Van Os Dames-mode 7C Apostel *-*T' iaii> M r>, Wij zijn met vakantie van 30 juni tot 24 juli. Aalsmeerse Bloemenhal Bolten na 34 jaar uit gemeentebestuur [enk Dekker neemt afscheid van Klimop Dinsdag 24 juli staan wij weer voor u klaar. Wy wensen u een prettige vakantie. Feestelyk afscheid van de heer J. S. Runeman WÈÈÈÊÊÊÊ I» I Ifyytivmt "de heeren-slager" WÊÊÊÊWÊÊ& WÊ&ïiïÊmm WINKELHOF 't LOO HEILOO Bar - Bodega Zojuist ontvangen: IN-WEAR zomerartikelen KLEINVAK - TEXTIEL - WOL - HANDWERKEN KOOMEN Bij de gaan ze met vakantie van 2 juli tot 17 juli. 3 grote groene planten v. f 10.- PRETTIGE VAKANTIE! TON TEN H00PE, OF EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN VUILNISMAN. /dud, P P.V.D.A. NODIGT GEDEPUTEERDE C. K0RVER UIT OM TE SPREKEN OVER WOONWAGENPROBLEMEN. VER.V.V0LKSHU IS VESTING HEILOO OPROEP. OUD PAPIERAKTIE MARIASCH00L Welke lieve mevrouw Vrijdagmorgen was het feest op de Hasebroekschool. Alle kinderen waren Kennemerstraatweg 107 - Heiloo Telefoon 072-337526 7 dagen geopend vanaf 4 uur weekends vanaf 2 uur 's middags Gevarieerde muziek. JUNI 1979 44e JAARGANG No. 26 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van .1.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Grote kollektie van de beste speciaal geprijsd: BROEKEN, alle modellen 69.- BLAZERS89.-en 99.- JACKS89. BLOUSES, alle modellen49. Stationsstraat 21 - Bergen Raadhuisweg 13 - Heiloo l|l l|l Ijl l|l |i ijl l|l IJl l|l IJl Werker van het eerste uur [n,1945 kwam de heer Bolten in de zogenaamde noodraad onder waarnemend jurgemeester J. Vennik. Hij werd toen aangewezen door een „raad van wijze mannen". Toen in 1962 J. Schuyt overleed, volgde Bolten hem op als wethouder van Sociale Zaken en Woonruimte. In die tijd kwam ook mevrouw A.M.E. v.d. Zee-Mandersloot bij het college omdat de heer Eysink burgemeester in Sellingwolde werd. Toen werd er met de portefeuilles wat geschoven^ omdat men in die tijd openbare werken niets voor een vrouw vond. 1962 was er in heel Heiloo geen huurhuis te krijgen, mede door de inzet van heer Bolten is men toen in de uitbreidingsplannen gemêleerd gaan bouwen, (Oop- en huurhuizen door elkaar, tot op de dag van vandaag wordt dat nog edaan. roen we de heer Bolten vroegen wat zijn mooiste werk was geweest, ntwoordde hij: „Natuurlijk doe je het nooit alleen, maar het mooiste was toch wel het gezinsvervangende tehuis „De Stolp" en de sociale werkplaats aan de Oosterzij Met veel waardering sprak de heer Bolten ook over het werk van wethouder Thomson, die zoveel voorbereidend werk had gedaan voor het recreatieplan rond westelijk Heiloo. e De sport heeft trouwens veel te danken aan de heer Bolten (toen waren er ook protestakties) en dankzij hem heeft Heiloo een prachtig sportveldencomplex gekregen. Ook in de woningbouwvereniging St. Willebrord heeft de heer Bolten zijn poren verdiend. In die tijd was hij ook nog voorzitter van de KABO (nu NKV), aarbij was hij nog lid van het dagelijks bestuur van het gasbedrijf en van de egionale vuilverbranding voor Alkmaar en omstreken. Om zich na gedane arbeid wat te ontspannen trommelde en later blies de heer Bolten in de harmonievereniging „Caecilia", dit doet hij al zo'n 38 jaar. Daar Heiloo nogal de nodige burgemeesters heeft gehad (J. Vennik, J. Kalf, waarnemend burgemeester Ankum, J. Pesman, Mevr. J.M. Corver-van Haaften, H. Hoekstra, en tot slot burgemeester J. Glijnis) en er tussen deze periodes jurgemeesterloze tijdperken zijn geweest, is de heer Bolten alles bij elkaar ruim m jalar loco-burgemeester geweest. Dat de heer Bolten voor al zijn werk jzonder gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat hij in april 1978 werd eridderd in de orde van Oranje-Nassau. Graag had de heer Bolten zijn mbtsperiode helemaal vol gemaakt, maar om gezondheidsredenen is dit niet ►gelijk. Gisteravond was iedereen in de gelegenheid in de raadzaal de heer lten de hand te drukken. ïterdagmiddag werd in het Motel Heiloo een receptie gehouden om iedereen in gelegenheid te stellen de trainer-leider van Klimop de hand te drukken. Van leze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. (lenk Dekker heeft vele meisjes naar de top begeleid, te beginnen met Annelies ervoort. Zij werd jeugdkampioene van de N.K.G.B. In 1968 werd overgestapt lar de K.N.G.V., reeds na een half jaar bereikten 5 turnsters van Klimop bij de Jrsoonlijke kampioenschappen de halve finale en Ris Bakker zelfs in de finale J Alkmaar in de veilinghallen. |et jaar daarop kwam de dochter van Henk Dekker, Ans Dekker, en Ikina lorsch bij het zg. „jong talent" van de bond. Ikina werd jeugdkampioene van lederiand en dochter Ans werd uitgezonden naar de wereldkampioenschappen beiden gingen in 1972 naar de Olympische Spelen in München. In dat zelfde lar werd de damesploeg kampioen van Nederland. laar het grootste succes kwam toch wel in 1974 bij de persoonlijke impioenschappen en Ans Dekker kampioene van Nederland werd. Een reden )or een vader om trots te zijn. Joke Kos werd toen tweede, Astrid Ranzijn srde en Ikina Morsch, die toen met topturnen was gestopt, werd toch nog ijvende. r 1976 zijn Ans Dekker en Joke Kos naar de Olympische Spelen in Montreal ftgezonden. Onder één van de successen mag ook gerekend worden de Verwinning op Pro-Patria bij hun 75-jarig bestaan om de grote prijs van Jetermeer, die ging toch maar mooi mee naar Heiloo. ie heer A.C. Bruyn sprak aan het einde van de receptie de scheidende trainer te, memoreerde uiteraard ook de successen en zei: „Henk, je hebt onze ïreniging een grote naam bezorgd. Daarom is het jammer dat je dat nu niet ieer kunt doen, maar we zullen dit moeten aanvaarden. We kunnen je nooit [ruggeven wat je voor ons hebt gedaan. Maar we hopen dat je nog heel lang met [vrouw en kinderen zal kunnen terugzien op deze mooie tijd. Als dank kreeg Senk Dekker (nadat eerst overleg met zijn vrouw gepleegd was) een prachtig Iet wercf een geanimeerde receptie waar vele oude bekenden elkaar terugzagen. WINKELHOF 't LOO 47 - HEILOO Alle kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen. Daar wij nu al in vakantiestem ming zijn hebben wij voor u een geweldige aanbieding. Uit onze succes-serie: De kwekers staan bij het zien van deze prijzen met tranen in de ogen. Dit alles zo lang de voor raad strekt. Zaterdag algehele leegverkoop v. spotprijzen. Wacht u echter niet tot het laatst, u zou kunnen mis grijpen. Iedere cliënt een kaartje sturen gaat helaas niet. Langs deze weg wensen wij u een Wie zich vorige week misschien heeft afgevraagd, wat een bekend gezicht is dat daar achter die vuilniswagen, wie is dat ook alweer, die mensen kunnen wij nu uit de droom helpen, het was raadslid Ton ten Hoope van Heiloo 2000. „Ik zag het niet zo zitten met de aanschaf van die nieuwe kraakwagen, die kost maar liefst f 180.000, maar ik ben wel van gedachte veranderd" aldus ten Hoope. Ja, en hoe komt dat nu, dat een mens ineens zo van gedachte veranderd. Ineens is misschien wat voorbarig gezegd want Ton ten Hoope heeft zich terdege in deze materie verdiept. Hij is gewoon een dag als vuilnisman meegegaan, 's Ochtends zakken opha len, 's middags grof vuil. U weet hoe de regeling in Heiloo is, we krijgen per huis 100 Heiloo vuilniszakken. Per jaar hebben we hier niet genoeg aan dan kunnen we ze op het gemeente huis bij kop en. Is het ons teveel dan kunnen we wat we over hebben inleveren en krijgen daarvoor ons geld terug. Het grof vuil wordt eens per maand gratis opgehaald. M'n liefje wat wil je nog meer. Kennelijk nog veel meer, want her haaldelijk vindt men „niet Heiloo" zakken aan de straat staan wel 10 procent. Andere vuilniszakken zijn zo vol gestouwd dat ze amper te tillen zijn, ook glasscherven is een geliefd artikel om onder in te stoppen en een ander „grapje" is de zakken niet dicht te binden. Ton ten Hoope heeft wel een enorme bewondering gekregen voor de vuilnis mannen, die toch maar dag in dag uit de troep van anderen moeten oprui men. Grof vuil 's Middags was het grof vuil aan de beurt en er zijn heel wat mensen die het wel wat al te grof maken. Dozen met flessen en huisvuil oude kranten en ook probeert men de „niet Heiloo" zakken op die manier kwijt te raken. Het lijkt wel of het, zodra de rotzooi buiten ons tuintje is, het niemand meer iets kan schelen, de vuilnisdienst moet het maar meenemen. Om het echte grof vuil weg te halen heeft men nu die kraakwagen nodig zodat grote stukken plat gedrukt kunnen worden, tot nu toe huurde men zo'n wagen in Renkum maar ook andere wagens worden ingezet om het vuil naar de vuilverbranding te breng en. Wat de heer ten Hoope ook was opgevallen is, dat het oude gedeelte van Heiloo aanzienlijk minder grof vuil heeft dan de nieuwbouwwijken. Er bestaan plannen om een controleur aan te stellen, die moet toezien dat er geen huisvuil tussen het grof vuil zit. Ook overweegt de gemeente dat we de vuilniszakken bij de plaatselijke le veranciers kunnen kopen, daarnaast zou dan een vuilnisheffing worden ingevoerd. Ton ten Hoope is deze dag „zonder kleerscheuren' doorgekomen, maar dat kwam door zijn uitstekende con ditie. Misschien komen wij ook tot andere gedachten als we om de beurt eens een dagje meegingen maar misschien hoeft het zover niet te komen en kunnen we het ook gewoon uit ons zelf doen. Om een wat bredere kijk op het woonwagen probleem te krijgen had de P.v.d.A. afdeling Heiloo gedepu teerde C. Korver uitgenodigd om over dit beleid namens de provincie zijn visie te geven. De heer J. Michielsen verwelkomde de aanwezigen en leidde die avond het gesprek dat werd gehouden in het Open Huis. De provincie heeft een belangrijke stem in het woonwagenbeleid, indien de gemeenten geen medewerking ver lenen is zij gemachtigd enige dwang uit te oefenen. In mei 1977 werd een nieuwe woon- wagenwet van kracht, die af wilde van de grote concentratie s. Wil men deze mensen laten integreren dan zal een goede plaats voor ze gevonden moeten worden niet ver van scholen en winkels. Nieuwe kampen wil men niet groter maken dan 15 wagens, bestaande kampen mogen er beslist niet meer dan 25 hebben, dit probleem doet zich voor bij Vroneroord. Dat dit alles geen eenvoudige zaak is zal een ieder duidelijk zijn. „Er is een z.g. spreidingsplan opge steld, waarin de provincie verdeeld wordt in regio's". Onze regio komt er als volgt uit te zien, aldus de heer Korver. Alkmaar en Heerhugowaard 30 woon wagens, Heiloo 5, Egmond 4, Graft- de Rijp, Bergen, Langedijk, Beemster en Warmenhuizen 3, en Limmen 1. Er komen dus in onze regio 85 woon wagens. De gemeente mag wel zelf de plaats aanwijzen waar het woonwagencen trum zich mag vestigen. Gedeputeerde Staten is belast met de uitvoering van dit plan, zij plegen overleg met de gemeenten en afgevaardigden van de woonwagenbewoners. Na de pauze was er gelegenheid tot discussieren, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Maar ook bleek helaas, dat we nog steeds niet veel met onze medemens op hebben, velen vinden het allemaal best als het maar ver van hun bed blijft Er heeft in het Noord-Hollands dagblad een artikel gestaan met de mededeling dat de flatbewoners van Termijen huurrestitutie zouden knj- gen. Het bestuur van de Ver. v. Volkshuisvesting Heiloo wil heel nadrukkelijk verklaren dat dit voor de flatbewoners van Termijen NIET het geval is. Huurrestitutie vindt alleen plaats aan de flatbewoners van Marienstein. U begrijpt dat het tendentieuze artikel volledig voor rekening van genoemd dagblad komt. verkleed en een beetje zenuwachtig, want elke klas ging iets opvoeren. Dit alles ter ere van de heer Runeman, die met pensioen gaat. Na 43 dienstjaren zal ook de heer Runeman uit het onderwijs stappen. Hij werd geboren in 1915 als de zoon van een pianostemmer in Zaandam en omgeving. Reeds op jeugdige leeftijd verloor hij zijn moeder, maar toch behaalde de heer Runeman het Mulo diploma en kon hij daarna naar de kweekschool, die hij in vier jaar doorliep. Later behaalde hij ook nog z'n hoofdakte. „Ik had het gevoel", aldus de heer Runeman, „nu gaat het gebeuren, maar het was crisistijd (1935) en de baantjes lagen niet opgescheept, maar ik kreeg een klas toegewezen van iemand die twee klassen had, rijk werd ik er niet van. Ik verdiende niets maar met Kerst ging men met de pet rond en kreeg ik een tientje. Maar ik was er erg blij mee." Toen kwamen er betere tijden. Rune man werd kwekeling met akte in Koog a/d Zaan en verdiende het fortuin van f 800,-- per jaar. In 1940 moest de heer Runeman i.v.m. de mobilisatie van een onderwijzer aan de Kerkbuurtschool te Oostzaan, daar waarnemen. In dit jaar is het ook dat hij z'n hoofdakte haalde, maar 1 april 1941 kreeg hij toch z'n eerste vaste baan in Oost-Zaan, waar hij tot 1946 zou blijven. In de oorlog werd er wel les aan huis gegeven i.v.m. de energie besparing (l'histoire se répète? In 1946 werd de ambtenaar afd. onder wijs in Oostzaam de heer Breebaart, burgemeester van Hoogwoud, de heer Runeman ging naar de installatie en het bleek dat Hoogwoud een twee mansschooltje had, waar op dat mo ment maar één man was, dus dringend behoefte aan een tweede en ging de heer Runeman van Oostzaan naar Hoogwoud waar hij tot 1954 bleef. „Een heerlijke tijd", zegt hij er zelf van, „je behoorde tot de notabelen duizend gulden bij elkaar en kleren, met de bevolking hebben we het plaatsje Stavenisse geadopteerd, voor de kinderen hebben we toen hele poppenuitzetten gemaakt." Als de kinderen groter werden, waren ze aangewezen op Alkmaar of Hoorn om verder te studeren. In 1954 kwam de heer Runeman aan de v.d. Worpschool in Landsmeer, dat was geen gemakkelijke tijd, want hier zaten zowel plattelandskinderen als stadskinderen op en dat was geen eenvoudige zaak. In 1958 deed zich de gelegenheid voor weer op het oude nest terug te keren en wel aan de Albert Schweitzer- school te Zaandam. In die tijd werd ook veel aan onderwijsvernieuwing gedaan, ouders kregen inspraak, met nog twee onderwijzers vormden zij een soort kontaktschool. Hier is fijn gewerkt en werd veel aan onderwijs vernieuwing „uitgedragen" in totaal had de heer Runeman zo'n zes scho len onder zich. Maar het ging niet snel genoeg voor sommigen, men ging met niveau groepen werken en de heer Runeman zag het niet meer zo zitten en wilde wel weg. Op 1 augustus 1970 werd hij hoofd van de Hasebroekschool. Door een nieuwe regeling, die het mogelijk maakt vervroegd pensioen aan te vragen en dat heeft hij gedaan. Vrijdag was het dan de dag, de hele school vierde feest. Elke klas had wat ingestudeerd. De eerste klas had een lied, de tweede klas deed een kwis 2 voor 16, klas 3 had een alfabet, op elke letter een rijmpje, klas 4 had allemaal spreekwoorden uit het leven van een schoolmeester, klas 5 zong weer een lied en klas 6 had een heel vreemd songfestival. Het zal ongetwijfeld voor de heer en mevrouw Runeman een onvergetelijke ochtend geweest zijn. Van de school kreeg de heer Runeman éen prachtige fiets aangeboden. Als dank voor al het moois werd de hele school op ijs getrakteerd. Op maandagmorgen 28 mei j.l. wer den bij de Kennedy-Mavo terwijl de ramen openstonden en er kinderen in de lokalen aanwezig waren, de rozen vlak onder deze ramen bespoten tegen luis en meeldauw met een mengsel van Pirimor en Nimrod. De mensen die dit karwei uitvoerden hadden maskers op en dicht gebonden kleding aan, volgens de voorschriften- de kinderen echter niet en zaten in de vergiftigde dampen die het lokaal binnen kwamen dwarrelen. Ook in de buurt van de Hofdijkschool gebeurde iets dergelijks onder school tijd terwijl de ramen openstonden. Voorts werd het schoolplein van de Kennedy Mavo bespoten tegen on kruid- een mengsel van grammoxonen, regionen en gesatop- ging er overheen. Schoolpleinen zijn, zoals U zult weten plaatsen waar men bij warm weer op de grond zit en er zijn brood opeet. In Vredenoord worden, tot slot zij het vermeld, de waterkanten langs sloten en vaarten bespoten. Ook daar - langs dat water zijn veel spelende en vissen de kinderen - we zwijgen nog maar even over de jonge eendjes, die wor den wel ziek zonder protest. Wie dit alles verontrustend vindt en een overbodige malligheid een geldver slindende zaak bovendien (spuiten kost 30 ct./m2). Hij of zij belle eens op naar^ de actiegroep: Onkruid vergaat wel' te Heiloo. Tel: 332726 of 333765. A.s. zaterdag 30 juni houden wij de laatste inzameling van dit schooljaar. Voor diegenen die zaterdags al met vakantie gaan, zal de container al vrijdagmiddag op het parkeerterrein in de Moestuin staan. De vorige inzameling heeft 3530 kilo papier opgebracht. Wij willen iedereen bedanken, die in het afgelopen jaar zijn krantje heeft bijgedragen en hopen ook in het nieuwe schooljaar weer op U te mogen rekenen. Kunt U het papier niet zelf brengen, even een telefoontje naar de heer Rood, tel. 335297, en het papier wordt bij U opgehaald. Oudercommissie Mariaschool kan mijn taak als huismoeder 4 dagen per week overnemen? Werktijden nader overeen te ko men. Mevr. J. van Schagen, Rookamer 21, Heiloo, tel. 072-333731. WEDEROM VANDALISME In het recreatieplan waar vijf jaar lang toiletten hebben gestaan, hebben wederom een stel jongetjes die kennelijk „sch.hebben aan alles", de boel kort en klein geslagen. De heertjes worden bedankt. L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1