□rchipLDn C®fil€P©l€ll Boetiek'mode Van Os Hereti'mode <o°V Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? 99.- f i tin i i Ipllj I CDA neemt afscheid van de heer Bolten En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. §VmR WÊÊ Wê m FDNVOORU 30.— VOORDELIGER stretch-corduroy pantalons NI IEUWSBLAD VOOR H EILOO voor het komplete woongebeuren KINDERBOEKENWEEK IN OPENBARE BIBLIOTHEEK PMl INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR, Een Candelaer ka do haar te verwennen WAT TREFT MEN ALZO IN DE KOLLEKTEZAKJESAAN? OUD PAPIERAKTIE NIC. BEETSSCH00L BEURS VAN OUDE AANDELEN VARA SPEELGOEDAKTIE 0LLY-R0BELLE IN-WEAR WINTERJASSEN EN JACKS te kust en te keur! Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. FILMHUIS HEILOO JEUGDKAPELLERS SKI INFORMATIE SHOW BIJ 0UDEJANS CAMPING SPORT EN SPORT B.V. OUDERAVOND OPENBARE KLEUTERSCHOOL „DE ZESKANT" OUD PAPIERAKTIE VAN CLEMENS WILLIBR0RDSCH00L EN DRIEKONINGEN KLEUTERSCHOOL KRANTENAKTIE LIDWINASCH00L STENENBEURSIN ARNHEM GEEN SPREEKUUR WIST U DAT AL? WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP WINKELHOF 't LOO HEILOO Stationsweg .85 - Heiloo tel. 072/335465 44e JAARGANG No. 40 10 OKTOBER 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-3310Ö1 Difblad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur 'in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbotiwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00"-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 v-;. x x vXVv>\w Zaterdag 6 oktober, werden ruim 200 kinderen, naar leeftijd verdeeld in 2 groepen van ongeveer 100 kinderen, door de bibliotecaressen en hun medewerksters ontvangen in een versierde bibliotheek in Heiloo-West. Het was feest, vanwege de Kinder boekenweek! .De bibliotheek was omgebouwd in een grote speelzaal, waar in diverse hoeken verschillende spelen, gespeeld werden. Deze spelen waren gebaseerd op de inhoud van kinderboeken. De kinderen werden in groepen van 10 verdeeld. Door de groepen werd dan aan de centrale balie een kinderboek uitgezocht. Daarmee ging men naar de spelleid- ster, die het gekozen boek besprak en de relatie uitlegde tussen boek en spel. Waarna het boek al spelend door de kinderen werd verbeeld. Verbeeld door middel van b.v. pantomine, tekening, verkleedpartij, kleine wed strijden. Ja zelfs een modeshow, waarbij het gebruikte materiaal uit oude kranten bestond. Tevens was er een versnaperingstent, waar de kinderen verrast werden op eigen-gebakken koek en limonade. De eigen-gebakken koek heerlijk gebak ken door Mevr. Hoffmann, biblio- tecaresse aan de Kennemerstraatweg. Dit was haar aandeel aan de kinderboekenweek. Een koekje van eigen deeg voor 200 kinderen. Ze vond dat zij niet achter kon blijven, terwijl de andere collega's zoveel vrije uren hadden besteed aan voorberei ding en uitvoering van dit kinderboe kenfeest. Door de inzet van alle betrokkenen is het dan ook een uiterst geslaagde middag geworden. Waarbij weer eens benadrukt werd, dat je met een boek meer kanten op kunt dan met lezen alleen. Een boek kan aanzet zijn tot ontplooing van eigen fantasie en eigen creativiteit. Dat is deze middag duidelijk gebleken. Jammer alleen, dat 30 kinderen geen gratis kaartje meer konden krijgen doch - achteraf wel - aan het feest hadden kunnen deelnemen. Er waren nl. een aantal kinderen niet komen opdagen Jongens in het vervolg of kaartjes terughrengen of even afbellen. Dat is wel zo sportief! Kinderen schrijven hun eigen verhaal. In verband met het jaar van het kind is er een boek verschenen ,,Als wij ook eens wat mogen zeggen", een boek door kinderen geschreven. Nu hadden de 3 hoogste klassen van „de Ark" d^ opdracht gekregen, mede in verband met de kinderboekenweek, dit boek te lezen en daarna over hetzelfde onderwerp een verhaal te schrijven. In totaal hebben 88 kinderen dit gedaan, de 6 beste verhalen werden bekroond met ,,het gouden potlood". Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen mochten de kinderen zelf een jury samenstellen zodat zij het helemaal zelf voor het zeggen hadden. Maandagmiddag werden de kinderen van de bovenbouw van de Ark in de bibliotheek ontvangen en mochten de zes prijswinnaars zelf hun verhaal voorlezen. Het eerste verhaal werd voorgelezen doör Annieta de Waard, de titel van haar verhaal luidde: „De prinses in de top 40". Een schitterend verhaal van een prinses die stiekum een grammofoon plaatje heeft gemaakt zeer tegen de wil van haar vader, de keizer, deze wordt erg kwaad, gooit alle appera- tuur kapot en de prinses raakt haar stem kwijt, belandt in het ziekenhuis, maar doordat een muisje in haar teen bijt krijgt ze haar stem weer terug en komt haar vader tot inkeer. Het tweede verhaal was van Matthijs Kooiman, zijn verhaal heette: „De directeur van Kooiman B. V.". Dat ging over een zakenman die naar Chicago reist en daar spannende avonturen beleeft zijn verhaal was zelfs doorspekt met Engelse woorden. Hierna mocht Edwin Schuiling zijn verhaal voorlezen dat de titel „Als ik leerkracht was", meekreeg, dat Edwin het op school niet zo leuk vindt bleek overduidelijk uit zijn verhaal. Sonja de Groot schreef „Als ik koningin zou zijn" hierin kwamen verschillende wensdromen naar voren. Ernst Dulmers schreef: „De wereld op zijn kop". Hij stelde zichzelf als passagier in een vliegtuig met Joop den Uijl als piloot en koningin Juliana als stewardes. Het laatste verhaal was van Saskia v.d. Starre, „Als de kinderen de baas zijn". Dit verhaal drukken we hierbij in z'n geheel af. De 6 opstellen liggen gebundeld op de tentoonstellingsruimte van de biblio theek ter inzage. DE KINDEREN ZIJN DE BAAS Hoi, Hoi vandaag ben ik de baas vandaag is het andersomdag vandaag hoi hoi hoi schreeuwt Liesbeth Verheul Kind maak niet zo'n herrie op de vroege morgen roept Meneer Verheul. Jij hebt niks in te brengen roept Liesbeth terug, want vandaag is het andersom dag. O ja, pardon dat ik het zei hoor zegt vader wat rustiger. Ga je maar gauw aankleden anders kom je te laat op school zegt Liesbeth weer. Zo staan een half uurtje later meneer en mevrouw Verheul met een schooltas in de hand op straat. Ze lopen naar school en gaan spelen op het schoolplein. Daar gaat de bel. Opschieten mensen roept het zoontje van het hoofd van de school „Bennie". Annelies Veenstra staat in de 6e klas en zegt. Stilte allemaal we gaan beginnen. Pak je hoofdreken- schrift en je pen. Ze zegt de moeilijkste sommen die ze bedenken kan. Liesbeth Verheul gaat intussen naar de slager onderweg komt ze Mevrouw van Leeuwen tegen ze zegt: „Moet u niet naar school mevrouw van Leeuwen of bent u aan het spijbelen dan zal ik gauw naar de politie gaan, oo kijk daar komt Peter net aan van de politie die heeft vandaag zijn taak overgenomen. Zeg Peter mevrouw van Leeuwen is aan het spijbelen, brengt u haar maar gauw naar school. Daag Peter, Liesbeth loopt door naar de bakker en koopt er gebakjes voor bij de koffie. Er is niet veel gebak meer zeker hebben andere kinderen dezelfde gedachte als Lies beth. Als ze bij de bakker geweest is gaat ze naar de slager daar koopt ze een lekkere karbonade en bij de supermarkt lekkere pudding en lekkere groente. Dan gaat ze naar huis tussen de middag komen meneer en mevrouw Verheul uit school en Liesbeth vraagt „Hoe was het op school". Oh, wel leuk zegt meneer Verheul maar toch ben ik blij dat het maar één dag is. Het is avond geworden Liesbeth zegt het is half acht jullie moesten maar eens naar bed gaan en de t.v. moet uit. Oh, ik wil nog even kijken zegt meneer Verheul. Niks ervan zegt Liesbeth streng jullie moeten nu naar bed en vlug. Als meneer en mevrouw Verheul in bed liggen gaat Liesbeth t.v. kijken, „ha. ha" denkt ze nou blijf ik tot half 12 kijken en dan ga ik ook denk ik zegt Liesbeth, jammer dat andersomdag maar één dag in het jaar Bekroond met het gouden potlood 1979. Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo „Mede door uw kracht is Heiloo uitgegroeid tot wat het nu is, een gemeente waarin het goed wonen is, een echte leefgemeente. Hartelijk dank daarvoor". Deze huldigende woorden werden tot de scheidende wethouder Bolten gericht tijdens de algemene ledenver gadering van de afdeling Heiloo van het C.D.A., die dezer dagen in het Open Huis plaatsvond. Op die bijeenkomst werd door het C.D.A., maar tevens namens K.V.P., C.H.U., en A.R. afscheid genomen van de heer Bolten als wethouder. Bolten kwam 34 jaar geleden in de gemeenteraad. In 1962 werd hij lid van het college van B W. Voor zijn werkkracht en toewijding in al die jaren ten gunste van Heiloo werd hem op de C.D.A.-vergadering grote lof toe gezwaaid, nadat voorzitter Nieuweboer de heer Bolten en diens echtgenote ter vergadering welkom had geheten. „Toen u vlak na de oorlog voor de K. V. P. in de Heiloose raad kwam, had u er geen idee van, dat u 34 jaar lang uw beste krachten in dienst der gemeente zou geven" zo luidde het onder meer in de aan Bolten gewijde afscheidstoespraak. „Heiloo was toen nog klein. Bij uw toetreding tot het college van B. W. waren nog pas de eerste contouren aangegeven van wat Heiloo zou gaan worden. Mede door uw werkkracht is Heiloo uitgegroeid tot een echte leefgemeente, waarin het goed wonen is." Aan mevrouw Bolten werd een fraai bloemstuk aangeboden. De heer Bolten kreeg enkele boekwerken, die de geschiedenis der provincies behaiv delen, ten geschenke. Geroerd dankte oud-wethouder Bol ten voor de hulde en de geschenken. Hij knoopte aan bij de woorden van voorzitter Nieuweboer, die had geciteerd uit de brieven van Paulus aan de Romeinen. „Ik voelde me net als Paulus een bekeerling" aldus Bolten in zijn dankwoord. Toen ik 34 jaar geleden in de raad kwam, noemde men mij wel de Roomse communist. Daarvan ben ik bekeerd. Ik ben nu alleen nog maar een beetje rossig". De heer Bolten besloot met de hoop uit te drukken, dat het het C.D.A goed moge ga^n. Hierna nield C.D.A-fractievoorzitter Pieters een beschouwing, waarin hij Heiloo een goedbestuurde gemeente noemde, die sinds de vijftiger jaren geen tekorten meer had gekend. De uitgaven waren sindsdien schrikbarend gestegen. Onderwijskosten in 1959 gemiddeld per inwoner f 40.-, nu ruim f 600.-. Sociale zorg destijds f 30.- per inwoner, nu f 500.-. De algemene voorzieningen vergden toen f 145.- per inwoner, nu is dat f1860.-. Verenigingsgebouwen vergen forse sommen. De grootste post is die voor sportvoorzieningen, namelijk negen ton, aldus het overzicht van fractie leider Pieters. Heerenweg 211 HEILOO Wie lacht niet, die de mens beziet, al is het dan als een boer die kiespijn heeft. Want wat zijn wij toch een stelletje vreemdsoortige wezens. Het lopen met een kollektebus is niet zo'n eenvoudige taak vooral niet als er zo'n periode is dat er veel kollektes te samen vallen. Als U nu geen zin hebt om te geven kunt U dat beleefd tegen de kolïektant zeggen, maar om dat arme mens uit te schelden of ze er voor zichzelf staat te bedelen, is natuurlijk geen manier. Deze mensen zouden zelf eens met de kollektebus moeten gaan lopen, de betreffende vereniging zou blij zijn en de vrouw zelf zou nooit meer een grote mond geven, omdat ze het dan begrijpt. Nog erger wordt het met de zakjes ophalen. We zijn een middag wezen kijken bij het geld tellen van de Nierstichting. Om positief te begin nen, er zijn mensen bij die fantastische bedragen schenken en anderen die vlot hun medewerking geven door het zakje gevuld in de gang te leggen, zodat de kolïektant zo weinig mogelijk tijd kwijt is. Maar het gaat hier weer om de snoodaards. Want wat die in de zakjes stoppen, houd je niet voor mogelijk. Herhaal delijk probeert men z'n wc-papier kwijt te raken in deze zakjes, ook voor vreemde munten zijn de zakjes een dankbare plaats (nou ja, dank baar. om over knopen maar te zwijgen. Én dan is er een kategorie die stopt er helemaal niets in, die hebben niet het lef om te zeggen dat ze niets willen geven en doen daarom maar een leeg zakje in de bus, een beetje laf hé? Maar voor de mensen die wel gegeven hebben,' extra woord van dank, U bracht met elkaar ruim f 11.000,- op en dat is niet mis en weer meer dan verleden jaar. Gelukkig dat deze groep mensen nog altijd in de meerderheid is. Morgen, donderdag 11 oktober, van 8.30 tot 16.00 uur staat de container voor oud papier weer op het schoolplein aan de Rechte Honds bosschelaan. Kijkt U uw schuurtje of garage even na? Bij U ruimt het op en wij zijn er blij mee. Bij voorbaat hartelijk dank? Op zaterdag 20 oktober 1979 van 10.00 tot 16.00 uur houdt de Nederlandse Vereniging „De Ver zamelaar" de eerste verzamelbeurs van oude aandelen in de bovenfoyer van Musis Sacrum, Velperplein, Arnhem (C.). Al enige tijd is een groep vrouwen in Heiloo aktief voor de VARA-speel- goedaktie. Deze aktie zorgt ervoor dat veel kinderen in allerlei tehuizen met Sinterklaas een verrassing krijgen. Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van allerlei gezindten op 5 december worden bedacht. In Heiloo zijn op veel adressen poppen „uitgezet". Zij worden door vrijwilligsters aangekleed en vaak van een leuke garderobe voorzien. Zijn er onder de lezers die belangstelling hebben om een pop aan te kledenzij kunnen contact opnemen met één van onderstaande personen. Bent U zo creatief, dat U zelf beesten of poppen haakt, breit of op andere wijze in elkaar zet, dan is uw inzending van harte welkom. Giften en bijdragen stellen de Vara speelgoedaktie in staat om de Goed heiligman een financiële helpende hand te bieden. Maak een kind begin december eens blij. Het bankrekening nummer is no. 65.11.70.648; t.n.v. Mevr. T. Spijker, VARA Speelgoedaktie. N.B. Wil iedereen de poppen voor 1 november op onderstaande adressen terugbezorgen? De contactadressen zijn: Mevr. T. Koelemay Droonecampstr. 24, tel. 333991; mevr. T. Spijker, de Blomhof 13, tel. 332803; fam. BoocLKerkelaan 28, tel. 335054; mevr. T. Schoehuys, Heerenweg 111, tel. 330969; mevr. E. Sandkuyl, Keldercroftlaan 16, tel. 332217. i|i i|i i|i i|i i|i i|i iji i|i i|i i|i Op maandagavond 15 oktober vertoont Filmhuis Heiloo een Hitch cock, nl. Spellbound, met in de hoofdrollen Ingrid Bergman en Gregory Peck. Spellbound is de eerste psvcho-analytische film van de filmwereld. Constance (Ingrid B.) werkt in een psychiatrische kliniek en zij wordt verliefd op Dr. Edwards (Gregory Peck). Hij is niet de echte Dr. Edwards en lijdt aan geheugen verlies. Hij denkt dat hij de echte Dr. Edwards vermoord heeft en vlucht. Constance gaat hem achterna. D.m.v. het analyseren van z'n dromen, komen ze echter de waarheid. De film begint om 20.00 uur op de Buk-Bukzolder aan de Pastoor van Muyenweg 12 in Heiloo. Leden, CJP-ers en 65plus betalen f de overigen f 4,-; Herfstweekend gaat niet door. Rede nen bekend, anders kunnen we je dat wel vertellen. Zaterdag 13 oktober komen we om 17.00 uur in de Rank. We gaan samen warm eten. Daarna naar het strand voor vuur en spel. Neem je fiets mee, met licht, veel honger, 75 cent en een zaklantaarn mag. Zondag 14 oktober gaan we gewoon om 10 uur naar de Rank voor de Jeugdkerkdienst o.l.v. S. Kool. Onder het motto, Veilig Skiën- Fijner Skiën, heeft Oudejans Sport b.v. te Alkmaar een ski-informatie show op a.s. vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag. Diverse informatie stands zullen aanwezig zijn o.a. de Ned. Ski. Ver. en Holland International. U kunt zich optimaal laten informeren op het gebied van, reizen, verzekering, veilig skiën, techniek, wachskunde,enz., Er bestaat de mogelijkheid uw ski's en bindingen te laten testen op de meest moderne apparatuur met testbewijs. Tevens zal er een doorlopende videopresentatie zijn en demonstraties in wachsen en monteren e.d., alsook het vertonen van win ter sport films en dia's. Al met al zeker de moeite waard om langs te komen. Het adres is \Koorstraat 27. Er staat een gezellig drankje voor U klaar. Op donderdag 11 oktober a.s.' wordt in de Kleuterschool „De Zeskant", het Malevoort 3, een ouderavond gehouden, waarbij behalve de ouders van de kinderen die de school bezoeken ook belangstellenden van harte welkom zijn. De aanvang is 20.00 uur. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening en mededelingen door de voorzitter; 2. Jaarverslag schooljaar 1978/1979; 3. Financieel verslag 1978 en begroting 1979; 4. Verslag Kascom missie; 5. Verkiezing nieuw lid Kascom- missie; 6. Verkiezing twee nieuwe leden ouder kom missie; 7. Mededelingen door de hoofdleid ster; 8. Rondvraag. PAUZE 9. De heer en mevrouw Schenk zullen voor ons dia's vertonen, die zij maakten tijdens hun verblijf in India. De dia's hebben betrekking op het projekt „Kudumbis Verala". Aan dit projekt heeft de Zeskant een aanzienlijk bedrag geschonken in het kader van het Jaar van het Kind; 10. Sluiting. Trouwe lezers van dit maandelijkse rubriekje in de Uitkijkpost weten natuurlijk onze container te vinden: naast de K-markt, op de Wester weg nr. 316, recht tegenover de Ewislaan, dag en nacht beschikbaar om uw papier in onbeperkte hoeveelheden in ontvangst te nemen. Elke 2e zaterdag van de maand (èn de daaraan voorafgaande vrijdag avond) is onze ophaaldienst aktief om papier op te halen bij mensen voor wie het onmogelijk is dit zélf te brengen. Onze kontaktpersoon daar voor is de heer C. de Wit (tel. 33.44.81). Helaas heeft één van onze ophalers moeten besluiten zijn aktiviteiten te staken. Vanaf deze plaats danken wij de heer A. Kosters van de Westerweg 231 voor al het werk dat hij geheel belangeloos voor onze aktie heeft verricht. Wij zijn hem zeer erkenlijk en hopen spoedig één (of meer! opvolgers voor hem te vinden. Heeft U, die dit leest, misschien één keer per maand, of één keer per twee maanden, de gelegen heid een aantal oud-papier-adressen langs te rijden? Bel dan meteen even C. de Wit en hij zal U met een warm applaus opnemen in de gelederen van onze enthousiaste werkgroep. Vergeet U het komend papier weekend niet? Er staat een nieuwe container klaar, dus doet uw best en, zoals U weet, papier graag achter- en karton vóórin, dat bespaart ons veel sorteer werk en het verhoogt de financiële opbrengst, die geheel ten goede komt aan de kinderen van onze scholen! Zaterdag 13 oktober staat de oud papiercontainer weer bij onze school van 9.30 tot 11.30 uur. Kunt U zelf uw papier niet brengen, belt U dan de fam. P. de Graaf, tel. 334055. Wij hopen weer op een grote opbrengst. Op zondag 14 oktober 1979 van 10.00 tot 17.00 uur houdt de Nederlandse Vereniging „De Verza melaar" een grote internationale verzamelbeurs van stenen, mineralen, fossielen, schelpen en koralen in Musis Sacrum, Velperplein, Arnhem (C.). s, Alg. De wethouder van huisvesting van de gemeente Heiloo is verhinderd spreek uur te houden op de maandagen 15 en 22 oktober 1979. Wist U al dat U GRATIS VEGETA RISCH kunt eten bij de Hare Krsna's? (rijst, groente, dahl, pako- ra's, puri's, halavah, Nektar). IEDEREEN is dagelijks welkom om 5.45 uur en zondags om 4 uur op de Keizersgracht 94, Amsterdam. Deze vriendendienst wordt mogelijk gemaakt door donaties welke de Hare Krsna-monniken ontvangen voor de heilige boeken van India die ze op grote schaal in de Benelux ver spreiden. Als Bhakti-yogi's (bhakti is liefdevolle overgave) aksep teren ze geen inkomen voor zichzelf, maar besteden alles aan het gelukkig maken van de samenleving, waarbij de weg naar het hart nog altijd eerst door de maag gaat. L.A Vrijdag koopavond Westerweg 261, Heiloo,Tel. 072-3317381 5v, Iwan Bal, Monique de Zeeuw en Karin de Zeeuw waren de gelukkige prijswinnaars in de pompoenenwedstrijd. Extra prijzen waren er voor Bart Sinselmeyer, voor de kleinste pompoen William Kroone, voor de pompoen met de gekste kleur en voor Dave Adrichem voor de gekste pompoen. Hugo Hovenkamp reikte de prijzen uit en elke deelnemer ontving een medaille plus een AZ-poster. De prijzen 1, 2 en 3 bestonden uit een verzilverde beker met inskriptie. Alleen deze week donderdag, vrijdag en zaterdag: in diverse kleuren van 129.— voor VrQdagavond koopavond. müsc©

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1