten gingen we zelf verkopen. Dit ging Mbrgen donderdag 11 januari van 8.30-16.00 uur staat de container vbor oud papier weer op het schoolplein aan de Rechte Honds bosschelaan. Wij zijn reuze blij met Uw oude kranten, weekbladen, karton e.d. Bij voorbaat hartelijk dank! Leerkrachten en oudercommissie. Op zaterdag, 13 januari a.s. vindt in Amsterdam een grote culturele manifestatie plaats, onder het motto „Wij tegen de neutronenbom". Vele nederlandse en buitenlandse artiesten geven belangeloos hun medewerking aan dit non-stop programma van 's morgens 10 uur tot 's avonds half 12. Onder de honderden medewer kenden zijn b.v. Gisela May, Natascha Emanuels, Vera Beths, Henk van Ulsen, Willem Nijholt en de groep Bats. Dit grandioze gebeuren wordt georganiseerd door het samen werkingsverband ,,Stop de Neutronen hom" en vindt plaats in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam. Kaarten a f 15.- voor de gehele dag (kinderen beneden 7 jaar gratis) zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de werkgroep ,,Stop de Neutronenbom" m Heiloo, tel. 072-331268. grandioos, want we verkochten maar liefst 776 kaaren, terwijl er 600 plaatsen beschikbaar waren. Wij kregen namelijk alle medewerking van de direktie van het Psychiatrisch Centrum om daar het concert te houden, maar er waren maar 600 vaste stoelen, zodat er nog eens een aantal plaatsen bij moesten komen. Dit gebeurde, door onder meer de medewerking van de heer Ploeger, die de stoelen aan elkaar bevestigde. Hiermee waren niet alle problemen verdwenen, want het podium was te klein. Onze gemeentearchitect, de heer van Torken, ontwierp toen een uitneem baar vocrpodiur;,i, zodat het orkest voldoende plaats had", aldus de heer Rootjes. Solist in het eerste concert van het Noordhollands Philharmonisch Orkest onder leiding van Toon Verheij was de violist Dick de Reus. Gespeeld werd toen onder meer het vioolconcert van Lud^vig van Beethoven. Aangespoord door dit succes werd meteen een enquête gehouden om te onderzoeken of er belangstelling was voor een serie abonnementsconcerten met het Noordhollands Philharmo nisch Orkest. Dit had tot resultaat dat met ingang van het seizoen 1955/1956 de abonnementsconcerten van start konden gaan. Dit onder auspiciën van het Concertcomité Heiloo. De Heilooër Kring ontstond pas na een fusie met de Katholieke Kring Heiloo, twee jaar na het eerste concert. Het eerste bestuur zag er toen als volgt uit: burgemeester Kalf (voorzitter), P. H. van Loon, (sekretarish M. C. Rootjes, (admini strateur), burgemeester Bosma' (Lim men), dokter Janssen, mevrouw Winter-Veltman, de heer Tames, de heer Hoogvorst en dokter van Hoolwerff. Na de afscheidsreceptie van burge meester Hoekstra in december op het gemeentehuis, is een paraplu achter gebleven. De eigenaar van de paraplu kan dit attribuut, dat meestal gebruikt wordt als het regent, op het gemeentehuis afhalen. De Heilooër Kring hield zich niet alleen bezig met het organiseren van abonnementsconcerten 5 ook op toneelvoorstellingen kon men zich abonneren. Maar dit laatste bleek al spoedig geen haalbare kaart meer te zijn. Het halen van toneelgroepen naar Heiloo ging teveel geld kosten en om de een of andere onbekende reden was de belangstelling voor toneel- uitvoerngen, die echt wel goed waren, aanmerkelijk minder dan voor de concerten. In totaal heeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest aan het eind van dit seizoen een 96-tal abonne mentsconcerten gegeven, eerst onder leiding van Toon Verheij met als -tweede dirigent Marinus Adams, later onder leiding van Henri Arends en nu al enige tijd onder leiding van André Vandernoot. Vele bekende Nederlandse coryfeeën hebben in Heiloo al als solist opgetreden. Namen kunnen genoemd worden van onder meer Herman Krebbers, Daniël Wayenberg, Chris tina Deutekom en buitenlandse solisten als Tamas Vasary, Johann Martzy, en Ricci. Anekdotes zijn er altijd wel te vermelden. Te denken valt bijvoor beeld aan Cor de Groot, die in Heiloo moest optreden, maar met zijn auto onderweg pech kreeg, zelf een band moest verwisselen en smerig op het concert aankwam, Voor een Janine Andrade, was geen boeket bloemen samengesteld. Het gevolg was dat haast-je-rep-je naar Co van Zaal werd gehold, die her en der bloemen uit vazen plukte en zo een boeket samenstelde, dat nog druipend van het water aan de soliste na het concert werd aangeboden. De abonnementsconcerten zullen ech ter binnenkort verleden tijd zijn. Heiloo is een cultureel gebeuren armer en de vraag is of er nog iets voor terug komt. LIEDERRECITAL JACOBA VAN DER MEER EN ROM KALMA Op zondag 14 januari om 15 uur is er weer gelegenheid een liederrecital bij te wonen ten huize van de familie Takens, Vladerackenlaan 15 te Hei loo. Op dit huisconcert wordt een nog weinig bekende maar veelbelovende zangeres, Jacoba van der Meer, de kans gegeven zich met een liederen- programma voor te stellen naast een gerijpte en zeer geroutineerde concert zanger, Rom Kalma. De sopraan Jacoba van der Meer studeerde eerst te Maastricht, later te Amsterdam bij Max van Egmond en Body Rapp. Zij is verbonden aan het Muzieklyceum te Amsterdam en treedt geregeld op in oratoria en liederenconcerten. Zij zal begeleid worden door de pianiste Tonie Ehlen, die les geeft aan het conservatorium te Maastricht \vaar zij haar opleiding ontving tot en met de Prix d'excellence. De bas-bariton Rom Kalma is in Alkmaar en omgeving heel bekend door zijn medewerking aan talrijke oratoriumuitvoeringen in de hele regio. Hij zal begeleid worden door de al even bekende pianiste Miep van Luin. Het programma omvat liederen van Schubert, Wolf, Moesorgsky, Debussy, Badings en Mengelberg. Belangstellenden kunnen dit concert bijwonen na telefonisch contact met de gastvrouw (072-332290). Toegang f 7.50, CJP en 65plus f 3.75, leden gratis. De plotselinge strenge vorst, gepaard gaande met een dikke laag sneeuw, betekende voor de vrije vogels" bijna een ramp. Bijna.... Want veel mensen met hart voor de natuur en voor onze kleine medeschepselen strooiden met gulle hand. In Heiloo werd door de Dieren bescherming een systematisch vogel voederingsplan opgezet. In een wijde kring, rond het gehele dorp, werden enige tientallen rustig- gelegen plaatsen sneeuwvrij gemaakt. Hier wordt dagelijks voedsel ge strooid, waarbij ook reigers eenden en andere watervogels niet zijn vergeten. Een groep vrijwilligers, in hoofdzaak leden van dê Dierenbescherming, -met als Primus Interpares de heer Kleef, de vogelconsulent voor Heiloo, nam deze taak op zich. Het is we! zeker dat deze actie honderden vogels - zo niet meer - van een wisse dood heeft gered. Vermeldenswaard is nog dat de heer Kleef (tel. 333348) in deze 2 weken bovendien méér vogelprobleem gevallen ter behandeling kreeg, dan in het gehele jaar daarvoor. In een brief, die het raadslid, de heer A. H. Hoogland, aan de raad heeft gestuurd, wprdff een voorstel gedaan om in het kamende seizoen het wateroppervlak van het openlucht zwembad „Het Baafje" 's nachts met kunststof af te dekken. Althans, indien dit energie- en kostenbesparend blijkt te zijn. De heer Hoogland heeft, na het sportfondsenbad „Het Zwet" te Wormer te hebben bezocht, waar dit energiebesparende middel wordt toe gepast, het College van B. en W. hierover geihformeerd. Reaktie hierop heeft de heer hoogland echter nog niet mogen ontvangen. Uit een publikatie van IMBEMA blijkt, dat wanneer een openlucht zwembad met kunststof wordt afge dekt, de energiebesparing 40 procent bedraagt. De heer Hoogland stelt de raad voor het college van B. en W. opdracht te geven op korte termijn te onder zoeken of het verantwoord is maatregelen te nemen, die er toe zullen leiden dat „Het Baafje" in het komende seizoen 's nachts afgedekt wordt. 500 gram spar koffie bonen of vacuümNU 4.99 V* pot SPARAPPELMOES NU 0.58 1 Vi ons SCHOUDERHAM... NU 1.45 1V2 ons LEVERKAASNU 1.18 0,6 liter ROOS VICEE vruchtenniix van 4.05 NU 2.98 MANDARIJNEN lp stuks v$n 2.59 vtfor 2 blik Spar SOEPBALLENNU 1.59 Kg jong belegen KAASNU 8.90 De coördinatie berustte weer in handen van mevrouw Westerbrink (tel. 335537), die graag opgaven ontvangt van diegenen dié óók een bijdrage zouden willen leveren aan het werk van de Dierenbescherming. De kerstboomverbranding die aan vankelijk vorige week dinsdagavond gepland stond vindt nu a.s. donder dagavond om 19.00 uur plaats op het braakliggende terrein langs het Male- voort tegenover plan Baetenburg. Het nieuwe jaar is voor onze school begonnen met wat misverstanden. Dit bleek uit de opbrengst van de oudpapieraktie^ van vorige week zaterdag. We kregen de indruk dat de oude kranten met het vuurwerk waren verdwenen. Om verdere misverstanden te voor komen willen al onze gulle gevers er voor alle duidelijkheid op wijzen, dat er aanstaande zaterdag GEEN oud papieractie zal zijn. U zult zich nu wellicht afvragen wanneer de rommel wél weer opgeruimd kan worden. Wel, dat duurt weer tot de eerste zaterdag van februari. We hopen, dat u zolang de spullen kan bewaren, zodat de opbrengst de volgende keer zo goed als dubbel zal zijn. Onze excuses voor de onduidelijkheid, De St. Benedictusschool J.P.Hasebroekweg Heiloo. H.O.V. PRESENTEERT „EIN WALZERTRAUM" M.M.V. HET PROMENADE ORKEST De Heilooër Operette Vereniging zal dit jaar een tweetal uitvoeringen verzorgen van de operette „Ein Walzertraum" van Oscar Strauss op de zaterdagen 10 en 17 februari in de schouwburgzaal van het psychiatrisch centrum „St. Willibrord te Heiloo, aanvang 20.00 uur. Dat H.O.V. ook dit jaar weer kosten nog moeite heeft gespaard mag blijken uit het feit dat voor de begeleiding het vermaarde radio Promenade Orkest is aangetrokken. Naast het grote koor en de solisten zal ook de balletschool van Tiny Derksen uit Bergen haar medewerking verlenen. Al met al belooft deze avond, waaraan zo'n 85 mensen hun mëdewerking verlenen, wederom een succes te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Sigarenmag. Jan Braam, v, Aostastraat 4; Boekhandel Piet Avis, Stationsplein; de Open Huis bar en F. Hogerheyde, Mariënstein 28 (tel. 334275). Ook Egmond kan dicht bij huis terecht en wel bij: Sigarenmag. Jan Twisk in Egmond a/d Hoef. Voor alle gewenste inlichtingen kunt U bellen met Frits Hogerheyde, Mariënstein 28, Heiloo, tel. 334275. liefst in de omgeving van het station. Brieven onder nummer 99, bureau van dit blad. Strikte geheimhouding verzekerd. A.s. donderdagavond 11 januari wordt een openbare vergadering gehouden van de raadscommissie van advies en bijstand voor financiën. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende punten: -aanleg parkeerplaatsen aan de Raad- huisweg-zuid. -uitbreiding aula; -garantie geldlening B.S.C. Heiloo; -garantie subsidie H.O.V.; -diverse grondaankopen. diverse gitaarstijlen onder de aandacht van het publiek brengen De gitaar is een populair instrument. Zeker onder de jongeren, maar ouderen denken dan vaak aan de elektrische gitaar, waar zo vaak die „snerpende klanken" uitkomen. Maar met een gitaar kan zoveel gedaan worden. Er kunnen ook zeer fraaie klanken aan ontlokt worden, hetgeen bekende gitaristen als Harry Sacksioni en Piet Souer al bewezen hebben. Een stel jonge gitaristen vindt dat het publiek ook wel eens mag kennis maken met een aantal diverse gitaarstijlen en heeft een gitaar- kollektief opgericht: de Vrije Gita risten. Ze treden niet als één groep op, maar afzonderlijk, zodat het publiek met iedere gitarist en zijn stijl kennis kan maken.» Enkele optredens hebben zij al achter de rug. onder meer in Heerhugowaard, waar met veel succes is opgetreden in De Schakel. Ook in andere plaatsen willen zij graag optreden. De groep bestaat uit: Theo Salden, Dick de Rooy, Peter Paul Seignette, Harold Minnema, Leo Galis, Flip van Domburg Scipio, Jan Visser, Kees Bijster en Gerard Stegeman. Theo Salden wil zijn muziek niet in een bepaald hokje stoppen. De muziek die hij brengt is gevarieerd en komt goed over bij het publiek. Dick de Rooy is nogal gei'nspireerd door de groep Genesis. Peter Paul Seignette zoekt het meer in het folkgenre. De muziek die hij speelt maakt hij grotendeels zelf. Harold Minnema houdt het bij de blues en ook Leo Galis zoekt het in Amerika, maar hij is de richting van de ragtimemuziek opgegaan. Flip van Domburg Scipio is erg romantisch in zijn eigen werk en ook zijn gitaarspel zal ongetwijfeld bij velen goed in het gehoor liggen. Jan Visser speelt pedal-steel gitaar. Hij wordt vaak begeleid door Trudy Visser. Kees Bijster is meer klassiek georienteerd en het spel van Gerard Stegeman wordt sterk bei'nvloed door de flamenco. De Vrije Gitaristen treden weer op op dinsdag 23 januari in Heerhugowaard. CONCERT GEMENGD KOOR „CRESCENDO" TE EGMOND Op 27 januari 1979 geeft het gemengd koor „Crescendo" te Egmond-Binnen, haar eerste donateursconcert o.l.v. de heer Piet Groot. Als solisten zullen optreden Lida van Zijl, sopraan, en Bert Jansen, tenor. Verder zal medewerking worden verleend door accordeon-orkest Vita-Nova uit Alk maar, bekend van de radio, o.l.v. de heer Wim Cornelissen. Dit concert wordt gehouden in Café-Restaurant Swart te Egmond- Binnen, aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen kunt U bellen 02206-1130. Zaterdag 13 januari a.s. houdt de.o.l.s. „De Zeskant", Het Malevoort 5 weer haar maandelijkse oud papier aktie. De container staat er van 10.00 uur - 12.00 uur. Bent u niet in staat zelf de kranten te brengen, belt u dan 334108. De wethouder van sociale zaken en huisvesting van de gemeente Heiloo is verhinderd op maandag 15 januari 1979, spreekuur te houden. BINGOAVOND SLECHTHORENDE JONGERENORGANISATIE VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Op vrijdagavond 19 januari organi seert de slechthorende jongerenorgani satie voor Alkmaar en omstreken een bingoavond voor slechthorende jon geren. De avond wordt gehouden in het wijkcentrum Overdie, Ruus- broeckhof 96 te Alkmaar. De aanvang is om acht uur. Niet-leden van de SHJO moeten twee gulden entree betalen. Nieuwjaarsbal in Open Huis: drukte op de dansvloer. Nieuwjaarsbal in Open Huis bracht velen op de dansvloer Op het Nieuwjaarsbal, dat afgelopen zaterdagavond in het Open Huis gehouden werd, is bewezen dat stijldansen momenteel weer helemaal in is. De grote zaal van het Open Huis was werkelijk volledig bezet oftewel: het was totaal uitverkocht. De organisator van dit evenement, een comité bestaande uit de heer en mevrouw Smeets, mevrouw Avis, de heer Westerhave en de heer en mevrouw IJpelaan kan net als vorig jaar weer bijzonder tevreden zijn. De dansvloer was volledig bezet en op de uitstekende muziek van Groep '73, een zesmansformatie die uitsluitend uit liefhebberij optreedt, werden enthousiast onder meer tango, foxtrot en engelse wals gedanst. Hoogtepunt van het nieuwjaarsbal was wel de danswedstrijd, waar heel wat paren aan meededen. Het niveau was echter zeer verschihenu. Er waren gewone huis-, tuin- en keukendansparen bij, die zeker niet slecht dansten, maar die toch niet konden tippen aan enkele stijldansparen, die op dansscholen zitten en bewezen op de dansvloer uitstekend uit de voeten te kunnen. Maar ach, zo belangrijk was het niet of de één beter kon dansen dan de ander. Waar het om ging was een gezellige, sfeervolle avond, waar heerlijk gedanst kon worden. Een demonstratie wprd gegeven door een aantal adspiranten van de dansschool de Vries. Deze kinderen van pak weg 11 a 12 jaar gaven een bijzonder leuke demonstratie dansen op de muziek van de LP „Saturday Night Fever", dat erg in de smaak viel Kï' .J/\ oonwpzigOn Het hoogtepunt van de danswedstrijd vond plaats tussen ca. 11 en 12 uur. Toen vonden de halve finale en de finale plaats. Tien paren wisten zich te plaatsen voor de halve finale en zij werden in deze halve finale beoor deeld door de heer de Vries, die zeker geen gemakkelijke taak had. Hij lette vooral op de houding van het danspaar, hoe het voetenwerk en hoe de vloervaardigheid waren. Vijf paren kwamen uiteindelijk in de finale en net als vorig jaar won het echtpaar Manzaat, die een fraaie eerste prijs, een LP, kreeg. Tweede werd het danspaar de heer de Heeck en mevrouw Manzaat, derde het echtpaar Krijt, vierde het echtpaar Rave en vijfde de heer Koning en mejuffrouw Gieling. Alle dansparen in deze finale kregen een fraaie medaille. De heèr de Vries had echter nog een vêrrassing in petto. Hij had ook nog een prijs voor net danspaar, waarbij de heer de tango niet beheerste. De prijs was een pak spekulaas. en drie lessen om de tango te leren. Voor hun medewerking aan het nieuwjaarsbal kregen de heer en mevrouw de Vries een fraaie fruitmand overhandigd. In de sfeervol aangeklede grote zaal - mede dank zij fraaie bloemstukken van bloemist Kempes - werd na^de danswedstrijd stijlvol verder gedanst, romantisch en vaak met elegance. Het comité, dat zich belast heeft met de organisatie van dit Nieuwjaarsbal, kan zeer tevreden zijn. Volgend jaar zal er ongetwijfeld weer een vervólg komen met naar verwachting een net zo grote belangstelling als afgelopen zaterdagavond. Tafel,- thee-, ontbijt serviezen. leder onder deel los verkrijgbaar. Heerenweg2ll HEILOO Naast de Candelacr, tel. 331166 In de meubelshowroom van John Bolten aan de Kennemerstraatweg hangt momenteel werk van een jong talentvol kunstenaar uit Heiloo, Peter Huijzer.. Werk, onder meer geïnspi reerd door zijn bezoek aan Ierland in het vorige jaar. Zijn schilderijen, etsen en aquarellen zullen ongetwijfeld velen aanspreken, hetgeen men al kon merken indien men het werk gezien heeft van Peter Huijzer, die bijna afgestudeerd is aan de Rietveldacade mie m de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Peter Huijzer, die in Heiloo woont, maar eigenlijk geschikte werkruimte mist - het zal voor hem nog moeilijker worden indien hij in juni de Rietveldacademie gaat verlaten - heeft al eerder in Heiloo geëxposeerd, onder meer in de grote Kunstexpo, die vorig jaar in het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord door Buk Buk georgani seerd werd. De expositie van Peter Huijzer in de meubelshowroom van John Bolten is tot eind januari geopend. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1