w juwelier Strego w meubelfabriek fötmbolten heiloo Boetiek-mode Van Os Heren-mode KUYPER HOBBYSHOP IXITITOTO 49.90 l\ll> M 'l'.T.T.i. LLI.T.T.IVI1 QUARTZ HORLOGES simon peek FALKLAND presenteert: ASTA-THEATER HEILOO Zangvereniging „Nieuw Leven" brengt „Die Jahreszeiten" SLAGERSHAM óetaalëare klasse - massief-eiken meedelen en keukens naast dé zeer uitgebeelde êestaandé koHéktie maken wj oak allés op maat en 6esteCCtng. Komt U eens een kijkje nemen in onze sfwwcoom te zeker dé moeite waard Deze week aanbieding: LOOPLAMP ƒ21,95 Falkland presenteert: „Het geheim van Pandolio" 'voor de kinderen: Het geheim van PANDOLIO' m NI EU WS H EILOO 14 NOVEMBER 1979 44e JAARGANG NO. 45 KLEURWEDSTRIJD VAN VAN WIJNGAARDEN 'T L00 MUIZENSTAD 60 JAAR HOUTBOND HEILOO COMITÉ KERSTAKTIE HEILOO Eetf Candelmr kam voor Uw beste vrienden!! OPBRENGST NAT. K0LLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN VERSLAG VAN EEN GESPREK KOMT U ZONDAG 00K? IN HET OPEN HUIS? OPENBARE BIBLIOTHEEK HEILOO REKTIFIKATIE BIESBR0EKEN van Vanilia spijker en rib bij ons: Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ REKTIFIKATIE FILMHUIS HEILOO Winkelhof 'tLoo6 HEILOO 16 Strego-zaken SINT MAARTEN VERDRIET kennemerstraatweg 131 heiloo tel.072-334960 t.o.Willibrordusstichting S. Vrijdagavond KOOPAVOND WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP WINKELHOF 't LOO HEILOO Planten maken ven uw huis, 'n echt 'kdoulenhos cg?goemQAlskcyp. „OPEN AVOND"VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en Za. 17 nov. 2 voorst.: 13.30 en 16.00 uur Zo. 18 nov. 14.00 uur KAARTEN a 2.50: y Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een opjage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiterlQk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Dinsdag 27 november vindt in de Moeder Godskerk aan de Hollew-eg een uitvoering plaats van „Die Jahreszeiten" van Joseph Haydn. Medewerking wordt verleend door Karin Ostar, sopraan. Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, volgde I eèn opleiding bij de Nederlandse Opera Stichting en voltooide haar studie bij de zangpedagoge Nelly Vertregt. In 1961 won zij een hoofdprijs op het Internationaal Vocalisten Concours te 's-Hertogen- bosch. Na een operaperiode in Duitsland maakte Karin Ostar naam bij de radio in het operette-genre. Zij zong o.a. met de dirigenten Jean Fournet, Peter Keuschnig, Hans Grischkat, Paul Hupperts, Anton Kersjes, Fulvio Vernizzi, Hans Vonk, Jean IVIartinon. Met haar echtgenoot, de pianist Rudy de Heus, geeft Karin Ostar regelmatig liederenrecitals. Charles van Tassel, bariton,werd geboren in New York en ontving daar zijn eerste muzikale opleiding, zong vanaf zijn achtste jaar in een kerkkoor, studeerde aan de Third Street Music School Settlement en de High School of Music and Art, waar hij hoorn speelde en de beginselen van muziektheorie en compositie leerde. Aan de Yale University studeerde hij filosofie en later aan de University of Chicago muziekwetenschappen. Zijn professionele carriere begon in 1965 in Chicago, toen hij inviel als bassolist in Beethoven's Missa Solem- nis. Van 1965 tot 1967 was hij solist bij de Contemporary Chamber Players in werken van Sohönberg, Dalla- piccola, Milton Babbitt en van jonge, eigentijdse Amerikaanse componisten. In 1967 trad hij op met het Chicago Symphony Orchestral en het Boston Symphony Orchestral in kleine opera partijen en was prijswinnaar in het Tanglewpod Festival. Amen-.. kaanse carriere eindigde in ïy.tjö toen hij een Martha B. Rockefeller Stipendium kreeg om de overtocht naar Europa mogelij k te maken, Nico de Boer, tenor, werd geboren in Haarlem en studeerde aan het Conservatorium in Amsterdam bij Coby Riemersma en de Studio van de Nederlandse Opera Stichting. In het seizoen '70—'71 zong Nico de Boer verschillende grote rollen bij de Nederlandse opera,. Nico Boer zong o.a' met de dirigenten Bruno Maderma, Jean IFournet, Edo de Waart, Roberto Benzi en Hans Vonk. Piet Groot zal het clavecimbel bespelen en het jgeheel staat onder leiding van Piet de Reuver, m.m.v. het Amsterdams Prom enade Orkest en het koor Nieuw Leven. De toegangsprijs is f 10,-- p.p. CJP f 8,-" P-P- DonaJteurskaarten f 7,50 voor 1 toegangsbewijs, f 15,-- voor 2 toegangsbewijzen, eredonateurs f 20,-- of meer voor 2 toegangsbewijzen met gereserveerde plasitsen. Voorverkoop: mevr. Zuiderduin, Hee- renweg 120, tel. 072-331172; de heer Burgering, Stationsweg 35, tel. 072-331198; mevrouw Zegers, de Blomhof 4, tel. 072-331096. Toen de tweede fase van 't Loo openging had de firma van Wijngaar den voor de kinderen een kleur wed strijd georganiseerd. Ieder kind had een mooie kleurplaat meegekregen en mocht die net zo mooi maken als hij of zij zelf wilde. Woensdagmiddag nu werd er bekend gemaakt welke 10 kinderen deze plaat het rpooist hadden gekleurd. De heer en mevrouw van Wijngaarden hadden het er niet makkelijk mee gehad. Want er waren 150 inzendingen en daar waren veel mooie platen bij, maar de prijzen gingen naar: Gideon Sans.tra, 4 jaar; Mascha Vos, 3 jaar; Katja de Vries, 5 jaar; Mark Berckert, 6 jaar (uit Hendrik Ido Ambacht, logeerde bij z'n oma in Heiloo); Samantha, 8 jaar; Jacqueline Reyn, 11 jaar; Arthur de Wit, 12 jaar; René Bakker, 10 jaar; Marcel Cops, 7 jaar en Sylvia Zandstra, 9 jaar. Er waren werkelijk prachtige ptijzen, voor de kleintjes een enorme aap en beer, een pop, klokradio, pick-up, cassetterecorder en kleine radiootjes. De kindoren toonden' zich heel verheugd met hun prijzen en nadat ze van mevrouw van Wijngaarden nog limonade hadden gekregen ging iedereen tevreden naar huis. Vanaf volgende week woensdag zal ei in de Winkelhof 't Loo een prachtige muizenstad te zien zijn. Oude huisjes bruggetjes, straatjes, kortom alles wat een muis zich droomt, een stad zonder mensen een eigen stad, een muizenstad. Dit alles werd georgani seerd do*ör Kees Veld van de dierenwinkel, en van Haneghem van het tuincentrum en door Jan en Tine Braam die geen nadere aanduiding behoeven. De stad zal tot Sinterklaas op het middenplein van het Loo te zien zijn. Zaterdagmiddag werd in de Sporthal 't Vennewater een receptie gehouden, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Houtbond afdeling Heiloo. Een gezellige druk bezochte receptie waar men vertegenwoordigers van verschillende gemeenten kon aantref fen. De penningmeester, de heer L, Heijdra hield een korte toespraak en tevens werd afscheid genomen van penning meester C. de Zeeuw, die 32 jaar lang zijn werk met bijzonder veel inzet heeft gedaan. Bovengenoemd comité is al weer aan de slag gegaan. Heiloo weet, wat dit betekent. U nog niet? Leest U dan even ook de volgende regels; U mag die zeker niet missen. Wij organiseren op eerste Kerstdag een onvergetelijke kerstviering in de aula van het Psychiatrisch Centrum „Sint Willi- brord" voor zo'n honderd inwoners van Heiloo. Bovendien worden er ook nu weer enige honderden kerstpakket ten, bloemen- en fruit - attenties rondgebracht. De in Heiloo werkende instellingen op sociaal gebied verstrekken ons een opgave van in aanmerking komende personen. De voor deze opgaven benodigde formulieren zijn inmiddels verzonden. Wie nog geen formulieren, ofwel te weinig formulieren heeft ontvangen, kan dit door een telefoon tje laten weten aan: H. Lases, tel. 331712, Westerweg 207, Heiloó. Wij zijn al vast zo vrij te veronderstellen, dat onze getrouwe collectanten en collectrices ook nu weer hun medewerking willen ver lenen. Uiteraard is aanvulling van ons collectantencollege van harte welkom. Onze vaste collectanten krijgen weer vroegtijdig bericht; nieuwe collec tanten kunnen zich melden bij dhr. N. Adrichem, Patrijsakkers 46, tel. 333592; dhr. J. Schneiders, Kerk- akkers 9 tel. 334054 en dhr. W. Slagter, Goodeslaan 1, tel. 334859. Heerenweg 211 HEILOO De onlangs in onze gemeente gehouden Nationale Kollekte Geeste lijk Gehandicapten heeft totaal f 11.784,16 opgebracht. Dankzij de gulle gevers en de grote inzet van de wijkhoofden en de kollektanten is het mogelijk geworden dit prachtige resultaat te behalen. Hartelijk dank aan een ieder, die hieraan heeft meegewerkt. Op dinsdag 30 oktober j.l. werd de werkgroep Onkruid vergaat wel' voor een gesprek met Burgemeester en Wethouders, uitgenodigd ten Ge meentehuize. Daarbij bleek nog eens ten overvloede, dat het beleid van B. en W. primair gericht blijft op een schoon- keurig en ordelijk aanzien van het dorp. En allen die daar eveneens zeer prijs op stellen - van elk onkruidje tussen de stenen en in de plantsoenen van kleur verschieten en daarover schielijk de plantsoenendienst menen te moeten opbellen, stijven zo de gemeente Heiloo in hun burgerlijk fatsoen. Wif^echter van Onkruid vergaat wel, zien onze gezondheid en die van onze kinderen, huisdieren en vogels rond om de deur, liever niet op geofferd aan deze gifspuitende netheidsrage. Het is misschien gek, maar een paar bladluizen meer of minder- een aantal grassprietjes hier of daar zelfs ongehoord extra - het stoort ons niet in het minst. Integendeel praten wij vol bewondering over de schoonheid van datgene wat anderen achteloos onkruid plegen te noemen. Voor ons betekenen brandnetels de gelukkige terugkeer in onze tuinen van de prachtige Atalanta vlinder, dip er vroeger volop geweest moet zijn in Heiloo. Tenslotte kwamen we op het idee, dat we waarschijnlijk op een andere manier zijn zindelijk gemaakt dan B. en W., maar erwas helaas geen psychiater bij de hand om ons dat eens haarfijn uit de doeken te doen, zodat dat onderwerp moest blijven liggen tot de volgende keer. Blijft er niets anders over dan dat allen die net als wij, dat spuiten ook liever niet hebben op hun stoep- eveneens de gemeente gaan opbellen Alleen massale druk uit de burgerij zal de gemeente kunnen doen besluiten de wissel naar onze kant over te halen - en bedenk daarbij goed, dat de zwijgende meerderheid, van de over heid, altijd krijgt waarom ze niet heeft gevraagd. Denk maar aan de plaatsing van kernwapens op de Veluwe! Het telefoonnummer van de Wethou der voor Beplantingen en Openbare werken is 331144 toestel 28. De werkgroep Onkruid vergaat wel' Sinds enkele maanden is op iedere 3e zondag van de maand het „Open Huis" open van 3-5 uur. U kunt elkaar daar ontmoeten, met elkaar praten, een spelletje doen, wat drinken. Voor wie? Voor een ieder, voor mensen die alleen zijn, maar ook voor mensen die 7 getrouwd zijn. U kunt elkaar hier ontmoeten en misschien veel voor elkaar betekenen! Tot ziens op 18 november in het Open Huis Inlichtingen: tel. 332917 of 333385. Werkgroep Alleenstaanden te Heiloo. G. VAN DALEN-S SPECIAALSLAGERIJ RAADHUISWEG 10, HEILOO C. VAN DALEN Uitgevers van wijkkranten, club- of schoolkranten en andere uitgaven betreffende Heiloose wetenswaardig heden en/of aktiviteiten OPGE LET! Op de beide bibliotheken zijn we erg blij met uw uitgaven. We hebben namelijk gemerkt, dat er erg veel belangstelling is voor alles wat zich in en om Heiloo afspeelt. Daarom verzoeken wij U vriendelijk onze adressen in uw bestand op te nemen, zodat we van een regelmatige toezending verzekerd zijn, en we uw krant of tijdschrift een vast plaatsje kunnen geven op onze bibliotheek. Zo helpt U ons en wij U' Hartelijk dank voor a*v medewerking. Expositie in Psych. Centrum Vorige week plaatsten wij een artikeltje over de .expositie van wijlen de schilder J. v. Herwijnen in het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord. Hierbij werd U uitgenodigd bij de openingsbijeenkomst op 23 novem ber. Dit berust echter op een vergissing. De uitnodiging was alleen voor de pers bedoeld. Onze ekskuses! Ned. Bond van Plattelands vrouwen, afd. Heiloo In de reportage van het bezoek van de plattelandsvrouwen, vorige week aan de woonheuvel Westerzij, stond dat de goedkoopste flats vanaf f 23.400 te koop Worden aangeboden. Dit bedrag moet echter f 234.000,-- zijn. Op maandagavond 19 november draait Filmhuis Heiloo Daddy" van Peter Whitehead. Daddy is een fantasie over een jonge vrouw, Agnes, die na de dood van haar vader op het ouderlijk kasteel in haar verbeelding van jeugddromen en trauma's terug duikt. Ze neemt op de gehate en hartstochtelijk beminde vader wraak en daarmee reageert ze ook op de onderdrukking van de vrouw in een mannenmaatschappij. In een sfeer van erotiek en sexualiteit toont de film herinneringen. De ambiance is fantas tisch, grillig en soms grimmig. De film begint om 20.00 uur. De kosten bedragen voor leden, CJP-ers en 65plussers f 2,--, de overigen f 4,--. UW VERTROUWEN WAARD Hij had reuze zijn best gedaan, op school een prachtige lampion ge maakt, die van die mooie kleurtjes had. Eindelijk was het dan 11 november, het duurde die dag wel lang voordat het donker werd, maar eindelijk was het dan zo ver. Eerst maar naar de winkels daar krijg je altijd zo veel, na enige tijd begon z'n tas al aardig vol te raken en begon hij goed de smaak te pakken te krijgen. Overal hoorde je flarden van Sinte Maarten die een koe had, of dat 11 november de dag is dat je je lichtje mocht laten branden. Nu ook nog even wat huizen in de buurt af. Net toen hij besloten had om nu maar naar huis te gaan, kwam daar een stel opgeschoten jongens aan, die waren wel erg vervelend: „Wat heb jij daar in die tas zitten? Veel te veel snoep voor zo'n klein ventje, kun je nooit op, je moest die tas maar aan ons geven' En in een tijd van ja en nee waren de jongens met de tas verdwenen. Een droevig einde v$n een avond waar veel kinderen zich zo op verheugen. A. k Heerenweg 246 - tel. 072-331828 Op woensdag 21 november a.s. houdt het Fiom, Buro voor (a.s.) alleen staande ouders, v.d. Meijstraat 2 te Alkmaar tel. 072—114911 weer haar gebruikelijke Open Avond. Het onderwerp voor deze avond zal zijn: „Hoe blijf ik vader of moeder na een scheiding". Op deze avond richten wij ons op de ongehuwde ouder en de gescheiden ouder. Er is gelegenheid om eigen ervaringen uit te wisselen. De avond zal om kwart vóór acht beginnen. met schakelaar van 27.95 voor. kozijnen. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 -18.00 uur Zaterdag 17 november (2 maal) en zondag 18 november (1 maal) Er waart paniek door het kleine dorpje. Alle inwoners lijden aan een vreemdsoortige ziekte, waardoor het dorp meer lijkt op een kippenhok dan op een plek waar iedereen vredig en vrolijk kan leven. DE OOR ZAAK? Niemand begrijpt er eerst iets van, zelfs de dokter niet. Maar dan verschijnt er een vreemd „individu", en langzamerhand begint alles duide lijk te worden. Het wordt een gekke boel, maar daarover vertellen we natuurlijk nog niets, dat zul je begrijpen. Kom zelf maar kijken! Op zaterdag 17 november, om 13.30 uur, èn om 16.00 uur, maar er wordt ook gespeeld op zondag 18 november, om 14.00 uur. Entree f 2,50 (per donatie één kaart gratis! ASTA- Theater Heiloo. Verkoop: Boekhandel Avis, Stations plein 1; Reisbur. Holland Interna tional, Raadhuisweg; Open Huis, aan de bar; W.J. Hofdijkschool en Nic. Beetsschool voor de kinderen die daar op school zijn. Koop nu kaarten voor we weer teleurgestelde kinderen aan de kassa krijgen! Boekhandel Avis, Stationsplein 1 Reisbur. Holland International Raadhuisweg Open Huis, aan de bar W. J. Hofdijkschool en Nic. Beetsschool (voor kinderen die daar op school zijn) '/A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1