I J 3 3 2 w M1 V A a L 9 Gemeente Heiloo Gemeente Heiloo a TALLY H© Zie voor Damesmode elders in dit blad. Van Os Dames-mode 20-50% korting Steeds 10% korting LU 37* LU éOL Kennismaking Burgemeester Gemeentereiniging Heiloo OPHALEN VAN HUISVUIL Autotocht bejaarden opnieuw groot succes §1 kru ül NI EILOP Geslaagde rommelmarkt bij de Rank ■HÉipjillll 14, jaargang NO. 20 HET NATIONAAL ISOLATIEPROGRAMMA T.M. EN ANTI- STRESSREAKTIE WARENHUIS v.SCHAIK BEGINT AAN OPHEFFINGS UITVERKOOP GROTE BELANGSTELLING VOOR KURSUS 0UDERWIJS-0NDERWIJS Vanaf woensdag 23 mei ook in HEILOO! Vrijdagavond koopavond. MAANDELIJKSE OUDPAPIER AKTIE ST. RADB0UDSCH00L DORPSFEEST HEILOO 1979 9 en 10 JUNI LOOP VOOR UNICEF: HELPEEN HANDJE MET JE VOETEN KLEUTERSCHOOL PINKELTJE D'66 NAM AFSCHEID VAN BRAM HOOGLAND EUROPESE VERKIEZINGEN LIDWINASCH00L HOUDT BINGO-AVOND «Slt ritsig VASBINDER ZORGT VOOR ZONNEDAK ANTI-BESTEK'81 WINKELHOF 't LOO j HEILOO sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo H0NDEP0EP.BA! TWEEDE KAMERLID ERICA VERKERK-TERPSTRA IN HEILOO Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen: Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Liefst drie muziekkorpsen, Caecilia, Eensgezindheid en Heilooer Trompet terkorps met charmante majorettes haalden woensdag j.l. de bonte autobuskaravaan in, waarmee 400 Heiloose burgers-op-leeftijd, de tradi tionele jaarlijkse dagtocht door een mooi stukje Nederland hadden ge bakt. De tocht, mogelijk gemaakt door het comité „autotocht bejaarden Heiloo", dankzij bijdragen van de Heiloose bevolking, had het goedgemutste gezelschap oudere toeristen in een zeer geslaagde verrassingsrit via de aanlegplaatsen Zandvoort en Rijswijk net vermaarde vogelpark Avi fauna gevoerd. In het restaurant van dit park werd het diner gebruikt, altijd één van de hoogtepunten van de reis, zowel wegens de kwaliteit als wegens de ezelligheid ervan. ivifaune beschikt ook over een peeltuin, maar daar maakten de eelnemers tenslotte toch maar geen gebruik van, al keken sommigen niet ïonder enig heimwee naar draaimolen en schommel. De tocht was ook ditmaal zeer ifwisselend en weer perfekt georgani seerd. Wel zeer grote deskundigen als mevrouw Bammens en mevrouw Hendriks bevestigden dit. Niemand kan het beter beoordelen dan mevrouw Bammens, erelid van het comité, die alle tochten tot nu toe, 52 tal, heeft meegemaakt. Mevrouw Hendriks ging al voor de 30e keer mee. Zij doet heel veel voor de organisatie. Eén van haar sterke staaltjes van dit jaar was, dat zij het de avond tevoren had klaargespeeld met nog enkele andere dames liefst 1500 broodjes te smeren, bestemd voor het lunchpakket van haar meer dan 400 grijze busklanten. Voor haar vele verdiensten voor de jaarlijkse tocht werd mevrouw Hen driks in een toespraak tijdens het diner in het zonnetje gezet door de heer C.A. Roemer, algeheel leider van de tocht. Deze dankte alle medewer kers aan de reis, ook de leden van Rode Kruis en EHBO, die een oogje in het zeil hielden, maar gelukkig niet veel te doen hadden. Speciaal dankte de heer Roemer de Heiloose bevolking voor haar gulle bijdragen. Onder de genodigden die de reis meemaakten, zoals Ds. Ouwendijk, die de vele inspanningen van de heer Roemer loofde, pater Smit, de voorzitters van de bejaardenbonden en hun echtgenotes, bevond zich ook loco-burgemeester Bolten. „Het ge meentebestuur heeft veel waardering voor uw werk", zo zei de heer Bolten tijdens het diner tot het comité. „Al vroeg in het jaar begint U met de voorbereidingen voor deze reis, waar wij van hebben genoten." Stellig was dat het gevoel van alle welgeluimde reizigers, die ook het weer op hun hand hadden. Het kopje koffie in Zandvoort bij Bouwes (18e etage), het lunchpakket in restaurant „Drievliet", en de gezellige maaltijd bij Avifauna liet men zich uitstekend smaken. Niet het minst genoten de toeristen van het mooie landschap waar de rit doorheen leidde. Ook het sluitstuk, de ontvangst in Heiloo met muziek, show en veel belangstelling, zal menigeen nog lang heugen. Binnen 24 uur nadat Staatssecretaris x het officiële startsein heeft gegeven voor de daadwerkelijke aanpak van het Nationaal Isolatie Programma zijn in het voorzienings- gebied van het Gasbedrijf Beverwijk en Omstreken de kontaktadressen bekend gemaakt waar men voor informatie terecht kan. Voor de 6 deelnemende gemeenten (Akersloot, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Limmen en Uitgeest) zijn deze kontaktadressen volgens de geplaatste advertenties als regel op het raadhuis of bij de dienst Openbare Werken. In elke gemeente staat vanaf heden Plaatselijk Adviesteam voor Isolatie (P.A.V.I.) ter beschikking waarin tenminste drie deskundigen zitting hebben. Ten eerste wordt financiële deskun digheid ingebracht, ten tweede bouw kundige deskundigheid en ten derde kennis op het gebied van energie besparing. Er wordt gestart met het algemeen advies: vraag offertes voor isolatie bij een erkend isoleerbedrijf en laat de offertes beoordelen door bet plaatselijk adviesorgaan. Dit kosteloos advies vraagt ongeveer 'wee weken en kan wellicht veel narigheid voorkomen en energie besparen. Sssi&ëS i I* exclusieve meubelen itiWniilLiï oude perzen wand decoratie o.a. gobelins Westerweg 11 - Alkmaar - Tel. 113816 D-9g. Kanaal weg 19- Heiloo - Tel. 332228 Uit meer dan 300 wetenschappelijke onderzoeken is vast komen te staan, dat tijdens de beoefening van de Transcedente Meditatietechniek een zgn. antistressreaktie wordt teweeg gebracht door op systematische en natuurlijke wijze het denken te verfijnen. Wanneer de aktiviteit van het denken vermindert, zal ook de aktiviteit van het lichaam afnemen. Dit is wat er gebeurt tijdens de beoefening van de T.M. techniek. In deze toestand lost het lichaam diepe spanningen op. Hierdoor verbetert o.a. het concentratievermogen en wordt het denken helderder. Ook blijkt dat slapeloosheid, hoge bloed druk, nervositeit enz. verdwijnen. Over dit alles zal op vrijdag 18 mei in het Open Huis te Heiloo gesproken worden door Jan Lutein, leraar Transcedente Meditatie. Toegang is vrij. Aanvang is 20.00 uur. Voor informatie tel. 02208—4675. Morgenochtend is het zover, dan begint de laatste fase van een plaats waar vanaf 1925 een warenhuis is geweest. De eerste periode door de heer Jansen, toen overgenomen door zijn zoon (Bob Jansen) en in 1969 kwam dit warenhuis in handen van de heer v. Schaik. Ook deze gaat nu dit nostalgische E lekje verlaten om zich te vestigen in et tweede gedeelte van de winkelhof 't Loo, om daar de scepter te gaan zwaaien in een zaak van de Hema. Maar ook hiermee zullen vele Heilooënaars blij zijn. Maar eerst moet de winkel aan de Kennemerstraatweg leeg en daar wordt morgen mee begonnen. Op alle artikelen is tien procent korting en er zijn vele leuke aanbiedingen. In de maand augustus gaat de nieuwe Hema van start. In de „Uitkijkpost" van 2 mei j.l. werd de kursus Ouderwijs Onderwijs Heiloo aangekondigd, die in septem ber a.s. van start gaat. Deze kursus is bedoeld voor volwassenen, die tot nu toe weinig kansen gehad hebben om iets te leren. Eén keer in de week op maandagavond komen zij bij elkaar in het Open Huis, in een groep van maximaal 15 personen, om zich bezig te houden met de Nederlandse Taal en algemeen vormende onderwerpen. Wie had kunnen verwachten dat er in zo'n korte tijd zoveel aanmeldingen zouden binnenstromen! Wilt u meer weten over dit tweede kans onderwijs belt U dan even met Reina Mulder, Nivon: 333127, haar adres: Het Veldt 12. Zij zal U graag alle gewenste inlichtingen geven. jBovendien organi seren wij op maandagavond 3 september a.s. in het Open Huis een informatie-avond, waarop iedereen van harte welkom is. Noteert U de datum alvast even! Raadhuisweg 13 - Heiloo Stationsstraat 21 - Bergen Zaterdag 19 mei a.s. kunt u weer oudpapier brengen aan de school. Tussen 9.00 - 11.00 uur is de vrachtauto daarvoor weer aanwezig. Daar we een grote hoeveelheid oudpapier verwachten, zullen we zorgdragen voor extra ruimte voor verwerking hiervan. Kunt U het niet zelf brengen, dan tot vrijdagavond even bellen. Tel. 332785. Tot zaterdag! De oudercommissie. Even enkele kleine berichten over het Dorpsfeest Heiloo. Noordhollandse Solex en Bakfiets race; het is nog steeds mogelijk om u hiervoor op te geven. Bel vanavond nog telnr. 336376. Ook voor het WATERFESTIJN kunt u zich nog opgeven. (Pieremegoggel- race, touwtrekken, schotlopen en hin dernisrace. race.) Hiervoor het volgende nummer draaien: 331654. Wat vorige week niet in het artikel stond, maar wel wordt gehouden is de Fietspuzzeltocht. (Op zondag 10 juni, 's morgens om 11 uur). Nadere gegevens volgen nog. Voor de Kreamarkt hebben we nog verschillende artikelen nodig. Dit zijn oude serviezen (kopjes, schotels, borden enz.) en rollen behangsel papier. Heeft u thuis wat liggen en wilt u het kwijt, breng de spulletjes dan een dezer dagen naar adres Westerweg 70. (liefst na zessen). Alvast bedankt. Zoals U al reerder hebt kunnen lezen, organiseert het Unicef-comité Alk maar, evenals vele andere Unicef- comité's in het land, op 19 mei a.s. een wandeltocht. Voor degenen die eerdere informatie gemist hebben: Unicef-Alkmaar wil door middel van deze wandeltocht geld inzamelen voor de kindergezond heidszorg in de sloppenwijken van Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Dit is één van de projekten waarmee Unicef de positie van kinderen in nood probeert te verbeteren. U kunt helpen door mee te doen met deLoop voor Unicef". De bedoeling is dat U vóór de wandeltocht mensen zoekt die uw sponsor willen zijn. Zij betalen U per kilometer. Belooft iemand b.v. f 0,25 per km te betalen, dan ontvangt U na afloop van een tocht van 5 km f 1,25. Loopt U lö km dan ontvangt U f 2,50. Zo helpt U door te wandelen en kunt U ook nog uw vrienden of buren inschakelen voor de financiële steun. Om mee te kunnen doen heeft U een deelnemers kaart nodig. Zo'n kaart kunt U krijgen bij de onderstaande adressen. Bij het uitzetten van de route kreeg Unicef Alkmaar goede hulp nl. van Scouting Nederland, beter bekend als de padvinderij. De wandelroute loopt door het Heilooër Bos, ze is duidelijk aangegeven en van controleposten voorzien. Bij die posten zal uw deelnemerskaart met een officieel Unicef of padvinderijstempel gemerkt worden. U kunt starten bij het Troephuis Don Bosco (bij de gevangenis), Pr. Bernhardlaan Alk maar én bij het Troephuis De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg, Heiloo. Na aankomst daar meldt U zich bij de organisatoren en kiest U uit routes van 5, 10 of 15 km. U eindigt weer waar U begonnen bent. De starttijd is tussen 10.00 en 14.00 uur, U kunt in ieder geval tot 16.00 uur lopen voor Unicef. Locoburge meester J. Bolten zal het goede voorbeeld geven en als eerste van start gaan. Na de wandeltocht gaat U bij uw sponsors het geld ophalen. Op 23 mei a.s. houdt Unicef grote afrekendag. U kunt dan tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij de Ideeruimte van de Vest, Canadaplein, Alkmaar, en bij het Troephuis De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg, Heiloo. U kunt echter ook afrekenen bij het adres waar U uw deelnemerskaart gehaald hebt. Die adressen volgen hier voor Alkmaar fam. Binnendijk, Regulierslaan 19; fam. v. Daalen, M. Pontstraat 40; fam. Hey, Saturnusstraat 103; fam. Blom, Westerweg 380; fam. Hageman, Tuinstraat 60; fam. Hopstake, A. Paulownastraat 41; fam. Thijsen, Bregwaerd 59. Voor Heiloo: fam. v.d. Stok, Het Zevenhuizen 1; fam. Smakman, Hofdijkweg 32; fam. Naesens, De Vang 2; fam. Mannak, Sandecamplaan 26. P.s. mocht U om de één of andere reden niet in staat zijn om sponsors te zoeken, dan bestaat er de mogelijk heid voor volwassenen en kinderen onder de 9 jaar bij de start resp. f 2,50 en f 1,- startgeld te betalen. Afgelopen woensdag gingen de jongste kleuters van kleuterschool Pinkeltje sa men met moeders en juffen naar het instructiebad „Loos". In een mum van tijd hadden de kinderen hun zwemgoed aan en spatterden en speelden met het water. Vier begeleiders verhoogden het spel in het water, gaven de angstigë kinderen een helpende hand en hielden de kleuters goed in de gaten. jDe kinderen genoten en het uur was dan ook zo om. Aanstaande woensdag 16 mei breekt het water festijn voor de oudste kleuters aan. De afdeling Heiloo-Limmen van D'66 heeft tijdens een openbare ledenverga dering op 9 mei j.l. afscheid genomen van Bram Hoogland als raadslid. De afdeling dankte Bram Hoogland voor de aktieve en menselijke wijze waarop hij het raadslidmaatschap gedurende 9 jaar voor D'66 heeft uitgeoefend. Bram Hoogland heeft tijdens deze jaren het gezicht van D'66 bepaald. Namens de afdeling Heiloo van de P.v.d.A. sprak Jan Michielsen zijn dank uit voor de goede en collegiale samenwerking in de raad. Tijdens de vergadering legde Bram Hoogland verantwoording af over het door de fraktie van de P.v.d.A./D'66 Combinatie gevoerde beleid tot 1 mei 1979. In zijn afscheidwoord ging Bram Hoogland ook nog even in op de totsfandskoming van de dagMAVO voor volwassenen in Heiloo.Hij zei er trots op te zijn dat dit soort onderwijs mede dankzij het door D'66 genomen initiatief nog dit jaar (september '79) in Heiloo gerealiseerd zal worden. Er hebben zich reeds ca. 135 leerlingen bij de gemeente Heiloo aangemeld. Bezorgd maakten de aanwezigen zich over de bevoegdheden van de door de gemeente aangestelde begeleidings commissie. Deze bevoegdheden zouden o. a. moeten bestaan uit: a. inspraak bij de benoeming van leerkrachten in Heiloo; b. bespreking van alle problemen die zich op school voordoen; c. medezeggenschap over de uitgaven uit de post van de f 30.- schoolgeld per leerling. Dit geld wordt besteed voor niet subsidiabele middelen en zal ten goede moeten komen aan de school in Heiloo; d. ook is men van mening dat er minimaal 2 leerlingen in deze begeleidingscommissie zitting moeten hebben. Deze leerlingen moeten ook de bevoegdheid hebben om de commissie bijeen te kunnen roepen. In verband met hei, aftreden van Ali Schuurman als secretaresse, zal het secretariaat overgaan naar Bep Swart, Kerkakkers 65 te Heiloo. Als 5e bestuurslid is gekozen: Thea Draaisma, Pauwweydt 10 te Heiloo. Ali Schuurman zal zoals bekend, Bram Hoogland in de raad opvolgen. In juni zijn er weer verkiezingen. Nu eens niet één van de gebruikelijke verkiezingen voor 2e kamer, provin ciale staten of gemeenteraad, maar voor een geheel nieuw doel. We gaan dan n.l. voor het eerst stemmen voor een Europees parlement. Over zo'n Europees parlement wordt nogal verschillend gedacht. De één vindt het geweldig maar de ander vindt het maar niks. En daar zijn een heleboel redenen voor aan te voeren, (d. w. z. voor beide standpunten). Via radio en televisie word je door de politieke partijen daarover ingelicht. Maar ja, dan hoor je op dat moment maar één partij. Het zou wel eens leuk zijn als je alle meningen eens direkt achter elkaar zou kunnen horen en het zou nog mooier zijn als je dan ook nog vragen zou kunnen stellen. Welnu, de gezamenlijke politieke partijen in Heiloo hebben ervoor gezorgd dat dit mogelijk wordt. Op 30 mei a.s. (woensdagavond 8 uur) wordt in het „Open Huis" namelijk een verkiezingsavond georganiseerd, waar op de volgende sprekers in een korte toespraak hun zienswijze op de komende verkiezingen zullen geven. Deze sprekers zijn: C.D.A. - de heer Penders; C.P.N. - Frans Aarts; D'66 - Maarten Engwierda; P.v.d.A. - Piet Dankert; P.P.R. - Egbert Boeker; P.S.P. - Fred van der Spek; V.V.D. - de heer Jacobsen. U merkt wel dat er zeer deskundige sprekers komen. Diverse sprekers zijn kandidaat voor een zetel in het Europese parlement, terwijl andere sprekers dagelijks bezig zijn met de nationale politiek in bv. de 2e kamer. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan vorengenoemde heren. Noteer dus vast de 30ste mei in uw agenda; het wordt een interessante avond. Op donderdagavond 17 mei organi seert de oudervereniging van de Lidwinaschool een bingoavond, in de aula van de school aan de Pastoor van Muyenweg. Men hoopt op een grote opkomst en op een gezellige avond. En natuurlijk op wat extra centjes om (binnenko rt een thermisch stencil apparaat te kunnen kopen. Daarmee kunnen snel stencils worden gemaakt, die dan weer afgedrukt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor de school krant, maar ook voor werkbladen e.d. De aanvang is om half negen. Tussen de bingoronden is er muziek, waarop we nog een gezellig dansje kunnen maken. Ook aan lekkere hapjes en aan een drankje zal het niet ontbreken. U ziet: de voorbereidingen zijn klaar, alles hangt verder af van uw komst! i 1L J.l. zaterdag hield de jeugdkerk van de Hervormde kerk Heiloo haar jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt werd gehouden op het terrein van de Rank aan de Heerenweg en de opbrengst wordt besteed aan het adopteren van een kind voor minsténs vier jaar via het Foster Parents Plan. Het hele festijn werd goed bezocht en was uitstekend georganiseerd. Naast het kopen van allerhande spullen kon men panne koeken eten of een glaasje drinken op het zonnige terras. Daarnaast was er voor de jongeren weer de roosjes boom, terwijl de ouderen menis schot losten in de schiettent. Het belangrijkste van alles, de opbrengst, viel bepaald niet tegen. Niet minder dan f 3600.- werd er opgehaald, zodat het zowel voor de bezoekers als voor de organisatoren een geslaagde dag werd. Bij autospuitinrichting Vasbinder en zoon kunt u uw auto van een fraai zonnedak laten voorzien. Het zonne dak is als zo veel dingen uit Amerika afkomstig, waar het eerst twee jaar is uitgetest. Nu is het dan ook in Nederland te krijgen en in Alkmaar in de Strooijonkerstraat is de firma Vas binder het eerste bedrijf dat in staat is een zonnedak in uw autodak te plaatsen. Het zonnedak is in vrijwel ieder dak te monteren en is volkomen waterdicht. De montage variëert van twee tot vier uur. Het materiaal bestaat uit getint hard glas en is zowel in brons als in chroom te verkrijgen. Het dak kan met *een eenvoudige handbeweging opengezet worden en is ook geheel uitneem baar. Aan zo'n glazen dak zijn verschillende voordelen verbonden, zoals: warmte werend, bij openzetten veel minder lawaai als bij opendraaien van het portierraam, en zelfs bij regen kan het raam geopend worden, bovendien krijgt u op alle onderdelen 12 maanden garantie. Voor meer informatie: Vasbinder en zoon, tel: 113625. Onder de naam „Bestek '81" heeft de huidige regering het voorstel gedaan om de komende jaren op een aantal posten van overheidsbeleid tot forse bezuinigingen te komen, in totaal voor ongeveer 10 miljartivgulden. Een deel van deze bezuinigingen wil de regering vinden in de sfeer van de sociale uitkeringen, die - in navolging g van de ambtenarensalarissen - elk jaar met 1 procent gekort zouden moeten worden. De overige bezuinigingen komen volgens het regeringsvoorstel ten laste van: - het onderwiis: b.v. sluiting van kleine sch scholen de gezondheids zorg: o.a. het beruchte ziekenhuis „tientje" en het stimuleren van vrijwilligerswerk - het welzijnswerk: m.n. de uitkerin gen aan gemeenten voor club- en buurthuiswerk, en het subsidiëren van sociaal-culturele aktiviteiten, etc. Het comité Anti-Bestek '81 vindt dit geen goede zaak, en heeft daarom aan alle belanghebbenden (politieke par tijen, verenigingen, enz.) een brief met vragen gestuurd, om zich zodoende een mening te verschaffen hoe de belanghebbenden in heiloo tegenover Bestek '81 staan. Voor meer informatie kunt U terecht bij W. Gomes, tel. 334588. dm/mm BLOEDAFNAME AVONDEN VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Op maandag 21 en dinsdag 22 mei a.s. organiseert het Ned. Rode Kruis afdeling Heiloo wederom bloed afname avonden in de Vondelschool, Breedelaan 6 te Heiloo van 18.30 tot 21.00 uur. Allen tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar en in het afgelopen jaar geen bevalling, operatie of ernstige ziekte hebben ondergaan zijn van harte welkom. Uw bloed gaat naar het lab. der bloedtransfusiedienst van het Ned. Rode Kruis te Amsterdam, waar o.a. plasma van gemaakt wordt. Uw bloed kan een leven redden. Dus draalt niet, doch meldt u aan. Een steeds in kracht toenemende stank uit de aanjager van mijn auto stroomde het interieur in en ik dacht eerst dat de boeren weer eens flink gemest hadden. Haast misselijk zette in de wagen in de berg. Maar niet van de boeren maar van mijn schoenen kwam de beproeving. Ik had weer eens bij het verlaten van mijn fijne forensenwoning in gedeeltelijk onder het gras verborgen hondevuil getrapt. Mijn gas-, mijn rempedaal. alles besmeurd met een substantie die in de supermarkt niet verkrijgbaar is. Ik luchtte mijn gemoed, kort maar hevig als een voorjaarsonweer. Mijn passa gier zei: ,,200 procent verhoging van hondebelasting, dat moesten ze Maar ik was al bezig met closetpapier één der meest gebruikte materialen uit mijn gereedschapstas. En 's avonds thuisgekomen bekeek ik de hond van mijn buurman met een minder welwillend oog en joeg hem weg met een term, die ik eens in een minder beschaafd milieu had opgestoken. Mijn katten meden me vooreerst en in hun gele ogen blonk het verwijt: viezerd. Allemaal heel begrijpelijk en ook heel onbillijk van mijn kant. Want. Fik, Nora of Doggie konden het ook niet helpen dat hun opvoeding onvoltooid was. Trouwens ook niet verstandig van de hondebaas, die toch moet begrijpen dat de oorzaak van de steeds stijgende hondebelasting en het afsluiten van ons onvolprezen strand heel dicht bij huis ligt, nl. bij hemzelf. En het is toch zo betrekkelijk gemakkelijk. Een jonge hond leért het spelender wijs om zijn behoefte in de goot te doen. Zelfs een oudere hond kan het nog leren. Al kost het dan iets meer geduld en het geven van een kleine beloning. Hondevuil is heel erg, vooral als kinderen het aangesmeerd krijgen en zo direkt geen wasgelegenheid voor- haiiflpn ie Wat. hondebezitter U wilt beweren dat uw hond het niet kan leren? Kom nou, maar wacht eens, volgt dan eens een „hondencursus" (gedrag- en gehoorzaamheidsoefenin gen) van de Kynologenclub. Bel dan 072—115498 (de heer J. Beljon) of 02510—36856 (de heer H. Stelling werf van 20.00 tot 22.30 uur). Misschien is er een wachtlijst, want de honden wereld heeft daaraan dringend behoefte. Onthoud dus Hondepoep, 't zij klein of groot, Hoort toch daadlijk in de goot. Dierenbescherming Op maandag 21 mei a.s. om 20.15 uur wordt door de Vrouwen in de V.V.D. een openbare bijeenkomst gehouden in Het Open Huis. Mevrouw Verkerk- Terpstra, lid van de Tweede Kamer voor de V.V.D. zal een inleiding houden over ACTUELE POLITIEK Zoals gebruikelijk zal er gelegen' lid zijn tot discussie en vragen stellen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. jNa afloop van deze openbare bijeenkomst zal nog een korte besloten ledenvergadering wor den gehouden van de V.V.D. afdeling Heiloo. In verband met de benoeming van de heer drs. G. J. Glijnis te Zijpe tot burgemeester van Heiloo, stelt het gemeentebestuur een ieder in de gelegenheid kennis te maken met de heer en mevrouw Glijnis in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdagavond, 17 mei 1979 van 20.00 tot 21.00 uur. Burgemeester en wethouders van Heiloo, J. Bolten, wnd. burgemeester. E. de Boer, gemeentesecretaris. Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat in verband met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, de huisvuildienst de volgende wijziging ondergaat. 1. Het ophalen van huisvuil van donderdag, (Hemelvaartsdag) 24 mei 1979, is verschoven naar vrijdag 25 mei 1979. 2. Het ophalen van huisvuil van maandag, (2e Pinksterdag) 4 juni 1979, is verschoven naar woensdag, 6 juni 1979. Burgemeester en wethohders van Heiloo, J. Bolten, wnd. burgemeester. E. de Boer, secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1