DE Eexacoi AUTOSHOP RIJKSWEG 2 IN LIMMEN Ruim gesorteerd voor Vaderdag. t tenCateCertiform: that's it! knikvoeten bedreigen de lichaamshouding caie^Dor STOFZUIGERS P. J. VAN KESSEL HUUB EN RICHARD ILARI0 Café 't Hoekje EDAMMER KAAS GOUDSE KAAS JAK RIA PIJNAPPEL VADERDAG!!! J. M. Stuifbergen VADERDAG-AANBIEDING: 10% KORTING! TUINCENTRUM HEILOO GEBR. MIN P. COMMANDEUR DUO DE RODEO BOYS opnieuw laten stofferen? „DE VEREENIGING" GEMEENTE LIMMEN BEAMIX Praktische mode voor bodyen been. Hoogeweg 69 - Heiloo - Telefoon 02205-1262 me MEVR. W. J. GR00TEND0RST Visweg 23 - Limmen TEVENS TUINAANLEG Wy houden vakantie van 17 t/m 30 juni. „DE MOLEN" p PIET ALDERS NIEUWE VOORZITTER VAN DE VOETBALVERENIGING "LIMMEN' Verkoop - Reparatie - Onderdelen Dusseldorperweg 58 - Limmen - Tel. 02205-1278 iliil RODE KRUIS LIMMEN WESTERWEG LIMMEN- RACEBAAN IN WORDING PRIJSUITREIKING TUINKEURINGEN EN BLOEMENDAGEN SOLEX TERUG VAN WEGGEWEEST VRIJDAGAVOND 15 JUNI spelen voor U: AANVANG 20.00 UUR, in LIMMEN Wilt u uw bankstel of stoelen Wij komen vrijblij vend met -onze uit gebreide stalenkol- lektie meubelstoffen bij u thuis. Tevens voor de doe-het-zelver grote collectie meubelstoffen Hoogeboom's Stoffeerderijen Woninginrichting Hyacinthenlaan 24, Limmen, 7 tel. 02205-1488 f VOOR LEKKERE VOORDELIGE en nu ook J. A. Hoogeboom Verkrijgbaar bij: TEXTIEL EN MODE PIJP AANSTEKER AFTERSHAVE H0BBYB0EKEN Uw cadeau als cadeau verpakt bij: Op al onze GEREEDSCHAPPEN, van plantschopje van fl.— tot motormaaier van f 2000.— Bogerdlaan 18, Limmerr. tel. 02205 - 1585 Voetkundige (pedicure Therapeutiftch-Bandagiste Steunkousen ook naar maat Stednzolen Ook via ziekenfonds (75% korting) Speciaalzaak voor Limmen en omgeving Bielzen Mest Potgrond Kompost Graszoden Zwarte grond Champignonmest Siertegels llllllll'lltlllllNll|||lll1ll||||l!lll||||lll||||||lll||||||lll|||||||IIIIIIIIIIIIIIUIff^ailflNlllll BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Rijksweg 150 - Limmen - Telefoon 1279 (DAG VADER, voor uw VADERDAG DROGISTERIJ A.s. zaterdag 16 juni GEZELLIG ZITJE met Tot ziens bij RINUS en ANS KIJKPOST t 1 VOETBALVERENIGING „LIMMEN" heeft NIEUWE VOORZITTER. Limmen - Vrijdag 8 juni j.l. had onder een zeer goede opkomst de jaarverga dering van de voetbalvereniging Limmen" plaats. Ómdat de heer Metselaar zich niet meer herkiesbaar stelde als voorzitter, werd het grote punt van deze vergadering het kiezen van een nieuwe voorzitter. 2 Kandidaten werden voorgedragen, n.l. de heer P. Alders welke door het bestuur was aangezocht en de heer A. Schneider, decoachsvan het le elftal, welke door een gedeelte van de selektiegroep naar vören werd ge bracht. De stemming bepaalde dat P. Alders werd gekozen als voorzitter. Voorzitter Metselaar die deze vergade ring leidde, memoreerde in zijn openingswoord de aktiviteiten van de bouwkommissie en het moeilijke verenigingsjaar hetwelk door het aanhoudende winterweer vooral bij de lagere elftallen nogal vertragingen opleverden. Verschillende elftallen konden hun kompetitie niet volledig uitspelen wat aan voldoening van het voetbalspel afbreuk deed. Na dit openingswoord volgde de bovenbedoelde voorzittersverkiezing. jNa de goedkeuring van de verslagen van het sekretariaat welke in de „Uithaal" werden geplaatst, had een diepgaande behandeling plaats van het financieel verslag, hetwelk na een duidelijke uiteenzetting van de pen ningmeester de heer de Winter, werd goedgekeurd. De kaskommissie kon na ^nkele opmerkingen a decharge verlenen aan de penningmeester voor zijn gevoerde beleid. Voor de kaskommissie voor het volgend jaar werden gekozen J. Dekker als zittend lid en K. Admiraal als nieuwgekozen e. De voetbalvereniging zal het volgend seizoen waarschijnlijk met 2 elftallen minder gaan draaien omdat een 60-tal leden minder op de ledenlijst zullen gaan voorkomen. Het bleek ook noodzakelijk de kontributie iets op te trekken en de vergadering ging akkoord met het voorstel van het bestuur van de verhogingen als volgt vast te stellen: Senioren wordt f 108.- was f 96.-. A-junioren: wordt f 72.- was f 66.-. B- en C- jun. wordt f 54.- was f 48.-. Pupillen wordt f 39.- was f 36.-. Niet-spelende wordt f 39.- was f 36.-. De wekelijkse schoonmaak van de akkommodatie zal voortgang vinden met een iets andere opzet, met de verwachting op een goed sukses. Inmiddels was de nieuwgekozen voorzitter binnengekomen, die zich voorstelde omdat hij een nieuwkomer in Limmen is, dankte de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld en hoopte in samenwerking met alle leden prettig te kunnen werken in het belang van de voetbalvereniging „Limmen". Tijdens de rondvraag bood de heer Fr. Nijman als 2e voorzitter de schei dende voorzitter de heer Metselaar een blijvend aandenken aan in de vorm van een tafel-aansteker met inscriptie en een bloemenhulde voor mevr. Metselaar voor alles wat zij de afgelopen periode in het belang van de vereniging hadden gedaan, waarbij hij een opsomming maakte Van de goede hoedanigheden welke de heer Metse laar sierden. Na behandeling van de verschillende andere rondvraagpunten, welke be stonden uit opmerkingen en goede suggesties, kon voorzitter Metselaar deze laatste vergadering, na een dankwoord aan alle leden voor de aanbieding van het kado, voor dit vergaderbezoek en inbreng, sluiten. NILFIX - ELECTROLUX HOLLAND ELECTRO - A.E.G. PHILIPS - EXCELSIOR ERRES - FAM - RUTON - SIEMENS Ook voor bedrijfsstofzuigers. Electrotechnisch Installatiebureau Op 2 juni j.l. werd het mortuarium officieel in gebruik genomen. Op de interieurfoto, de Ikoon en beeldjes van de kommuniebank. Een zeer fraai geheel in combinatie met de natuurstenen vloer en het fraai beklede plafond. CONQUISTA—NIEUWS Vrijdag 15 juni is er weer de jaarlijkse ledenvergadering. Hierbij zijn alle leden uitgenodigd, dus kom vrijdag om een uur of acht ook langs om je ideeën te uiten wat betreft pro grammapunten, interieurverbeterin gen, kortom alles wat je altijd al wilde zeggen. We hopen weer op een grote opkomst. Uiteraard zal de vergadering niet de hple avond duren, zodat we toch nog een plaatje kunnen draaien na afloop. Zaterdag 16 juni is er de laatste echte disco van de maand. Daarom proberen we het nog aantrekkelijker te maken als de „normale" disco's, vandaar ook de naam SUPERDISCÓ. Peter zal waarschijnlijk de allernieuwsten, maar ook na het succes van afgelopen vrijdag, veel gouwe ouwe platen draaien. Zondag 17 juni; alweer een nieuw programmapunt. Deze middag krijgt de naam „Ónzinmiddag" mee. Of het allemaal onzin is wat er die middag gaat gebeuren, moeten jullie zelf maar komen bekijken. Het staat in ieder geval wel vast dat er voor enkele „verrassingen" gezorgd zal Worden. P.S. Nog even dit: Er zijn nog steeds mogelijkheden om je voor de zang/Play-back-wedstrijd op te geven. Je hoeft niet alleen op het podium (het mag natuurlijk wel), maar geef bijvoorbeeld meerdere personen op en probeer dan je favoriete pop-groep zo goed mogelijk te immiteren. Vrijdag 22 juni kan er geoefend worden, en zaterdag 23 juni is dan de grote wedstrijd. Tot Ziens. De huis 1 aan huis collecte, die eind mei/begin juni gehouden werd, bracht in Limmen het mooie bedrag van f 2.840.43 op. Van deze plaats willen wij graag alle gulle gevers en al onze collectanten van harte danken! HET BESTUUR. De westerweg te Limmen wordt zoals wellicht bekend reeds geruime tijd gebruikt door bijzonder veel sluik- verkeer vanuit Bergen, de Egmonden, maar vooral Heiloo. Dit verkeer neemt het doorgaans niet zo nauw met de aldaar geldende maximum snelheid van 50km/h. De gemeente Limmen is voornemens direkt aansluitend op de te leggen riolering aan de Westerweg, deze straat te doen verbreden van 3.80 m. naar 5.00 m. Het hiervoor benodigde krediet werd onlangs door de gemeenteraad van Limmen behan deld tijdens de raadsvergadering. Bij de behandeling van dit agendapunt werd door de heer S. Rodenhuis, V.V.D., aangevoerd dat verbreding van de Westerweg te allen tijde diende te worden voorkomen. Hij voerde o.a. aan dat deze verbreding ongetwijfeld nog meer verkeer zou aantrekken (geen stoplichten zoals op de Kennemerstraatweg en Rijksweg, geen of nauwelijks enige snelheidscon trole), het landelijk karakter zou aantasten, de verkeersveiligheid nog verder in gevaar zou brengen. De mening van de V.V.D. fraktie werd gedeeld door niet minder dan- 150 handtekeningen van personen welke aan de Westerweg wonen. De V.V.D. had een bliksem-enquete/aktie ge voerd waaruit bleek dat tenminste 99 procent van de bewoners aan de Westerweg zich uitspraken tegen verbreding van de straat. Het duidelijk betoog van de heer Rodenhuis, alsmede de handteke ningen waren niet voldoende om de overige raadsleden, met uitzondering van de heer C. Dekker, C.P.N., een andere zienswijze te doen geven. Vanuit de L.G./C.D'A' fraktie werd geopperd er bij de gemeente Heiloo op aan te dringen een aansluiting op Rijksweg 9 zo snel mogelijk te realiseren. De fraktie van de P.v.d.A. was blijkbaar nog teveel bezig met het stokpaardje de bibliotheek om dan ook maar een woord aan de Westerweg te wijden. Zij zwegen in alle talen over de kwestie Westerweg. Dit is de partij die zegt op te komen voor de sociaal-zwakkeren, de gewone man. De gewone man woont schijnbaar niet meer aan \de Wester weg. Stemming over het voorstel: L.G./C.D.A., alsmede P.v.d.A. VOOR verbreding van de Westerweg, V.V.D. en C.P.N. TEGEN verbreding van de Westerweg. wordt de Westerweg dan toch een échte racebaan? Met dank voor plaatsing in de Uitkijkpost. C. G. Kroone. De jaarlijkse prijsuitreiking, ter afsluiting van de voorjaarsfestiviteiten, vindt plaats vrijdagavond\ 15 juni a.s. in het Parochiehuis, aknvang 20.45 uur. Muzikale begeleiding het "Apollo Trio". Iedereen die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan tuinenkeuring of bloemendagen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het wordt als vanouds een gezellige avond. H. S. V. LIMMEN H.S.V. Hield zondagmorgen haar eerste viswedstrijd, het weer en de vangsten vielen nogal mee. Een totaal van 122 stuks. Eerste M. Zandbergen; tweede v.d.Heijdt en Veldt; derde W. Krom. Zo U weet heeft constructiebedrijf C. Mous weer een beker beschikbaar gesteld. Voor de hoogst gemiddelde visser. Onze controleurs waren ook vertegenwoordigd. Maar een van hen de heer Mooij kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Wij wensen hem, namens het bestuur en sportvrienden veel sterkte en beterschap. De eens zo populaire brommer met het motortje op het voorwiel is weer tc koop. Voor bijna een miljoen Nederlanders was de Solex in de jaren na de tweede wereldoorlog hun eerste gemotoriseerde vervoermiddel. Dat was in de tijd dat files nog geen dagelijks radioprogramma vulden. Geluidsoverlast,luchtvervuiling en ver spilling van grondstoffen waren toen al evenmin zaken van zorg en ergernis. De Solex, gewoon een fiets met de wind altijd in de rug, een rijwiel met huimotor noemden ze dat toen, wat hét vervoersmiddel voor heel velen; vrouwen, mannen, jong en oud, rijk of met zorgen om de week rond te komen. In 1948 kostte een Solex inclusief 5 procent omzetbelasting f 375.--. Dat was voor velen toch altijd nog een bedrag waar meer dan een maand voor moest worden gewerkt. Diezelfde Solex kost nu f 698,-- incl. 18 procent B.T.W. De prijs is dus wel aardig in de hand gehouden. Hetp heeft ruim 2 jaar geduurd, voordat de fabrikant klaar was met de voorbereidingen. In de praktijk bleek het heel moeilijk te zijn om de eisen van oud-minister Westerterp te ver wezenlijken in een technisch verant woord voertuig. Hij is er dan toch gekomen. Met precies dezelfde eigenschappen als de oude Solex. Gemakkelijk te bedienen, een veilige en vaste wegligging, zuinig (1 op 70), geruisloos en eenvoudig. Ook dat laatste is typisch Solex. Zwart gelakt, zonder veel chroomwerk en functio neel tot in het kleinste onderdeel. Omdat Solex precies 20 kilometer loopt, mag hij zonder helm worden bereden. Mét helm mag natuurlijk ook. ZUIVELFABRIEK Dusseldorperweg 40 - Limmen Burgemeester en wethouders van Limmen brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn aan dhr. M. E. Hermant, Visweg49 te Limmen met toepassing van artikel 19 der Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 der Woningwet, in afwijking van het thans geldende uitbreidingsplan-in-onderdelen ver gunning te verlenen voor het plaatsen van een garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie C nrs. 2039/2040. Binnen 14 dagen na dagtekening dezer bekendma king kunnen bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Limmen, 13 juni 1979 Burgemeester en wethouders van Limmen: de secretaris, de burgemeester J. M. A. van Deutekom N. A. J. Molhoek Openingstijden Dagelijks geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en vanS 13.30 tot 17.30 uur. Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag GESLOTEN. 'i, Tp koop: KREIDLER bwjr, '77. Tel. 02205*' 1226. Kant en klare metselspecie Kaphamers Troffels Sabels Metselkoord Bouwemmers Voegspijkers Dusseldorperweg - Limmen - Telefoon 1405 Begrafenisondernemer Dusseldorperweg 70 LIMMEN Telefoon 02205-1408 Verzorger van BEGRAFENISSEN CREMATIES en TRANSPORTEN ZEILEN LEREN? Week- kursussen op het Alkmaar- dermeer voor jongeren vanaf 13 jr. van 25 juni t/m 17 aug. privélessen voor volwassenen gedu rende de avonduren. Inl. 02513-11979. MEISJE, 17 jr, biedt zich aan voor VAKANTIE WERK v.a. nu tot 14/7. Tel. 332136. Te koop: gezellige TOUR CARAVAN, 360 m, prijs f 3250,-. Tel. 072-334318. Drie dagen werken, fwee dagen naar een opleidings- of vormingscentrum. Hoe gaat dat nou precies? Vraag naar: VORMINGS CENTRUM "ALK MAAR", DrechterwaarH 14. Alkmaar, tel. 072- 611034. ROZING VERANDER- ATELIER. RITSSLUITIN GEN INZETTEN, veran deringen en reparaties aan dames- en herenkleding enz. Kerkelaan 8, Heiloo, tel. 331397. 120 DUIZEND jongens en 110 DUIZEND meisjes komen binnenkort van school. De jongeren tussen de 15 en 18 jaar mogen dan nog 1 of 2 dagen deelnemen aan gesubsi dieerde leer- of vormings programma's als een voor bereiding ofwel oriëntatie ,op de werksituatie en de eigen leef- en vrijetijdssitu- atie. Inlichtingen: VORMINGSCENTRUM "ALKMAAR", Drechter- waard 14, Alkmaar, tel. 072-611034. Wie heeft er idee in een JONG POESJE. Het ene is grijs, het andere getekend. Tel. 072-333981. Te koop: z.g.a.n. FIETS- AANHANGWAGEN. Tel. 330043. Te koop: BIDET (mos groen) met kranen; luxa flex (zachtgroen) br. 1 m. Tel. 330043. Te koop aangeboden: AU- TOM. WASMACHINE pri ma werkend priis f 100,—. Potgieterweg 19, Heiloo. Ook voor de goedkopere KELLER KEUKENS, b.v. 170 cm blok (wit), met r.v.s. blad f 355,-. Andere kleuren en maten ook leverbaar. P^a. Bijl, Luttik Oudorp 39, Alkmaar. Tel. 072-117355. Gevraagd HULP in de HUISHOUDING voor 1 ochtend per week. Tel. 331094. (Na 7 uur). Te koop: OPEL KADETT Caravan bjr.'71. J. Zonne veld, Abdijlaan 23, P]g- mond-Binnen. Tel. 02206 -1703. BRONWATER goedkoop, wacht niet tot uw bloemen en planten verdroogd zijn, laat bijtijds een BRÓN slaan. Bron v.a. f 300,-, Bron en Pomp v.a. f 850,- excl. B.T.W. E. Beukeveld, Delverspad 2, P^gmond a/d Hoef, tel. 02206-2555. GRATIS af te halen 2 JONGE POESJES. Sta tionsweg 113, Heiloo, tel. 072-336007. JE werkt en je wilt ook nog wel iets leren. TOT 18 JAAR worden de kur- sussen voor jouw door het rijk betaald. Informatie over leer- en vormingspro gramma's van 4 en 8 uur in de week. VORMINGS CENTRUM "ALK MAAR", Drechterwaard 14, Alkmaar, tel. 072- 611034. Te^ koop: BUNGALOW TENT; bagagewagen "Pony". Heerenweg 191, Heiloo. Te koop: ZUNDAPP okt. '75 f 1050,-. Tel. 336295. (Na 6 uur). KERKWEG 44 - LIMMEN TELEFOON 02205-1256 Voor vissen of tuinieren timmeren of metselen KERKWEG 42 - LIMMEN - TEL. 1242 Sigaren en Parfumerie Knikvoetjes komen bij kinderen véél voor. Het is eigenlijk 'een normaal verschijnsel. Maar daaroYn mogen wij dit verschijnsel niet verwaarlozen In de tijd dat de kinderen knikvoetjes hebben is het fundament (de voetjes) verzakt, het gebouw (het lichaam) heeft dan een onjuiste houding. Hét gevaar is groot dat straks, als de voetjes weer normaal staan, de lichaamshouding onjuist blijft. Daarom moeten knikvoetjes gékorrigeerd worden door "Piedro korrektieschoenen" - m Telefoon 02205-2306- 1337 1 Ja, zondag is het weer zo ver. Verras hem eens met een leuk kadootje. Wat dacht u van YARDLEY AFTER SHAVE jt 175 ml van 16.50 voor12.50; H of voor de kenners: MENNEN AFTER SHAVEVOETBALZEEP aan koord van 12.95 voor9.95 Voor de liefhebbers van BRUT 33 AFTER-SHAVE 4- ZEEP van 11.95 voor8.45 Het is maar een idee. Je kunt ook een goede ZONNE BRIL of het BOEK ,,De Kleine Dokter" van de 8 natuurarts D. A. Vogel geven. Wij hebben nog veel meer keus en aanbiedingen A.s. vrydag koopavond. parfumerie fotohandel Burg. Nieuwenhuijsenstraat 39 LIMMEN 's dinsdags gesloten. RIJKSWEG 7 - LIMMEN - TEL. 02205-1395

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 12