ï)ft Borcflnin ciUNST I ^attëditnuverv' Q r I! n Bolten Heiloo massief- eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens IP D. Krom hield zich 40 jaar bij zijn leest „Botanica" vanVilleroy &Boch. Nu met Naïever- Garantie tot1990. Hoge snelheid automobilisten baart commissie zorgen Er gebeurt weer iets bij Mascotte! GESLOTEN. Angelien de Waart exposeert weer in de Zevensprong IEUWSBLAD VOO EILOO Haal de lente in huis met narcissen! C)((udenlias loemenskaji TENTOONSTELLING VAN STICHTING VOORDE REVALIDATIE IN NOORD-HOLLAND OPENING ISOLATIE VOORLICHTINGSCENTRUM ONZE MOEDERTAAL 0NZEM0EDH0EDERTAAL AUTOTRIP BEJAARDEN NU DEFINITIEF OP WOENSDAG 9 MEI A.S. OUD PAPIERAKTIE VAN DE CLEMENS WILLIBR0RD EN DE DRIE KONINGEN KLEUTER SCHOOL NIEUWE ADRESSEN VAR A-SPEELGOED AKTIE HET SLINGERENDE, WINKELENDE' WAGENDING. Vanaf maandag 12 februari a.s. tot donderdag 22 februari zijn wij tijdelijk wegens verbouwing Z£/lo2 Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 GELD VAN DR. JANSSEN NAAR KLINIEK IN GHANA ij kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond <RI 1975 FEBRUARI 1979 44e JAARGANG No. 6 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Aan de Heerenweg 74 was het vrijdagochtend ineens groot feest. De Heer D. Krom was 40 jaar 'Vertegenwoordiger bij Spaans B.V. een groothandel in schoenen in Alkmaar. Natuurlijk zou dit heugelijke feit in huiselijke kring wel gevierd worden, maar een totaal verraste fam. Krom Sag ineens loco-burgemeester J. Bolten en zijn secretaris J. de Boer even schri ppen ikken. heer Bolten zei: ,,Ik durf best ongevraagd bij iemand op bezoek te komen die 40 jaar lang zijn beste krachten gegeven heeft en dat mag de hele gemeente weten". Toen kwam de grote verrassing, het had hare majesteit behaagd de heer D. Krom, de ere medaille van Oranje Nassau in zilver toe te kennen. De heer en mevrouw Krom toonden zich zichtbaar verheugd met deze onderscheiding. nweg 246-tel. 072 - 33 1 828 Deze organisatie heeft in de nieuwe bibliotheek een tentoonstelling inge richt om alle lichamelijk gehandi capten de weg naar de juiste instanties te wijzen. Er is een uitvoerige documentatie in de vorm van veel folders die U gratis mee kunt nemen, de bibliotheek heeft yoor bijpassende boeken gezorgd. Zo heeft de Stichting zelf stencils uitgegeven over o.a. „aktiviteiten- centra voor lichamelijk gehandi capten," enkele aspekten van het zelfstandig wonen voor genandicapten en „Richtlijnen bij de bouw van standaard rolstoel woningen" of Aan zet tot een diskussie inzake aangepast vervoer voor lichamelijk gehandi capten". De juiste weg. De hele opzet is dus u de juiste weg te wijzen naar de juiste instantie. Via de blindenbibliotheek zijn er b.v. talloze mogelijkheden met grote letterboeken, leesloupes, gesproken boeken ook kranten, tijdschriften, en weekbladen op band of cassette, zelfs hladomslag apparaten. Even uitgebreid is hier informatie voor slechthorenden, en reuma- patienten, ook over maatschappelijke dienstverlening en sociale ver zekeringen en voorzieningen u kunt deze tentoonstelling bezoeken op de tijden dat de bibliotheek geopend is en duurt nog tot eind februari. ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN De laatste jaren hoort iedereen wel eens iets over een alternatieve geneeswijze. Er wordt over gepraat en vele verhalen doen de ronde. Maar welke methoden, behandelingen en achterliggende filosofieën zijn er zoal aan de orde? Dit kunt U te weten komen a.s. donderdagavond 8 februari a.s. om 8 uur in het Open Huis Op uitnodiging van het Nivon komt de heer den Hartog uit Purmerend iets vertellen over alternatieve genees wijzen. Toegang gratis en iedere belangstellende is welkom. „Zoals ruim 10 jaar geleden vele honderden inwoners uit onze streek de weg gevonden hebben naar het ombouwcentrum, hoop ik dat binnen kort velen de weg naar het isolatievoorlichtingscentrum zullen vinden." Met deze woorden opende de voorzitter van het dagelijks bestuur van het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Beverwijk ep omstreken, de heer F. Kaebisch jr.. woensdagmiddag de modern ingerichte „isolatie informa tiebank", gevestigd in het gebouw van het gasbedrijf aan de Parallelweg te Beverwijk Door de overheid werd in 1977 de S.N.I.P. opgericht, dat is de Stuurgroep Nationaal Isolatie Pro gramma. Het door deze stuurgroep opgestelde programma werd in de herfst van 1978 door de regering aanvaard. Reeds op 20 december j.l. kon het dagelijks bestuur van het Beverwijkse Gasbedrijf zich akkoord verklaren met voor deze streek uitgewerkt pro gramma. Het feit dat een bedrijf maatregelen gaat nemen om zijn eigen omzet te beperken noemde de spreker op zich al een garantie voor een nuchtere en onpartijdige voorlichting. Hiertoe zullen in elk van de zes gemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot) plaatselijke adviesorganen worden opgericht. Daardoor zal in elke plaats goed doelgericht gewerkt kunnen worden en wordt de voorlichting zo dicht mogelijk bij de bevolking gebracht. Om een solide voorlichting te geven zullen financiële deskundigen, bouw kundigen en energiedeskundigen hun kennis ter beschikking stellen. Ieder blijft in zijn eigen vak, maar door in teamverband te gaan werken zal een breed terrein van deskundigheid worden geboden. Dat dit alles geheel vrijblijvend ter beschikking van de bevolking kan worden gesteld is een veelbelovend uitgangspunt bij het in gebruik nemen van de isolatieruimte. Aan het voorlichtingscentrum hebben niet alleen zeer uiteenlopende onder nemers hun bijdrage geleverd, maar ook verschillende personeelsleden hebben er originele vindingen in verwerkt. Bepaald uniek noemt de direkteur het instrument waarmee een bezoeker door enkele knoppen in te drukken, voor zijn eigen woning kan aflezen wat het gasverbruik geïsoleerd en ongeisoleerd zal zijn. Door steeds weer de nieuwste ontwikkelingen in het voorlichtings centrum onder te brengen zal het gasbedrijf trachten op het terrein van de energiebesparing bij de tijd te blijven. Het centrum is gedurende kantoor tijden (8.00—17.00 uur) doorlopend te bezoeken. Dit verhaal lazen wij in het maandbericht van de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen en vonden het zo aardig, dat wij het U niet wilden onthouden. We zijn niet meer bewogen maar zijn geëngageerd. We hebben het niet druk maar zijn geoccupeerd. Het lijkt misschien onwerkelijk maar het is irreëel. Het lijkt niet adequaat maar het is essentiëel. Het hoort bij onze immitsj, we zijn ambi-valent. Het is ook to-the-point als je je Nederlands goed kent! Houden we van Frankrijk dan zijn we francofiel. Vinden we een meisje mooi dan heeft ze sex-appeal. Zijn we goed ontwikkeld, dan zijn we erudiet, of goed geproportioneerd, dat weet ik eigenlijk niet. Zal ik eens iets niet weten? dan had ik een black-out, of een flash-back of no know how, dat is geloof ik fout. Een applicatiecursus dat is geen handwerk hoor! Maar iets van de intentie dringt tenslotte door. Education permanente dat is high and clean! Of we er ook iets mee dóén dat staat nog te bezien. We zijn geweldig inventief dat had u zeker dóór, We kénnen onze moedertaal, maar spreken 't zelden hoor! We zoeken naar een synoniem, dan voelen w'ons superieur. Wie het daar niet mee eens kan zijn die is een oude zeur „We ontkomen niet aan vakjargon". Ik vraag: Van wellek vak.' en als u niet het antwoord weet,dan zeg ik: Kouwe kak. Vorige donderdag kwam het comité, o.l.v. de heer Roemer, voor de tweede maal in dit seizoen weer in het Open Huis bijeen, ter voorbereiding op jde autotrip van dit jaar. Nadat door de algem. leider een bijzonder woord van welkom was gericht tot het nieuwe comité-lid, mevr. J. Zoon, werd in een vlot tempo de agenda afgewerkt, zodat men weer tijdig huiswaarts zou kunnen keren. Als belangrijkste punten kunnen worden vermeld: De inzameling Medegedeeld werd dat inmiddels door het college van B. en W. toestemming was verleend tot het houden van een huis-aan-huis-kollekte, voor de week van maandag 26 februari t/m zaterdag 3 maart a.s. Gehoopt wordt op wat betere weersomstandigheden en mede werking van de burgerij. De autotrip In afwijking van hetgeen hieromtrent eerder is gepubliceerd, zal deze nu worden gehouden op woensdag 9 mei a.s. Overleg met een touringcarbedrijf en de verschillende zaken had reeds plaats gevonden, zodat deze datum zonder enig voorbehoud als definitief kan worden beschouwd. Als de plannen ook financiëel kunnen worden gerealiseerd (en hiervoor rekent het comité weer op de gebruikelijke financiële medewerking van de Heilooër ingezetenen en de deelnemers) beloofd het weer een fijne en rustige uitgaansdag te worden, nl. een geheel verzorgde autotrip en als slot een fijn diner. Te zijnertijd volgen hierover nog nadere mededelingen. Alvorens deze bijeenkomst werd beëindigd, kwam men overeen op woensdag 2 mei a.s. opnieuw bijeen te komen. Maandagavond kwam de commissie voor advies en bijstand voor openbare werken onder leiding van voorzitter en waarnemend burgemeester J. Bolten bijeen. In aanwezigheid van de verkeersc om missie werd de meeste tijd besteed aan punt twee van de agenda, betreffende de diverse te nemen verkeersmaatregelen. Mogelijk trottoirs aan beide kanten van Wester weg. De bewoners van de Westerweg zijn erg verontrust over de hoge snelheid die de autorijders op deze weg, en dan vooral op het stuk Westerweg tussen de Kerkelaan en de Schuine Honds bosschelaan, menen te moeten voeren. Als maatregelen denken de bewoners dan b.v. aan het instellen van éénrichtingsverkeer en/of het aan leggen van de z.g. verkeersdrempels. Met beide punten kon de commissie zich niet verenigen. Verkeersdrempels op de Westerweg is een ondoenlijke zaak. Bij stille woonwijken is zo'n maatregel nog wel voor te stellen, maar op zo'n druk bereden weg is dat een ondoenlijke zaak. Ook het instellen van éénrichtingsverkeer op een drukke verkeersader als de Westerweg vond de commissie geen goede oplossing. Afgezien van de kosten zou dat voor te veel mensen problemen met zich meebrengen. Wel wil de commissie, in samen werking met de politie, tot meer snelheidscontroles komen en tveneens denkt de commissie over te gaan tot het aankopen van grond om op die manier aan biede kanten van de Westerweg trottoirs te verkrijgen, hetgeen de veiligheid van voetgangers en speciaal de overstekende kinderen natuurlijk ten goede komt. Groene golf op Kennemerstraatweg Ook op de Kennemerstraatweg wordt herhaaldelijk te hard gereden. Een eventuele maatregel om die snelheid wat terug te brengen is het aanbrengen van stoplichten in combi natie met een z.g. groene golf, waardoor de automobilisten bij een constante snelheid van b.v. 40 k.m. bij alle stoplichten groen licht tegen komen. Omdat dit nogal wat kosten met zich meebrengt besloot de commissie zich eerst nog wat dieper in deze materie te weiden, alvorens tot een eventueel positief besluit te komen. Verkeersborden bij kruising hoek Ewislaan/Het Zevenhuizen. Ook de gevaarlijke kruising Ewis- weg-Het Zevenhuizen kwam ter i sprake. Het uitzicht hier is door de grote boerderij De Zevensprong bijzonder slecht. Besloten werd tot het aanbrengen van verkeersborden met de waarschuwing gevaarlijke kruising. Ook wordt hier een proef genomen met z.g. spiegels. Onder zocht wordt nog op welke manier deze spiegels moeten worden geplaatst en uit welk materiaal (glas of roestvrij staal) ze moeten bestaan. Snelheidscontroles aan Hoogeweg. Ook de bewoners aan de Hoogeweg klagen over de hoge snelheden van de diverse automobilisten. Voor de schoolgaande kinderen wordt het zo langzamerhand een erg onveilige weg. Ook hier ziet de commissie het meeste in geregelde snelheidscontroles. Te vens werd op aandrang van de bewoners, besloten tot het plaatsen van een verkeersbord, hoewel de verkeerscommissie daar niet al te veel heil van verwacht. Doortrekken fietspad. Eveneens zorgwekkend is het onder broken fietspad vanaf het Maalwater richting zwembad het Baafje. Op een gegeven moment moeten de fietsers het fietspad af omdat het dan overgaat in een wandelpad. Vooral 's zomers ontstaan er daardoor vaak hachelijke situaties. Besloten werd dan ook om het fietspad tot aan het zwembad door te trekken. Nog geen beslissing over motorcrossterrein. Omdat het motorcrossterrein niet op de agenda was gezet wilden de meeste leden, die zich door 't ontbreken ervan op de agenda niet goed hadden kunnen voorbereiden, hier nog geen definitieve beslissing over nemen. Omdat de mensen die in Oost-Heiloo wonen nogal wat last hebben van geluidsoverlast wordt eventueel ge dacht aan het weren van 125-cc motors. Tot een verbod aan de cross-club zal het hoogstwaarschijnlijk niet komen, maar er zal wel terdege rekening moeten worden gehouden met mogelijke geluidsoverlast voor de direct omwonenden. leder onderdeel los verkrijgbaar. HEERENWEG 211 hk Stationsplein - HEILOO T M. STRESS EN GEZONDHEID Stress is de grootste vijand van onze lichamelijke en geestelijke gezond heid. Het belemmert in hoge mate de aktiviteit, het leervermogen en het geluk van de mens. De Transcedente Meditatie techniek pakt spanningen en stress snel en zeker aan. Nog onlangs heeft een groep artsen de Minister van Volksgezondheid een rapport overhandigd, met aanbe velingen om de T.M. techniek op grotere schaal in de gezondheidszorg te introduceren. Dat de T.M. techniek niet alleen gunstig uitwerkt op het individu, maar ook op de harmonie en vrede in de gehele samenleving, kunt U beluisteren op een lezing die de heer B.G. Godijn uit Alkmaar op vrijdag 9 februari geeft in 't Open Huis, 't Loo 19 in Heiloo. Iedereen is van harte welkom op de lezing, de toegang is vrij en er wordt om precies 20.00 uur begonnen. Voor meer informatie kunt U bellen: 072 151062. Nu het niet zo héél erg meer wintert kunt U mooi het opgespaarde papier naar onze container brengen. Doe het snel voordat de vorst wéér toeslaat, dan bent U er maar weer vanaf: U hoeft niet tot zaterdag te wachten, want de container bij Kaandorp (Westerweg 316) staat dagelijks tot uw beschikking en is niet onder worpen aan de winkelsluitingswet! Mocht U zoveel hebben verzameld dat U het zelf niet meer kunt brengen, dan is één telefoontje aan onze nijvere medewerker C. de Wit voldoende en onze ophaaldienst bezoekt U aan huis. Zijn nummer is 334481. En, als U zèif komt, denkt U er dan om dat het papier achter- en het karton vóór in de container terecht komt, zoals ook op de zijkant ervan staat aangegeven? Dank voor Uw medewerking! Oudere om missies van CWS en 3KKS. De Vara-speelgoedaktie heeft nieuwe kontaktadressen. Nadat de familie Boot, die samen met mevrouw Bammens al 25 jaar als distributie- en organisatiecentrum van deze speel- goedaktie had gefungeerd, te kennen had gegeven er een punt achter te willen zetten, leek het er even op dat deze aktie een geruisloze dood zou sterven. Nu er zich echter weer een viertal dames beschikbaar heeft gesteld, hoopt men dat deze aktie, die een jaarlijkse traditie is geworden, weer als vanouds zal gaan draaien. Wel is er veel steun nodig, vooral in financiëel opzicht, want er wordt i gestart met een lege kas. Voor inlichtingen kan men terecht bij de volgende adressen: Mevr. Spijker, de Blomhof 13; mevr. Koelemeij, Droonecampstraat 24; mevr. Schoehuys, Heerenweg 111; mevr. Sandkuyl, Keldercroftlaan 16. Kent U ook het gevoel van woede, dat zo ineens door je lijf kan schieten en heeft u dat ook bij zeer bepaalde dingen? Ik kan in het beste humeur boodschappen gaan doen en dan bij de supermarkt aangekomen zie je ineens wat mensen op een uiterst vreemde plaats hun winkelwagentjes hebben laten slingeren en dan schiet het er in. Iedere supermarkt stelt natuurlijk deze wagentjes ter beschikking deze mogen we dan mee naar de auto nemen en kunnen ze nog buiten op een verzamelplaats neerzetten. Meei service kunnen we toch niet verwach ten. Waarom dan deze wagentjes gewoon op de parkeerplaats laten staan, of achter de auto van je buurman, kan die hem voor je wegzetten, want hij moet wel. Vooral de laatste tijd met het slechte weer wordt dit euvel steeds erger. Kunnen we daar met z'n allen niet een beetje attenter op worden, het spaart een hoop ergernis voor iedereen. Iets dat je leent, breng je toch gewoon terug. masc© c Enige tijd geleden heeft de stichting Memisa de gift ontvangen, die dr. A.A.M.E. Janssen ontving bij zijn afscheid als huisarts. Deze gift, die een waarde heeft van ruim 5000 gulden, wil Memisa doen toekomen aan de in Ghana werkende Nederlandse ver pleegster Hanneke van Oversteeg. Hanneke heeft de Memisa een aanvraag gezonden, waarvan hieronder een korte beschrijving volgt. Mejuffrouw Van Oversteeg werkt in Abor in de Weme R.C. Mission Clinic en Maternity. De Weme R.C. Mission Clinic en Maternity wordt gerund door de Zusters van het H. Hart (een Franse kongregatie). Er is geen dokter aanwezig, maar de kliniek staat onder toezicht van het ziekenhuis in Dodge. De under-five-clinic wordt maande lijks bezocht door 500 kinderen; 800 zwangere vrouwen komen maandelijks voor zwangerschapskontrole en er worden zo'n 80 babies per maand geboren. De under-five-clinic wordt wekelijks gehouden, de jkinderen worden gewogen, krijgen een klein lichamelijk onderzoek, er wordt daraprim uitge deeld ter voorkoming van malaria en zij worden gevaccineerd. De moeders krijgen les in hygiëne, kinderziekten, voeding, voorkomen van wormen, zweertjes e.d. en uitleg over vaccinaties. Aan het eind van een under-five- clinic-dag wordt aan iedere moeder voor elk kind een vaste hoeveelheid voedsel uitgedeeld. Normaal gesproken krijgt men vaccins van de regeringsmedical stores, maar men heeft sinds augustus 1978 niets meer ontvangen. De voorraad van de kliniek is daardoor erg geslonken. De vaccins worden gegeven aan de 500 kinderen, 800 vrouwen, die maandelijks de kliniek bezoeken en de 80 babbies die maandelijks worden geboren. Gemiddeld wordt er van elk vaccin (D.T.P., polio-druppel vaccin, B.C.G., tetanol) 150 per maand gegeven en ongeveer 80 mantoux-tests per maand. Mej. Van Oversteeg vraagt of Memisa de kliniek wil voorzien van een voorraad vaccins voor 3 maanden. Men heeft grote hoop dat men daarna weer vaccins zal krijgen van de medical stores. De Memisa meent met dit project het geld van Dr. Janssen een waardige bestemming te hebben gegeven en langs deze weg wil Memisa Dr. Janssen nogmaals bedanken voor zijn bijzon der genereuze aanbod. Nahaar succes van verleden jaar heeft Angelien de Waart wederom een tentoonstelling in de zevensprong. Verleden jaar had zij van de 32 schilderijen die zij exposeerde er aan het eind nog maar 3 over. Dit was natuurlijk een reuze stimulans om verder te gaan. Nu hangen in de Zevensprong 23 schilderijen waarvan 17 aquarellen. Vroeger hield Angelien de Waart zich hoofdzakelijk bezig met olieverf maar zij steeds meer schilderen van de laatste tijd raakt geboeid door het aquarellen. Schilderde zij vroeger duidelijk herkenbare dingen uit naar omgeving de laatste tijd gaat haar belangstelling sterk uit naar het abstracte. Angelien de Waart is zelf een beetje beduusd van haar succes „maar al zou ik er geen cent voor krijgen, ik zou toch blijven schilderen'" iNa een succesvoile expositie in „de Klinge" in Castricum, gevolgd door de Zevensprong, heeft zij hierna weer een expositie van 17 februari tot 31 maart bij Elsevier in Amsterdam. Angelien de Waart is lid van de schildersclub „Perspectief" in Castri cum en al dertien jaar is de heer Heeck haar grote steun, U kunt nog t/m zondag in de Zevensprong terecht van 14.00 - 16.30 uur en donderdag avond ook nog van 19.00 - 21.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1