Van Os Heren-mode □rchipi_an It I deelnemer sinterklaas- aktie nTrriTrm, KUYPER HOBBYSHOP INTOCHT SINT NIC0LAAS op 24 november! ONROEREND GOEDBELASTING IN HEILOO NIET OMHOOG f Het KOSTUUM verdient de aandacht met Ü3.000gulden aan prijzen. 49.90 1 11 l> I 4 'L'I'.T.'Ï.'I'.'I'.T.'I'.T.T.'I' bijzondere cadeautjes HELP UZELF! Voetzöne-massage? Belangstelling? Aalsmeerse Bloemenhal Middenstand gaat weer met Sint Nicolaasaktie van start Deze week aanbieding: SOLDEERREVOLVER NIEUWSBLAD VOOR HEILOO IlfÉ^ L, WINKELHOF 't LOO HEILOO i 7 NOVEMBER 1979 44e JAARGANG No. 44 r Woon - (ver)bouw info centrum HEERENWEG 70A TEL. 334120 VERKOOP HANDWERKEN RODE KRUIS OUD PAPIER AKTIE OPENBARE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL „DE ZESKANT" HETMALEV00RT Een Candelaer kado voor mensen met een goede smaak!! Bekende merken o.a. Van Gils, Wilson en Glenny, Hugo Boss en Dick Holthaus. - - KINDERZEGELS: KROON OP HET JAAR VAN HET KIND! „EVENWICHTIG MILIEUBELEID" LEZING IN DEVEST BIESBR0EKEN van Vanilia spijker en rib bij ons: Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. ST. JAN MAVO TE KOOP: ais het om gaat Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo Wel eens gehoord van Helpt o.a. bij koude voeten, vermoeide benen, hoofd pijnen, slechte stoelgang, rugpijnen, spataderen enz. Gratis voorlichting door de Heer Fontijne (bekend uit het blad "Leven en Gezondheid"). Bel 072-336139. ONGELOOFLIJK! Vraag niet hoe het kan, Maar profiteer hier van! 3 GROENE PLANTEN voor/10,— 1e keus CYCLAMEN per stuk 5,50 - 2 voor 10,- AZALEA's Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopij moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Wie goed om zich heen kijkt ziet overal tekenen dat de Goedheiligman weer in aantocht is. Dit is hoofdzakelijk het werk van de Heiloose middenstand. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen op 5 december dat krijgt, wat hij zo graag zou willen hebben. Aan ons de taak; te zorgen dat alles bij de juiste persoon terecht komt, hetzij in de vorm van een surprise of met eerï~ mooi gedicht erbij of zomaar een gezellig pakje. De middenstand van hun kant, wil ook iets doen om het een beetje spannend te maken. Vanaf morgen ziet U winkels met een raambiljet in de kleuren geel, rood, zwart, dan weet U dat die zaak mee doet met de aktie, U kunt ze door heel Heiloo vinden. Heeft U nu voor f 10,-- boodschappen gedaan, dan krijgt U van de desbetreffende winkelier een bon met een nummer erop, en om dit laatste gaat het. Dus niet meer op naam, zoals vroeger, maar het nummer moet U in de gaten houden, want daar is iets mee te verdienen, als U geluk hebt. De middenstand stelt geld prijzen beschikbaar. Bij de eerste trekking is er één prijs van f 1.000,--, 2 van f 500,-, 5 van f 250,- en 20 van f 100,- Onder toezicht van een politiefunktionaris zal op het politie bureau de trekking plaats vinden De prijswinnaars zullen bekend gemaakt worden via de Uitkijkpost. Bent U nu bij de eerste trekking niet in de prijzen gevallen, zegt U dan niet meteen ,,Ik win ook nooit wat" (waarschijnlijk bent U dan ook nog zeer gelukkig in de liefde), want uw nummer telt automatisch ook nog mee in de tweede ronde waarvan de trekking op 6 december plaatsvindt. Dan zijn er maar liefst 2 prijzen van f 1.000,-- te verdienen, 5 van f 500,-, 5 van f 250,- en 20 van f 100,-. Dus nummers die in de eerste ronde hebben meegedaan doen ook in de tweede ronde nog mee. In totaal is er dus zo'n f 13.000,- aan prijzen te verdienen. Dit is een aktie van de middenstand van Heiloo, dus overal waar U de raambiljetten tegenkomt, krijgt U bonnen. Vanaf morgen donderdag 8 november krijgt U dus bij f 10,- boodschappen een bon met een nummer en wie weet is het lot U gunstig gezind, en heeft het voor U één van de grote prijzen in petto. HiI De welfare van het Ned. Rode Kruis afd. Heiloo organiseert een verkoop middag van handwerken. Belangstellenden zijn welkom op donderdag 8 november a.s. van half drie tot half vijf in Huize ,,DE LOET" plan Oost. Naast de diverse handwerken zijn er verschillende attracties. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuw materiaal. Zaterdag 10 november a.s. houdt de Zeskant haar maandelijkse oud papier aktie. De container staat er van 10.00 uur tot 12.00 uur. Indien u het papier niet zelf kunt brengen belt u dan naar nr. 334796 en het wordt zaterdagmorgen opgehaald. Heerenweg 211 HEILOO Vanaf dinsdag 13 november zijn de kinderpostzegels van dit jaar in het postkantoor verkrijgbaar. De eerste-dagsenveloppen voor de philatelisten, worden eveneens ver kocht. De afbeeldingen van de zegels staar dit jaar in het teken van het „Jaar vaii het Kind". Op de 4 zegels hebben fotograaf Willem Diepraam en grafisch ontwer per Jan van Toorn enkele fundamen tele rechten van het kind aangegeven. Zo toont de 40 cents zegel een meisje op de schouder van haar vader, waarmee het recht op liefde en bescherming getypeerd wordt. De 45 cents zegel benadrukt het recht van medische verzorging, met de afbeelding van een 2-jarig vluchte- lingetje. De 55 cents zegM verbeeldt het recht op voeding, waarbij een jongen uit het Senegalese Révane is afgebeeld, een dorp dat voor de tijd van zes jaar door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels geadop teerd is. De 75 cents zegel sluit de serie met een typering van het recht op onderwijs. De afbeelding toont kinderen van een Nederlandse School. De opbrengst van de kinderpost zegelactie zal - als ieder jaar - ten goede komen aan voorzieningen voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen in binnen- en buitenland. Het gaat daarbij om projecten die zorgvuldig geselecteerd worden en die niet uit andere inkomsten bekostigd kunnen worden. Vrijwilligers verzorgen de verkoop van de zegels, alsmede van een uitgebreid en bijzonder mooi assortiment wens kaarten gedurende plm zes weken (tot aan Kerstmis), in het postkantoor en ook enkele dagen per week in het Winkelhof „Het Loo Mogen wij op uw aller medewerking rekenen? Dat is de titel van de inleiding met dia's die de heer H. van Himsbergen zal houden op woensdag 14 november a.s. in het Open Huis, Winkelhof 't Loo te Heiloo. De heer vafl Himsbergen, medewerker van de Planteziektekundige Dienst van de Landbouw Hogeschool te Wage- ningen, spreekt in het kader van de VOORLICHTINGSAVOND ON- KRUIDBESTRIJDING, die door de gezamenlijke politieke partijen van Heiloo wordt georganiseerd. jDe tweede spreker op deze avond is de heer A. van Genderen, werkzaam bij de Stichting Alternatief Waren onderzoek te Amsterdam en lid van div. werkgr. v.d. Stichting Milieudef. Beide heren zullen vragen van de aanwezigen beantwoorden. De geza menlijke politieke partijen zijn ver heugd dat de heer J. J. Dekker, wethouder van de gemeente Heiloo, zich bereid heeft verklaard een korte toelichting te geven op het gemeente lijke beleid met betrekking tot het bestrijden van onkruid. De avond, die onder leiding staat van de heer L. J. A. van Dantzig begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Onder auspiciën van de stichting Mens en Universum vindt a.s. Zjaterdag 10 november in het cultureel centrum De Vest in Alkmaar een lezing plaats over de verwachte wederverschijning van de Christus. De Engelsman Benjamin Creme zet dan zijn stelling uiteen, dat de Christus al een nieuw openbaar leven begonnen is, en zich binnenkort zal manifesteren. De belangstelling voor Creme's opvat tingen groeit de laatste tijd sterk, niet alleen in Engeland maar ook in Amerika. Aanvang van de lezing is 20.00 uur en de toegang is f 2,50. Het voorstel van het college van B. en W. de onroerend goedbelasting te verhogen is door de Heiloose raad niet geaccepteerd. Met elf tegen zes stemmen (de wethouders en de P.v.d.A.-D'66-combinatie stemden voor, terwijl de V.V.D., het C.D.A. en Heiloo 2000 zich tegen dit voorstel keerden) werd dit voorstel tijdens de begrotingsbehandeling afgekeurd. Dit was trouwens het enige punt, dat de raad niet aannam. Aan het eind van de zitting vertelde voorzitter G. J. Glijnis redelijk tevreden te zijp. Het was het college niet al te lastig gemaakt en over de belastingverhoging verklaarde de burgemeester dat B. en W. dat geen „halszaak" vinden. Uitgezonderd de Progressieven, bleken tijdens de algemene beschouwingen alle fracties zich tegen het voorstel de verhoging van de onroerend góed- belasting met 5,71 pCt. te keren. De V.V.D., het C.D.A. en Heiloo 2000 vinden dat het tekort in de begroting, om precies 'te zijn f 244.366,-, uit de reserves gehaald moeten worden. De richtlijnen geven n.l. aan dat een gemeente l/30e deel van de algemene reserves mag gebruiken voor het sluitend maken van de begroting. Vooil Heiloo betekent dit f665.753,04. Het gat is f 244.366,-, en dus ongeveer één-derde deel. Niet nodig. In de middaguren («middags waren de beschouwingen van de diverse fracties en de antwoorden van het college aan de beurt, terwijl er 's avonds nog een tweede zitting volgde) stelde de heer J. Pieters (C.D.A.) dat voor het sluitend maken van de begroting de belastingverho ging niet nodig is. Volgens Pieters moeten niet strikt noodzakelijke overwegingen achterwege blijven. Te meer daar in het gehele land naar matiging wordt gestreefd. De doorsnee inwoner heeft het al moeilijk genoeg met woningkosten, energieprijzen en het steeds duurder wordende forénzen-verkeer. De heer Pieters vond ook dat het niet noodzakelijk is de bestaande reserves van jaar tot jaar toe te laten nemen. Geen bezwaar. Ook mevr. C. G. Stikkel-Sigling (V.V.D.) vond het geen bezwaar het totale tekort van f 244.366,- aan de reserves te onttrekken. Zij vond dat er door de verhoging van de leges en rechten van de burgerlijke stand en de fikse verhoging van de reinigings rechten al sprake was van een aanzienlijke lastenverzwaring. De wens van de V.V.D. is de verhoging van de onroerend goedbelasting voor 1980 geheel achterwege te laten een wens waar de woordvoerder van Heiloo-2000, de heer A. J. M. ten Hoope, geheel achterstond. Voorstander De enige voorstander j.l. donderdag was de Progressieve Combinatie. De heer L. J. A. van Dantzig zei: „Als we zien dat na de voorgestelde verhoging in onze gemeente geldende tarieven en rechten lager zijn dan in vele gemeenten en dat de opbrengst van de onroerend goedbelasting na de ge noemde verhoging van het tarief minder bedraagt dan de helft van hetgeen hij maximaal zou mogen zijn, dan kunnen we vaststellen dat de gemeente Heiloo er financieel niet slecht voor -staat, terwijl de inwoners slechts licht tot matig worden belast" Wij en Jan Pannekeet zien graag alle ouders van leerlingen van de St. Jan Mavo op de algemene ouderavond op 14 november a.s. om 20.00 uur op school. Wat er ter tafel komt, kunt U vast van te voren doorlezen in het Info(rmatie) boekje voor de ouders, dat U deze week via uw zoon of dochter krijgt. Tot ziens op 14 november, Oudercomité St. Jan Ompraten Uiteraard trachtte burgemeester Glijnis de tegenstanders om te praten. Hij gaf o.m. aan dat door het teruggrijpen op de reserves de inkomsten volgend jaar door rente verlies weer minder zullen zijn. De functie van de saldi-reserve is: het opvangen van incidentele tegenvallers en plotselinge tekorten. Door cijfers aan te halen uit het meerjarenperspec tief probeerde hij aan te geven dat het met de financiën de komende jaren minder goed zal gaan: „We moeten nu zorgen dat we voorzien in een te verwachten teruggang". In het meer jarenperspectief staat te lezen dat in de periode 1981-1984 voor in ieder geval twee jaren tekorten aangevuld zullen moeten worden uit de reserves. Volgens de burgemeester is de voorgestelde verhoging van de be lasting een kwestie van voorzichtig vooruitzien. Verder stelde de heer Glijnis dat de verhoging bepaald niet schokkend is. Het college is van mening dat er met de 5,71 pCt. verhoging niet veelmeer werd gedaan dan de geldontwaarding aanhouden. „Als we nu niet verhogen, moeten we volgend jaar dubbel verhogen. Het college heeft daarom gekozen voor een zekere geleidelijkheid". Ondanks al deze woorden kwam het voorstel er niet door. Met elf tegen zes stemmen besloot de raad dat de onroerend goedbelasting in Heiloo niet verhoogd zal worden. Uitbreiding personeel Uiteraard werd tijdens de vergadering ook over andere dingen gesproken. Zoals over de uitbreiding van het gemeentepersoneel, met acht man. Daarbij gaat het om dé onderdelen, beplantingen en gemeentewerken. In de aanbiedingsbrief stelde het college dat er ten aanzien van het personeelsbestand in het verleden een nogal terughoudend beleid is gevoerd. De toename van het werk is de laatste jaren steeds opgevangen door mecha nisatie en uitbesteding. Alhoewel Heiloo 2000 enigszins tegensputterde (Ten Hoope: „Zijn de achterstanden in de groenverzorging wel alleen terug te voeren op het .mankrachtpro bleem? Ligt het niet meer structu reel? konden de fracties zich met voorstel het gemeentepersoneel met acht man uit te breiden, verenigen. Woningvoorraad „Naast het bouwen van woningen, waar tot nu toe vooral het accent is gelegd, zal een goede verdeling van de bestaande woningvoorraad noodzake lijk zijn", aldus J. Borsjes (Progres sieve Combinatie) sprekend over de nota volkshuisvesting. Deze nota geeft in het kader van de begroting^ over 1980 via uitgewerkte lijsten en tabellen aan, hoe het staat met de woningzoekenden en de verdeling van de woningvoorraad. Alle fracties bleken bezorgd over de steeds stijgende lijst van woningzoekenden. L. J. A. van Dantzig (P.v.d.A./D'66) sprak over een heersende nood op het gebied van huisvesting. Hij vreesde dat er in de toekomst wellicht niet veel gebouwd zou kunnen worden en dat de behoefte aan huurwoningen en premiekoopwoningen zal blijven stij gen. Fractiegenoot J. Borsjes sprak uit gebreid over de volkshuisvesting: „Thans is hét zo dat de hoogste inkomens over het algemeen de betere woningen bewonen en de laagste inkomens de slechtste woningen. Wonen is echter een sociaal recht; goed en betaalbaar wonen moet voor iedereen zijn weggelegd. Waarom willen nu meer mensen een huur woning, zoals in de nota staat vermeld? Omdat de koopprijzen te hoog zijn voor de laagste inkomens. De sprong naar duurdere woningen is vaak te groot. Er is geen gebrek aan animo zoals in de nota staat, maar gebrek aan de nodige middelen." Duidelijk is in ieder geval, dat er een grote behoefte bestaat aan betaalbare huurwoningen. De heer Pieters (C.D.A.) zei het kort en bondig: „Het geschetste beeld in de nota geeft weinig reden tot optimisme. Samenwerking Om de problemen rond de afname van het leerlingental aan te pakken pleitte Ten Hoope (Heiloo 2000) vóór een samenwerking van het openbaar en het bijzonder onderwijs. In de komende twee jaar wordt een daling van ruim 300 leerlingen verwacht. Dat betekent gemiddeld twintig kinderen per school. „Slechts een verlaging van de leerlingenschaal kan een zekere uitkomst bieden", volgens Ten Hoope. Om eventuele concurrentie of „leerlingenjacht" tegen te gaan, vond hij het gewenst dat het openbaar en het bijzondere onderwijs de leer- lingenafname gezamenlijk zouden aanpakken. Mevr. C. G. Stikkel-Sigling (V.V.D.) vond dat de te verwachten daling een zorgvuldig beleid vereiste en drong er bij het college op aan om afspraken met het bijzonder onderwijs (inzake aanmelding van leerlingen en het gelijktijdig plaatsen van advertenties) nauwkeurig na te komen. Weinig belangstelling De fractie van het C.D.A. signaleert een geringe belangstelling (uitgezon derd bij zaken als het crossterrein en het woonwagenkamp) voor de com missie-vergaderingen van de kant van de bewoners en stelde voor het openbare karakter maar op te heffen. Dit in tegenstelling tot de heer Van Dantzig, die vindt dat de mogelijkheid tot de aanwezigheid van pers en publiek open moet blijven. Ruimtegebrek De meeste verenigingen in Heiloo kampen zo werd donderdag duidelijk, met een gebrek aan ruimte voor de diverse activiteiten. Een verzoek om - tegen betaling - gebruik te mogen maken van een aula van een school of andere gemeentelijke ruimten wordt nogal eens afgewezen. Dat zei mevr. A. Schuurman-de Haan (P.v.d. A./D'66) en zij vroeg het college waarom dat zo was. De verantwoordelijke wethoudster, mevr. A. A. M. Willemse-van der Ploeg legde uit dat het college tegen „ongebrei deld gebruik" van b.v. aula's van scholen is. Alle afgebakende groepen kunnen er eventueel terecht. Zij haalde het voorbeeld aan van een speelgoedbeurs die in een bepaalde ruimte gehouden zou worden: „In dat soort gevallen is niet te voorzien hoeveel mensen te verwachten zijn. Het kunnen er dertig zijn maar het kunnen er ook een paar honderd zijn". Er is een zekere angst voor schade en er rijzen problemen rond het schoonhouden van de ruimten. De wethouder stelde dat het college bij een afwijzing altijd een suggestie aan de hand doet voor een alternatief. Zij zegde toe, dat het college bereid is door een inventarisatie van de wensen van de wijkverenigingen te komen tot een afbakening van de activiteiten. Bespuitingen In september heeft men met een grote Zolang de voorraad strekt. in diverse prijzen. Dit alles en nog veel meer vindt u bij de Zevenhuizerlaan 54, Heiloo Vrydagavond koopavond. ploeg van het werkvoorzieningschap het onkruid in plan Oost laten bespuiten. Volgend jaar, zo vertelde Wethouder J. J. Dekker, zal de verwijdering van het onkruid mecha nisch gebeuren. Het contact van de gemeente met de groep „Onkruid vergaat wel" is goed. Ouderen Evenals de Jieer J. Pieters (C.D.A.) was wethouder Willemse-van der Ploeg het ermee eens de „verzorgingsfilo sofie" met betrekking tot de ouderen moet worden teruggedrongen. Zij vond dat men ouderen zelf moet laten kiezen hoe zij hun leven willen vullen en dat anderen daar slechts „aanvullend" bij aanwezig dienen te zien. Een ander standpunt van het college is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. van 44.75 voorJ Ojf 3 kozynen. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 18.00 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1