□rchtpLDn 0 Hm ■BIB» Gemeente Heiloo IMI> l Van Os Dames-mode a o Wij zijn a.s. vrijdag ie gehele dag gesloten. GESLOTEN Theo Robert Gemeentereiniging Heiloo OPHALEN VAN HUISVUIL l|l Ijl Ijl Ijl Ijl Ijl Ijl Ijl Ijl Ijl l| PINKSTER-VOORDEEL PIERRE- CARDIN sets nu speciaal- GEPRIJSD Heiloo heeft nieuwe burgemeester NIEUWSBL EILOO ili opening op 23 mei van onze nieuwe vestiging raadhuisweg 13 in Heiloo. diverse openingsaanbiedingen Nieuw wereldrecord pannekoeken bakken Nostalgisch Stationscentram doet naam alle eer aan Éw HEIL00SE BURGEMEESTER GLIJNIS GEÏNSTALLEERD. IN HEILOO TE WEINIG WOONRUIMTE VOOR JONGEREN Pinkstertijd Geraniumtijd Volop verkrijgbaar. C)((udeidas CW) to em Mishap OUD PAPIERAKTIE MARIASCH00L FEEST VAN 0. L. VROUW TER NOOD. Wegens vertrek naar het buitenland is ons bedrijf m.i. v. 19 juni 1979 Wij bedanken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen. HARRY SCHILDKAMP COIFFURES 0p nader te bepalen datum, vestigt zijn dameskapsalon op ditzelfde adres. WINKELHOF 't LOO HEILOO JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo 23 MEI 1979 44e JAARGANG NO. 21 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies w Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 Volgens burgemeester Roozemond Wn Alkmaar krijgt Heiloo in de persoon van drs. G. J. Glijnis een „vriendelijke terrier" aan het hoofd der gemeente. Van andere bevoegde zijde werd Heiloo's nieuwe burger vader „een vakman" genoemd. Zelf schreef de heer Glijnis zich een zekere vriendelijke vasthoudendheid" toe, «ijl hij zich een voorstander toonde van volledige openheid betref fende bestuurstaken, alsmede van contacten met de pers. Drs. Slijnis beweerde tevens het biljarten te beheersen, maar dat zal nog moeten blijken in de voorgenomen biljartwedstrijd tussen de vroede Raderen van Alkmaar en Heiloo. te alles kwam naar voren in de fepraken bij de installatie van Glijnis tot burgemeester van Heiloo, wel „de parel van Kennemerland" of „het rozendorp" genoemd. Met die installatie kwam een einde aan een burgemeesterloos tijdperk", dat 153 jlagen heeft geduurd. In die periode had wethouder J. Bollen als waarnemend burgemeester op. Ambtsketen Tijdens de inhuldiging van de nieuwe burgemeester, vorige week in de met bloemen getooide raadszaal van het emeentehuis, hing wethouder Bolten Je nieuwe burgemeester de ambts teen om, die hij zo lang had n. ij wensen u gezondheid, kracht en en toe. Moge het mooie Heiloo u ugen wat u ervan verwacht" zo zei heer Bolten in zijn installatietoe spraak tot de nieuwe ambtsdrager, die vergezeld was van zijn vrouw en zijn joon Gerard (17). Wethouder Bolten memoreerde dat Heiloo voor de derde keer in tien jaar ph nieuwe burgemeester kon be doelen. Hij bracht dank aan de heer {•Breuker, die zich als tijdelijk derde Wethouder zeer snel had weten in te werken op het gebied van financiën en onderwijs, en die nu weer naar de raad terugkeerde. Namens de leden van de gemeenteraad pde heer J. Pieters (C.D.A.), dat de pdsleden zeer veel prijs stelden op goede samenwerking met hun foorzitter. „Hoewel verschillen van mzicht zich uiteraard ook in uw M'pde zullen voordoen, behoeft dit geen aanleiding te zijn u niet onze volledige steun toe te zeggen" aldus beheer Pieters, die de heer Glijnis een vruchtbare periode in Heiloo toe wenste. Namens de „buren" van Alkmaar wenst burgemeester C. M. L. foozemond de gemeente Heiloo geluk met de benoeming van zijn collega. „U brengt een stuk bekwaam heid in besturen mee, waar Heiloo van kan profiteren" aldus spreker Rooze mond. Alkmaars eerste burger sprak de hoop uit dat zijn Heiloose ambtgenoot redelijk kon biljarten, zodat hij in een toekomstige wedstrijd tussen Alkmaarse en Heiloose bestuur ders enigszins partij zou kunnen bieden. Burgemeester Glijnis ging daar later in zijn antwoord gretig op in. ,,U zult aan de weet komen wie u hebt uitgedaagd" zei hij vol zelfvertrou wen. ,,In een van mijn vorige gemeenten biljartten wij na vergade ringen voor het Groene Kruis soms tot diep in de nacht". Namens drs. Glijnis vroegere gemeen te, Zijpe, dat verscheidene plaatsen rondom Schagen omvat, sprak loco burgemeester Breed. krijgt een deskundige bestuurder, een echte vakman" zo richtte deze zich tot de' gemeenteraad en de Heilooër bevol king. Overste J. Zijp bood als vertegenwoor diger van de rijkspolitie gelukwensen aan. Rede burgemeester. „De beste bestuursvorm is die, welke zich in alle opzichten in openheid presenteert" zo formuleerde burge meester Glijnis zijn standpunt inzake gemeentebestuur. Hij hoopte zich tot een echte voorzitter van de Heiloose raad te ontwikkelen, waarbij hij politieke herkenbaarheid niet uit de weg zou gaan, maar toch steeds de nadruk op zijn samenbindende taak zou leggen. De heer Glijnis, geen kerklid, maar ook niet „kerkschuw", hoopte zoveel mogelijk aan de profielschets die voor zijn benoeming was ontworpen, te voldoen. Hij wist dat men van hem zei dat hij vriendelijk, duidelijk en vasthoudend was, met belangstelling voor natuur en milieu. Als minder positieve eigenschappen stonden daar vermoedelijk rechtlijnigheid en een neiging tot formal itiet tegenover, zoals de spreker zelf erkende. Hoe het zij, de nieuwe burgemeester van Heiloo gaat zijn werkzaamheden met een bijzonder positieve instelling tegemoet, en kan bovendien biljarten. Dat kwam duidelijk naar voren op deze in een sfeer van ongedwongen heid plaatsvindende installatie-bijeen komst, die o.a* werd bijgewoond door oud-burgemeester Hoekstra, burge meester M. Molhoek van Limmen, de pastores van Heiloo, ds. H. Wiersma, vertegenwoordigers van gemeenteper- soneel en brandweer, en de adjudant der Rijkspolitie H. van Heusden. Heiloo en Huisvesting. Beide woorden beginnen met dezelfde letters, maar daarmee houdt de vergelijking op. Of toch niet? Heiloo is een mooi dorp en er staan in dat mooie dorp ook mooie huizen. Op zich is dat zeker geen ramp, maar het wordt voor een groot aantal - en vooral jonge - mensen vervelend als er (bijna) uitsluitend mooie en daarom dure huizen staan. En a's er dan af en toe eens wat goedkope huizen worden gebouwd (wat heet goedkoop), dan is het altijd weer het standaardtype, geschikt voor een gezin met minimaal 2 kinderen. Maar juist onder jongeren en jonggehuwden is de woningnood het grootst. Waarmee niet gezegd is dat er voor andere kalegorieën (gezinnen, onvolledige gezinnen, aflopende gezin nen, e.d.) woningen bij de vleet zijn. Ook hierop is het woord „woning nood" nog steeds van toepassing, hoewel er van gemeentewege gesteld wordt dat het met de woningnood nog wel mee valt. Maar dat komt, omdat een werkelijke inventarisatie van woonbehoeften nooit heeft plaatsgevonden. De PPR/PSP Heiloo heeft de woonsituatie in Heiloo dit jaar als centraal thema gekozen. Dit houdt in dat we een groot gedeelte van onze energie gaan besteden aan dit probleem. Nu hebben wij niet de pretentie dat wij iets kunnen oplossen. Dat oplossen moet op „noger nivo" gebeuren. Maar we kunnen wel dat „hoger nivo", of laten we maar gewoon zeggen „het gemeentebestuur", er van op de hoogte brengen dat er iets moet gebeuren. En als het kan zo snel mogelijk. Daar hebben wij echter uw hulp bij nodig. U moet ons namelijk vertellen welke woonwensen U heeft. En dan moet U niet denken: „oh, dat is iets van de PPR/PSP en daar heb ik niets mee te maken". Want dan komen we niet verder. Wij zijn afhankelijk van uw medewerking. U kunt ervan verzekerd zijn dat alle opgaven strikt vertrou welijk worden behandeld. En U krijgt echt niet één van onze leden aan de deur om U te vragen of U lid wilt worden of dat U de volgende keer maar op ons moet stemmen. Wij vragen gewoon uw medewerking, omdat wij iets aan de woonsituatie willen veranderen, d.w.z. verbeteren. Hoe wij dat willen doen? Door met uw gegevens (uiteraard zonder namen te noemen) naar het college van B. en W. te gaan en te proberen met het gemeentebestuur naar oplossingen te zoeken. Eén idee hebben we al en dat betreft de jongerenhuisvesting. Jongeren die op kamers wonen - als er al een kamer te vinden is - zijn meestal niet zo best af. Weinig ruimte en weinig privacy voor veel geld. (Ja mevrouw, mijnheer, eyr zijn gelukkig ook nog uitzonderingen, maar die zijn helaas in de minder heid). Toch kan er naar onze mening snel iets aan worden gedaan. Wij hebben dokumentatie opgevraagd van houten huisjes en stacaravans. Heel geschikte woonruimte voor 1 a 2 personen. En dat voor plusminus 20.000 gulden, waarbij de inrichting (inkl. kachel, douche e.d.) is inbegrepen. U heeft geen geld? Maar dat w&s onze bedoeling niet. Wij willen de gemeente vragen er een aantal te kopen en deze aan Heiloose jongeren te verhuren. De gemeente Heiioo heeft ruimte financiële reserves en de huren kunnen worden be schouwd als renté op het gei'nves- teerde kapitaal. Grond behoeft ook geen probleem te zijn, want dat heeft de gemeente al her en der aangekocht. En als er te zijner tijd huizen worden gebouwd, wel dan kunnen er stenen huizen (ook voor jongeren) voor in de plaats komen. P'n de caravans zijn dan ergens anders wel weer te gebruiken (verkopen, vakantie-onderkomens, ed.). Vindt U dit een goed idee? Laat ons dit dan weten, vooral ook als uzelf interesse heeft. Voor de inventarisatie van de algemene woonbehoeften hebben we een paar konkrete vragen, t.w.: 1. uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 2. Heeft U thans een zelfstandige woonruimte en waaruit bestaat deze? 3. Wilt U huren of kopen? Hoe is dat met uw huidige woonruimte? 4. Wat zijn uw speciale wensen? (B.v. groter, kleiner, goedkoper, beneden, flat, bejaardenwoning, e.d.) 5. Mogen wij U zonodig voor wat aanvullende informatie nog even „lastig" vallen? Goed, dit was dan ons eerste bericht. Wij zijn benieuwd naar uw reakties. Reageren (liefst schriftelijk en binnen 14 dagen) mag U naar: Ger Helder, Kennemerstraatweg 648 te Heiloo. nweg 246-td. 072-331828 A.s. zaterdag, 26 mei, houden wij weer onze maandelijkse inzameling. weer van 10 tot De container zal tIFWéFéÊF8P 8P 6PéP 6PdP8 mimi 4 uur op het parkeerterrein Sin de Moestuin staan. De vorige J inzameling heeft 3000 kilo opge- bracht, waarvoor onze hartelijke ^dank. 3 Kunt u het papier niet zelf brengen, Sneven 'n telefoontje naar dhr. Rood, tel. 335297 en het papier wordt bij U UKUKKtHIJ UI IKIJKPUST B.V. 1 opgehaald. K Uudercommissie mariachool INTERIEUR-ARCHITECTUUR BINNENHUIS-DECORATIE exclusieve meubelen oude perzen wand decoratie o.a. gobelins Geesterweg 11 - Alkmaar - Tel. 113816 b.g.g. Kanaalweg 19- Heiloo - Tel. 332228 A.s. zondag 27 mei viert Kapel wederom het jaarlijkse feest van O. L. Vrouw ter Nood. Mgr. Th. Zwartkruis kan niet aanwezig zijn, daar hij op de bisschoppen-conferentie in Manilla verblijft. ïn zijn plaats zal G. P. M. Geukers, Vicaris van de regio Noord, 'voorgaan in de slotplechtigheid van deze feestelijke dag. jDe Eucharistie vieringen in de grote bedevaartskerk vinden plaats om 7.30 uur, 9.00 uur en 11.00 uur. Deze laatste viering wordt opgeluisterd door het Jeugd koor Kariko en zijn combo o.l.v. Jan Kierks Vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur bestaat er gelegenheid tot gezamelijk gebed in de Genadekapel. In diezelfde kapel wordt om 15.00 uur een bijzondere Gebedsoefening gehouden. Tegen 20.00 uur trekken honderden pelgrims uit geheel Kennemerland naar de grote bedevaartskerk, waar Vicaris Geukers hoofdcelebrant is bij de plechtige Concelebratie en tevens de predikatie houdt. Het Gemengd Koor van Kapel zingt de feestelijke „Missa in honorem Sti Jacobi" van pater van der Peet. De wisselgezangen worden gezongen door de pelgrims. Onmiddelijk na deze plechtigheid trekt de grote lichtprocessie door Kapelbos, dat in dit jaargetijde op z'n mooist is. Deze stoet van honderden flakkerende kaarsen verbeeldt het volk Gods onderweg, dat een licht probeert te zijn in de donkere wereld van deze tijd. De feestdag wordt, zoals in Lourdes, besloten met het gezamenlijk zingen van het Credo en de zegen van alle aanwezige priesters. Kennemerstraatweg 123, Heiloo Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat in verband met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, de huisvuildienst de volgende wijziging ondergaat. 1. Het ophalen van huisvuil van donderdag, (Hemelvaartsdag) 24 mei 1979, is verschoven naar vrijdag 25 mei 1979. 2. Het ophalen van huisvuil van maandag, (2e Pinksterdag) 4 juni 1979, is verschoven naar woensdag, 6 juni 1979. i V Burgemeester en wethouders van Heiloo, J. Bolten, wnd. burgemeester. E. de Boer, secretaris. 20-50% korting x^ Of het hun dagelijks werk was hebben bakkers van de echte bakker Hemmer en banketbakkerij van Velzen, het wereldrekord pannekoeken vakken op hun naam weten te krijgen en wel op 2.48 m. Onder ideale weersomstandigheden kon men zaterdagmiddag aan het werk gaan. Arie, Jan, Henk, Rob, Jos, Frans, Willem, Hans en Hein als technische man, kwamen allen in mooie kokskostuums het nieuwe Stationsplein op, om dit varkentje eventjes te wassen. De firma zoon had twe enorme platen gekonstrueerd waarop de pannekoek gebakken moest worden. Eerst werd een laag siliconenpapier op de plaat gelegd, waarna twee enorme bakken met beslag zorgvuldig over de plaat werden verdeeld. Zes bussen gas, met daaraan gasbranders verbonden, moes ten zorgen dat alles op de juiste temperatuur kwam. Toen de panne- koek zover klaar was dat hij gekeerd moest worden, brak er een spannend moment aan, want dit was het meest kritische in de hele pannekoekaffaire. Maar wat schetst onze verbazing, de platen die alles'bij elkaar zo'n 600 kg wegen, werden opgetild door een kraan van de firma Winder, drie man kantelde met het grootste gemak, of het hun dagelijks werk was, de enorme plaat en zo was dit moeilijke karwei in enkele seconden voor elkaar. Toen nog even de andere kant bruin bakken en zie, een prachtig bruin gebakken pannekoek. Hierna was de beurt aan de nieuwe burgemeester, de heer G.J. Glijnis, om zijn eerste officiële daad te verrichten. Met een geijkt lint werd de pannekoek opgemeten en ja joor, een nieuw wereldrekord was gevestigd. Stond het oude rekort op 2.15 m, het nieuwe is maar liefst 33 cm groter en wordt officieel geregistreerd. Door middel van een sjabloon werd het vignet van het Stationscentrum in poedersuiker op de pannekoek aange bracht en versierd met room en vruchten. Toen mochten de omstan ders allemaal een stukje proeven. Tijdens het bakken, hield Caecilia het publiek, dat in grote getale was komen kijken, aangenaam bezig door het spelen van toepasselijke muziek. Kees Koomen praatte alles op gezellige wijze aan elkaar en voorzag het publiek van de nodige informatie. Mevrouw Glijnis kreeg van het Stationscentrum een boekje aangebo den waar alles in staat over bakken van o.a. pannekoeken en meer heerlijke lekkernijen. Een goede start van het spiksplinter nieuwe Stationsplein. Vrijdagmiddag begonnen de festivi teiten in het Stationscentrum, met een ouderwetse paardentram werden de wethouders J. Bolten, met z'n vrouw, en J. Dekker opgehaald bij banketbakkerij v. Velzen. Daar waren zij al eerder aangekomen en getrak teerd op koffie met taart die het vignet droeg van het Stationscentrum. Aangekomen op de hoek Heerenweg/ Stationsweg, knipte wethouder J. Bolten met een grote schaar een lint door, hierna begaf het gezelschap zich naar het Stationsplein, waar de straatnaam onthuld werd. De naam hing echter een beetje hoog, zodat wethouder Bolten even een „kontje" van zijn broer nodig had. Toen mocht het hele gezelschap een ritje met de paardetram maken en werden veilig afgezet bij „de Oude Veiling". Daar werd een drankje en een hapje genuttigd. Hier sprak de heer Joop Bolten, voorzitter van de winkeliersvereniging: „We zijn blij dat het nu zover is, het klinkt misschien wat humoristisch als U nagaat dat het eerste gesprek al in 1962 heeft plaatsgevonden. Maar sinds vorig jaar is alles pas goed aan 't rollen geraakt. Natuurlijk heeft de strenge winter ook hier zijn invloed doen gelden, maar de opknapbeurt is nu tot ieders tevredenheid zo goed als voltooid." Dank werd uitgebracht aan alle mensen die zowel boven als onder de grond zoveel werk hadden verzet. Wethouder J. Bolten vergeleek dit gebeuren met de première van een toneelstuk. „Indertijd kon men door allerlei omstandigheden niet meteen aan de slag, maar nu gaat het doek toch op. Persoonlijk is het ook mijn buurt." De wethouder sprak de wens uit dat de mensen de weg naar het Stationscentrum zullen vinden en wenste alle winkeliers veel succes. Het Stationscentrum heeft dooi de bestrating !wel een heel eigen sfeer gekregen. Ook de verlichting, de prachtige lantaarnpalen, zoals we ze kennen van vroeger, zo'n 25 jaar geleden, draden hier in grote mate toe bij. De firma Bakker van de Westerweg 11, kan trots zijn. Zij waren trouwens erg blij met deze opdracht. Al vaker hadden zij in andere gemeenten geleverd, maar nog niet in hun eigen plaats Heiloo. Deze wens is nu in vervulling gegaan en menigeen zal een jaloerse blik op deze verlichting slaan (maar u weet waar ze te krijgen zijn. Kortom het Stationscentrum was dit weekend met z'n draaimolen, z'n oliebollen- en suikerspinkraam een echt nostalgisch centrum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1