Van Os Heren-mode 4; ij Van Os Dames-mode Modos Boetiek-mode - \w r «4s. G. J. Glijnis nieuwe burgemeester an Heiloo i MALLEVÜORT een bouwkundig opzichter AVONDOPENSTELLING SECRETARIE is HANRAADS NIEUWSB EILOO Stationscentrum zegt het met bloemen Vanaf vrijdag, 20 april t/m vrijdag 2 7 juli a.s. zal de secretarie - afdeling bevolking en burgerlijke stand - iedere vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur voor het publiek geopend zijn. Ook de familie Hoogerduijn viert gouden bruiloft I wrtt WINKELHOF 't LOO HEILOO k JAARGANG No. 16 18 APRIL 1979 De nieuwe kollektie binnen! schoenen VERSCHENEN „WIJS OP REIS" COMITÉ AUTOTOCHT BEJAAR DEN HEILOO E.H.B.0 -NIEUWS B4RTY-CENTER VERHUUR PLAATSELIJK BERICHT HEILOO INENTING CONCERT IN DE EVANG.LUTHERSE KERK TE ALKMAAR VANf 1.- MAAK JE NIET ZO VLUG EEN-GULDEN-VIJFTIG. VAN 100 CENT WEL! ZEER GOEDE OPBRENGST VERKOOP Z0MERP0STZEGELS VERENIGING VAN EIGENAREN PREMIEKOOPWONINGEN BAETENBURG lï 1 I h II I l-vV 7 m ip au ROMMELMARKT JEUGDKERK VERENIGING VAN EIGENAREN PREMIEKOOPWONINGEN BAETENBURG OPGERICHT! AFSCHEID VAN BRAM HOOGLAND INPV.D. A -D'66 FRAKTIEVERG ADERING KATHOLIEKE BOND VOOR BEJAARDEN EN GEPENSIONEERDEN EN ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN SAK0R COLLECTE. WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP ALG HEILOO HOOP Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van ,000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. öeheer Gerrit Jan Glijnis, 49 jaar «4 doctorandus in de economie, eAüwd, vader van een zoon van 17 ar, is tot burgemeester van Heiloo moemd. ij zal op 17 mei a.s. als zodanig orden geïnstalleerd. ts. Glijnis was meer dan 14 jaar iiirgemeester van de gemeente Zijpe. n zekere zin gaat burgervader Glijnis r door zijn benoeming naar Heiloo achteruit. Als hoofd van de itgestrekte gemeente Zijpe heerste over liefst negen plaatsen. Tot de emeente Zijpe behoren namelijk chagerbrug, Burgerbrug, St. Maar- ensbrug, 't Zand, Uudesluis, Petten, urgervlotbrug, St. Maartensvlotbrug, St. Maartenszee. Als burgemeester van leiloo zal hij van slechts één plaats oofd zijn. Als voordeel mag echter tegenover gelden dat Heiloo met jn 20.000 tamelijk opgewekte zielen ijna driemaal zoveel inwoners heeft ils Zijpe. hn drs. Glijnis, die dus de opvolger ïordt van de naar Zoetermeer vertrokken burgemeester Hoekstra, is bekend dat hij van openheid en van natuurschoon houdt. De heer Glijnis, die ia Rotterdam economie studeerde, verklaarde dat hij naar ruim contact met de bevolking zal streven. Hij is tijdens het bestuur van burgemeester Hoekstra meermalen in Heiloo geweest en kreeg een aangename indruk van deze groene gemeente. Heiloo geldt onder burgemeesters als een zeer aantrekke lijke standplaats. Burgemeester Glijnis, lid van de V.V.D. ontwierp in zijn Zijper periode met zijn wethouders een lanclschaps- recreatieplan. Hij was tevens voor zitter van de Zijper molenstichting, die een aantal authentieke Zijper molens beheert, eigendom van de diverse gemeenten. Drs. Glijnis ziet? hoewel hij aan Zijpe bijzonder prettige herinneringen be waart, met grote belangstelling uit naar zijn ambtsaanvaarding in Heiloo, die dus op 17 mei plaatsvindt. Dezer dagen echter brengt hij al een kennismakingsvisite aan Heiloo. STATIONSCENTRUM Je Nederlandse Federatie voor bejaardenbeleid geeft op onregel matige tijden goede informatie boek jes uit. Het laatste boekje is ,,Wijs op wis", geschreven door de heer Henri welke regelmatig als reisleider optreedt. a een inleidend woord over, voor wie het boekje bestemd is, worden allerlei zaken die verband houden met wizen van ouderen, behandeld, op eenvoudige en prettige wijze. Zo worden behandeld: waarom op goed voorbereid met vacantie o; wat voor reizen kiezen we; poepsreizen; reizen met een bepaald doel; overwinteringsreizen; speciale wizen voor ouderen en hoe men zich moet voorbereiden voor dat men op wis gaat. Voor wie er meer van wil weten zijn, eenter in het boekje, tal van adressen opgenomen. '•Vijs op reis" is voorzien van tekeningen van Erna Laarman. De bosten van het boekje zijn (met verzendkosten inbegrepen f 5.-. Jet is te bestellen bij Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid, Gen. EisenhouweHaan 114 Den Haag, Nrekening 551100. Eerder verschenen. Eerder verschenen bij genoemde federatie Bescherming van bezit; wnuis in zicht; thuisblijvers; Je kunt twt toch niet meenemen; wat zie je er 8°ed uit; Gepensioneerd en ouder borden in je eentje. De eerste vier genoemden kosten f4.- en de laatste jje f 5.- (Porto inbegrepen). ïïll kunnen de aanscnaf van deze goede informatieve boekjes ten volle ^bevelen Ieder jaar opnieuw bereiken ons talloze leuke reacties en dankbetui gingen na afloop van de traditionele bejaardentocht. Dankbaarheid voor de fijne, onvergetelijke dag die het organiserend comité, dank zij de financiële medewerking van onze ingezetenen en hulp van vele anderen, hen jaarlijks kan aanbieden. Onze gemeente is dan ook praktisch de enige in de omtrek, die z'n oudere inwoners geheel gratis zo'n fijne dag kan aanbieden, al dient vermeld te worden dat ook de meeste deelnemers hun steentje of kei hiervoor bijdragen. Daar er niets "aan de strijkstok blijft hangen" en dank zij de waardering van zovelen, zet het comité zich ieder jaar weer opnieuw geheel belangeloos in om een dergelijke tocht te organiseren en onze Heilooër ouderen een fijne uitgaansdag aan te bieden. Een dag waarop vele oude bekenden elkaar weer eens ontmoeten, gezellig samen zijn en als het ware één grote familie vormen. Ook dit jaar organiseert het comité weer zo'n trip voor ouderen. Deze zal worden gehouden op WOENSDAG 9 MEI A.S. OPGEVEN VOOR DEELNAME: Voor deelname kan men zich (uitsluitend) opgeven op maandag 23 april a.s. van 10-12 uur in het verzorgingstehuis "De Loet"; op dinsdag 24 april van 14-16 uur in het "Open Huis en op woensdag 25april van 10-12 uur en van 14-16 uur in net verzorgingstehuis ,,Overkerck". Het wordt weer een mooie rustige uitgaansdag, die men beslist niet mag missen. Aan deze geheel verzorgde dagtrip kunnen deelnemen, personen van 65 jaar en ouder. Voor echtparen is het voldoende wanneer één van hen deze leeftijd heeft bereikt. Daar de kosten van een dergelijke uitgaansdag ieder jaar opnieuw weer stijgen, doet het comité een dringend beroep op de deelnemers om hen zo mogelijk financieel nog wat te willen steunen (uiteraard naar^draagkracht en geheel op vrijwillige basis). Bij voorbaat hartelijk dank. Wil men nog wat gireren, dan kan men dit doen op postgironr.: 565431 t.n.v. de algemeen leider: C. A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermel ding "AUTOTOCHT BEJAARDEN". Morgen donderdag 19 april om 8 uur is de laatste oefenavond van het winterseizoen in het Groene-Kruis- Gebouw aan de Holleweg. Laat het door uw aller opkomst een succesvolle avond worden, die u niet gauw zult vergeten. Let wel, gelieve uw Eenheidsdiploma mee te nemen. tafels, stoelen, glas, serviesgoed, baren bierpomp etc. Hoekstuk 8-9 - Heiloo Telefoon 072-335163 Op WOENSDAG, 25 APRIL 1979, zullen de MEISJES, geboren in 1968 worden ingeënt tegen RUBELLA (rode hond). De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging, aan de Holleweg no. 94. De betreffende oproepen worden deze week ver zonden. Men wordt verzocht zich STRIKT aan de op de kaart vermelde OPROE- PINGSTIJD te houden. Bij verhindering en/of wanneer u geen oproepkaart hebt ontvangen wordt u verzocht de gemeente-secretarie, afde ling bevolking, hiervan in kennis te stellen. Op zondag 22 april a.s. te 14.30 uur, wordt in de Evang. Lutherse Kerk, Oudegracht 187 h/k Baangracht (ingang) te Alkmaar, ten bate van het tekort op de orgelrestauratie een concert gegeven door: Albert de Klerk, stadsorganist van Haarlem, Alb. de Klerk geb. in 1917 werd in 1934 als opvolger van Hendrik Andriessen organist aan de St. Josephkerk te Haarlem, hij werd orgelleraar aan de R. K. Kerkmuziekschool te Utrecht, terwijl hij aan het Amsterdams Concervatorium zijn leraar Ant. v. d. Horst opvolgde. Alb. de Klerk schreef veel kerkmuziek, o.a. een aantal missen, koorwerken, vele orgelwer ken, liederen, or a toria en de motettenverzameling Vitis Florigera. progrj Bacn, Muffat, i elemannj Mozart, Hayds, Langlais en Alb. de Het programma vermeldt werken o.a. van Bacn, Muffat, elemanm Mo Klerk. De toegangsprijs, incl. programma bedraagt f 5,-; scholieren, houders van een C.J.P. en 65 plussers f 3,--. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14 uur. Bij u Rabobank tenminste 'n Cent mag dan wel niet veel meer waard zijn. Voor uw Rabobank toch nog wel. Als u 100 centen inlevert bij de Rabobank krijgt u daarvoor f 1,50 terug. Dat is voor u en óók voor de Rabobank de moeite waard. De Rabobank wil haar zakenrelaties extra van dienst zijn, door altijd "wisselgeld" te kunnen verstrekken als erom gevraagd wordt. Zo kan de Rabobank de middenstand extra helpen, niet alleen met "groot-geld" en alle andere bankzaken, maar ook met "klein-geld". Zo is de ene dienst de andere waard. Deze aktie loop van 23 tot en met 27 april a.s. Rabobank "Heiloo", Kennemerstraatweg 143,, Westerweg 244, Heiloo. Het leek wel een uitdaging om op een winterse „lentedag" naar het postkan toor te gaan om „ZOMERPOST- ZEGELS" te kopen. De verkoop van deze zegels, met als thema: „Er zit muziek in de nieuwe zomerzegels"; de eerste dagenveloppen, maximumkaar- ten, briefkaarten en mapjes correspon- dentiekaarten, heeft het mooie bedrag van f 7193,50, opgebracht; (in 1978: f 5528,30). Zomerzegels zijn voor onbepaalde tijd geldig voor frankering. U kunt deze zegels nog tot 19 mei a.s. aan de loketten van het postkantoor krijgen. Dank zij de hulp van vele vrijwilligers meest leden van vrouwenorganisaties, kon dit werk ook dit jaar weer worden georganiseerd door de Federa tieve Vrouwenraad. zoekt op korte termijn die gedurende de bouw van de woningen toezicht zal houden op de voort gang en de kwaliteit van de bouw. Met deze werkzaamheden zullen een aantal uren per week zijn gemoeid. De vergoeding zal nader worden vastgesteld. Inlichtingen bij de heer J. G. Daas, Ewisweg 66, Heiloo, tel. 336597, b.g.g. de heer D. F. S. Fleurbaay, Mariënstein 53, Heiloo, tel. 336269 •itPONTIAC 4- -d P: In het gezellige Stationscentrum werden j.l. zaterdag vele winkelende en niet-winkelende mensen verrast met een fraai bosje narcissen. Dit jaarlijks terugkerende gebeuren is een initiatief van de winkeliers uit het Stations centrum. Alle winkeliers van het Stationscentrum (Westerweg - Stationsweg - Heerenweg - oude Stationsweg) waren en zijn te herkennen aan hun oranje-vlaggen met daarop het bekende Stations centrum-vignet. Ook de etalages waren fraai met bloemen versierd, zodat het geheel een bijzonder fleurige indruk maakte. Ook de bloemenmeisjes, eveneens afkomstig uit het Stationscentrum, waren een lust voor het oog. Gekapt door salon Kroon en aangexleeddoor Mascotte, de dames droegen een jurkje in geel en cyclaam en hadden als hoofddeksel een leuk strooien hoedje, liepen de meisjes door het Stationscentrum, overal bloemen uitdelend. Een leuk initiatief van de actieve winkeliers uit 't Stationscentrum, dat volgend jaar ongetwijfeld weer door gang zal vinden. Ieder jaar wordt er door de Jeugdkerk van de Hervormde Kerk in Heiloo een rommelmarkt georganiseerd, die dit jaar op 12 mei gehouden zal worden. Het doel van deze rommelmarkt is het adopteren van een kind voor minstens 4 jaar via het Foster Parents Plan. Op deze rommelmarkt kunt u niet alleen oude spullen kopen, maar ook kunt u pannekoeken eten en daar iets bij drinken! Voor de kinderen is er weer de roosjesboom, waarmee leuke prijsjes zijn te winnen. Om van deze rommelmarkt een geslaagd festijn te maken hebben we veel belangstellen den nodig, maar natuurlijk vooral veel spullen om te kunnen verkopen! Heeft u dus nog goede, bruikbare spullen, die bij u in de weg staan of Terwijl op dit moment druk wordt gebouwd in plan Baetenburg hebben de kopers van de te bouwen premiekoopwoningen de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot oprichting van de Vereniging van Eigenaren van Premiekoopwoningen Baetenburg ge komen. Tijdens de oprichtingsvergadering werd met ruime meerderheid van stemmen besloten om deze vereniging een officieel karakter te geven d.m.v. Statuten welke bij de notaris worden gedeponeerd. De vereniging stelt zich tot doel om de belangen van haar leden in de ruimste zin te behartigen waaronder o.a. wordt verstaan: het kritisch volgen van de bouw, het bijwonen van bouwvergaderingen, overleg plegen met de bouwer inzake wensen van de kopers, inspraak inzake groenvoor ziening etc. etc. De kopers van Premie-koopwoningen in plan Baetenburg die, om wat voor reden dan ook, zich nog niet als lid van de vereniging hebben opgegeven worden bij deze uitgenodigd contact op te nemen met mej. A. J. Ortelee, Spoorlaan 8 te Heiloo, tel. 332082, of de heer J. G. Daas, Ewisweg 66 te Heiloo, tel. 336597. Dinsdagavond 24 april wordt in het Open Huis de openbare fraktieverga- dering van de P.v.d.A-D'66 Combina tie gehouden. Op deze avond, die 8 uur begint, wordt de raadsagenda voor donderdag 26 april behandeld. Tevens zal de fraktie afscheid nemen van haar vice-voorzitter Bram Hoogland, die na eerst 4 jaar raadslid voor D'66 te zijn geweest, thans 5 jaar deeluitmaakt van een gecombineerde fraktie. STRATEGIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID Op dinsdagavond 24 april komt Wouter Gortzak in het Gulden Vlies te Alkmaar praten over de strategie van de P.v.d.A. i. v. m. de samenwerking met andere politieke partijen. Deze avond, die om 20.00 uur begint, wordt georganiseerd door de Streek- federatie Noord-Kennemerland van de P. v. d. A. Mogen wij u er nog even aan herinneren, dat onder auspiciën van de Stichting Dienstverlening Alk- maar-Heiloo, de toneelgroep Spek takel, morgenmiddag, 19 april 1979, het stuk "Ra, ra, wie is Oud" zal opvoeren. Het toneelstuk wordt gespeeld in "Het Open Huis", aanvang 2 uur. Kaarten verkrijgbaar, een half uur voor de aanvang van de voorstelling aan de zaal van het Open Huis, Winkelhof 't Loo nr. 19. De organisatie van het geheel is in handen van de Stichting Dienstverlening Alkmaar-Heiloo. Een ieder is van harte welkom, dus ook NIET-leden van een der beide bonden. De beide Besturen. De sakorcollecte is van 30 april - 6 mei. De opbrengst is bestemd voor de samenwerkende kinder bescherm ings instellingen. Wie wil collecteren! U kunt zich opgeven bij mw. van Domburg, tel. 333995. i I. i I. ii die u toch nooit gebruikt, wilt u dan even bellen naar een van de onderstaande adressen en begin mei zullen we alles bij u ophalen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! S. Kool, Vredenoord 128, tel. 335080; R. Schilperoort, Kandelaar 45, tel. 334569; W. K. Lamain, Brasemicroftlaan 6, tel. 334156. De Werkgroep ,,Tijd voor School" in Heiloo, die nu al een paar maanden aktief is, heeft aan alle oudercommis sies c. q. besturen van de scholen in Heiloo een brief gestuurd, waarin haar aktiepunten staan vermeld. Deze aktiepunten zijn in het kort: -overblijkmogelijkheid op elke school, met de voorkeur van een lunchpauze van één uur. -het gelijktrekken van de schooltijden en vakanties per regio -het voorkomen van extra vrij-af. De weerstand tegen het veranderen van het schoolsysteem is nog steeds groot. Ouders, en vooral moeders, wier leven een groot aantal jaren door het schoolritme wordt bepaald, hebben weinig mogelijkheden, staan zwak tegenover het sterk georganiseerde onderwijsveld, en noch wetenschappe lijke gegevens noch wettelijke richt lijnen bieden enig houvast. School tijden zijn vooral traditioneel bepaald, weinig staat vast en enige regeling ontbreekt. Hoop op verbetering is er wel. De werkgroep heeft van een aantal scholen reeds positieve geluiden gehoord, vooral met betrekking tot gelijke schooltijden en vakanties. Het scheppen van overblijfmogelijkheden blijft nog een moeilijk punt, maar de werkgroep vindt dit juist erg belangrijk. Zij vindt dat er in deze tijd - rekening houdend met het leefmilieu van schoolgaande kinderen, de verkeersveiligheid, éénouder gezinnen, activiteiten van ouders binnens- en buitenshuis, enz. overblijfmogelijkheid op school geor ganiseerd moet kunnen worden. Het is voor de werkgroep erg belangrijk om te weten hoe ouders van schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen over deze punten denken. Zij zou het zeer op prijs stellen reacties, zowel positief als negatief, te ontvangen. Uw reactie kunt u sturen naar: Marijke Mol, Werkendelslaan 36, tel. 333674. Cocky Piet, Westerweg 158, tel. 333260. Jos van Groeneveld, W. J. Hofdijk- weg 42, tel. 335501. Werkgroep Aktie „Tijd voor School Dat het jaar 1929 een „goed" jaar was blijkt uit het feit dat dit de derde gouden bruiloft is in een maand tijd. De heer Hoogerduijn was ambtenaar van het ministerie van Landbouw van 1935 - 1969 en was 50 jaar lid van de A. B. V. A. Van 1935 - 1940 werkte hij samen met Mej. Piet (van de Molen van Piet) samen organiseerden zij kookmidda- gen en avonden om te laten zien wat je kon doen met melk, kaas, boter en room. In 1940 brak een gezonde periode aan, want wat moest er gefietst worden, voor een vergoeding van 1-1/2 cent per kilometer fietste de heer Hoogerduijn van Heiloo naar Texel en terug over Haarlem. Het was zijn taak controle uit te oefenen bij het landmeten, varkens pest en aardappelmoeheid (er mag dan een bepaalde tijd niet verbouwd worden). De onkosten voor de fiets werden per 1000 km. uitbetaald, had je nu toevallig 1100 km. gereden dan kreeg je dat niet uitbetaald. Later kwam er een bromfiets en enige jaren later een auto, die in de oorlog natuurlijk weer aan de kant moest. In 1924 op 17 april hebben J. Hoogerduijn en M. A. C. Tuijnman elkaar ontmoet, beiden waren lid van dezelfde vereniging, tegen de drank. De verloting duurde vijf jaar en in 1929 werd er getrouwd. Dit verliep niet zonder incidenten want de trouwkoets met paarden ervoor sloeg op hol, iedereen zat vreselijk in angst maar het aanstaande echtpaar deed het niets. Zij kwamen tenslotte toch bij het stadhuis aan in Den Haag, hetzelfde waarKoningin Juliana en Prins Bernhard getrouwd zijn. Meteen na hun huwelijk verhuisde het echtpaar Hoogerduijn naar Amster dam waar gewerkt werd bij een in- en exportzaak. Zij bleven tot 1934 in Amsterdam, toen moest er vanwege een promotie weer verhuisd worden. De heer Hoogerduijn werkte toen bij de N. V. Mij voor Wasverwerking Erdal schoen- crème en meubelwas. In die dagen was het een feest om een huis te gaan zoeken, er was volop keus. Het echtpaar werd in een auto rond gereden en liet alle vrijstaande huizen aan zich voorbij gaan, toen lieten zij hun oog vallen op een riant huis voor de huurprijs van f 5.- per week, iedereen was blij en ze kregen ook nog een dineetje aangeboden. Toch kwam het echtpaar door sollicitatie in Heiloo te wonen. Er werd weer gewerkt in de oude branche, een onderdeel van landbouw was propaganda voor melk en zuivel, er werd weer samengewerkt met Mej. Piet. Maar in die tijd werd er ook wel in het zuiden van Brabant gewerkt dus bleef de heer Hoogerduijn van maandag t/m zaterdag in het zuiden des lands en bleef mevrouw Hoogerduijn in Heiloo met de kinderen 2 meisjes en 1 jongen. Deze periode duurde 20 maanden, toen werd de heer Hoogerduijn teruggeroepen naar Hei loo, waar hij de afdeling vis erbij kreeg, hier werkte hij tot aan zijn pensioen. De familie heeft 36 jaar aan de Holleweg gewoond in het enige huis met een plat dak, maar ook hier moesten zij weg vanwege de bouw van de Winkelhof 't Loo. Mevrouw Hoogerduijn is dus zeer bedreven geraakt in verhuizen want hierna woonden zij nog aan de Bayershoffweg en de Heerenweg en op dit moment woont het gouden bruidspaar op de Vinkenbaan. Wij wensen de heer en mevrouw Hoogerduijn nog velg jaren in goede gezondheid toe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1