MALLEVOORT VERHUUR ui „&Itenliurg Illtenfiurg glas-servies tafels stoelen etc. fc ASPERGE SPECIALITEITEN Lamskoteletjes compleet gamie f 17.50p.p. H-t— ImÊ: 7 VERENIGINGS NIEUWS r pIT'T AGENDA OPEN HUIS WEEK VAN 20 T/M26MEI KIND EN HART EEN GESPREK MET DE GRONINGER SCHOOLARTS JITSKE TEN BERGE. ikpost AANVAARDEN VAKANTIE FIETSCR0SSEN KOMT VAN DE GROND RONDDRAAIENDE REFLECTOR VOOR FIETS 00K BLINDEN FIETSEN 4** :^pwl SS HOE HOUDT U UW MOOIE PLAVUIZEN VLOER IN TOPCONDITIE? ff Onze cuisine presenteert in mei en juni 4 Als maand-specialiteit wordt geserveerd: Tevens keuze uit een uitgebreide specialiteitenkaart met geflambeerde gerechten en menu's Romantique. ff V v UITKIJKPOST 16 Mil i ZONDAG 20 MEI Pers. verg.A.H. MAANDAG 21 MEI Ned.ver.v.Huisvr. B.B. Plattelandsvr. zang Sans Atout E.H.K. klaverjassen V.V.D. Volksuniversiteit Bakker Philips Nivon Aquarellen DINSDAG 22 MEI Doves gym Yoga Yoga Oppositie jr schaken Oppositie sr schaken Nieuw Leven Heilooer bridgeclub P.v.d.A. WOENSDAG 23 MEI Slank fit Huishoudschool Yoga Algemene Bridge bond Huishoudschool (Asta) Theorie Rijscholen Jazz Ballet VRIJDAG 25 MEI Ned.Ver,v.Huisvr. bridge Volksdansen bej. Plattelandsvr. volksd. Sans Atout bridge Begel.orkest voor N.H. 19.00-21.00 VERENIGING OUD HEILOO De leden van de Vereniging Oud Heiloo worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 22 mei a.s. des avonds om 20.00 uur in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat. In het Open Huis was op de data, die ons ter beschikking stonden, geen lokaliteit vrij. 10.30- 14.00- 20.00- 20.00- 20.00- 20.00- 20.00- 20.00- 10.30- 9.30- 13.30- 18.45- 20.00- 20.00- 20.00- 20.00- •11.30 15.30 23.00 23.00 22.00 22.00 23.00 22.00 11.30 11.30 15.30 19.45 23.30 22.00 23.00 22.00 9.30-10.30 9.30-11.30 9.30-11.30 20.00-22.00 14.00-16.00 19.30-21.30 19.00-22.00 9.30-12.00 11.00-12.00 14.00-15.30 20.00-23.00 20.00-22.00 C.D.A.-NIEUWS HEILOO Op 10 mei vond een gezamenlijke bespreking plaats van net C.D.A.- bestuur en de C.D.A.-fractie. Hierin zijn een aantal onderwerpen aan de orde gesteld, welke voor de ontwikke lingen in Heiloo in de komende tijd van belang zijn. Het vergt een zekere tijd om op basis van de beschikbare informatie en gegevens tot een goede besluitvorming te komen en de standpunten te bepalen. Het C.D.A. -bestuur en de C.D.A.-fractie hechten er grote waarde aan de C.D.A.-leden en sympathisanten in de gelegenheid te stellen van deze standpunten kennis te nemen, en hierover van gedachten te wisselen. Op 4 oktober 1979 zullen leden van de C.D.A.-fractie de verschillende onderwerpen in een ontmoeting aan de orde stellen en de gelegenheid geven hierover uw mening kenbaar te maken om zo tot de besluitvorming te geraken. Na de Europese verkiezingen, waarin christen-democraten hun stem op de Europese Volkspartij (E.V.P.) uitbren gen, komen wij hierop nader terug. UNA GIORNATA PARTICOLARE Op zondagavond 20 mei presenteert het Filmhuis Heiloo de film,, die in '78 voor Oscars werd geselekteerd, 'Una Giornate Particolare' (een bijzondere dag) van Ettorre Scola. In de film spelen wereldberoemde sterren als Sophia Loren en Marcello Mastroianni de hoofdrollen. De film handelt over het aankomend fascisme in Italië. 8 Mei '38 is een historische dag in de Italiaanse geschiedenis. Op deze dag ontmoeten Mussolini en Hitier elkaar (de AS Berlijn - Rome) Antonietta (Sophia Loren) moeder van zes kinderen is alleen in het flatgebouw achter gebleven. Haar man is naar de parade. Gabriele (Marcello Mastroianni) de homo- secueel is ook niet naar de parade. Hij is geen echte .fascistische man. De twee mensen ontmoeten elkaar en het wordt voor hen ook een bijzondere dag. Antoietta ontdekt, hoe ze misbruikt wordt door haar man (huissloof) Gabriele beseft dat hij als homo gerespecteerd wordt, 's Avonds als de man van Antonietta weer thuis is, wil hij haar een zevende kind schenken (er zijn premies voor het zevende kind). Antonietta weigert. Ze ziet ook dat Gabriele wordt wegge voerd en gedeporteerd wordt. Deze film met zeer lovende kritieken wordt gedraaid op de Buk-Bukzolder aan de Pastoor van Muyenweg in Heiloo. De aanvang is om 20.00 uur; Leden/C.J.P.ers en 65plussers betalen f 1.50 de anderen ook maar f 3.50. Deze film mag je niet missen! WAAR BLEVEN NOU DE LEDEN OP DE LEDENVERGADERING VAN HET RODE KRUIS Vorige week was er weer ledenverga dering van het Rode Kruis, dat eerste woordje kunt u er rustig aflaten, want die waren niet te bekennen (en er zijn er 1800). De heer H. R. Sibilo opende de vergadering en sprak een woord van welkom tegen mevrouw Nieuwkoop van de kring. Hierna las mevrouw Beemster-Krame: de notulen voor. Ook hier bleek dat de statuten gewijzigd moesten worden vanwege net lidmaatschap van de kamer van koophandel, intussen is dit geregeld. Met de telefooncirkels gaat het goed, er zijn er nu vier. De Speel-o-theek behoort tot één van de beste van Nederland. De leden van de colonne verleenden dit jaar hulp bij alle mogelijke evenementen, zoals voetbaltoernooien, wandeltochten, en de jaarlijkse bejaardentocht tevens bij de bloedafname-avonden en de collecte. De welfare telde 11 dames en zij bezochten 52 deelnemers in tehuizen en dienstencentra. De welfare heeft contact met maatschappelijke werk sters en gem. sociale diensten en er wordt nauw samen gewerkt met de Zonnebloem en de invaliden en bejaardenbond. Het afgelopen jaar waren 3 mensen uit Heiloo te gast op de vakantietocht van de Henry Dunant en hadden daar een paar onvergetelijke dagen. Voor het eerst werd samen met de E.H.B.O. een cursus gehouden, 39 kandidaten behaalden het diploma, een speciaal woord van dank was er voor de heer K. v. Dokkum. Toen kwam men aan het onderdeel „financiën". „Het Rode Kruis stopte veel geld in ae speel-o-theek en vakantieprojecten, mede hierdoor was het niet mogelijk een sluitende rekening te krijgen" aldus de penningmeester de heer H. Greeuw. Maar de collecte staat voor de deur en dan zal er wel weer wat geld in 't laadje komen". De heer Greeuw zei nog verheugd te zijn dat de afdeling Heiloo z'n steentje bij kan dragen aan het welslagen van verschillende projecten. Na de pauze vertelde mevrouw Nieuwkoop iets over de vakantietochten en werd er een schitterende film van Kees van Eyk vertoond, die ons een idee gaf hoe het op de Henry Dunant toegaat. De welfare middag in Huize Overkerck heeft maar liefs f 1740.- opgebracht. Op deze avond zal een lezing worden gehouden door de heer W.J.T. van der Ham uit Amsterdam, die U iets zal vertellen over de genealogie in het algemeen, en wel speciaal voor diegenen, die van dit onderwerp weinig afweten. De lezing zal worden geillustreerd met lichtbeelden. Na afloop kunt U ook vragen stellen. Wij bevelen deze lezing ten zeerste bij U aan. Het kan voor U een aansporing zijn om deze tak van wetenschap te gaan beoefenen. Na de opening hebben we eerst nog enkele huishoudelijke punten: de vaststelling van de rekening 1978 (deze vindt U elders in dit rondschrijven) en de verkiezing van bestuursleden (de heer Veer treedt af en stelt zich niet meer herkiesbaar). Wat betreft dit punt: kandidaten kunnen worden opgegeven, en ook zichzelf opgeven bij de sekretaris tot op de aanvang van de vergadering. Wij kunnen U thans mededelen, dat in september een lezing op het pro gramma staat over de flora in Heiloo, te houden door de heer H.J. Alofs, terwijl wij van de heer Dr. J.K. de Cock te 's-Gravenhage de toezegging hebben gekregen dat hij in november een causerie zal houden over de physische geografie in Heiloo. Vorig jaar tijdens de lezing door de heer de Munnik, heeft hij aangeboden een excursie te organiseren naar enkele molens. Deze zal plaats vinden op zaterdag 9 juni a.s. Allereerst zal de watermolen in het Hoefplan te Alkmaar (de Geestmolen aan de Van Ostadelaan) worden bezocht. Er zal uitleg gegeven worden over de werking van de molen en hij zal ook van binnen te bezichigen zijn. Hij zal in de rouw- en vreugdestand worden gezet en U kunt het gehele mechanisme bewonderen. Daarna zal de molen De Eendracht worden bezocht (in de Bergerhof, aan het einde van de Nicolaas Beetskade). In deze stenen molen zijn 400 schaatsen te bezichtigen. De excursie vangt aan om 10.00 uur. U gelieve derhalve op dit tijdstip bij de Geestmolen te zijn. U behoeft zich hiervoor niet op te geven. Ieder belangstellend lid kan er (op eigen gelegenheid) heen. De excursie zal worden beëindigd om 12.00 uur zodat men tijdig voor het middagmaal thuis kan zijn. HET TRAGISCHE DUO PAUL ANDRE BIJ BUK-BUK Op zaterdagavond 19 mei treedt het tragische-komische duo Paul André op bij de jongerensociëteit Buk-Buk. Hun parool is 'Wij degraderen iedere hoofdact tot naprogram'. Deze twee Groningse maffcetds komen met Nederlandse Popsongs waarbij je niet direkt van naar de W.C. moet. Ze komen met enkele persiflages op de Clown van Ben Cramer, Ankie van de Rolling Stones, de Nederlandse Top-5, Dr. Hocks Sylvia's Mother en de Rochelblues. Al deze nummers staan op hun lp. Live in America (Zuid-Limburg) Hun muziek is moei lijk onder woorden te brengen. Het is een mengelmoes van cabaret, Heavy Funk, Soul en Rock. Een ding staat wel vast het wordt wel lachen gieren en brullen. De aanvang is om 21.00 uur op de Buk-Bukzolder aan de Pastoor van Muyenweg in Heiloo. Leden betalen f 1.-, niet-Te leden betalen f 3.-. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TUINBOUW EN PLANTKUNDE afdeling HEILOO Op vrijdag 11 mei j.l. werd in de Corneliusschool in Limmen door de afdeling Heiloo van de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde een onder linge bloemschikwedstrijd georgani- seerd; waaraan door 8 leden van de afdelingen Bergen, Egmonden, Heer- hugowaard, Zaanstreek en Heiloo werd deelgenomen. Iedere deelnemer moest een verplicht en een vrij stukje maken, welke door een deskundige jury, waaronder de heer W. den Daas, voorheen Zaanstad, werden beoordeeld. De gespecificeerde uitslaglijst gaat hierbij. Uit deze lijst blijkt dat Heiloo met 1130 punten winnaar werd, op de hiel gezeten door Heerhugowaard met 1129 ptn. Bergen behaalde 1088, Egmonden 1072 en Zaanstreek 1048 ptn. Vermeldenswaard is dat bij afdeling Zaanstreek een deelneemster van 12 jaar in de eigen afdeling een 2e plaats bezette bij de vrije stukjes. Ze kreeg voor die prestatie dan ook een welgemeend applaus, en van de organisator een aanmoedigingsprijs. Direct na de wedstrijd werd in DE OUDE VEILING te Heiloo de uitslag bekend gemaakt, en werd de wisselbeker uitgereikt aan de heer C. Kamer, die de bloemschiksters van de afdeling Heiloo middels vele cursussen en selecties naar dit nivo had begeleid. Met zichtbare trots nam hij de beker namens de afdeling Heiloo in ontvangst. De door de afdeling Heiloo beschik baar gestelde ereprijzen werden overhandigd aan de 2 deelneemsters met de meeste punten in de eigen afdeling. Deze gebruiksvoorwerpen van wit porcelein en kristal vielen zeer in de smaak. Alle 80 bloemstukken werden ten toongesteld in de aula van de Corneliusschool vlak naast het cultu reel centrum Vredeburg aan de Dusseldorperweg te Limmen, waar tevens vele schilderstukken van de amateur-vereniging TINTORETTO uit Heiloo waren geplaatst. Een informatiestand van de K.M.T.P., een doorlopende diapresentatie van bloemen en tuinen, alsmede een stand waar de hele dag door bloemen (o.a. orchideeën) werden geschikt tot ware kunstwerkjes, en die wegens de lage prijs vlot van de hand gingen, completeerden deze gratis toeganke lijke tentoonstelling, die nu al voor de vierde keer door de afdeling Heiloo werd georganiseerd. De tentoonstelling werd op zaterdag 12 en zondag '13 mei bezocht door ruim 4000 personen. Het Jaar van het Kind 1979 is ingezet met veel publiciteit. Er is gewezen op de verklaring van de rechten van het Kind. Er is gewezen op de achterstand in ontplooiingskansen in grote delen van de wereld en met name in kinderrijke ontwikkelingsgebieden. De Nederlandse Hartstichting onder schrijft graag de noodzaak om heel veel te doen voor de rechten van het Kind. Omdat het recht op gezondheid essentieel deel uitmaakt van de voorwaarden tot een toekomst zonder levensbedreigende situaties vraagt de Nederlandse Hartstichting, vanuit haar specifieke opdracht tot gezondheids bewaking, aandacht voor het voor kómen van hart- en vaatziekten vanaf de vroege jeugd. Tegelijkertijd wil de Hartstichting de aandacht vragen voor de problematiek van het tónd met een aangeboren hartafwijking. Samen met het - onder auspiciën van de Hartstichting func tionerende - Oudercomité Kinder hartenfonds heeft de organisatie in de voorbije jaren reeds het nodige gedaan voor de belangenbehartiging van de gezinnen met een hartekind. Daarvoor is o.m. de Hartenark in Bilthoven gesticht. Jaarlijks worden daar thera peutische recreatie-aktiviteiten voor zo'n 400 hartekinderen georganiseerd, naast andere dienstverlening in de strijd tegen het hart- en vaatlijden. Meer kennis van de mogelijkheden voor de preventie en op het gebied van de behandeling van het aangeboren hartgebrek kan slechts worden verkre gen door wetenschappelijk speurwerk en door de vergelijking van iesultaten daarvan met die van onderzoekers elders. Vervolgens is het zinvol om de wetenschappelijke informatie die be schikbaar komt zó te „vertalen", dat de bevolking er iets mee kan doen. Er zijn steeds meer cardiologen en andere artsen, die de noodzaak onderkennen van het spreken van verstaanbare taal tegenover de hartpatiënt en allen die het kunnen worden. Mevrouw ten Berge is een van die communicatieven. ,Tja, hoe moet ie beginnen", peinst de Groninger schoolarts Jitske Ten Berge, als wij met haar praten over het jaarthema 1979 „Kind en Hart". Na enig nadenken zegt ze: „Laat ik het zó zeggen. Wil je heel gezonde kinderen hebben, dan moet je al voor het huwelijk beginnen erover na te denken. Het bewustmakingsproces bij de mensen dient al voor de zwangerschap te beginnen". En ze vervolgt: „Een vrouw moet, om maar eens wat te noemen, stoppen met roken zodra ze over tijd is. Het hartje van het kind begint al te [doppen als het kind vier weken oud is. De mensen weten dat vaak niet. Nicotine heeft invloed op de vaten van de moederkoek. Dus: niet roken tijdens een zwangerschap". Vlak nadat de laatste zin uit haar mond is gekomen, geeft mevrouw Ten Berge er een aanvulling op. „Ouders van kinderen zouden helemaal niet moeten roken. Dat zou het grootste geschenk zijn dat ze een kind zouden kunnen geven. Ik herinner me uit mijn eigen jeugd mijn grootvader. Die rookte altijd een pijp. Hij had er verscheidenen. Als kind vond je dat het zo lekker rook. Het hoorde ook bij opa, dat was een gezellig man. En daar heb je het al, die associatie van roken en gezelligheid. Die koppeling van gedachten. Daardoor ga je als kind zelf roken. Dat hoort erbij". „Maar al te vaak wordt vergeten, dat roken veel meer schadelijke gevolgen heeft dan over het algemeen wordt Neem nou dat onderzoek bij gezegd: kindere anderen in Rotterdam, waaruit bleek dat sommige kinderen bloed hadden dat heel snel stolde. Wat stelde men vast? Die kinderen hadden stiekem gerookt". De strijd tegen roken is geen eenvoudige. Alleen al de aanpak van de reclame stelt de regering voor een hoop problemen. Toch heeft me vrouw Ten Berge hoop op een betere toekomst. Hoop die vooral gericht is op de jongeren. Zij: „De jonge volwassenen van nu zijn zich veel bewuster van hun gezondheid. Een zuiver leven willen ze. Er is meer aandacht voor natuurprodukten en dat is een gunstige ontwikkeling. Misschien dat die tendens doorzet VETGEBRUIK. Een ander probleem: het hoge vetgebruik bij kinderen. Mevrouw Ten Berge: „Vooral bij leerlingen van L.T.S. en Huishoudschool is het vetgehalte in het bloed hoog. Door d^ omstandigheden gedwongen gebrui ken die kinderen veel vet. Soms gaat het ook onbewust. Sommigen denken, ach mayonaise, daar zit toch geen vet in? Daar komt nog bij dat het gedrag gericht is op eten buitenshuis. Snacks tussendoor zijn gewoon geworden". „Als je vraagt: eet je veel, d«ri zeggen ze „nee"! Ze zijn het zich eenvoudig niet bewust. Meestal moet er iets gebeuren voor ze het in de gaten krijgen. Ze kunnen moeilijker de trap op, ze kunnen met gymnastiek op school niet meer zo goed mee doen". De ellende begint al bij de baby's. De cultuur van de dikke baby's noemt mevrouw Ten Berge het. „Ze moeten er allemaal als een Michelinmannetje uitzien. Dat is ontstaan in de tijd van de tuberculose. Het kind moet snel groeien. Tendens was het afmeten van de voeding aan het wegen van het kind". Het benadrukken van een goed voedingspatroon moet je gewoon volhouden meent mevrouw Ten Berge. „Er is niets in te brengen tegen een goed voedingspatroon. En dat hoeft allemaal niet zo pietje precies op de weegschaal. Als je eens erg veel zin hebt in koffie met slagroom, dan moet je dat doen. Als je de rest van wat je die dag eet maar aanpast. Het gaat om het zoeken naar een zeker evenwicht". In dagelijkse praktijk merkt de Groninger schoolarts duidelijk het verschil in de diverse gezinnen. De meeste ouders weten vaak wel watN goed en niet goed is, maar hebben het niet altijd even gemakkelijk om zich aan de bekende dingen te houden. Wat voedingsmiddelen betreft blijkt dat maar al te vaak. Kant- en klaarproducten zijn o zo verleidelijk. Gemakkelijk en, dat komt erbij, de smaak spreekt aan. Mevrouw Ten Berge: „Bij het braden van vlees moest, zo redeneerden de moeders altijd, een heel pakje vet worden gebruikt om een lekkere jus te krijgen. Winkelcentrum Mallevoort Hoekstuk 9 Heiloo Tel. 072-33 51 63 In werkelijkheid is voor 400 gram vlees 50 gram vet voldoende. Met kruiden aangemaakt krijgt je ook een lekkere jus. Een heel pakje boter. Dat betekent vijf keer zoveel vet als nodig is". Voor dikke kinderen is het leven verre van eenvoudig. De ervaringen in een winkel (niet past - alleen de grootste maten), op gymnastiekles (altijd worden ze geplaagd) en de vaak niets ontziende bijnamen als Bulletje werken uitermate frustrerend. Ze willen wel van het extra gewicht af, maar raken vaak na korte tijd al ontmoedigd: Meer dan eens luidt het antwoord op de vraag of het kind wel naar een diëtist wil: „Helpt dat dan? De gestegen welvaart heeft het er voor dikke kinderen niet gemakke lijker op gemaakt. Frisdrank was vroeger een tractatie op zon- en feestdagen, tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Veel kinderen komen uit school, lopen thuis naar de ijskast en plukken er een fles uit. Het is bekendhart- en vaatziekten manifesteren zich pas op langere termijn. Dat maakt het extra moeilijk* te aanvaarden voor de mensen. Mevrouw Ten Berge: Er is een groep met een bepaald verhoogd risico. Bijvoorbeeld families bij wie hartin farcten voor het zestigste levensjaar meer dan eens zijn voorgekomen. Die groep moet extra oppassen. Het is noodzakelijk die mensen eruit te Eikken en er extra zorg aan te esteden" Het thema „Kind en Hart" moet naar de mening van mevrouw Ten Berge niet slechts op de ouders worden gericht, maar wel degelijk ook op de Kinderen zelf. Boekjes met informa tief materiaal voor de scholen bijvoorbeeld. Om te beginnen al op de kleuterschool. Een kleuter kun je best leren wat gezond en lekker is. Om een voorbeeld te geven: op school zou best kunnen worden uitgelegd, dat witbrood moet worden vervangen door bruin- of liever nog volkoren brood. Mevrouw Ten Berge: „Meer vezels moeten ze eten, meer rauwe groenten. Dat leidt tot een mindere calorie-inname en de vezels zijn erg goed voor de stofwisseling. Kinderen kunnen dat best leren, maar dat moet je niet overdrijven. Het mag niet tot dwangmatig gedrag leiden. Dat komt voor. Ik heb wel kinderen gezien, die van huis uit qua voedingsgewoonten heel strikte regels naleefden. En wat zag je op een gegeven moment? Die kinderen kochten witbrood als snoep. Natuurlijk, die ouders bedoelen het uitstekend, maar je kunt je niet helemaal afzonderen van de maat schappij, je zb dogmatisch opstellen. Het kind zou vervreemden van de rest". Het uitslaan van dreigende taal sorteert geen effect, meent mevrouw Ten Berge. „Beter is te zeggen, dat je prettiger leeft zonder al die extra kilo's Dat je niet alle dagen die extra last mee hoeft te zeulen". Een aparte groep vormen de kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Voor deze kinderen werd in juni van het vorig jaar de „Kinderhartenark" geopend. Temidden van de Bilt- hovense bossen ligt dat unieke huis, dat speciaal voor hen is gebouwd. Mevrouw Ten Berge: „Het is van groot belang, dat voor deze groep duidelijk iets gedaan kon worden. Kinderen met aangeboren hartafwij kingen kunnen moeilijk naar normale vakantiekampen. Er zijn hartgebreken die verholpen kunnen worden, er zijn er ook waarbij dat niet kan. Vaak weten die kinderen heel precies, dat ze maar een beperkte levensduur hebben. En de ouders weten dat ze deze kinderen maar kort zullen hebben. Daarom is het zo goed dat er een speciaal Oudercomité in het leven is geroepen". Terug naar de vetzucht bij jongeren. Mevrouw Ten Berge: ,Het is toch wel vooral een probleem van mensen, die een mindere opleiding hebben gehad. Zij hebben minder kans gehad om iets van de geboden voorlichting op te pikken. Vaak veroordelen ze het als „duur gezwets" of zeggen ze: „Ze gunnen ons het gebakje niet". Met die voorlichting moet je vooral op kleinere groepen gaan werken. Niet massaal aanpakken. Gewone vereni gingen moeten er aandacht aan besteden. Het is te gek, dat je in kantines van sportverenigingen snoep, bier en frisdrank ziet liggen. En kinderen mogen vanaf hun zesde jaar al op een sportvereniging". Vier van de duizend geboren kinderen hebben een afwijking in het choles terolgehalte van hun lichaam. Dat is statistisch vastgesteld. Toch wordt zo'n afwijking niet bij de geboorte vastgesteld. Mevrouw Ten Berge: „Zo zijn er meer dingen, hoor. Bloeddruk meten kun je als arts doen vanaf het derde jaar van het kind. En wat zie e? Nog lang niet bij alle huisartsen oort de controle van de bloeddruk tot de routine. Dan vraag je je soms wel af, waar je mee bezig bent WAAR MOETEN ZE NOU WEER HEEN? Elk jaar opnieuw een vraag: Waar moeten we met vakantie heen? Een vraag voor ouders, die op vakantie willen zonder hun kinderen of die dit jaar zelf een keertje overslaan, maar wèl een vakantie mogelijkheid voor hun kinderen zoeken. Een vraag ook voor jonge mensen, die dit jaat een aktieve vakantie in eigen land willen doorbrengen. De Stichting voor Zon en Vrijheid kan op deze vragen een antwoord geven. Al jarenlang verzorgt het vakantie service-bureau van de Stichting voor Zon en Vrijheid zgn. KINDER DORPEN voor kinderen van 9 tot 13 jaar in Vierhouten. Voor de 13 - 16 jarigen zijn er AVONTURENKAMPEN in de Bies bos en JEUGDCAMPING in Vierhou ten. Ook zijn er vele mogelijkheden op het gebied van de WATERSPORT; zeil- school in het Molenhuis te Woudsend, zeilkampen in Sandfirden en zwerf tochten met kano's en met zeilboten door Friesland en Overijsel. Bovendien is er een aparte zeilweek voor gezinnen. Voor creche- en programmamogelijkheden voor bene den 9-jarigen wordt gezorgd. De Stichting voor Zon en Vrijheid is niet uit op winst; de prijzen kunnen daardoor laag worden gehouden. Is uw belangstelling gewekt? Een folder met uitgebreide gegevens over deze vakantie-aktiviteiten kan schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij: STICHTING VOOR ZON EN VRIJ HEID; Vakantie-Service, Plein '40 - '45 nr. 5 Postbus 8112, 1005 AC Amsterdam. Tel.: 020 - 138588 (dag en nacht bereikbaar). Fietscrossen is een tot nu toe in Nederland maar weinig beoefende soort. Daar zal verandering in komen nu onlangs de Stichting Fietscross Nederland werd opgericht, die zich ten doel stelt de fietscross in Nederland te propageren en al het mogelijke zal doen om hiervan een georganiseerde wedstrijdsport, uiter aard niet op de openbare weg, te maken, zoals dat bijvoorbeeld in Amerika en Australië reeds het geval is. Het secretariaat van de nieuwe stichting is gevestigd ïn Waalre De Mommers 41; tel. 4904 - 6134). Om de veiligheid van de fietser in het verkeer te vergroten, wordt tegen woordig geen middel onbeproefd gelaten en er wordt wat dit betreft heel wat afgeëxperimenteerd. Een nieuwtje uit Amerika is een rond draaiende rode reflector die boven het achterwiel van de fiets wordt gemonteerd. De reflector wordt door de beweging van de pedalen in werking gezet. Een blindeninstituut in Denemarl heeft drie tandems aangekocht blinden in de gelegenheid te stel samen met andere te fietsen. Ooi dit instituut zich met het verhm van tandems gaan bezighouden i het fietsen met blinden te stimuli Ook in Nederland zijn de laatste] tandemfietsclubs voor blinden staan. In Denemarken werden dit aan drie blinden diploma's uitgerd voor succesvolle deelname aan( wedstrijd over 30 kilometer. ;::i§ Steeds meer mensen wonen op plavuizen of natuursteen. Twintig jaar geleden dacht nog bijna niemand aan een vloer van plavuizen of natuursteen. Tegenwoordig is dat wel even anders: zo'n 15 procent van alle vloerbedekking die momenteel wordt gekocht bestaat uit plavuizen. In 1975 werd er dan ook 7,3 miljoen m2 van gelegd. In 1977 zelfs nog meer: 8,2 miljoen m2, ofwel 2050 kilometer kamerbreed. Die stijgende belangstelling valt goed te begrijpen, want met plavuizen hebben we een prachtig natuur- fjrodukt op de vloer, dat ongelooflijk ang meegaat. Er wordt zelfs wel eens gezegd: 'een stenen vloer ligt voor het leven', maar is dat echt zo? Problemen met plavuizen De glazuurlaag is weliswaar glashard, onaantastbaar is hij niet. Waar veel wordt gelopen ontstaan op den duur doffe plekken, waardoor de kleur van de vloer flets wordt. Trouwens ook ongeglazuurde plavuizen en natuur steen hebben een nadeel: zonder glazuurlaag worden die vloeren vrij gauw vuil, zodat u vaker zult moeten dweilen. Die problemen zijn nu makkelijk en doeltreffend op te lossen met een nieuw produkt, speciaal vpor het onderhoud van plavuizen en natuur steen: Peli Plavuis, een vloeibare was die onder meer polyethyleen en acrylaat bevat. Veilige, extra bescherming Polyethyleen dringt in alle poriën de tegels, en zorgt ervoor dat originele kleur en glans terugko Acrylaat beschermt tegen dof en worden, en tegen alle an invloeden van buiten. Neemt u was dan droogt de vloer glanzend (geglazuurde tegels), gebruikt uwe dan blijft de vloer mat (ongeglazu» tegels). In Peli Plavuis zit boven een vloeimiddel om de was dui. mooi gelijkmatig te kunnen aanbr gen. In feite geeft dit nieuwe produkt resultaat van zorgvuldig laboratoril onderzoek waarbij dè meest rece technologische vindingen werden gepast - een extra beschermlaag uw stenen vloer in topconditie hoii zodat u er jaren langer plezier kunt hebben. Cafe - Restaurant STRAND-BOULEVARD 7 - 1931 CJ EGMOND AAN ZEE Tel. 02206-1352. °**vriM |i tv**** TAP: BRAND BIER UIT WYLRE (L.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 18