1 LT IAIP> M simon peek horlogee juuuelier Gemeente Heiloo STAATSLOTERIJ in ui in in ui in i ATTENTIE! Openingsaanbiedingen iin Os Dames-mode Dinsdag 5 juni a.s. de gehele dag GESLOTEN. Gemeentereiniging Heiloo OPHALEN VAN HUISVUIL advertenties en kopij inleveren vóór maandag 18.00 uur. aIaIaIaIaIaIaIaIaIaI Restauratie beroemd orgel stapje lichterby i ill ill IEU WSB i I EILOO pinkstervoordeel japonnen, rokken, blouses, pullovers, pantalons, mantels, blazers, jacks en mantelkostuums zijn nu speciaal geprijsd vrijdag koopavond EUROPA FORUM 30 MEI OPEN HUIS (aanv. 20 u.) itkijkpost 30 MEI 1979 7 71/5 W km vering WANDELEN IN HEILOO REÜNIE MULO 10 TOURNEE VAN CEES BERKHOUWER OP DIENSDAG 5 JUNI DOOR NOORD-HOLLAND A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP VOLGENDE LOTERIJ DINSDAG 5 JUNI. 0 Onze gelden alleen nog deze week en zolang de voorraad strekt! Grote partij BROEKEN -g geen89.-perstuk,maar2voor'KJ.1 TUINBROEKEN. OVERALLS van In-Wear RQ en Vanilia, geen 109.- maarOil. ROKKEN van In-Wear qq enz. enzdtL I/Vees er dus snel bij! RAADHUISWEG 13 - HEILOO I III III III III III III III III III II DORPSFEEST HEILOO lint IN MEM0RIAM MEVR. W. M0LL-HIELKEMA KRAIMTENACTIE ST. BEIMEDICTUSSCH00L WINKELHOFJ 't LOO m HEILOO m ,.V IQÉ0 <b v css EUROPESE VERKIEZINGEN stationsweg 85a heiloo-tel.072-335730 l.v.m. 2e Pinksterdag, maandag, Uitzonderingen kunnen hierop niet worden gemaakt! XX) kn' X)0km XX) km1 XX) km XX) km XX) km X)0km XX) km e kleur js. 000 km 000 km 000 km 000 km 000 kni 000 km 000 km 000 km 000 km 000 km 000 km ,000 km ,000 km .000 km ,000 km Advertenties en administra tie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 1.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. „jkmaar. De restauratie van het uit 645 daterende wereldberoemde orgel de Alkmaarse- Grote of Sint aurentiuskerk is een stapje dichterbij ekomen. Met de giften uit het akenleven van f 338.000 en de oezegging van het Prins Bernhard 'onds van f 500.000 hebben^ de irganisatoren van de aktie Orgel '78" an de deskundigen opdracht gegeven ien inventarisatie te maken en te omen tot een uitgewerkte begroting, jieis nodig voor een aanvraag van een subsidiebijdrage van het rijk in de estauratie, waarvan de kosten voor- opig op 2.7 miljoen gulden zijn jeraamd. Maar op die rijksbijdrage mag Heen gerekend worden wanneer uit de lartikuliere sektor het streefbedrag van ,2 miljoen gulden wordt gehaald, ïandaar dat het comité opgrote schaal Joorgaat met het organiseren van allerlei akties om het belang van de estauratie van het orgel onder de aandacht van het Noordhollands jubliek te brengen. Kén van die eerstvolgende aktiviteitcn en bate van de aktie is het optreden lijneen vermaard Amerikaans gemengd jpor donderdagavond 31 mei om 8 uur de Grote Kerk te Alkmaar. Samen net een trompettrio zal het Central ige A Cappella uit Pella in de imerikaanse staat Iowa vijftien ;oorwerken uitvoeren, waaronder ook imerican Folk and Spirituals. De kans is groot dat de eigen organist, Davis Folkerts, op het bekende orgel enige werken ten gehore brengt. Tijdens een toernee door Furopa heeft hij samen met het koor grote successen geoogst, o.a. in de Dom van Keulen en de kathedraal van Parijs, die vol zaten met bewonderaars. In Alkmaar is nog plaats. De entreeprijs is f 10,00. Kaarten verkrijgbaar vlak voor de aanvang van het concert. Ook de verkoop van de langspeelplaat met orgelspel van Piet Kee loopt als een trein. Een prachtige LP, die in de gerenommeerde Alkmaarse platen zaken verkrijgbaar is, maar ook besteld kan worden bij Orgel '78, postbus 474, 1800 AL - Alkmaar. Zo'n bestelling moet wel voorzien zijn van een getekende giro-betaalkaart c.q. bank opdracht ten bedrage van f 25,-. Daar zitten de verzendkosten bij in. Tot nu toe is er voor f 26.325,- aan platen verkocht, een bedrag waarmee de kosten van aanmaak precies betaald kunnen worden. Elke LP die nu verkocht wordt, betekent dus zuivere winst voor de aktie. Sinds kort heeft het comité ook via de Abdij van Egmond een kaars op de markt gebracht, waarop de afbeel dingen staan van dit orgel en de Grote Kerk. Die kaars moet f 10,- kosten, een groot deel van de opbrengst gaat uiteraard in het restauratiefonds. e jaarlijkse avondvierdaagse wordt dit |rweer gehouden op 12, 13, 14 en 15 u'ni. Een ieder die mee wil lopen kan h laten inschrijven bij Mevr. foutenbos, Ewislaan 22, Heiloo, Klere avond van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdagavond in het Open Huis tin 19.00 tot 21.00 uur. osten: boven 14 jaar f 4,-, en feneden 14 jaar f 3, mmdei4 junj wordt het inschrijfgeld c.v.rga |thoogd met 75 cent. bj. y oonkans 3 ruin GESLAAGD :t, balkt» jze plaatsgenote Ingrid Blokker is :amer in islaagd voor apothekersassistente te (kmaar en Haarlem. 198.000," en (NEI Op zaterdag 9 juni a.s. hopen de oud-leerlingen van de Muloschool aan het Slimpad hun 25 jaar ouder geworden schoolgenoten met hun echtgenoten of echtgenotes op een reünie weer te ontmoeten. Het gaat hier om klasgenoten uit de jaren 1951 t/m 1954. Wij gaan onze reünie houden in het „Open Huis in Heiloo Winkelcentrum 't Loo, bij de Witte Kerk vanaf 17 uur. Tot op heden zijn er zeer vele reakties binnengekomen, maar toch zijn wij bang dat er iemand vergeten wordt. Daarom beschouwen wij dit schrijven als een uitnodiging voor diegene die van ons geen officiële uitnodiging hebben gehad j j Heb; je belangstelling, bel dan 07 2f3:3 3091' of 334422. Wij/verheugen ons zeer iedereen (wat ouder) weer terug te zien. Henk Menkhorst. Hei het Motto: Noord-Ho/lland kiest oor Europa een man van eigen lodem" reist Cees Berkhouwer op jnsdag 5 juni per trein door Dord- Holland en zal op tal van plaatsen worden ontvangen en spre- ken. tournee start in Purmerend op de ijkende - Pinkster drie markt. Na de pening op deze markt vertrekt s Berkhouwer om ongeveer 10 uur r Enkhuizen, rder gaat de reis naar Hoorn, kmaar, Schagen, den Helder, kmaar en om 16.08 komt hij aan in iloo. V.V.D. afdeling Heiloo ontvangt m en leidt hem naar het pleintje r het V.V.V. kantoortje. Daar zal s Berkhouwer een toespraak mden. De gehele middag is er voor het V.V.V. kantoortje een propaganda- stand waar iedereen allerhande infor matiemateriaal kan krijgen over het Europese verkiezingsprogramma van de V.V.D./E.L.D., over de V.V.D. en de E.G. Helaas kan het gemeentebestuur Cees Berkhouwer niet ontvangen omdat zij die middag vergaderen. Na een half uur vertrekt Cees Berkhouwer naar Zaandam waar de tournee eindigt. Deze aktie heeft een tweeledig doel, t#w. -Cees Berkhouwer heeft de gelegen heid om in een beperkt tijdsbestek een groot Aantal gemeenten in de provincie Noord-Holland te bezoeken. -Het is voor de plaatselijke afdelingen een stimulans om op die dag een extra propagandaaktie te voeren. Het is de bedoeling dat ook afdelingen die niet aangedaan' worden mee aanwezig zijn op een station naar eigen keuze. ïr, garage, d in woo» 195.000,- ?en (Nf DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 n en 20 i villa .0. Bj. ikameri ken m. dkamer, nitair em 365 gen jeren iloo eg 20 5 Zaterdag 2 juni is de ophaaldag voor de rommelmarkt. Kijkt u nog eens goed of U nog iets in huis heeft. Ook oude serviezen en rollen behang zijn van harte welkom, want die worderf weer gebruikt voor de KREAMARKT. Om het U makkelijk te maken kunt U alles a.s. zaterdag aan de weg zetten. Met geluid en vrachtwagens wordt het dan opgehaald. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken, zal de z.g. „goeie rommel" bij opbod verkocht worden door een ervaren veilingmeester. Voor inlichtingen kunt u bellen 072-336376 of 333725 of 330256. Noordhollandse Solex en Bakfietsenrace. Zaterdag 9 juni van 20.00 tot ongeveer 24.00 uur worden de Noordhollandse Solex en bakfiets- races gehouden. Coureurs uit geheel Noordholland kunnen zich hiervoor opgeven. De race wordt gehouden bij Winkelcentrum 't Loo. Aan de bakfiets wedstrijd is geen leeftijd verbonden. Wel worden deelnemers in leeftijdsgroepen inge deeld. Het inschrijfgeld bedraagt f 5.-, en er zijn vele mooie prijzen te verdienen. Als de race afgelopen is zal er een swingend stukje dansmuziek gemaakt worden door de Joint- Jazzband. Het is van het grootste belang dat de aanmeldingen zo spoedig mogelijk binnen zijn. Voor de Solexrace geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Bel deze week nog naar de z.g. feestlijn tel.: 072-336376. Aan het waterfestijn kunnen nog enkele pieremegoggels meedoen, meldt je gauw aan. Het is zondag middag ongeveer 13.30 uur in de vijver van Plan Oost. Voor inlichtingen ook bellen 072- 336376. Zaterdagmiddag opende een trotse vader Brandsma de eerste expositie van zijn dochter. Manneke studeert nog aan d' Wit te Lelie in Amsterdammaar wilde toch wel eens weten hoe het publiek op haar werk reageert. Mooi werk en allerlei technieken zijn te zien. Tot 16 juni kunt U de hele dag in het Open Muis terecht. Manneke Brandsma zal zo veel mogelijk zelf aanwezig zijn om haar werk, zo nodig, toe te lichten. Een vrouw met een veelzijdige belangstelling ging heen. Op 82-jarige leeftijd overleed zondag middag, in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, Mevrouw W. Moll Hielkema. In haar ging heen een vrouw die voor velen veel heeft betekend. In tal van organisaties was zij aktief, haar belangstelling was veelzijdig, zelfs tot enkele maanden geleden Voor de laatste oorlog speelde zij al een rol in de toenmalige S.D.A.P. en direct erna in de Partij van de Arbeid. Het was dan ook geen wondei; dat zij candidaat werd gesteld voor de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigde deze partij tot tweemaal in de Raad, namelijk van 1958 tot 1960 en later ongeveer een half jaar in 1962. Zij trad toen af om gezondheidsredenen. Zij was enige tijd de centrale figuur in de Vrouwenbond van de P.v.d.A. Ten huize van haar, aan de Willibror- dusweg werden bijeenkomsten gehou den. We kunnen ons herinneren dat in één van deze bijeenkomsten de noodzakelijkheid werd besproken van het stichten van één of meer verzorgingstehuizen. Deze bestonden toen nog niet in Heiloo. Zij was, ondanks haar hoge leeftijd, enige tijd voorzitster van de afdeling Heiloo van de Bond van bejaarden (nu A.N.B.O' welke kort geleden haar vijf jarig bestaan vierde). Zij was humaniste, wilde zeer graag met anderen spreken over de problemen van deze tijd. Bij haar thuis, in de Ter Coulsterlaan vonden tal van bijeenkomsten plaats van gesprokkenplaats van de afdeling Alkmaar van het Humanistisch Ver bond. Zelfs nog enige maanden geleden toen zij zich al niet meer honderd procent voelde. Heiloo en speciaal haar vele vrienden en kennissen waartoe zij mochten behoren, verliezen in haar een warm en maatschappelijk voelende vrouw, die veel voor ons heeft betekend. Aanstaande vrijdagmiddag vindt om twee uur de teraardebestelling plaats, op de Algemene begraafplaats aan de Ilolleweg. Er is daarna gelegenheid om de familie te condoleren, in ,,de Rank". Heiloo 28 mei 1979. N. Mhjoléc. Aanstaande zaterdag is het weer de eerste zaterdag van de maand. De meeste mensen zien wat tegen deze dag op vanwege het luilakken, maar wij weten wel een aardige tijdbeste ding voor de mensen die wat vroeg gewekt worden. U kijkt gewoon even rond en bemerkt dat er overal nog oudpapier zwerft. U pakt wat touw en oude dozen en stopt ze daarin. Als u klaar bent is het inmiddels tegen negenen; de hoogste tijd om ze naar de St. Benedictus- school te brengen. Daar staan wat uitgeslapen mensen u, maar meer het oud -papier, op te wachten. Tussen 9 en 11 uur, staat de container klaar. Tot ziens! St. Benedictusschoo] J. P. Hasebroekweg 21 Heiloo. tel. 331857. 1 20-50 %l korting INTERIEUR-ARCHITECTUUR BINNENHUIS-DECORATIE exclusieve meubelen oude perzen wand decoratie o.a. gobelins Geesterweg 11 - Alkmaar - Tel. 113816 b.g.g. Kanaalweg 19- Heiloo - Tel. 332228 Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 Vandaag, woendag 30 mei/kunt u alle gewenste informatie over het voor of tegen de Europese verkiezingen krijgen. U hoeft dan alleen maar de verkiezingensavond, uitgaande van alle Heiloo'se politieke partijen, te bezoeken. De volgende sprekers zullen het woord voeren: CDA - J. J. M. Pender; CPN - Frans Aarts; D'66 - Maarten Engwirda; PvdA Piet Dankert; PPR - Maurits Henkemans; PSP - Fred v. d. Spek; VVD - Huub Jacobsen. In maximaal 10 minuten mag iedere spreker zijn zienswijze op de Europese verkiezingen kenbaar maken. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. De verkiezingsavond begint precies om 8 uur 's avonds. Laat deze unieke kans niet voprbijgaan. SS Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat in verband met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, de huisvuildienst de volgende wijziging ondergaat. 1. Het ophalen van huisvuil van donderdag, (Hemelvaartsdag) 24 mei 1979, is verschoven naar vrijdag 25 mei 1979. 2. Het ophalen van huisvuil van maandag, (2e Pinksterdag) 4 juni 1979, is verschoven naar woensdag, 6 juni 1979. Burgemeester en wethouders van Heiloo, J. Bolten, wnd. burgemeester. E. de Boer, secretaris. De gezamenlijke politieke partijen in Heiloo nodigèn u uit voor het - 7 inleiders (waaronder 4 kamerleden): Frans Aarts - CPN, Piet Dankert - PvdA, Maarten Engwirda - D'66, Maurits Henkemans - PPR, Huib Jacobsen - VVD, J. J. M. Penders - CDA en Fred v. d. Spek - PSP. - loting volgorde sprekers door burgemeester Glijnis - volop gelegenheid tot het stellen van vragen - gespreksleider: L. van Dantzig - u bent van harte welkom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1