19 18 9 L9 Van Os Dames-mode rnascolLc t Zie voor Damesmode elders in dit blad. STAATSLOTERIJ St. benedictusschool part-time medewerker Uitkijkpost in Akersloot u H. Hoogland neemt afscheid van zijn raktie 2.69 1.29 1.89 3.45 1.99 1.73 0.89 1.99 0.99 IEUWSBLAD VOOR HEILOO Slijterij - Wijnhandel GREEUW <5^ ,vi Éllilllli L - o- V v V LOOP VOOR UNICEF; HELP EEN HANDJE MET JE VOETEN WINKELHOF 't LOO HEILOO A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP VOLGENDE LOTERIJ MAANDAG 2 APRIL. COMITÉ AIMTI-BESTEK '81 HEILOO KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR K. MARKS 12 MEI ROMMELMARKT OPENBARE BIBLIOTHEEK WIJZIGING OPENINGSUREN KRANTENACTIE Drukkerij Uitkijkpost zoekt in AKERSLOOT EEN TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 Met ingang van komende week zal de Uitkijkpost i.v.m. het belang van onze adverteerders in Akersloot gaan verschijnen. Voor het opgeven van uw advertenties en tekst zullen wij binnenkort een adres bekendmaken. Nu: Drukkerij Uitkijkpost, postbus 68, Heiloo. KURSUS „OUDERWIJS - ONDERWIJS HEILOO START IN SEPTEMBER JEUGDKERK KRANTENAKTIE SINTMAARTEN/DE BASSER0ET WINKELHOF 't L00 0PZ0NDAG ZONDAG 6 MEI - DAG VAN DE GASTVRIJHEID DODENHERDENKING VRIJDAG 4 ME11979 TE HEILOO 18.00 uur: Vlaggen halfstok. Vanaf dit tijdstip tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Wij verzoeken allen deze gedragsregel zoveel mogelijk te volgen. 19.40 uur: Stille tocht. Omstreeks dit tijdstip vertrekt vanaf de Bergeonstraat, hoek Holleweg, de stille tocht naar het monument „De Man van Vught". Wij nodigen iedereen uit aan deze stille tocht deel te nemen. 19.50 uur: Aankomst van de stille tocht J)ij het monument. De harmonie Caecilia zal toepasselijke muziek ten gehore brengen. Na het spelen van „The Last Post" door de heer N.J. Beemster zal om 20.00 uur: twee minuten stilte in acht worden genomen. Na deze stilte zal door enkele gidsen en sherpa's namens het College van Burgemeester en Wethouders een krans bij het monument worden gelegd. Direkt daaraan aansluitend worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun bloemen bij het monument te leggen. 20.10 uur. Na het bloemen leggen wordt de plechtigheid besloten met het gezamenlijk zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Organisatie Komitee. .O* 2 JARIG JUBILEUM WINKELHOF'T L00 APRIL li I HEI 1979 44e JAARGANG NO. 18 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. )insdagavond 24 april nam het aadslid voor D'66, de heer A.H. loogland, in het Open Huis afscheid an zijn fraktie, daar hij benoemd is ot rektor aan een scholengemeen- chap, rest hem voor het raadswerk te yeinig tijd. jeheer Hoogland heeft vanaf 1970 in raad gezeten, maar na een jaar of ier bleek het met D'66 niet zo goed e gaan en werd de Progressieve Jombinatie in het leven geroepen, een amengaan van Partij v.d. Arbeid met )'66. )evoorzitter van de Prog. Comb., de leer L.J.A. van Dantzig, zei: Eerst ik tegen deze kombinatie, het zou Ie duidelijkheid niet bevorderen en yat kon die Hoogland raar uit de oëk komen." Ondanks al deze lezwaren is de Prog. Comb, er [ekomen. Toch is het van het begin af aan goed egaan", aldus de heer van Dantzig, en ben ik de heer Hoogland erg gaan waarderen, de manier waarop hij lolitiek bedreef, soms gevoelig, dan veer zakelijk, en praktisch, een sterke ,in voor rechtvaardigheid, dit alles vas een boeiende ervaring. U had iltijd een grote inzet, U gaf zich ielemaal en heeft ook erg veel werk érzet. U ging tot op de bodem, maar jok' in de breedte, U praatte altijd net veel mensen om op zo'n manier pt Be besluitvorming bij te dragen. So kan ik nog wel uren doorgaan", aldus de heer van Dantzig, die het speet dat aan deze samenwerking een einde was gekomen. Maar hij wenste de heer Hoogland veel succes in het andere werk en overhandigde hierna het scheidende raadslid een geschen kenbon. Mevrouw Hoogland werd ook niet vergeten, men vond het wel wat afgezaagd om haar te bedanken dat zij haar man zo vaak had moeten missen, maar men prees mevrouw Hoogland, dat zij altijd sterk met het werk van haar man meeleefde en vaak de fraktievergaderingen bezocht. Zij kreeg een mooie boeket bloemen. Vervolgens dankte de heer Hoogland voor alle vriendelijke woorden: „Ik werk graag in een team, maar soms mag ik graag eens op de solistische toer gaan en een brief schrijven, omdat die de emotier- beter over brengt. Hier was niet iedereen gelukkig mee. Toch is er altijd in vriendschap gewerkt, al waren de meningen weieens verdeeld. De heer Hoogland had van burge meester Hoekstra geleerd de dingen op rijm te zeggen en besloot met de volgende regels: Sommigen zien Hoogland met vreugde gaan, Maar, pas op, na hem komt Ali Schuurman-de Haan, zij zal het college het vuur ook na aan de schenen leggen maar ze zal het wel wat vriendelijker zeggen. lok in Heiloo, werd de verjaardag van de Koningin gevierd. Verschillende tijkv'erenigingen hadden voor gezellige spelletjes gezorgd. lp de bijgaande foto ziel u kinderen uit de wijkvereniging Tennijen, als 'arde cowboys hun volbloed ponvin bedwang houden. )p 19 mei a.s. worden op vele plaatsen 1} Nederland door Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, vandeltochten georganiseerd. Unicef lelpt, grotendeels door projekthulp, [le positie van kinderen in nood te erbeteren. Daarvoor is natuurlijk geld Wig. U kunt helpen door mee te loen met de loop voor Unicef. De bedoeling is dat U vóór de wandeltocht mensen zoekt die uw sponsor willen zijn. Zij betalen U per 'kilometer. Belooft iemand bv. f 0,25 rar km te betalen, dan ontvangt U na afloop van een tocht van 5 km f 1,25. jLoópt U 10 km dan ontvangt U f2,50. Zo helpt U door te wandelen {n kunt U ook nog uw vrienden of puren inschakelen voor de financiële steun. Mocht U om de één of andere raden niet in staat zijn sponsors te fpeken, dan bestaat er de mogelijk- voor volwassenen en kinderen onder de 9 jaar bij het beginpunt startgeld te betalen van resp. f 2,50 en f 1,--. Unicef Alkmaar en omstreken zal de opbrengst bestemmen voor de kinder gezondheidszorg in de sloppenwijken van Lusaka in Zambia. Bij de organisatie van deze wandeltocht kreeg Unicef Alkmaar deskundige hulp bij het uitzetten van de route, nl. van Scouting Nederland, beter bekend als padvinderij. De wandelroute loopt door het Heilooër Bos, ze is duidelijk aangegeven en van controleposten voorzien. U kunt zowel in Alkmaar als in Heiloo starten en kiezen uit een route van 5 km of 10 km. U eindigt weer waar U begonnen bent. Meer nieuws over de „Loop voor Unicef" zult U de komende weken nog kunnen lezen. Ook kunt U inlichtin gen over het werk van Unicef en over de wandeltocht krijgen bij: Koks Moerbeek, Tulpencroftlaan 40, Heiloo, tel. 330596; Margriet Binnendijk, Regulierslaan 19, Alkmaar, tel. 110377. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Afgelopen woensdagavond 25 april is er tijdens 'n openbare vergadering in „Het Open Huis", zoals in vele andere gemeenten in Nederland, een Anti- Bestek-'81 Comité opgericht. Wat wil het Anti-Bestek-Comité (ABC)? Het ABC wil duidelijkheid brengen in Heiloo wat de bezuinigingen, zoals voorgesteld in de regeringspjannen van het kabinet van Agt-Wiegel, voor de Nederlandse bevolking zullen gaan betekenen. Voor een aantal groepen in de Nederlandse samenleving is dat al reeds tastbaar geworden, we denken daarbij aan de ambtenaren en zij die een uitkering „genieten" zij krijgen sinds januari al minder. Maar ook buiten de direkte inkomenssfeer wordt er bezuinigd, zoals op het onderwijs en de gezondheidszorg waar de kwaliteit verlaagd wordt als gevolg van een personeelstekort dat niet aangevuld mag worden. Verder wil het ABC samen met de Heilooër bevolking komen tot een inventarisa tie van wat de bezuinigingsoperatie van van Agt en Wiegel specifiek voor Heiloo zal betekenen. Voor mensen die informatie willen hebben of juist willen geven, of voor mensen die aktief mee willen werken aan het Antie-Bestek- Comité noe men we de volgende contaktpersonen: Willem Gomes, tel. 334588; en Jan Theo Vogel, tel. 332804. Vrijdagmorgen ontving de heer K. Marks uit handen van loco-burge meester J. Bolten, in gezelschap van gemeentesekretaris E. de Boer, de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd uitgereikt voor 40 jaar dienstverband bij de Hoogovens. „Maar", zo sprak de heer Bolten, „ook op het sociale vlak hebt U zich zeer verdienstelijk gemaakt". De heer Marks was 17 jaar raadslid van de Partij v.d. Arbeid in Velzen en is nu secretaris van deze partij in Heiloo. De jaarlijkse rommelmarkt, georgani seerd door de Jeugdkerk van de Hervormde Kerk, zal dit jaar gehouden worden op 12 mei vanaf 10.00 uur. De opbrengst van deze rommelmarkt zal besteed worden aan het adopteren van een kind voor minstens i\jaar via het Foster Parents Plan. Een zeer goed doel ,dus, waarvoor we zeer veel geld willen ophalen! U kunt op deze rommel- spulh ook kunt U pannekoeken eten en op markt niet alleen spullen kopen, maar het terrasje gezellig iets drinken. Voor de jongere kinderen is er weer de roosjesboom, waarmee leuke prijsjes^ te winnen zijn en voor de ouderen is waarschijnlijk de schiettent weer present. Om van deze rommelmarkt, die gehouden zal worden op het terrein van de Rank (ingang aan de Heerenweg, ongeveer ter hoogte van de Hutkoffer) een groot, slagend festijn te maken hebben wê veel spullen nodig om te verkopen en veel belangstelling, dus komt U gerust even kijken op 12 mei! Heeft U thuis nog goede spullen, die bij toch maar in de weg staan en U toch nooit gebruikt en die graag zou willen afstaan „voor het goede doel", wilt U dan even bellen naar de heer Lamain, tel. 334156, dan zullen wij er voor zorgen dat alles begin mei bij U wordt afgehaald aan huis. Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens op 12 Op vrijdagavond 4 mei zijn de beide bibliotheken (Malevoort 13 en Kenne- merstraat weg 382) gesloten. jM-zafêrdae staat de container weer ooi; de deur om uw oudpapier in Mtyangst te nemen. Hef is weer niet te geloven geweest! vorige maand was de toestroom t niet te verwerken. Weer moest een tweede container besteld worden. Jet gaat fantastisch! We hopen Oeraard ook zaterdag op uw age, want onderschat de waarde P! Bovendien hoorde ik in de wandelgangen van de school, dat de ?r'js weer iets oploopt, dus breng ze nu vooral a.s. zaterdag tussen 9 en 11 Zijn taak zal o.a. bestaan uit het verzamelen van tekst en advertenties. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Drukkerij Uitkijkpost b.v., Heiloo, telefoon 072-330175, b.g.g. 072-334531(Vragen naar dhr. Mars). i St. Benedictusschool J. P. Hasebroekweg 21 Heiloo. Voor Wijnen en Gedistilleerd WIJ BEZORGEN AAN HUIS Kreeg u vroeger ook bijna niet de kans om iets te leren? —Heeft u alleen maar lagere school of iets meer? —Vindt u het ook moeilijk om een brief te schrijven. Dan is hier uw kans! Geef u dan op voor de kursus Ouderwijs - onderwijs Heiloo! Ouderwijs - Onderwijs is: Een kursus voor volwassenen, van 25 jaar en ouder. Gericht op de praktijk van alle dag. Géén school. De kursisten zitten met elkaar om de tafel om samen te praten en te leren. Een kursus die loopt van september tot eind april, school vakanties uitgezonderd. Een keer in de week op maandag avond in het Open Huis, komt men bijeen. In een groep van maximaal 15 personen. Het programma De helft van de tijd wordt besteed aan Nederlands, zowel schrijven als lezen en spreken. Na de koffiepauze komen algemeen vormende onderwerpen aan de orde zoals: arbeid, wetgeving, opvoeding, verslaving, wonen, de krant enz. De kosten bedragen slechts f 25.- per cursusjaar, mogelijk geworden door subsidiering door het gemeente bestuur. Men kan zich nu ree Is opgeven. Voor opgave en inlichtingen bij het Nederlands Instituut voor volksont wikkeling (NIVON) Reina Mulder, Het Veldt 12 Heiloo. Telefoon 072-333127. Een folder over deze kursus „Ouder- wijsonderwijs Heiloo" kan men verkrijgen in de openbare leeszalen en in het Open Huis. Zaterdagmorgen (5 mei) gaan we spullen ophalen voor de rommel markt. Kom dus allemaal om 9 uur bij de Rank. Om ongeveer 12 uur hopen we klaar te zijn. Vrijdag 11 mei zullen we vanaf 19.00 uur alles in de Rank gereed maken, zodat zaterdagochtend (allemaal om 6 uur aanwezig! de markt snel in gereedheid kan worden gemaakt, voordat om 10 uur het feest begint. Kom allemaal zo veel mogelijk helpen en vergeet niet een cake te bakken, zodat we die ook kunnen verkopen! Vrijdag 4 mei, de eerste vrijdag van de maand! En dus komt de container voor ud papier weer voor onze scholen aan het Trompenburg. Van half negen tot vier uur blijft hij staan en we hopen dat hij weer goed vol is! Helpt u ons een krantje? Alvast onze hartelijke dank! Leidsters en ouder kommissies van Sint Maarten en De Basseroet. Vanaf 5 mei kunt u weer gezellig etalages kijken in Winkelhof 't Loo. De gelegenheid hiertoe is er een tijd niet geweest. De deuren gaan open van 13.00 - 17.00 uur. Er is echter bewaking aangesteld. De religieuzen die deel uitmaken van de Interdiocesane Stichting voor kerkelijke roepingen hebben zondag 6 mei uitgeroepen tot „dag van de gastvrijheid". Het is de bedoeling dat op Roepingenzondag zoveel mogelijk menseiï de gelegenheid wordt geboden de wereld van de kloosterlingen van dichtbij te ervaren. Wie zijn ze? Wat stellen ze zich van het leven voor? Waarom wonen ze zoals ze wonen? Waaróm willen zij zich inzetten voor kerk en samenleving? Kortom wat bezielt al die zusters, broeders en paters? Want ze zijn er gelukkig nog! Alleen al in Heiloo leven en werken nog heel wat kloosterlingen. De grootste groepen vormen de Juliana- zusters en de broeders" van O.L. Vrouw van Lourdes. Maar hier werken ook Zusters Eranciscanessen van Amersfoort en Heerlen, paters Fran- ciskanen en paters Montfortanen. In twee kerken van Heiloo kunnen belangstellenden terecht om die „dag van de gastvrijheid" mee te vieren. In de Moeder Godskerk zaterdag 5 mei gedurende de Eucharistieviering van 19.00 uur. Zuster Els van de Kleine Zusters van Charles de Foucauld zal daar de predikatie houden. Op Kapel (O.L. Vrouw ter Nood) wordt deze dag van de kloosterlingen gevierd op zondag 6 mei met een Eucharistieviering om 11.00 uur. Zr. Josephine, generaal-overste van de Juliana-zusters, houdt de predikatie. Lezingen en voorbeden zullen door verschillende zusters en broeders worden verzorgd. Het Gemengd Koor zingt de feestmis van pater van de Peet, een bekend musicus uit Heiloo. Belangstellenden in het kloosterleven kunnen na afloop van de Eucharistie viering in de Moeder Godskerk in de koffiekamer uitleg vragen over de zin van het religieuze leven. Een groep zusters en broeders zal daar de mensen te woord staan. Op Kapel kan men een groep van religieuzen van verschillende congre gaties ontmoeten, eveneens zoals in de Moeder Godskerk onder het genot van een kopje koffie, in de grote zaal van het Julianaklooster,' Hoogeweg 65. Hoogeweg 65. Katoen in poplinkwaliteit is wat de zomer van 1979 u groot gaat brengen. Gemakkelijk te dragen gemakkelijk te wassen. Van de morgen tot de avond altijd goed Jack f159.— Rok bijpassend f99. Vrijdag koopavond. Stationsweg 85-Heiloo-Tel.072 -335465 't Is weer feest in de winkelhof 't Loo, zij viert vandaag haar tweede verjaardag. Als u de komende dagen boodschappen doet krijgt u gratis een kopje koffie met gebak, dat li door Albert Heijn wordt aangeboden. In de Uitkijkpost, treft U evenals verleden jaar weer een enveloppe aan met daarop „met blijdschap geven wij kennis Hierin zitten weer allerlei coupons di« U in "de Winkelhof kunt besteden en tevens recht geven op een flinke korting. Voor de kleintjesjs er een draaimolen, bii inlevering van de bon links bovenaan het blad mag uw kind gratis een rondje draaien. Verder zal erop het plein veel „reuring" zijn want buiten de draaimolen staat er een oliebollen en een gabakkraam, er wordt popcorn en suikerspinnen verkocht en er is een ballentent. Dus reden genoeg om de Winkelhof even te gaan feliciteren. A* -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1