Jf ui n M Van Os Heren-mode I 4 KUYPER HOBBYSHOP f STAATSLOTERIJ mTiTiYm Het KOSTUUM verdient de aandacht Feestelijke opening van peuterspeelzalen „Olleke" en „Brammetje" Hoofdprys voor fam. Tambach in loterij Caecilia Voorlichtingsavond onkruidbestr ij ding door gezamenlijke politieke partijen MX'MXTXTJJ 1 Eerste beton voor 65 bijzondere wooneen- TIP VOOR WOONGENIETERS club en college in de mode Deze week aanbieding: IEUWSBLAD VOOR HEILOO BOORTOLLENlOmmMakitavoor/ 79. DROOGMOLENS 89. S&jS sgti i^ssiii® Een Candelaer ka do als jubileum-geschenk! REKTIFIKATIE RAADSVERGADERING DONDERDAG 1 NOVEMBER A.S. ALG. WED. B0WD VOOROUDEREN, AFD. HEILOO RAAD BEHANDELT MORGEN DE BEGROTING „HOE INTERPRETEREN KINDEREN BIJBELVERHALEN?" A. G. v. d. Nagel VERKOOP STAATSLOTEN VANAF MAANDAG 5 NOVEMBER 1979, ONTVANGEN: Schitterende ruitjesbroeken van FRIEND FRIENDS ƒ89.— Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. societeit alleenstaanden heden aan het Hoekstuk WINKELHOF 't LOO HEILOO Bekende merken o.a. Van Gils, Wilson en Glenny, Hugo Boss en Dick Holthaus. 'êwWfc f159.— Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en Dit zijn de 5 prijswinnaars van onze tekenwedstrijd voor de jeugd De prijswinnaars van de grote kassa- bonnenaktie met f 2.000,— aan waardebonnen zijn: G. VAN DALEN S SPECIAALSLAGERU RAADHUISWEG 10, HEILOO TEL 072-336980 31 OKTOBER 1979 44e JAARGANG No. 43 er Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. In aanwezigheid van burgemeester G.J. Glijnis en vele leden van het gemeentebestuur zijn zaterdag de peuterspeelzalen Olleke" en gram metje" feestelijk in gebruik genomen. Mevrouw Linnebank, voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen, heette alle aanwezigen hartelijk welkom: „9 jaar geleden is er een start gemaakt met de peuterspeelzalen. In november 1970 begonnen we in de kantine van de Foresters, hierna verhuisden we naar het Open Huis en in 1974 gingen we naar de Kerkelaan", aldus mevr. Linnebank. Aan de Kerkelaan wordt nog drie maal in de week „school" gegeven, maar „Olleke" en „Brammetje verhuisden naar het Veld. „Maar vorig jaar kregen we de boodschap dat we ook hier vandaan moesten omdat deze plaats bestemd was voor de nieuwe Volksmuziek school.". Nu zijn er echter deze twee prachtige lokalen in de Mariaschool aan de Pastoor van Muyenweg. Toch zijn de peuterspeelzalen 9 jaar geleden wat moeilijk van start gegaan, men kende het niet en vond dat het maar luie moeders waren die hun kinderen daar naar toe brachten. Gelukkig is men er nu na 9 jaar wel anders over gaan denken. In totaal gaan er per week 120 peuters naar school en staan er nog 60 op de wachtlijst. In 1973 kreeg men zelfs subsidie en onder vindt dit hele gebeuren veel waar dering. Er was dus alle reden om zaterdag een beetje feest te vieren. Esther Smal, peuter van het eerste uur, mocht de officiële opening doen. Het gezelschap begaf zich naar buiten, naast de ingang hangt een bord met een beer er op met daarop de namen van de peuterspeelzalen. Door het wegtrek ken van een doek verricht door Esther Smal,, was de ingebruikname een feit. Het paard Bianca keek hierbij goedkeurend toe. In de gezellige lichte lokalen zullen de peuters zich best amuseren, er zijn allerlei hoekjes gecreëerd om plaatjes te kijken, te bouwen of met een trein te spelen, een klimrek, noem maar op. Alles is aanwezig om een peuter gezellig bezig te houden en moeders kunnen hun kinderen hier met een gerust hart achterlaten. i Wagmiddag was het een beetje fef bij de Rabobank, want de htf'dprijs van de loterij van Caecilia wd uitgereikt. Deze vereniging is al e. tijd bezig om geld bijeen te l<gen voor nieuwe instrumenten. U \d wel de limonade-aktie, maar nu er ook een loterij. De 5000 loten ïgen snel van de hand en de ïbobank had een hoofdpriis be- hikbaar gesteld, nl. een reis voor 2 Heerenweg 211 HEILOO sterdam en lid van diverse werkgroe pen van de Stichting Milieudefensie. De heer J.J. Dekker, wethouder van de gemeente Heiloo, heeft zich bereid verklaard een korte toelichting te geven op het gemeentelijk beleid met betrekking tot het bestrijden van onkruid. De twee deskundigen zullen niet alleen een inleiding houden, maar ook vragen uit de zaal beantwoorden. De avond staat onder leiding van de heer L. van Dantzig. De gezamenlijke politieke partijen vertrouwen erop dat de avond meer duidelijkheid zal brengen met be trekking tot de onkruidbestrijding door middel van bespuitingen en een aantal onzekerheden zal wegnemen. Kontaktadres voor deze voorlichtings avond: J.D.M. van Dam, Harrelaers 35 te Heiloo, tel. 072335124. In de bekendmaking betreffende de begrotingsraad opgenomen in ons vorige nummer, is helaas een fout geslopen. De vergadering, welke om 15.30 uur begint en om 18.30 uur wordt geschorst, wordt nl. om 20.30 uur hervat en niet, zoals stond aangege ven, om 20.00 uur. personen naar Londen of Parijs: Het winnende nummer was 1741 en dat was in het bezit van de familie Tambach uit Alkmaar. Blij namen zij de prijs in ontvangst. De heer B. Bakker» uit Bakkum, voorzitter van de werkgroep Har monie Caecilia, zei: „Om het instrumentarium te vervangen hebben wij een bedrag van f 100.000,-- nodig." Hoewel er een subsidie is van f 75.000,-- van gemeente en provincie, inklusief een renteloze lening, was er nog een tekort van f 25.000,—. De braderie, een verloting, en de limonade-aktie brachten f 20.000,- op, blijft nog een tekort van f 5000,--, maar ook de restwaarde van de oude instrumenten is er nog en men hoopt op het komende donateursconcert in maart de afsluiting van deze aktie bekend te maken. De trekking van de loterij heeft inmid dels plaats gevonden. Alle prijzen zijn nog niet afgehaald. Daarom volgt hier nogmaals de uitslag. Ie prijs: weekend Londen of Parijs voor twee personen t.w.v. f 600,--, ter beschikking gesteld door de Rabobank Heiloo op lot nr. 1741; 2e prijs: Portable TV, lot nr. 4514; 3e prijs: dineer voor twee personen, ter beschikking gesteld door Restau rant De Oude Herberg Heiloo, lot nr. 4801; 4e prijs: Kodak Camera, lot nr. 3810; 5e prijs: levensmiddelenpakket, ver zorgt door Vivowinkel J. Admiraal te heiloo, lot nr. 2447; 6e prijs: digitaal kwartshorloge, lot nr. 2819; 7e prijs: wekkerradio, lot nr. 1458; 8e prijs: minicalculator, lot nr. 1257; 9e prijs: autostoelhoes, lot nr. 270; 10e prijs: penset, lot nr. 550; lie prijs: personenweegschaal, lot nr. 2281; 12e prijs: taart van Bakker Hemmer Heiloo, lot nr. 3254; 13e prijs: windhaan, lot nr. 3846; 14e prijs: pechlamp, lot nr. 2184; 15e prijs: aktetas, lot nr. 165. Heeft U iets gewonnen? U kunt het afhalen bij Hans Klaase, Westerweg 304, Heiloo, iedere avond tussen half zeven en acht uur. Vrijdagmiddag, 26 oktober 1979, werd tijdens de soos in het gebouw van het Dienstencentrum, Westerweg 294 te Heiloo, ons 400ste lid gehuldigd. Het was mevrouw Roest, die door onze voorzitter, de heer Y. van der Blom, na een geestig speech je in de bloemetjes werd gezet. Uit de ledenadministratie bleek, dat deze mijlpaal op 6 oktober was bereikt, toen de heer en mevrouw Roest zich als lid bij de ANBO lieten inschrijven. Inmiddels, aldus de heer van der Blom, heeft het 421ste lid zich al gemeld. Morgen 1 november zal in openbare vergadering de begroting van de gemeente Heiloo worden behandeld. De vergadering begint om 15.30 uur. De voorzitters der frakties zullen dan hun algemene beschouwingen uit spreken ën die zullen daarna worden beantwoord door het college van burgemeester en wethouders. Om 18.30 uur zal de vergadering worden onderbroken om dan om 20.00 uur weer te beginnen. Dit is het thema van de samenkomst met ds. Klink. Op uitnodiging van de oecumenische gesprekskringen komt zij voor de 2e keer naar Heiloo. Voor ouders, onderwijsmensen en andere opvoeders kan dit een interessante, waardevolle avond zijn daar zij, als schrijfster van een kinderbijbel, van wanten weet. U bent van harte welkom op woensdag 7 november, om 20.00 uur in het Kerkgebouw aan de Noorder geeststraat. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 In Heiloo wordt, net als in de meeste gemeenten van ons land, gespoten tegen onkruid. Dat bespuiten van plantsoenen, bermen en pleinen roept veel vragen op. We noemen er een paar. - Waarom wordt er gespoten en met welke middelen? - Zijn die chemische bestrijdings middelen nu wel of niet gevaarlijk voor mens en dier? - Zijn er wel of geen alternatieven? De gezamenlijke politieke partijen van Heiloo willen een antwoord geven op al deze vragen. Daarom hebben ze het initiatief genomen tot een „Voorlich tingsavond Onkruidbestrijding", die gehouden zal worden op woensdag 14 november a.s. in het Open Huis, Winkelhof 't Loo te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen deskundigen op het gebied van onkruidbestrijding informatie geven over het „hoe" en „waarom" of „waarom niet" van bespuiten. De sprekers zijn de heren H. van Himsbergen, afdeling Planteziekte- kundige Dienst van de Landbouw Hogeschool te Wageningen en A. van Genderen, werkzaam bij de Stichting Alternatief Warenonderzoek te Am- (gratis verkorten! Op maandag 5 november vanaf 8 uur bent u van harte welkom in het Open Huis zaal 5. jDeze avond gaan we als groep aan het werk. We willen met elkaar een programma maken voor het verdere seizoen. U kunt uw ideeën, suggesties en kritiek op deze avond kwijt. We hopen op veel belangstelling. Bent u nog nooit geweest? Vond u het een te grote stap alleen te komen? Kom dan nu! Onder het genot van een kopje koffie hebt u de gelegenheid met deze en gene kennis te maken. Wilt U meer informatie? Belt dan het volgende telefoonnummer 333052. U weet, Intrawoonkunst neemt goed wonen hoog op. Maar helaas, in onze zaak Ritsevoort 23/27 is daar niet altijd plaats voor. Als er een nieuwe kollektie komt... moet de oude verdwijnen. En omdat Intra voor velen trendsetter is, is ook die oude kollektie vaak nog heel aktueel. Bovendien Interlübke, deSède en Brunati houden er niet van in de hoek gezet te worden. Aan u de taak daar wat aan te doen! LET OP! Iedere eerste donderdag van de maand (v. 9 tot 21 u.) Ja, dan is de deur van de knip van het magazijn van INTRA. Normaal komt u daar niet. Eén keer in de maand bent u er welkom. Om onze fraaie showmodellen te bewonde ren. Nu echter tegen sterk gereduceerde prijzen. Een pracht kans om voor iets heel moois, heel weinig te betalen. Zo maar wat voorbeelden: Grote zithoek (voor 10 personen) WALTER KNOLL, bruin geruwd leer 14.842,- nu/ 8.950,-. Eethoek CASTELIJN, zwart essen, met 4 stoelen en 2 fauteuils 2.762,nu f 1.375,—. De eerste dondeidag dus. Niet vergeten. Bij Intrawoonkunst aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. (072) 111366. het twinset van angoralaine in 12 modetinten prima kombineerbaar binnen Mascotte's club en college-kollektie vrijdagavond koopavond. r Vrijdagmiddag was het voor de Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo" een feestelijke middag. De voorzitter, de heer P.A. Janssens, stortte de eerste funderingsvloer vol en daarmee werd een start gemaakt met de bouw van 65 woningwet woningen aan het Hoekstuk. Sekretaris N. Greeuw zei: „Het is voor het eerst in het bijna 60-jarig bestaan van onze vereniging, dat zij zelfstandig opdracht heeft gegeven tot het bouwen van 65 bijzondere woon eenheden aan Het Hoekstuk. Het is bijna 2 jaar geleden dat onze vereniging met dit komplex gestart is, we zullen hier vandaag, op de voor onze vereniging zo heugelijke dag, niet meer achterom kijken, want in die twee jaar is er heel wat gepasseerd. We kijken liever naar de toekomst als dit plan in 200 werkbare dagen, dus eind 1980, gereed moet zijn." „Wij willen dan ook een ernstig geluid laten horen over de woonsituatie in de gemeente Heiloo en wel in de goedkopere huurwoningen. In Heiloo zijn ruim 300 mensen die om alleenstaande woonruimte vragen en nog eens 170 die om eengezins- woonruimte vragen. Mede gezien de bouwplannen in de toekomst, spreekt men niet meer van woningbehoefte, maar van woningnood. WTij zullen hier met zijn allen wat aan moeten gaan doen. We zullen moeten gaan bouwen naar behoefte en niet naar luxe", aldus de heer Greeuw. „Heiloo moét; ook leefbaar blijven voor jonge mensen die een gezin willen stichten met een smalle beurs." Vervolgens kreeg de heer P.A. Janssens een plastic jas aan en een, helm met een plaatje erop als herinnering aan dit moment en stortte het beton. Daar er een stevige koude Noord hollandse wind stond, begaf het gezelschap zich snel naar Paul Sengers om een heildronk uit te brengen. Hier sprak burgemeester Glijnis: „Wij hebben één ding gemeen, de zorg voor goede woningen. Ik hoop dat de aannemers een goede bouw zullen hebben en dat de voltooiing snel zal worden bereikt." De heer J. v. Diepen van de woningbouwvereniging St. Willibrord, bracht, namens deze vereniging, zijn felicitaties over. Tot slot bedankte dê heer Janssens iedereen voor z'n vriendelijke woorden. koz IJ nenRuime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 - 18.00 uur 1. Mare Dekker, Kerkelaan 11 te Heiloo 2. Angelique, Raadhuisweg 12 te Heiloo 3. Richard Admiraal, Holleweg 85 te Heiloo 4. Sandra Hoebe, Stationsweg 2 te Heiloo 5. Brenda Tinholt, Mondriaanlaan 49 te Heerhugowaard Bovenstaande kinderen kunnen een leuke prys afhalen by G. VAN DALENS SPECIAALSLAGERU RAADHUISWEG 10, HEILOO TEL 072-336980 le prijs 1.000,— aan waardebonnen: Mevr. B. Veenis, Schapenweijdt 14 te Heiloo 2e prijs 500,— aan waardebonnen: J. H. de Moor-Charmant, Groot Barlaken 19 te Heiloo 3e prijs 250,— aan waardebonnen: A. Bergs- ma-Koree, Boekei 24a te Akersloot 4e prijs 125,— aan waardebonnen: Renee Bakker, R. Hondsbosschelaan 12 te Heiloo 5e prijs 75,— aan waardebonnen: Mevr. Pos, Torenlaan 11 te Heiloo 6e prijs 50,— aan waardebonnen mevr. N. v. Heusden-Bruin, Dokterslaan te Heiloo De trekkingen zijn verricht door mevr. Pranger. Alle gelukkige prijswinnaars kunnen hun waar debonnen afhalen in onze speciaalslagertf, Raadhuisweg 10, Heiloo. Alweer zo'n aktie van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1