Modos Boetiek-mode Middenstandsavond school Heiioo rrasccxxe is wegens verhuizing gesloten Papillon DUMP HEILOO KNALLER VAN DE WEEK EEN OVERHEMD CADEAU! TALLY-HC e J VAN HANEGHEMb.v. GRANDIOZE NA -ZOMER AANBIEDINGEN 10-30% korting 20% korting 25% korting 25% korting 10% korting Aannemersbedrijf Kuyper nu ook hobbyshop De Volksmuziekschool in 1979/1980 Dorpsfeestorganisatoren gevraagd Laatste herinnering NIEUWSBLAD VOOR HEILOO ,,De Laatste Eer" "de heeren-slager" WINKELHOF 't LOO HEILOO van Pisss DE DORS 2-HEILOO Een- en tweejarige cursus Aanvang cursus 23 augustus 1979. Inlichtingen en opgave bij: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, 1852 CR Heiioo, tel. 072-332086; J. R. G. te Boekhorst, Westerweg 339, 1852 AJ Heiioo, tel. 072-334715; A. Boerhave, Keldercroftlaan 3, 1851 VG Heiioo, tel. 072-332768; J. M. A. M. Out, Kapelweg 5, 1906 EA Limmen, tel. 02205-1724; P. J. Schouten, Wiekenlaan 76, 1911 XS Uitgeest, tel. 02513-13129. DE TRAP OP Winkelhof 't Loo HEILOO Bij aankoop van TWEE BROEKEN: naar keuze KENNEMERSTRAATWEG 634 - HEILOO BRUIST VEER VAN DE AKTIVITEITEN. "Liefde is" haar verwennen meteen LEUKEPLANT of 'n boeketje BLOEMEN. /KoideM&os emens OUDPAPIERAKTIE NIC0LAAS BEETSSCH00L HANG TEN: Unieke Amerikaanse vrijetijds-combinatie mode. Polo's, sweaters, vesten, shorts, jogging broeken etc. bij: Raadhuisweu 13 - Heiioo m 'n omïtfaófóefaf, I 1 /Uui, Amad$2^A63f& w IOïytlVCf&( I JAARVERGADERING RADB0UDSCH00L! DORPSFEESTORGANISATOREN GEVRAAGD OPENBARE BIBLIOTHEEK OUD PAPIER ACTIE MARIASCH00L HULP AAN BOOTVLUCHTELINGEN! BALLON OVERLEEFT C0MBIMARKT ALKMAARS CHRISTELIJK MANNENKOOR. SPEELTERREIN GEESTAKKER IEDERE TIJD IS LEEFTIJD CURSUS VANGT OP 13 SEPTEMBER AAN. SLANK-ZIJN HET IDEAAL VAN VELEN SYMBOOL VAN GEZONDHEID VITALITEIT, MODE. TUINTECHNISCH BUREAU - TUINCENTRUM WESTERWEG 373,1852 PR HEILOO POSTBUS 73r 1850 AB HEILOO TELEFOON (072) 332417 UW TUINMEUBELADVISEUR Onze 20 SHOWMODELLEN TUINMEUBELEN worden nu verkocht met Laatste restpartij KUSSENS in div. kleuren en dessins De laatste KINDERZWEMBADEN BARBECUES in soorten TUINVERLICHTING Aanbiedingen geiden van 22 augustus tot 26 augustus. UW TUINMEUBELADVISEUR PARIS de kollektie van BEGRAFENISVERENIGING Heerenweg 193, Heiioo Tel. 332252-331009 exclusief bij: loot' ksd' g° ik na is te el' i gelee! op m<j >e je ht Drie generaties lang is de naam Kuy per een vertrouwde klank voor het aannemersbedrijf aan de Stationsweg. Maar je bent jong en je wilt wat, dat ging ook hier op, want nu is er een hobbyshop bijgekomen. De houtzolder was al in het bezit van de fam. Kuyper en daar heeft men nu hij juifele hobbyshop gemaakt. Het meeste wat een goede doe-het-zelver nodig j&eeft, is hier te krijgen. Van buitenaf 'js door middel van een brede trap een n aanc toegang tot ,,de zolder" gemaakt. rste werk tikt Pi< niet. iet zal Beneden is nu de houtafdeling waar de plaatmaterialen en het lijstwerk is opgeslagen tevens de zwaardere mate rialen. Voor de particulier is dit alles makke lijk te bereiken. Ruime parkeer gelegenheid en bovendien kunt U hier ramen en kozijnen op maat laten maken en het wordt nog thuis be- #awd ook. lis^obyshop Kuyper is te bereiken vanaf de W( tion. festerweg, vlakbij het sta al beslli n war? van edde die de enji rer kt vwerlf >el nl bouw en t eg om make: •ken m e IeDe eu WANTWIST U we een nieuw consulent hebben, e die de basischolen in Heiioo bij de e muzieklessen gaat begeleiden en zo pok een goede verbinding hoopt te om ac) jaan vormen van de basischool naar Ie muziekschool i s hft en WIST U dat ook voor de Algemene Muzikale Vorming-lessen een nieuw kracht be noemd is, die samen met de consulent een nieuw gedegen en speels program- 1 tnTifey'A*£aat opzetten en dat er extra uren ensemble-spel vrij gegeven zijn, zodat we nog meer samenspelgroepen kunnen gaan for meren, met ook inschrijfmogelijkheid voor nietleerlingen en dat de school niet alleen voor jonge ren maar ook voor volwassenen is en we, bij voldoende aanvraag, een vol wassen"-A.M. V. programma gaan draai en 80 diaen itterenjflat we sinds kort beschikken over een pijporgel in de school dat een verre voorvader van dat PIJPORGEL nl. de PAN(S)FLUIT nu ook opgenomen kan worden in ons lesprogramma en dat we in september 1980 zeis een kompleet nieuwe school hopen te hebben, zodat alles maximaal tot z'n recht kan komen Wist U dit allemaal al dan weet U nog maar de helft Bel, voor meer informaite en/of pros- pektus (met inschrijfformulier)332460 De nieuwe cursus begint in september. MUZIEK IS ER VOOR IEDEREEN Pastoor van Muyenweg 14 Heiioo. 244 -tri. 072-331829 PAFPII IA'<5 KRUISWOORDRAADSEL De winnaar van puzzel nr. 4 was: W. lunjes-Krooshof, Hoefcamplaan 8 uit Heiioo. loudt U van muziek? loudt U van puzzelen? loudt U van taart? Trie redenen voor U om mee te doen de grote puzzelaktie van Caecilia. |ie keer al heeft een gelukkige gvinnaar zijn tanden in een heerlijke Jart van Hemmer kunnen zetten. )oet U ook mee? Misschien is deze [eer de taart voor U. Pak Uw pen, rijp Uw kans en steun Caecilia. ■prgen donderdag 23 augustus, staat ;0e container voor oud papier weer van PO - 16.00 uur op het schoolplein aan de Rechte Hondsbosschelaan. Al Uw oude kranten, tijdschriften, karton Ad, kunt u hierin deponeren. UVoorbaat hartelijk dank! ouderkommissie Nicolaasbeetsschool. Op maandag 27 augustus houdt de oudercommissie van de Radboud- school haar jaarlijkse algemene ouder avond. Dit zal plaatshebben in het 6e klaslokaal van de school en de aan vang is 20.00 uur. Op deze avond wordt er van verschil lende leden van de oudercommissie afscheid genomen. Na verkiezing van nieuwe leden en de koffiepauze vindt de klasseavond plaats. Wij hopen op veel belangstelling uwer zijds, Tot ziens, De oudercommissie. Wegens tekort aan capaciteiten zoekt het commitee Dorpsfeest Heiioo organisatoren voor het Dorpsfeest Heiioo 1980. Reflectanten dienen te voldoen aan de volgende vereisten: voldoende vrije tijd om pro deo gedurende 3 maanden 8 uur per week aan de voorbereiding te besteden, -dwaas genoeg om één weekend van zaterdag 7.00 uur tot zondag 18.00 uur in touw te zijn; -belachelijk genoeg om een waarborg som in de gemeentekas te storten die niet wordt terugbetaald in geval na afloop te zien is dat op het feest terrein enige duizenden mensen ge- LIEVE LENERS VAN BOEK EN PLAAT Van 28 augustus tot 4 september kan in verband met MECHANISERING VAN HET UIT LEEN-SYSTEEM uw abonnement GRATIS worden omgeruild in de bibliotheek aan het Malevoort. Zie voor uitvoerige informatie de Uitkijkpost van vorige week eerste pagina. A.s. zaterdag, 25 augustus houden wij weer onze eerste oud papier aktie in het nieuwe schooljaar. Als u allen meewerkt, zullen de inzamelingen ook dit jaar een succes worden. De container staat als vanouds op 't parkeerterrein in de Moestuin, van tien uur 's morgens tot ongeveer 4 uur 's middags. Kunt U 't papier niet zelf brengen, even een telefoontje naar dhr. Rood, tel. 335297, en het papier wordt bij u opgehaald. Oudercommissie Mariaschool Zondagavond collecte in alle kerken! De nationale werkgroep Bootvluchte lingen, waarin ook de kerken ver tegenwoordigd zijn, heeft besloten op zondag 26 augustus a.s. van 19.00 - 22.00 uur een nationale inzameling te houden. Er wordt een dringend beroep op ons gedaan want er is veel geld nodig. Regeringen van verschillende landen stellen fondsen ter beschikking. Daar bij gaat het om grote bedragen, maar het is niet genoeg. Het gaat om vele honderdduizenden vluchtelingen, die moeten worden gekleed en gevoed. Ze hebben medische verzorging nodig. Ze moeten worden overgebracht naar landen die hen willen opvangen. Daar moeten ze worden geholpen in hun poging een nieuw bestaan op te bouwen. Om deze taken te kunnen uitvoeren is particuliere hulp on misbaar. Radio en T.V. Zondagavond zullen radio en T.V. veel aandacht aan deze actie geven. Van 19.00 - 22.00 uur staan bij alle kerken collectebussen waar u uw bijdragen kunt brengen. A.s. donderdag zal in de raadsvergade ring worden besproken op welke andere manieren er bijdragen geleverd kunnen worden. Verleden jaar in de derde week van augustus ging de combimarkt open. Bij de verschillende festiviteiten was er voor de kinderen o.a. een ballon nenwedstrijd. De winnaars hiervan zijn al lang bekend gemaakt. Maar wat gebeurde er enkele dagen geleden, een brief uit Duitsland voor Anoushka Winder aan de Heerenweg 77. Daar Anoushka pas elf jaar is, komt het niet elke dag voor dat zij post uit het buitenland krijgt. Haar broer, die op het moment dat de brief Dit alom bekende koor hervat op vrijdag 24 augustus de repetities. Deze worden gehouden in de Verlos- serskerk aan de Oudegracht, ingang Kwerenpad; aanvang 20.00 uur, slui ting 22.00 uur. Onder de enthousiaste en gedegen leiden van dirigent Dick Hogenhout, wordt begonnen aan een nieuw sei zoen, waarin verschillende voor het koor belangrijke evenementen zullen plaats vinden. Hoogtepunt zal zijn de viering in april 1980 van het 20-ja.rig jubileum, ter gelegenheid waarvan een groots jubi leum-concert zal worden gegeven. Voorts bereidt het koor zich voor op een kerstconcert in de Vrijheidskerk in Alkmaar op 22 december. Maar eerst gaat het koor in het weekend van 22 en 23 september naar Lüttringhausen in West-Duitsland, om een tegenbezoek te brengen aan het Evangelische Kerkkoor aldaar, in het kader van een vriendschappelijk uit- wisselings-program ma. Het Alkmaarse koor, dat in de eerste plaats een dienende functie wil ver vullen, heeft aan talloze kerkdiensten luister mogen bijzetten, heeft vele malen aan bewoners van bejaarden huizen een onvergetelijke avond be zorgd, heeft prachtige kerstconcerten gegeven, en heeft in september 1977 een voortreffelijke kerst-langspeel plaat laten opnemen. De ruim 50 leden van het koor hopen nog dikwijls te mogen getuigen van hun geloof, en van hun liefde voor de schone liedkunst. Heren die graag zouden willen mee zingen, zijn van ganser harte welkom. Kom eens vrijblijvend kennismaken op een repetitie-avond; u zult worden opgenomen in een sfeer van vriend schap en van toewijding aan de samen zang. Hebt u problemen met vervoer? Geen nood; één telefoontje, en u. wordt gehaald. Contact-adres: de heer W. IJlstra, v.d.Lijnstraat 5 Alkmaar, tele foon 072-119060. Tot ziens. weest zijn. Wii bieden U een zonder twijfel plezierige vrijetijdsbesteding. jDe hui dige organisatoren voldoen niet aan laatstgenoemde, de door de commissie Openbare Werken gestelde, eis. Tevens is door herhaaldelijk prikken hun dikke huid te dun geworden. Reflectanten kunnen zich melden bij: Leo Gouwerok, Heerenweg 93 Jan en Maria Bellekom, Zeeweg 45A, Ans Kooy, Westerweg 70, Rene Alphe- naar, Oudburgerlaan 76, Kees Stam, Kennemerstraatweg 290, Marijke Kat, Pauwweijdt' 7, Nico Hoedjes, Kande laar 61, Henk Folmer, Termeijen 184, Niek Mannes, Vredenoord 35, Wi#pie Reuver, Vredenoord, 36, Hans Over- meer, Oudburgerlaan 40. bezorgd werd, alleen thuis was, kon zijn nieuwsgierigheid amper bedwing en, maar ja de brief was duidelijk aan zijn zusje gericht. Eindelijk kwam ze thuis en wat schetst haar verbazing,een familie uit Frankfurt had in een bos tussen Asschaffenburg en Frankfurt op 29 juli 1979 om 2 uur haar ballon met het kaartje eraan gevonden. Het kaart je was wel wat verweerd maar het adres was nog goed te lezen. Dus bijna een jaar na de opening werd deze vondst gedaan. Zo ziet U, een ballon kan soms sterker zijn dan een zaak. Op het speelterrein aan de Geestakker is het voetbalveld haast niet meer te gebruiken. Het terrein is ongelijk en daardoor maakt de bal de meest vreemde capriolen. Egaliseren van het voetbalveld en daarna opnieuw inzaaien is een moge lijkheid om hierin, voor waarschijnlijk korte duur, verbetering te brengen. Het is te verleidelijk om direct te gaan voetballen op zo'n mooi vlak terrein, waardoor het gras niet voldoende zal roeien. Nu voetbalde de jeugd voor een graag op het verharde speel- ilaatsen bij de houten scholen op het Veld. In verband met de bouw van de volksmuziekschool wordt daar bin nenkort alle verhatding verwijderd. Met een deel van de vrijkomende tegels zou het voetbalveld aan de Geestakker kunnen worden verhard waarbij het gelijktijdig over enige afstand in oostelijke richting wordt verschoven. Alvorens deze werkzaamheden uit te voeren wil het gemeentebestuur graag de jeugd en ouderen in de gelegenheid stellen op dit plan te reageren. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling openbare werken Heiioo tel. 331144. Het lijkt ons voldoende bekend dat er tal van activiteiten zijn voor ouderen; doch geen gelegenheid om met elkaar te praten en te discussiëren. Daar zal in de komende maanden in worden voorzien, door de start van de cursus „Iedere tijd is leeftijd". Gestart wordt op donderdag 13 september en eindigt op 20 december. Men komt vijftien maal bijeen in het „Open Huis" van 9.30 tot 11.30 uur en de groep zal ongeveer uit 15 deelnemers kunnen bestaan. De cursus „Iedere tijd is leeftijd" staat onder leiding van Mevr. B. v. Steen hoven en Mevr. A. Cochius. Als basis van de cursus wordt gebruikt een gespreksmap van Humanitas. Het is gebleken dat er grote belangstelling bestaat voor zulk soort praat- en discussie groepen. De organisatie en administratie is in handen van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling (Nivon) wel ke samenwerkt met de Stichting dienstverlening Alkmaar-Heiloo. Voor opgave Voor opgave kan men terecht bij Reina Mulder, Het Veld 12 Heiioo, telefoon 333127. Folders over de opzet van genoemde activiteiten zijn bij haar te verkrijgen en tevens in het Open Huis en de beide bibliotheken. stationsweg 85 heiioo oo Niet iedereen slaagt er in, om dit ideaal individueel te benaderen. Samen met anderen blijkt dit wel haalbaar te zijn. Samen slank door middel van een bewust eetgedrag. Het is onnodig om lekkernijen te laten staan. Er hoeft niet apart gekookt te worden. Op onze clubs ondervinden de cursisten dat overtollige pondjes verdwijnen. Het gezamenlijk nastreven van het slank-zijn ideaal stimuleert de wil om door te zetten. De cursusleidsters kennen het afslank- probleem allen uit eigen ervaring. Deze leidsters zijn steeds bereid om naar persoonlijke problemen te luiste ren. Onze clubs kennen geen sluitingstijd. We beginnen op het vastgestelde tijdstip, werken net beproefde pro gramma af, waarna tie cursisten zelf bepalen of ze al of niet weggaan. Veelal vinden er waardevolle, vaak zeer persoonlijke gesprekken plaats. Gesprekken met lotgenoten werken ontspannend. Bewust kozen wij de naam SAMEN SLANK. Is uw belangstelling gewekt? Komt U vrijblijvend eens een „les" bijwonen. Deze kennismaking verplicht U tot niets. Limmen: Donderdagmiddag 13.30 uur Ons Huis, Zuidkerkenlaan, Leid ster: Mevr. Henny de Bakker, tel. 02513-11245. Heiioo: donderdagavond 20.00 uur De Rank, Kennemerstraatweg, Leid ster: Mevr. Cilica Kuperus, tel. 02207-10708. 44e JAARGANG No. 34 22 AUGUSTUS 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiioo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiioo - Telefoon 072-331081 Dit'blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiioo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1