VERENIGINGS NIEUWS Dorpsfeest groot succes uitkijk PC REH0B0THSCH00L HIELD AKTIE VOOR OPPER-VOLTA OPBRENGST RODE KRUIS COLLECTE. AGENDA OPEN HUIS HARTEN 5 AKTIE DS. SCHAAF EN DS. BRUCKS OP OPEN DAG YOUTH FOR CHRIST RONDLEIDING UITKIJKPOST KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN GRANDIOZE BUSMIDDAGTOCHT. Woensdagmiddag om 1 uur, reden er 4 bussen van de firma Bak op het parkeerterrein voor, om een tocht te maken naar Austerlitz. Vanaf Heiloo reed men over de snelweg richting Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht naar Austerlitz langs mooie streken. Ongeveer 3 uur kwamen de bussen in Austerlitz aan. In restaurant de „Pyramide van Austerlitz werd de koffiestop gehou den. Een heerlijk kop koffie met gebak, werd de deelnemers aange boden. De stemming zat er goed in. Na alles zoals het pretpark aldaar met zijn verschillende attracties te hebben bekeken, vertrokken wij om half 5 wederom langs mooie wegen naar richting Volendam waar de koffietafel klaar stond in Restaurant de Anvo. Allereerst na aankömst werd er door de afd. een gratis consumptie aangeboden, welke bijzonder in de smaak viel. De koffietafel met vooraf een heerlijk bord soep. Alles met elkander was zeer goed verzorgd. Tijdens deze maaltijd sprak de voorzitter de dames Lammers en Dekker toe. Hij dankte hen voor het vele werk wat zij hadden gedaan, om de tocht zo goed te doen slagen. Hierna bood voorzitter Lammers hen namenshet gehele bestuur een fraaie doos bonbons aan, waar de beide dames zeer vereerd mee waren. Ten slottJe sprak de heer Jac. Koomen oud-bestuurslid van onze afdeling zeer waarderende woorden tot de beide dames, en dankte het bestuur voor deze fijne middag. Terloops deelde voorzitter mede dat de afdeling heel spoedig hun 600ste lid kan inschrijven, deze medede ling werd door de 200 aanwezigen met applaus begroet. Verder werd medegedeeld dat op 6 september een dagtocht zal worden georganiseerd naar Brabant de plaats die wij aan zullen doen zal dan Nieuwkuijk zijn. Hier volgt het plan Allereerst een Brabantsche koffietafel, daarna 's middags een show en tot besluit een heerlijk diner. Verdere bijzonderheden zullen per stencil aan de leden worden bekend gemaakt ter zijner tijd. Na deze dankbetuigingen en medede lingen was de tijd (het was intussen bij achten geworden! aangebroken om wederom te vertrekken. Om kwart voor 9 kwamen alle leden zeer tevreden over deze mooie tocht behouden in Heiloo aan. Rest pns nog om de heer Beemster hartelijk te bedanken, voor zijn E.H.B.O.-hulp van het Rode Kruis colonne. was een enige noppenkast, er waren informatiestands en ook het gekke optreden van dwangbuis collectief trok veel aandacht. Het was fijn dat de zomer dit jaar op het weekend viel, zodat het Dorpsfeest ongestoord gevierd kon worden. Het Stationscentrum is voor dit soort Heiloo heeft het afgelopen weekeinde weer uitbundig feest gevierd. Het begon al op zaterdagochtend met de rommelmarkt op het Stationsplein, het was trouwens niet alleen een rommelmarkt maar er waren allerlei soorten stand zoals met klederdracht poppen, - emailleerwerk, een stand waar hoge hoeden gemaakt werden er CV pracht gezicht, vooral toen het touw brak. Winnaar werd de motorclub Heiloo voor de heren en H.S.V. voor de dames. Het schotslopen werd op toepasselijke wijze gewonnen door de groep Piep doet. Publiek is nu eenmaal niet in bedwang te houden, maar of je dit nu vriendelijk doet of je gaat staan schreeuwen, luisteren doen ze toch niet, daarom is de eerste manier veel sympathieker. Het touwtrekken was ook weer een maar nu was het zo, als de motor uitviel was alles voorbij. In de prijzen vielen: San Balder; eerste prijs, Henk de Boer, tweede prijs; Peter Langen- dijk, derde prijs; Deze drie Winnaars kunnen hun beker afhalen op Zeeweg 45a, de andere deelnemers kunnen daar een vaantje halen. evenementen trouwens een unieke plaats. s Avonds waren er solex race's bij 't Loo» aanvankelijk waren er 21 inschrijvingen maar er verschenen er minder aan de start. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de autoped races, daar gaat het duidelijk om de persoonlijke prestatie, FIETS EEN EINDJE OM MET TERRE DES HOMMES De promotie-groep van de Stichting Terre des Hommes biedt honderd mensen een sportieve vakantie aan, n.l. een negendaagse fietstocht door Nederland. Deze geheel verzorgde vakantietocht kost u slechts f 250.-, alles inbegre pen, zoals logies, ontbijt, lunch, warme maaltijd en diverse konsump- ties. Alles is dus verzorgd, alleen.....fietsen, dat moet u zelf doen. De start van deze fietstocht vindt plaats in Den Haag op 22 juni a.s. en het startschot wordt om 10.00 uur afgevuurd door onze Minister Presi dent van Agt. De route gaat o.a. door Brabant, de Betuwe, de Veluwe, de Achterhoek, Friesland, Noord- en Zuid-Holland. In Noord Holland doet de karavaan op 29 juni Heiloo aan. Men komt terug in Den Haag op 30 juni. Beperkte deelname aan deze negen- daagse fietstocht is tiog mogelijk. Voor aanmeldng kunt u terecht bij Harry Rundberg, Verl. Oostérweg 33 te Gronnngeri, telefoon 050-257319. Is negen dagen teveel voor u, dan kunt u tegen betaling van f 30.-- (inclusief ontbijt, lunch en overnachting) op 29 juni meefietsen van Enkhuizen naar Heiloo. Start Enkhuizen: 12.00 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden onder telefoonnummer 072-330077 of 072-333267. Ook deze aktiviteit van de Stichting „Terre des Hommes" staat weer in het teken van „het jaar van het kind" en is tevens bedoeld meer aandacht te vestigen op het werk en de doelstelling van deze Stichting. Zondagochtend was er een alleraardig ste fiets- fotopuzzeltocht waar maar door liefst 250 mensen aan werd deelgenomen. Het was nog steeds zomer, dus heerlijk fietsweer. 'sMiddags was het waterfestijn bij de vijver in plan Oost. Daar waren weer Schuim en individueel door Eline de Boer. Het Commité „Dorpsfeest" kan voldaan op een zeer geslaagd weekeinde terugkijken. Kinderen uit de 4e klas van 4 Rehobothschool schreven iets or hun aktie voor de school i Opper-Volta waar we op 6 mei vot koliekteerden. Dit verhaal van Marti! van der Blij kozen wij voor u uit. Opper-Volta. Wij hebben met de heb school een aktie voor Opper-Volin gehouden. Dat ging zo: eerst kreeg?' een oranje kaart waar 10 hokf opstonden. Dan kon je allema werkjes doen, waar je kwartjes vö kon vragen! Als je de kaart vol he kon je hem op school inleveren. Dei werkjes heb ik allemaal gedaan: bi 1 opmaken, tafel dekken, tafel i ruimen, boodschappen doen, enz.1 heb alles alleen bij mijn moeiü gedaan, maar enkele kinderen uit om klas zijn langs de huizen van vreemó mensen gegaan en hebben daar ge opgehaald. We hebben ook nog dia gezien van Opper-Volta. Vooral otf de scholen daar. De dia's waren ei mooi. Onze juffrouw vroeg ook wat wij allemaal zouden missen als« daar waren, dat was een heleboel. paar zal ik ervan opnoemen: je be:, televisie, radio, Pick -up enz. Maarh belangrijkste was: Water! i! Opper-Volta moet je kilometers lopfi 1 voor je water vindt. Bij ons hoef!' maar de kraan open te draaien, je he: f dan water zoveel je wilt. Over de opbrengst van de Rode Kj Collecte mag men tevreden zijn, was maar liefst f 1200.-. Meer 4 verleden jaar. Dit jaar was het opgehaalde be® f 12.400. Toch zou u staan te kijken wal buiten uw goede gaven aan vreeii zaken aangetroffen worden. Zo is altijd weer een gedeelte van J mensen, die denk ik buitenlandse h« willen 'bieden door de meest vreeitii valuta in de zakjes te stopp* Knopen is bij vele ook een geliefd onderwerp, jammmer! dath er altijd maar één van een bepa- soort is. Dit jaar was er zelfs iein* die kennelijk direct iets aan 1 hongersnood wilde doen en stopte biskwietje in het zakje Het bestuur van het Rode Kruis hierbij z'n dank uitspreken aan collectanten die dit jaar weer zo'1 geholpen hebben. ook dat deze dag voor velen een nadere kennismaking met Youth for Christ zal worden! Verder geloof jk dat het een enorme bemoediging zal zijn voor de duizenden jongeren die aan dit, vaak moeilijke werk al hun vrije tijd opofferen, wanneer velen hun belangd stelling laten blijken. Iedereen is daarom hartelijk welkom! Het programma van deze Open Dag begint om 10.30 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Youth for Christ zorgt voor drinken en fruit en verzoekt u uw eigen lunchpakket mee te brengen. De toegang is uiteraard vrij. Voor de kinderen van 6-12 jaar wordt een speciaal programma georganiseerd met o.a. film. Tevens zal er een crèche en een baby-kamer ingericht worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar Youth for Christ Nederland, telefoon 03438-5744. Veiling" Heerenweg 142 Heiloo. Aanvang 20 uur. AGENDA: 1. Opening; 2. Notulen voorgaande ledenvergade ring; 3. Jaaroverzicht van.de vereniging; 4. Ingekomen stukken. 5. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren Oltshoorn - van Diepen - en Ligthart. Allen stellen zich weer herkiesbaar. Meerdere kandidaten kunnen worden opgegeven bij de secretaris tot voor de aanvang van de vergadering onder de betreffende voorwaarden. 6 Wijziging c.q. aanvulling statuten. Dit kan reglementair alléén gebeuren als de helft van het aantal leden aanwezig is. Mocht dit NIET zo zijn, dan zal de vergadering worden gesloten, en metéén worden heropend. Een twee derde meerderheid van de dan aanwezige leden is voldoende voor besluitvorming. 7. Bespreking van de komende bouw plannen. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Namens de vereniging: J. Bolten, Voorzitter; J. C. van Diepen Secretaris; De nieuwe statuten liggen ter inzage op het spreekuur van de vereniging, en na tel. afspraak bij de secretaris. VOOR ONS! EN ONZE KINDEREN Deze dag heeft drie aspecten. In de eerste plaats hopen de organisatoren informatie over het werk van Youth for Christ te kunnen geven en zodoende deze beweging te kunnen presenteren. In de tweede plaats heeft deze dag een duidelijk inhoudelijk aspect. Vandaar dat er ook een thema gekozen is: ,Voor ons'! En onze kinderen...? Ds Ype Schaaf zal tijdens het ochtendprogramma spreken over de invloeden en veranderingen in onze maatschappij, die de geloofsover dracht naar jongeren toe bemoeilijken of dwingen tot een andere opstelling en aanpak. Ds. Ype Schaaf is hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Tijdens het middagprogramma zal ds. George Brucks spreken over de vraag ,Hoe brengen wij de kerk naar de jongeren? Ds. Brucks zegt hierover: ,Het wordt de hoogste tijd, dat wii er achter komen of de jeugd inderdaad ,nee' zegt tegen de kerk, zoals je vaak hoort, of dat de kerk ,nee' zegt tegen de jeugd! Ds. George Brucks was voorheen directeur van het Youth for Christ-werk in Nederland en leidt tegenwoordig het werk in geheel Europa. 's Middags zal er tevens de mogelijk heid bestaan om vragen te stellen aan een panel, waarin o.a. de eerder genoemde sprekers plaats zullen nemen. Het derde aspect van deze dag is de gemeenschap en de ontmoeting. Youth for Christ heeft dan ook voldoende ruimte opengelaten voor samenzang, gesprek en kennismaking. Zowel tijdens het ochtend- als tijdens het middagprogramma zal de dichte res Nel Benschop enkele van haar gedichten voordragen. (Zij schreef o.a. Gouddraad uit vlas', 'Een boom in de wind' en ,Een vlinder van God'.) VAAK NOG ONBEKEND. Ds. Pieter Boomsma, algemeen direc teur van Youth for Christ Nederland en tevens gastheer zegt over deze Open dag: ,Het is verbazingwekkend hoeveel mensen nog onbekend zijn met de aard en doelstelling van ons werk. Soms kom je zelfs tegen dat je voor sekte versleten wordt! Ik hoop dan TELEFOON 333368 - 331484 WEEK VAN 17 T/M 23 JUNI MAANDAG 18 JUNI: Plattel.vr. zang 14.00-1 f Operette orkest 20.00-2$ Prov. Griffie Haarlem 20.00-2$ DINSDAG 19 JUNI: Doves gym 9.00-11 Heilooer strijkorkest 14.00-1 f Nieuw leven zang 20.00-2$ P.v.d.A. 20.00-2$ Stichtings bestuur 20.00-2$ WOENSDAG 20 JUNI; Slank Fit 9.30-1 Theorie rijscholen 19.30-2" Meditatie 20.00-2$ DONDERDAG 21 JUNI Iedere tijd is leeftijd 9.30-1! Bej. Gym 14.00-K Heilooer bridgeclub 20.00-21 H.O.V. operette 20.00-2$ VRIJDAG 22 JUNI Volksdansen bej. 11.00-1$ Begel. orkest v. N.H. 20.00-2$ „EXPOSITIE VRIESWIJKVERENIGING Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli wordt het eigen werk van diverse Vrieswijkbewoners tentoongesteld in „De Zevensprong". Dat belooft een bijzonder gevarieerd geheel te worden. Op het programma staan: wandkleden, schilderijen, teke ningen, maar ook droogboeketten en zelfs een miniatuurtrein. Elke belangstellende van binnen en buiten de wijk, kortom iedereen die een kijkje wil nemen, is welkom van 10.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis, een drempel is er wel, maar u hoeft echt geen 7 sprongen te maken om binnen te komen. Graag tot ziens dus in De Zeven sprong. Breda. Sinds 1963 organiseert de Zonnebloem, in samenwerking met de KRO, een financiële aktie onder de naam Harten 5, geef vijf gulden of rtjeer van uw vakantiegeld. Met de verworven gelden worden vakantie weken in allerlei vorm voor zieken georganiseerd, terwijl voorts mede bekostigd worden allerlei andere rekreatie-mogelijkheden, zoals een- dagsboottochten, ontspanningsdagen met radio- en t.v.-artisten, winkel- dagen etc. De laatste jaren wordt de aktie besloten met een Willem Ruis-special. Dit populaire quiz-programma heeft dan gehandicapten en zieken als toeschouwers en.... als deelnemers. Tussen de quiz-aktiviteiten door wordt aandacht besteed aan Harten 5. Dit jaar vond de direktie uitzending plaats op zaterdag 5 mei vanuit de Leysdreamhal te Roosendaal. Nog diezelfde avond kon worden bekend gemaakt, dat de aktie zo rond anderhalf miljoen gulden ging opbren gen. Uiteindelijk is dit bedrag nog verder gestegen en kon een gelukkige Willem Ruis bekend maken, dat het eindtotaal bijna twee miljoen gulden bedroeg. Nog even het gironummer: Giro 11.55.555 t.n.v. Harten 5, Zonne bloem, Breda. Dit nummer vermelden we dan nog speciaal voor degenen die binnenkort van vakantie gaan genieten en die nog vergaten te storten. MUZIEKVERENIGING „EENSGEZINDHEID" HEEFT VROUWELIJKE DIRIGENT WIJKVERENIGING PLAN OOST 14 juni:\Avond over speel werktuigen en banken Al erjige tijd is de Werkgroep Woon- en leefmilieu bezig met het onder werp: Speel werktuigen voor de kinderen van Plan Oost. Nu er met de gemeente over dit onderwerp van gedachten is gewisseld, willen wij, alvorens tot definitieve voorstellen te komen, met de bewoners van Plan Oost onze ideeën doorpraten. Deze discussie wordt voorafgegaan door het vertonen van de C.R.M.film over dit onderwerp: „De Verstopper- tjes". Bovendien willen we praten over het plaatsen van zitbanken in onze wijk, verkeersmaatregelen en eventuele an dere punten die door de zaal kunnen worden ingebracht. Dit alles op donderdag 14 juni 20.00 uur in de St. Benedictusschool. Met ingang van 6 juni j.l. is Mej. Karin Smits aangesteld als dirigeqte van de muziekvereniging „Eensgezindheid" te Heiloo. De I.V.N, afdeling Noord Kennemer- Oand organiseert zowel op vrijdag avond 15 juni, als op zondagochtend 17 juni, een gratis rondleiding door het Heilooër Bos en omgeving. Het vertrek is op vrijdagaond om 19.30 uur en op zondagochtend om 11 uur vanaf "De Kattenberg" aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen tel. 072-613015. Het I.V.N. Infor matiecentrum in Bergen aan Zee is iedere zaterdag- en zondagmiddag van 1 tot 5 uur geopend. JAARVERGADERING WONINGBOUWVERENIGING ST. WILLIBRORDUS HEILOO Het bestuur van de Woningbouwver eniging „St. Willibrordus" Heiloo. Opgericht 7-7-47. Goedgekeurd bij K.b. 26-2-48, Aangesloten bij het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting, N.C.I.V., nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering. Deze zal worden gehouden woensdag 27 juni 1979 in café „De oude Op zaterdag 16 juni a.s. organiseert de interkerkelijke jeugdevangelisatie- beweging Youth for Christ Nederland haar jaarlijkse Open Dag. Dit gebeuren zal plaatsvinden op het terrein van haar landelijk centrum 'de Linden- horst', Hoofdstraat 260 te Driebergen. Youth for Christ hoopt op deze dag velen kennis te kunnen laten maken met haar werk. De Open Dag van vorig jaar trok meer dan tweeduizend bezoekers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 4