Middenstandsavond school Heiloo keeman n Botten Heiloo \S massief-eiken - leren zitmeubelen eigen fabrikaat massief-eiken keukens w RANZIJN Van Os Dames-mode van de PRIJS IA11> 14 1.I.I.Ï.'I'.Ï.T.'LÏ.I hondentrimsalon Mirt Os Heren-mode ITTQSC0LLC Aalsmeerse Bloemenhal De Aalsmeerse Bloemenhal Morgen heeft Heiloo haar Hema IEUWSBLAD VOO EILOO IOïjebvci&t I 'de heeren-slager" Ook Blokker een vestiging in Heiloo 19?s 44e JAARGANG No. 32 8 AUGUSTUS 1979 Start van tweede fase 't Loo. DE DORS 2-HEILOO Een- en tweejarige cursus Aanvang cursus 23 augustus 1979. Inlichtingen en opgave bij: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, 1852 CR Heiloo, tel. 072-332086; J. R. G. te Boekhorst, Westerweg 339, 1852 AJ Heiloo, tel. 072-334715; A. Boerhave, Keldercroftlaan 3, 1851 VG Heiloo, tel. 072-332768; J. M. A. M. Out, Kapelweg5, 1906 EA Limmen, tel. 02205-1724; P. J. Schouten, Wiekenlaan 76, 1911 XS Uitgeest, tel. 02513-13129. DRINGEND ADVIES ALARMCENTRALE: GOEDE REISVERZEKERING MEE! HEILOO B.V. DIENSTVERLENING ALKMAAR-HEIL00 WINKELCENTRUM „MALLEVOORT"HEETVOORTAAN ,/T HOEKSTUK" vo&i I /dut, KUN JE NOG STEPPEN, STEP DAN MEE! CLEMENS WILLIBR0RDSCH00L EN DRIEKONINGEN KLEUTERSCHOOL STARTEN NIEUW SCHOOL (PAPIER) JAAR „STATIONSPLEIN" VOOR EEN PAAR UUR „GOUVERNEMENTSPLEIN" Raadhuisweg 13 -Heiloo Vrijdagavond koopavond. CV-BRANDAAN OOSTERZIJWEG STANDWERKERS0NC0URS IN HET „STATIONSCENTRUM" 4 m*. ia ui:o kennemerstraatweg Z31 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond voor het V) trimmen, scheren, S knippen en/of V wassen S van uw ii hond. JKuJ Stationsweg 88 WË 072-330625 - Heiloo WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF t LOO HEILOO zie advertentie pagina 3 KERMISIN AKERSLOOT de nieuwe Gehring velours-kollektie vindt u bij Ruime keus in planten, aardewerk e.d. plus gezelligheid Plantenbakjes a 5,- Vrijdagavond koopavond. Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo co Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 07^-334531 Redakt ie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.50C exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. De Winkelhof 't Loo begint haar tweede fase met een flinke start, de eerste winkel die hier geopend wordt is een Hema-zaak. De heer W. M. van Schaik, van warenhuis van Schaik, gaat over deze nieuwe zaak de scepter zwaaien. „Hema" is een begrip dat we allemaal kennen, maar wist u, dat het woord Hema een afkorting is van Hollandse Eenheidsprijzen maatschappij? De eer ste zaak werd in 1926 opgericht. (Warenhuis Jansen, later van Schaik in 1925). Bij de Hema lag in die tijd het accent op goedkoop, de meeste artike len variëerden in prijs van f 0.10 tot f 0.75, daarom heette de Hema, in de volksmond ook een „kwartjeszaak",. De Hema groeide snel bezat zij in 1926 nog maar twee filialen, dit aantal breidde zich snel uit in 1928 tot tien, in 1932 tot twintig en in 1940 waren er 23 zaken. Deze groei toont aan dat ze niet alléén op lage prijzen was geba seerd. Na de oorlog vond de grootste groei plaats in 1950 werd het eerste na oorlogse filiaal geopend, daarna steeg het aantal tot vandaag tot 83. Om de groeimogelijkheid volledig te kunnen benutten werd in 1958 een systeem van franchising opgezet, bedrijven geleid door zelfstandige ondernemers, dit tegen betaling van commissie het recht verkrijgen om de naam en het assorti ment van de Hema te voeren. Zo'n zaak hebben we nu in Heiloo, de heer van Schaik is dus eigenaar van de Hema van Schaik. De naoorlogse omzetgroei van 1 miljoen tot ruim 1 miljard nu, zou niet mogelijk zijn geweest zonder een bedrijfsleiding die het woord „goed koopmanschap" nog in het vaandel draagt. In 1978 is de Hema onderscheiden voor haar marketingstrategie. Zelf is het bedrijf met deze woordkeus niet zo gelukkig. Wij doen niet aan marketing, maar aan goedkoopmanschap". De mens staat in de Hema-filosofie centraal, de mens als klant en de mens als medewerker. Een profielschets van een winkelier moest er in 1934 al als volgt uitzien. Een winkelier moet een groot aantal eigenschappen in zich verenigen, wil hij slagen. Hij moet een goed inkoper zijn. Hij moet de markt waarvoor hij werkt nauwkeurig analyseren en hij moet een passende en efficiente reclame weten te voeren. van de Neem ook een Uw verzekering klaar terwijl u wacht, bij: Trompenburg 37 1852 CC Heiloo Tel. 072-334719 Vrijdagmiddag 10 augustus om 2 uur is er in de dienstverleningszaal Zuid-West, Westerwêg gelegenheid om kennis te maken met de nieuwbenoemde pro jectleider van de dienstverlening te Heiloo, de heer Zeeman. Verenigingen en ingezetenen die in nauw verband staan met het Dienst- verlenings Centrumwerk, worden hier bij uitgenodigd, om van deze gelegen heid gebruik te maken. Sinds kort heeft het winkelcentrum Mallevoort haar naam veranderd in winkelcentrum 't Hoekstuk. Besloten werd tot deze naam omdat de hele woonwijk plan Mallevoort heet en het adres duidelijk 't Hoekstuk is, daar dit ook nog een aardige naam was besloot men tot deze verandering. Mocht U dus advertenties zien van winkelcentrum 't Hoekstuk dan weet U nu over wie we het hebben. De garantie het artikel te kunnen ruilen of vergoed te krijgen heeft sterk bijgedragen aan de goede naam van de Hema. En zo'n zaak staat nu in Heiloo, iets waar we met recht trots op kunnen zijn en een uitdaging voor de heer W. M. van Schaik. V. Schaik (40) komt oorspronkelijk uit Utrecht, na zijn H.B.S. tijd voelde hij zich sterk aangetrokken tot de com merciële richting, vooral de inkoop. Zijn loopbaan begon dan ook als assistent-inkoper, hierna werd hij adjunctinkoper van een groot waren huis in België en op 27-jarige leeftijd was hij inkoper van een afdeling, glas, porcelein en aardewerk in Nederland. Het beroep inkoper bleef hem boeien: „Je moet veel pionieren, ideëen heb ben, nieuwe dingen bedenken en je gaat wel met mensen om" aldus de heer van Schaik. Maar op een dag gebeurde er iets vreemds, toevallig kwam hij Bob Jan sen tegen, die eigenlijk op korte termijn uit zijn zaak aan de Kennemerstraat- weg wilde, toen van Schaik vroeg wat er met de zaak gebeurde, bleek dat hier nog geen plannen voor bestonden. Diezelfde avond vond een gesprek plaats, want de heer van Schaik was niet ongevoelig voor een zelfstandig bedrijf. Ze werden het snel eens en het kreeg precies 10 jaar geleden, in augustus 1969, zijn beslag. Maar al gauw kwamen er plannen voor een winkelcentrum in 't Loo en de heer van Schaik wilde best met zijn warenhuis in dit nieuwe winkelcentrum, maar het Loo zou in twee fases gebouwd worden en men zocht in die tweede fase naar een tegenhanger van Albert Heyn. Een tijd lang moest er dus pas op de plaats gemaakt worden, want moderniseren aan de Straatweg had geen zin. „Ik mag wel zeggen dat dat frustrerend werkte, de buitenwereld denkt dat er helemaal niets gebeurd, terwijl je intern juist zo druk bezig bent" zegt de heer van Schaik. De belangen van een grootbedrijf, dat meer gespecialiseerd is, een bundeling van krachten en toch een persoonlijke benadering gingen steeds sterker vor men aannemen en zo hebben Hema en de heer v. Schaik elkaar gevonden. Een eigentijdse zaak anno 1979. In de loop van dit jaar zullen ook de andere zaken in de Winkelhof 't Loo hun beslag krijgen, uiteraard komen wij daar ook uitvoerig op terug. Morgenochtend om 9.30 uur is de Hema open voor genodigden en om 10.30 uur voor iedereen. Het startschot klinkt voor de tweede fase van de Winkelhof 't Loo. Vorige week plaatsten wij een artikeltje over de autopedraces, welke op 25 augustus gehouden zullen worden. Toen bleek echter niet duidelijk dat-het om teams gaat. U kunt zich dus als groep nog aanmelden. Zo'n groep mag uit maxi mum 6 personen bestaan. U kunt zich aanmelden bij R. v.d.Zee, Schuine Hondsbosschelaan 6. Ondanks de schoolvakanties blijft er bij u allen papier en karton binnen kom en. Dit houdt in dat ook afvoer aanwezig moet zijn, aannemende dat de weken- lijkse vuilophaaldienst voor alles, BE HALVE KARTON en PAPIER, goed is. Beste mensen die afvoer is en blijft permanent aanwezig en ook nog met een goed en sociaal doel. Toch een kleine moeite voor U om even bij Kaandorp Koopmarkt Wester weg langs te rijden en uw papier en karton in de ALTIJD aanwezige con tainer te deponeren. Mocht u het ECHT zelf niet kunnen brengen, dan kunt u bellen 334481. Het voorgaande is voor vele lezers van dit blad gesneden koek. Er is nog iets anders wat, ondanks een groot bord 'aan de container, niet of nauwelijks bekend is (gelezen wordt). Onze opkoper van het papier moet zijn handel afleveren aan o.a. de papiet fabrieken. Aangezien het karton als het papier, als grondstof, voor verschillende eindproducten bestemd is moet hij dit ook gescheiden afleve ren. Dit sorteren kost arbeid is tijd is geld. Als we ons nu allen voornemen om het KARTON - VOORIN en het PAPIER ACHTERIN te deponeren wordt op de manier van „Vele handen maken licht werk" een maximum aan opbrengst gerealiseerd. Inwoners van Heiloo e.o. laten wij het schooljaar goed beginnen zodat de opbrengst minimaal het afgelopen jaar evenaard. Wie afgelopen vrijdagavond de brade rie in het „Stationscentrum" heeft bezocht, op zich teleurstellend wat betreft de bezetting van het aantal kramen, waande zich bij het betreden van het „Stationsplein even op het „Gouvernementsplein", in Paramari bo. De „In vaders - Steelband" o.l.v. Leo Wooding, wist met z'n medeband leden het publiek in een exotische sfeer te brengen. Deze muziek afkomstig uit „Latijns Amerika" heeft altijd een sterke aantrekkingskracht gehad op Europea nen, omdat het de exotische sfeer van de tropen uitstraaltt. Of de muziek vrolijk is, romantisch of bedroefd, ze is altijd temperamentvol. Omdat in de Caribische wateren de normale muziekinstrumenten niet te betalen waren, heeft men vervangende instrumenten zelf gemaakt van olie vaten, gedroogde uitgeholde kalebas sen enz. enz. Deze zeer speciale muziek oorspron kelijk alléén te horen op Trinidad, heeft zich door het hele Caribische gebied verspreid. Nog een andere vorm van typische Caribische danskunst is de „Limbo- dans". Gekombineerd met het ritme van de steelband wordt onder een brandende lat door gedanst. Vergeet niet dat deze lat slechts ongeveer 50 cm. van de grond is verwijderd en alleen met een speciale voetbeweging, dus zonder met de handen de grond te raken, deinden twee ebbenhout gekleurde, overzee- sche schoonheden, wiens dagelijkse bezigheden schijnen te bestaan uit slechts zingen en dansen, onder de horizontaal brandende fakkel door. Het met tropische planten en met veel gekleurde lampjes versierde „Stations plein" kwam met het vallen van de schemering goed tot z'n recht en onbewust maaken velen toch een ietwat deinende beweging tijdens het naar huis lopen. -v Morgen krijgt Heiloo er ook een prachtige huishoudelijke artikelen zaak bij, om 9.30 uur kunt u zelf gaan kijken, wat een metamorfose deze zaak heeft ondergaan. Was op dit plekje jaren geleden bakker Buisman gevestigd, een gezellig klein dorpswinkeltje, ook hier sloeg de modernisering toe, er werd een groot pand neergezet wat aan de eisen van deze tijd voldoet. De start was misschien wat minder gelukkig want de Combi-markt met z'n 28 winkeltjes was maar een kort leven beschoren. Nu echter alles in één hand van een zaak die in Nederland een begrip is. De firma Blokker werd ruim 80 jaar geleden, om precies te zijn op 25 april 1896 te Hoorn opgericht. Aanvankelijk was de naam Blokker alleen in de eigen De laatste weken van de uitverkoop proberen we echt alles kwijt te raken de nieuwe winterkollektics stromen binnen 't laatste /omcrgoed gaat weg tegen belachelijke prijzen! Vorige week vrijdag brak er aan de Oosterzijweg brand uit in een woning van het type twee onder een kap. De brand ontstond toen een stapel oude kranten die te dicht bij de centrale verwarmingsketel stond, vlam vatte. De Heiloer brandweer was snel ter plaatse en kon de brand binneh een uur onder controle krijgen. De zolder van het huis liep flinke schade op. De buren nadden last van enige waterschade. omgeving bekend, maar in de jaren vijftig tot zestig groeide het uit tot een landelijk begrip. De zeer snelle groei werd mogelijk gemaakt door het brengen van artike len tegen zeer betaalbare prijzen. Ook de presentatie is geheel aangepast aan cle wensen van de hedendaagse consument. Het assortiment biedt een grote keuze mogelijkheid in een gezellige en over zichtelijke ruimte, en omvat zo'n 8000 artikelen, alle in de luxe huishoude lijke, glas, aardewerk, electrische en tuinmeubelen sector. Door de grote keuze mogelijkheden in de vele artikelen kunnen we spreken van een warenhuis met voor elk wat wils. Hier gaat mevrouw Veenboer de scep ter zwaaien om te zorgen dat alles op rolletjes loopt. Komende vrijdagavond vindt ter afsluiting van de braderie het jaarlijkse standwerkers concours plaats, wie deze rasartiesten met hun enorme woordenschat hun waren aan de man en vrouw wil t zien te brengen mag deze avond beslist niet missen. jPlus minus 20 van deze kunstenaars kunt u deze avond aan het werk zien. Om er enkele te noemen hebben we bijvoorbeeld 1. Louitje Haringman met goochel- kaarten, 2. Jantje Viering, bijgenaamd „De Bult" met messenslijpers; 3. Pietje Vroegop, zijn artikel is zelfs bij z'n collega's niet bekend; 4. W. v. Schaik brengt een bloemschiknummer, speciaal voor de dames; 5. Winnaar van vorig jaar Tonnie v. Es, bijgenaamd Toontje Ongeregeld" met fototoestellen; 6. Dikkie Kat, brengt geheel nieuw in Nederland z.g.n. „Blind Verkoop". 7. Willem Beernink, de grootste fantast onder de standwerkers, zelfs de beroemde van Dalen van het woordenboek staat tegenover deze man met de mond vol tanden. 8. Hansje Lonkhuizen en compagnon „Robbie de Dwaas", noemen zich de grootste planten verkopers van Neder land. Verder verkoopspecialisten met o.a. horloges, stofzuigende monden, kof fiefilters, autopoets, plasticwaren, posters, groentemolens, byjoux, pan nen enz. enz. kortom een heel verkoopcircus op zich. Het geheel zal bekeken worden door een deskundige jury en voor de 3 naar diens mening beste maar vooral welsprekendste artiesten zijn weder om 3 prachtige bekers beschikbaar gesteld door het „Stationscentrum". Brandweerlieden woon h nis. ■an den de y\ u.'Jr Twl r-}*\ nnAnriP NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN Hierbij delen wij u mede dat. vanaf de Buitengewone Algemene Ledenver gadering gehouden te Heiloo op 13 juli 1979, het bestuur als volgt is samen gesteld: Voorzitter: A. J; Dekker, Ringweg 11 1852 CM Heiloo, tei. 072-332879. Secretaresse/Vice-voorzitter: mevr. E. M. J. Westerbrink-Jansen, Westerweg 369, 1852 PR Heiloo, tel. 072-335537 Penningmeester: K. Kater, Tiggellaan 56, 1934 EW Egmond a/d Hoef, tel. 02206-4455. Ledenadministratie/ 2e penningm: mevr. H. W. de Waart-de Zoete Mariënstein 161, 1852 SM Heiloo' 072-334810. Bestuurslid: mevr. C. Dol-v. Hunnik, Kastanjelaan 25, 1901 SB Castricum' tel. 02518 51989. Bestuurslid: mevr. M. A. de Klaver- Wigmans, van Haerlemlaan 21, 1901 JM Castricum/Bakkum, tel. 02518- 52812. Bestuurslid: mevr. N. H. van Laere- Kofman, Kruysakker 1, 1852 EV Heiloo, tel. 072-332138. de Trap op! r 1/3 Evenals in de voorafgaande jaren vond de „Akersloter kermis" weer in de eerste week van augustus plaats. Ook dit jaar werd het weer een dol feest in het oude gedeelte van Akersloot. De kermis werd bezocht door jong en oud. Ook kwamen er mensen uit de omlig gende gemeenten toestromen. Vooral de jongelui uit Uitgeest waren rijk vertegenwoordigd. Opvallend was ook dat er een aantal winkels gesloten waren in verband met de kermis. Dit benadrukt wel dat de kermis nog steeds veel betekent voor de dorpsbewoners. Er wordt zelfs voorde kermis gespaard wat de attracties betreft, deze waren precies eender aan he(, vorig jaar, dat wil zeggen: 2 draaimolens een zweefmolen, 3 schiet tenten en de niet weg te denken botsautootjes, plus de diverse kans spelen. De horeca exploitanten waren ander maal tevreden over de omzet die ongeveer gelijk lag met het vorig jaar. Voorts traden er popgroepen op in café de Vriendschap, dit waren zaterdag Tod Zandu en van zondag t/m dinsdag Shore Line. Op de muziek van deze groepen werd tot in de kleine uurtjes gedanst. stationsweg 85 heiloo HEILOOER OPERETTE VERENIGING MET „DER BETTELSTUDENT" Op donderdag 16 augustus a.s. zal de H.O. V. haar wekelijkse repetities in het Open Huis hervatten. In verband met het naderende Robert Stolz jaar, heeft het bestuur in eerste instantie getracht de nog nimmer in Nederland opgevoerde operette „Trauminsell" op het repertoire te zetten. Deze operette echter stelt bij nader inzien vrij hoge eisen aan cle tech nische voorzieningen in het theater, maar ook de choreografische eisen liggen op een voor H.O.V. té hoog niveau, zodat de leiding heeft besloten van deze Stolz operette af te stappen. Wie weet is dit spektakel in de toekomst wél mogelijk als Heiloo over een nieuw theater beschikt. Inmiddels is „Der Bettelstudent" van Karl Millöcker in studie genoemen, waarvan de uitvoeringen medio maart 1980 gepland zijn. H.O.V. hoopt met deze operette haar publiek eveneens een groot plezier te doen, want immers mag Der Bettel student zich zeker tot 's werelds bekendste operettes rekenen. Om de omvangrijke rolverdeling te kunnen kom pieteren is Gerard Hout koper van de operette vereniging Nieuw Leven te Schermerhorn aange trokken om de rol van overste Ollen- dorf te vervullen. Ook zal Jaap Nieuwland van Ceacilia- Langedijk wederom van de party zijn. Verder kan H.O.V. zelf in de overige rollen voorzien. Hierdoor echter wordt het koor wel plaatselijk ver zwakt, zodat enige versterking van zowel dames- als herenkoorleden zeer welkom is. Inlichtingen bij Frits Hogerheyde, tel. 334275 of komt u eens langs op de repetities, iedere donderdag in het Open Huis. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TUINBOUW EN PLANTKUNDE Zaterdag 25 augustus gaat onze excur sie naar het eiland Texel met z'n magnifieke duinpartijen en natuur reservaten, eeuwenoude plaatsjes en weilanden met karakteristieke stolp boerderijen. Een stukje natuur van de eerste orde - dat is het eiland Texel. Direct na de overtocht per boot brengt de bus ons naar hotel Bos en Duin, prachtig gelegen aan de rand van dennebossen, waar we een kopje koffie drinken. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Natuur Recreatie Centrum. De tentoonstelling in dit centrum geeft een interessant stuk informatie over het ontstaan en de geschiedenis van het eiland, terwijl de buitenbassins met zeehondjes een ware attractie zijn. Na het ochtendprogramma gaan we voor een warme lunch terug naar Hotel Bos en Duin. 's Middags maken we onder leiding van gidsen van het V.V.V. een rondrit over het eiland met o.a. een bezoek aan de Slufter. Voordat we afscheid namen van Texel drinken we nog een keer koffie. We arriveren ongeveer 7 uur weer thuis. Kosten voor deze excursie, inclusief busreis, overtocht boot, 2 keer koffie, warme lunch, entree .en rondrit eiland voor leden f 37.50. Niet leden betalen f 43.-. Aangezien wij het aantal deelnemers voorlopig tot 100 moeten beperken, is spoedige aanmelding bij onderstaande adressen zeer gewenst. Aanmelding - ook als U per giro betaalt 234927 t.n.v. S. J. Knip te Bergen bij: Mevr. Tolk, Saturpusstraat 76 Alk maar, tel. 072-112315; S. J. Knip, Middengeestweg 2, Bergen, tel. 02208-2824; G. Stam, Wilhelminastraat 18, Egmond a. Zee, tel. 02206-2330; mevr. Heybroek, Ambachtswijk 73, Oudkarspel, tel. 02260-3047; mevr. H. Groot, Heerenweg 153, Heiloo, tel. 072-333530. Vertrektijden Egmond Binnen café Swart 7.15 uur; Egmond aan Zee, V.V.V.kantoor 7.25 uur; Egmond a/d Hoef, Raadhuisplein 7.30 uur; Bergen, Plein 7.35 uur; Alkmaar, Bergerweg t/o Huishoud school 7.45 uur; Heiloo, Witte Kerk 7.45 uur; Alkmaar, Straatweg/Heilooërdijk 7.50 uur; Alkmaar, Molenbuurt: 8.00 uur. vindt u bij de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1