□rchipuzin H Geef! Omhanden Doen! r,rnTrn®ri 1 V. J V Vv A -=L 1 Steeds 10% korting rnoscoLuc KAMELEN, CHAMPAGNE EN EEN T0UPETJE Bedrijfspand I II l> I I if f Boetiek-mode Van Os Heren-mode LU STAATSLOTERIJ IEUWSBLAD VOOR HEILOO 70 hectare Natuurschoon in Recreatieplan Heiloo Weggevlogen LÏ'XIX'Lf.'M'XT ■taME ft Hoeven we niet per sé in het paars? Raadsvergadering Heiloo Opening Rook- en Barbershop Jan-Tine Braam NIER STICHTING NEDERLAND Donomieren doen leven" RECTIFICATIE OUD PAPIERAKTIE IVARIASCHOOL SWEATSHIRTS paars - bordeaux - cyclaam zwart/29.90 bijpassende voetloze maillots 19.90 Raadhuisweg 13 - Heiloo i 111 lp Wë 1 llpi 11 Een Candelaer ka do voor Uw beste vrienden!! KONINGIN WILHELMINA FONDS KINOERKLEDINGBEURS 10 OKTOBER A.S. WINKELHOF J 't LOO HEILOO f DE TRAP OP WINKELHO^ 't LOO HEILOO sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig FILMHUIS HEILOO JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo A. G. v. d. Nagel VERKOOP 684e LOTERIJ VANAF MAANDAG 1 OKTOBER 1979. INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR. INGEZONDEN KLEUTERSCHOOL 'T KIEFTENNEST VOERT A KT IE VOOR SPEEL-O-THEEK Op 8 oktobereen datum we! bekend uit de Historie Begon, eeuwen geleden, bij Alkmaar de Viktorie. 't Is altijd goed eens stil te staan bij het verleden Maar denk daarna aan de toekomst en het heden Wij hopen dat u, op deze dag in 't jaar van 't Kind Op 't Slimpad bij 't Kieftennest de container vindt Alles wat wij van u willen vragen Is uw oud papier hierheen te dragen. De kleuters geven met heel veel plezier De opbrengst van al uw oud papier AAN SPEEL-O-THEEK HEILOOALHIER! JAARVERGADERING R00IE VROUWEN 44e JAARGANG No. 38 26 SEPTEMBER 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 -Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen: Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit'blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur 'in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij repeimatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 -i r- •- - Niet op dinsdag maar op maandag middag twee uur was het zover, Jan en Tine Braam verhuisden naar de Winkelhof 't Loo. Vorige week lieten wij 24 september op een dinsdag vallen, en dat kan natuurlijk nooit (nou ja nooit) maar iedereen had gelukkig de advertentie goed gelezen en was er dus op maandag 24 september. Om twee uur kwamen de genodigden samén in het Open Huis. De heer de Groot heette namens de Wmkelhof familie Jan en Tine Braam van harte welkom, vervolgens zei burgemeester Glijnis met genoegen de uitnodiging ontvangen te hebben. „Daar ik er zelf niets toe bijgedragen heb was het een eer hier aanwezig te mogen zijn." ,.U hebt 22 jaar uw bedrijf uitgeoefend aan de Aosta- straat, dat moet U toch wat doen, na een hele periode van hard werken, deze stap te doen". Nameps het gemeentebestuur sprak de burgemeester zijn waardering uit over het werk dan Jan Braam voor de Middenstandsvereniging en het over koepelend orgaan daarvan doet. Ook werd nog even gedoeld op de orginele uitnodiging, waaraan een feestneus bevestigd was, de burge meester wist niet of het de bedoeling was dezë op te zetten, maar had toch maar besloten het niet te doen. Jan Braam bedankte alle medewerken den die hadden meegeholpen de winkel van zijn dromen te realiseren. Voor 22 jaar hard werken had Braam voor zijn vrouw Tine 22 rode rozen. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de nieuwe winkel, daar stond een fles champagne gereed met een toupetje er op en iedereen dronk op het welzijn van de familie Braam, en hun prachtige zaak. jDe twee kamelen die voor de deur stonden bekeken dit tafereeltje met een goedkeurende blik en hoewel er voor iedereen volop hapjes en drankjes waren zagen zij toch meer in een lekkere geranium. Het was een feestelijke middag, met veel publiek en stralend weer. Bij planten en dierenspeciaalzaak Jan Ranzijn aan de Stationsweg 88 staat al enige tijd een grote ara (papegaai) voor de winkel. Ondanks de goede zorgen nam hij de vleugels. Eerste stop was een hoge boom. Hier werd de brandweer ingeschakeld die met al hun vakmanschap moest toezien dat de vogel weer het luchtruim koos. Wie heeft de ara gezien en wie brengt hem terug naar Jan Ranzijn.? Te huur gevraagd: Vondelstraat 164 Amsterdam-1013 ö- Meer donors Meer trans plantaties meer mensen levens. Aktie-leiding HEILOO: Fam. Affourtit, Tórenlaan 37, tel. 332815. Helaas is er in de vorige Uitkijkpost een foutje geslopen. Voor wat betreft het artikel handbal vereniging Meer- vogels. Abusievelijk werd in dit artikel over Zeevogels gesproken. Maar Akersloot ligt nog steeds aan een meer en niet aan de Zee. Redaktie. van 150/200 m2 omg. Heiloo. Tel. 072-333432. A.s. zaterdag 29 september houden wij weer onze maandelijkse oud papieraktie. De container staat van tien tot ongeveer 3 uur op de parkeerplaats in de Moestuin. De vorige inzameling heeft 4.670 kilq papier opgebracht. Kunt U het papier niet zelf brengen, even een telefoontje naar tel. 33 52 97 en het papier wordt bij U opgehaald. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 4jL V. S vj •V ->• \JËI a i x if* Woensdagmiddag werd speciale aan dacht besteed aan de oplevering van het rekreatieplan West, in aanwezi gheid van het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van CRM, de provincie Noord-Holland en de Heidemaatschappij, en de aannemer. Op de bijeenkomst in de kantine van de sporthal het Vennewater, sprak burgemeester G.J. Glijnis: „We wilden vanmiddag even aandacht besteden aan het gereedkomen van het recreatiegebied Heiloo. Het is een groot projekt waar door veel mensen aan gewerkt is. De eerste kontakten met de Heidemij. dateren al van 1961, nog onder wethouder J. Bolten." Toch had het gemeentebestuur nog enkele wensen want al was er voor de aanleg subsidie, het onderhoud en beheer komen voor rekening van Heiloo. Deze kosten zijn erg hoog en voor deze problematiek werd toch wel enige aandacht gevraagd. De heer A. Brands ma, direkteur Openbare Werken, gaf de aanwezigen aan de hand van kaarten een uitleg van het rekreatieplan. Het gaat hier om een gebied, gelegen langs de gehele westzijde van Heiloo tussen de Vennewatersweg en het Heilooër Bos, ter grootte van plusminus 70 ha. Het plan bezit voorts ruime speel- en figweiden met speel werktuigen, pick nickplaatsen, bosplantsoen, speel- en visvijvers en parkeerplaatsen. Het plan is ontworpen door Ir. L.A. Heydelberger van de Kon. Ned. Heidemij, die de opdracht kreeg een groengordel te kreëren, westelijk van Heiloo, met als dubbelfunktie een windscherm voor de zeewind en een sport- en rekreatiegebied. Daarbij moest tevens een lokatie voor de beide Mavoscholen met gymlokaal gevonden worden. Het 70 ha grote dagrekreatiegebied wordt aan de noord- en zuidzijde begrensd door een tweetal sportparken met een totale oppervlakte van plusminus 60 ha en kampeerterrein ter grootte van plus minus 7 ha, zodat het totale sport- en rekreatiegebied aan de westzijde van de gemeente 137 ha groot is. Oorspronkelijk was het de bedoeling Heerenweg 211 HEILOO van CRM en de provincie één groot projekt tot stand te brengen ten noorden van Alkmaar. Later is dit grote plan onder aandrang van de gemeentebesturen van Bergen en Heiloo gewijzigd in drie projekten, te weten het Geesterambacht, het Berger benedenbos en het rekreatieplan Heiloo West, de realisering van laatstgenoemde werd zeer bespoedigd door enerzijds het feit dat de gemeente Heiloo het merendeel van de gronden reeds in eigendom had en anderzijds door het feit dat het plan paste in het streekplan Noord-Kenne- merland en helandschapstruktuurplan Het Duinzoom plan van Staatsbos beheer. Het plan is in 6 jaar uitgevoerd, de eerste in 1970. De beplantingen van de eerste fase is al aardig hoog, zodat het er al goed toeven is. Van het oorspronkelijke plan is vervallen de bouw van het motel en een restaurant. In de loop van de jaren kwam het gemeentebestuur het ongewenst, voor in dit plan een restaurant te stichten, terwijl voor het motel geen gegadigden te vinden waren. De gegadigden voor het motel vielen in hoofdzaak af vanwege de onzekerheid die êr bestond over de aanleg van de westelijke randweg. Gebleken is dat de twijfels omtrent de randweg terecht waren, want thans staat vrijwel vast, dat deze weg er nooit zal komen. Voor de bescherming van h^t natuurgebied ten westen van Heiloo is dit een gelukkige omstandigheid. Het motelplan is in de loop der jaren gewijzigd in het projekt dat thans de woonheuvel Westerzij is. Tevens is uit het oorspronkelijke plan vervallen de midgetgolfbaan. Na enkele jaren van moeizame exploitatie bleek dat dit onderdeel geen levensvatbaarheid had. De baan lag te ver van de kom van het dorp. De aanleg van het dagrekreatieplan heeft inkl. de grondaankopen plus minus f6.150.000 gekost, dat komt op zo'n f 875 per vierkante meter. Voor de gemeente resteert thans de grote zorg van het onderhoud. Het gemeentebestuur Heiloo, en ook andere gemeentebesturen, waar derge lijke projekten tot stand zijn gekomen, hopen N nu maar dat de overheid in de toekomst óók in de exploitatiekosten bijdragen gaat ver strekken. Het gehele dagrekreatiegebied is na openbare aanbestedingen aangelegd door P.J. Zonneveld B.V. te Heiloo, terwijl de beplantingen in hoofdzaak zijn aangebracht door de fa. J. Kruit te Wieringerwerf. Het was de bedoeling dat de aanwezigen per fiets een rondleiding door het rekreatieplan zouden maken, maar daar de weergoden die dag beslist niet hun beste beentje hadden voorgezet, werd het terrein ge motoriseerd bekeken. Het comité van het K.W.F., afdeling Heiloo, bedankt met deze, haar kollektrices en kollektanten voor hun inzet en medewerking bij de kollekte in september 1.1. De totale opbrengst dit jaar was: f 16.256,79. Bedankt ook inwoners van Heiloo voor uw medewerking in deze. Wij hopen een volgende keer wederom op uw medewerking te mogen rekenen. Nogmaals hartelijk dank. Comité K.W.F. afdeling Heiloo Woensdag 10 oktober a.s. organiseert de Federatieve Vrouwenraad weer de najaars Kledingbeurs zoals ieder jaar. Deze beurs van Winterkleding wordt gehouden als vanouds in „De Rank" Kennemerstraatweg 83. U bent in de gelegenheid goede kleding te brengen en te kopen, die gedragen kan worden door kinderen van 4 tot 14 jaar. De kleding moet heel, gewassen of gestoomd zijn, geen ondergoed, ama's of babykleding. U kunt de eding brengen op woensdagmorgen 10 oktober a.s. tussen 9 en 12 uur. Verkoop van kleding tussen half 2 en 5 uur 's middags. Afrekenen en eventueel weer mee nemen van niet verkochte kleding 's avonds van 7 uur tot half 9. Van de opbrengst der goederen is 3/4 voor de inbrengsters en 1/4 voor 't werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo. Wij hopen dat door uw komst deze najaarsbeurs ook weer een groot succes mag worden. Op maandagavond 1 oktober brengt Filmhuis Heiloo een Fassbinder op het scherm. De film heet Effi Briest. De 17-jarige Effi wordt uitgehuwelijkt aan de 20 jaar oudere baron Geert von In Stetten. Ze wordt jarenlang opgesloten in een kleine badplaats aan de Oostzee. Gelukkig komt er een nieuwe jongere man in haar leven. Von Instetten verhuist naar Berlijn. Dpor een toevalligheid komt hij er achter dat Crampas de minnaar van zijn vrouw is. In een duel doodt hij Crampas en Effi wordt verstoten en sterft na een jaar. De film begint om 20.30 uur op de Bukzolder aan de Pastoor van Muyenweg 12. Leden CJP-ers en 65plussers betalen f 2,--, overigen f4,--. 2 SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Op maandag 1 oktober, houden we weer onze avond in het Open Huis, zaal 5 om 8 uur. De heer Moelaert zal deze avond nog een keer met ons spreken, over: de plaats van de alleenstaande in de samenleving en hoe ziet de samen leving de alleenstaande. U bent van harte welkom op deze avond. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Rechte Hondsbo^chelaan 22 - Heiloo Geachte inwoners van Heiloo, In Heiloo Oost ligt de Cristoffel-kleu- terschool. De school die integreert met de Benedictusbasisschool, hiervan op een steenworpafstand gelegen. Wij hebben nog één leerling nodig vóór 16 januari om het wettelijk vereiste aantal leerlingen te bereiken dat nodig is om het volgend schooljaar met 2 klassen door te mogen gaan. Wie helpt ons zo spoedig mogelijk uit deze onzekerheid? De leidsters van de Christoffelkleuterschool Liaan van Zeeman 14 tel. 333468. De modeshow die Joseph van Schagen woensdag en donderdagavond in Motel Heiloo liet zien, bracht ons tot de overtuiging dat we van de winter ook nog iets anders kunnen dragen dan alleen maar paars. Opvallend mooi waren de vele rode japonnen, meestal gekombineerd met zwart en zwart lak. Dit seizoen zal het accent ook op de kous vallen, ze worden meestal in de tint van de kleding gedragen en zijn vaak versierd met nopjes. Ook de zwarte kous zal de komende winter weer veel opgang doen met hielstuk en naad. Voor de jongeren, zo liet ons een alleraardigste Finse mannequin zien, zijn het de voetloze maillots, lekker warm en toch elegant. De klassieke geruite plooirok en vele mooie kleurkombinaties zal ook niet uit onze garderobe weg te denken zijn. Op de rok wordt een velours blazer in bijpassende tint gedragen. En wie echt helemaal up-to-date wil zijn, draagt er dan een klein rond hoedje bij met of zonder veer erop. De schouderlijn is verbreed en de rok wat gladder van snit, maar men kan er wel goed in lopen, hetzij door een split, hetzij door platte, dubbele of enkele plooi. Er werden ook enkele mantelpakken geshowd o.a. in het mooie materiaal Alcantara en de nieuwe stof „Amara", een antilope- suède. Hierin waren ook enkele mantels in hele mooie kleuren. Verder slankkledende tweed en wollen mantels, waarbij een leuk wollen mutsje gedragen kan worden. Ook de koltrui is weer in de gratie, van angora of eigenlijk heet dat spinragmohair en kriebelt beslist niet. Blouses zijn er ook te kust en te keur bij Joseph van Schagen, in flanel, zuiver zijde, moireezijde en crêpe, de kraagjes blijven klein en soms wordt er met een shawl van dezelfde stof gewerkt, die dan met een strik onder de kin gedragen wordt. Jacqueline Dit is de mode voor de kleinere maten en ook veelal voor de jongeren, maar wel klasse. Tunique ensembles, pantalon kostuums, fijne ribbroeken, stretch, en ook hier worden wollen mutsjes bij gedragen. Een apart onderdeel vormen de kleine tasjes en sieraden. Voor de pauze toonde VT-sport skikleding. Mildred Hette- ma, de jongste mannequin, 8 jaar, liet zien hoe gezellig het staat als vader en dochter hetzelfde gekleed gaan. Voor de hele familie waren er skipakken en jacks, veel in rood, wit en blauw, ook laarzen en blizzard ski's. Bont Ook hieraan kon men z'n ogen uitkijken. Chinchilla jasjes (kort), lammey coat aan twee kanten te dragen, luxe suède kleding, half bont, half suède, Bisam jasjes en geschoren lam. Maar het mooiste was toch de gevederde blauwvos die Anneke, de topmannequin van Heymans, ons showde. Een lange jas met daaronder een pakje in dezelfde kleur, een plaatje. Tot slot zagen we een kollektie van Louis Ferraud, veel zwart, Soms gekombineerd met pauwblauw, een hele eenvoudige zwarte japon met een gouden speld op de ceintuur aangebracht, van schitterende stof. Ook hierbij zwarte kousen en schoenen met hoge hakken. Al dit schoons werd ondersteund door de klanken die Wim Bos aan aan de piano ontlokte. Mevrouw A. Maes gaf als altijd duidelijk en prettig kommen- taar. Guus van der Linden had het plankier versierd met boeketten van alleen maar witte bloemen, wat met de vele kleurige en zwarte kleding erg mooi kombineerde. Een avond met mode van grote allure. De jassen hebben een opvallende schouderlijn de mouwinzet is altijd ruim. Ze sluiten bovendien vaak asymmetrisch. Deze is van wollen flansch en popeline gevoerd. f329- Vrijdagavond koopavond. Stationsweg 85-Heiloo-Tel.072 -335465 Donderdag 27 september om 20.00 uur wordt op het gemeentehuis de maandelijkse raadsvergadering ge houden. Voor de ingezetenen liggen de stukken ter inzage op woensdag 26 en donderdag 27 september tijdens de kantooruren op de afdeling algemene zaken en tijdens de openingsuren in de leeszaal van de openbare biblio theek en leeszaal te Heiloo. Vorige week donderdagavond hielden de Rooie Vrouwen in het N.K.J.B.- gebouw hun jaarlijkse jaarvergadering. Marijke Mol opende de vergadering. Het Jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd. In de Kerngroep werd een nieuw lid gekozen, n.l. Anneke de Rooy. Zodat de Kerngroep op het ogenblik bestaat uit Loes Roos, Cocky Piet, Truus ten Berge en Anneke de Rooy. Een belangrijke datum uit het werkplan is 25 okt. Dan komt Rie Hof uit Rotterdam praten over ha; werk in de gemeenteraad. Na de pau; traden het Castricumse Vrouwenko» "De Heksenkring" op.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1