Boetiek-mode □rchipLcin ■t i a Van Os Heren-mode juwelier Strego K KUYPER HOBBYSHOP Lapponia raxiT, f 39.90 HC LTX'LI.TXT.T.i'.I m i IEUWSBLAD VOOR HEILOO ip simon peek Jubileumreceptie van jarig Psych. Centrum „St. Willibrord" Een middag te gast op ,,de stichting" Ledenvergadering Kruisvereniging Isoleer uw leidingen nu met Jacosol buisisolatie WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP SINTERKLAAS BEZOEKT DE LOET. gouden en zilveren sieraden uit Finland. Exclusief bij: MR. MAX V.D. STOEL IN HEILOO NIEUWJAARSCONCERT IN HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO Een Candelaer kado om Uzelf te verwennen!! Met de feestdagen de stemming er in! P.W. JONG OUD PAPIERAKTIE NIC0LAAS BEETSSCH00L Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zaken Kom naar het Stationscentrum want nu zijn japonnen, rokken, blouses, pullovers, pantalons, blazers en jacks voorzien van een uiterst vriendelijk prijsje. Kom gauw, want ze verdwijnen als sneeuw voor de zon, deze prijsjes. Vrijdag koopavond. U bent welkom! Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 INGEZONDEN STUK De laatste BIESBROEKLN van Vanilia gaan eruit voor Raadhuisweg 13- Heiloo Vrijdagavond koopavond. VROUWENHUIS WOENSDAG GESLOTEN Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en 5 DECEMBER 1979 44e JAARGANG NO. 48 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopü moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW> Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; (■f zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info centrum HEERENWEG 70A - TEL. 334120 L fe Vorige week maandag recipieerde het ljestuur van het Psychiatrisch Cen tum vanwege hun 50-jarig jubileum, leer velen gaven blijk van hun jelangstelling, hetzij door zelf aan wezig te zijn, hetzij door het schenken Van kado's en vele bloemstukken. De voorzitter van het bestuur, Drs. J.C. Gmelich Meijling, heette iedereen hartelijk welkom. „Aan dit jubileum is extra aandacht besteed door een 'reeks van festiviteiten. Dat U hier met zovelen aanwezig bent, mag een [bewijs van uw verbondenheid met het Centrum zijn", aldus de voorzitter. Fik heb me afgevraagd of het goed was terugzie ^likkeri, ik geloof van niet, liever even de adem inhouden en dan weer verder gaan. Het Centrum is zich duidelijk aan het vernieuwen. We bouwen door, be zinnen ons hoe we met het Centrum omgaan, en het Centrum is open gebroken, naar buiten toe. Dit eist \»pel van onze mensen, maar als ik denk aan de broeders van Danyen, die lit 50 jaar geleden hebben opgericht, ian krab ik me wel eens achter de óren. Zij hebben het werk alleen maar kunnen doen met een enorme liefde en inzet. Ik hoop dat de volgende_50 jaar op even vruchtbare wijze voortgezet kan worden." Dr. Chr. Engelhard, inspecteur van de Geestelijke Volksgezondheid, betrad vervolgens het podium en prees de enorme aktiviteiten die in de afgelopen rf)0 jaar ontplooid zijn. Zeer uitvoerig ging Dr. Engelhard hierna in op het verleden. Aan het slot van zijn uitgebreide verhaal sprak hij de hoop uit dat het Centrum een zo goed mogelijke CAO zal toepassen, dat er gestreden wordt voor de rechten van de patientep en de familie inspraak krijgt via een ombudsman om de belangen van de patiënten zo goed mogelijk te behartigen. Dr. Kuilman, geneesheer-direkteur, zei: „Niet ik, maar Dr. de Smet had bier moeten staan, ik heb tot dit éabvlon maar een klein steentje bijgedragen." Burgemeester Drs. G.J. Glijnis bracht zijn gelukwensen namens het ge meentebestuur over. „De afgelopen 50 jaar hebben zich gekenmerkt door grote maatschappijveranderingen, waarop men met vooruitziende blik heeft ingespeeld. De komst van het Centrum is indertijd mNet gemengde gevoelens ontvangen, nu staat de gemeente er heel wat gemakkelijker tegenover, wat blijkt uit het ingezon den stuk dat in de Uitkijkpost heeft gestaan. Uw instelling:, heeft een meer open karakter gekregen, o.a.. door de concerten, ön de brandweer ais meldingspost,1 tafeltje-dek-je, enz. Als symbool wil de gemeente U graag twee brandgeschilderde ramen voor het hoofdgebouw schenken, als teken van verbondenheid van de gemeente met het Centrum", aldus burgemees ter Glijnis. "Dr. Belonje uit Alkmaar heeft ons hierbij geadviseerd. Op het ene raam staat het wapen van Heiloo met daarin de datum van oprichting en 50 jaar later. Voor het tweede raam was in het verleden gezocht. Vroeger, in de 17 e eeuW stored hier het huis IJpestein dat 'toebehoorde aan de familie Bard es. Hun wapen droeg een gouden kruis vergezeld van lelies, daarin de spreuk 'Coelum Non Solum' (eenzaam maar niet alleen)." Broeder Patrick sloot de rij van sprekers en sprak namens de congregatie en wilde bij deze gelegenheid zijn dank uitbrengen aan diegenen die hier een start hebben gemaakt, in het bijzonder de broeders Junianus en Armantius. „Zij hebben er voor geijverd dit instituut op te richten, niet alleen de wetenschap doet het, maar ook de noodzakelijke liefde of medemenselijkheid." De heer- Kirchner sprak namens het bouwteam en schonk een bedrag van f 2.000,- voor de huisradio, omroep ECHO. Hierna mocht het bestuur vele gelukwensen in ontvangst nemen. Het doet er niet toe hoe oud je bent, maar Sinterklaas verstaat de kunst velen het gevoel te geven weer even kind te zijn. Zo was het ook maandagavond in de Loet, iedereen zong, een beetje zenuwachtig, uit volle borst de Sinterklaas liedjes mee, maar dacht ondertussen „zou Hij mij moeten hebben? En natuurlijk moesten er een paar bij de Sint komen, om een surprise in ontvangst te nemen. De eerste was mevrouw Westerdijk, die had eens een keer een muis op haar kamer gehad, waar ze niet zo blij mee was. Nu kreeg ze een muis van banket en daar was ze best blij mee. Evelein Zomerdijk een personeelslid dié soms te laat komt kreeg een prachtige wekker. Sint zei:,, Het wakker worden is niet zo moeilijk, maar dat stukje van het bed tot de vloer! Meneer de Booy, die bij alles zegt „geef mij maar een moorkop, heeft het ook geweten, een knots van een moorkop zal hem voorlopig de mond wel snoeren. Met groot respect sprak Sinterklaas over mevrouw v.d.Ven: ,,U bent een vrouw waar iedereen met z'n problemen kan komen en dat wordt ook gedaan". Daarom kreeg zij een heel groot hart. Mevrouw Veendorp, die nooit thuis is, kreeg een léi met griffel, en schrijft u daar dan alstublieft op waar u zit, dan hoeven we niet zo te zoeken? Toen mocht iedereen even op adem komen, zangeres Riek Dekker met pianobegeleiding van Nel de Vries zong een potpourri van nostalgische liedjes en dat sloeg bij iedereen goed aan, om in stijl te blijven kreeg iedereeen warme chocola met banket. Maar we waren er nog niet want Sinterklaas nam er nog een paar op de korrel. Meneer Keppel, die nog best op zijn fietsje de weg door Heiloo weet te vinden, is de komende week zoet met het boekje: „Kent u ze nog, de Heilooërs? Margriet Wessel in dubbel opzicht een geslaagde bejaardenverzorgster zag dit nog eens bevestigd in het boekje „Omgaan met bejaarden. Op twee zeer ondernemende dames, mevrouw Oostra (76) en mevrouw Schoorel (88) was de Sint een beetje jaloers. Zij waren maar liefst samen naar Amerika geweest om hun broers op te zoeken, voor hen een vliegtuig van marsepein. Henny Peperkamp, een zus van Jos, was zo'n doenig moidje, dat Sint hcfèr een mooie shawl gaf. Lena...Min 4i§ AQTgt da.t alles altijd schoon is kreeg een set kaarsjes. Tineke RJesmeijer, een geziene figuur met trouwplannen kreeg vast een huis aangeboden dat de naam „Huize lang v verwacht" droeg. Hierna kon iedereen weer meezingen met Riet Dekker en Nel de Vries die alle bekende liedjes uit „De Jantjes" zong. Het was een zeer geslaagde avond, mede ook door de aanwezigheid van burgemeester G. J. Glijnis en zijn vrouw die door hun aanwezigheid aan het geheel een extra feestelijk tintje gaven. jDe boerenkapel speelde dat het een lust was. Ook de zwarte Pieten zorgden voor menige vrolijke noot deze avond. Een speciaal compliment voor de heer en mevrouw Schuur met hun medewerkers, die toch al het werk er aan gehad hadden, en er voor zorgden dat elke bewoner een kadootje kreeg én de zorg voor de surprises op zich hadden genomen. Een drukké maar dankbare taak. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Op 6 januari a.s. zal door het Heilooër Harmonie orkest Caecilia en de Heilooër gemengde zangvereniging Nieuw Leven, voor de eerste keer in Heiloo een Nieuwjaarsconcert worden uitgevoerd. Het programma vermeldt o a. werken van Mozart, Verdi, Bach en Haydn, gezongen door het gemengd koor Nieuw Leven, terwijl door het orkest Caecilia werken zullen worden uitgevoerd o.a. van Strauss, Juan Mas Quiles, Ketelbey en Robert Allmend. Het bovengenoemde is slechts een klein gedeelte van een mooi samengesteld programma. De aanvang is 20.30 uur in de grote zaal van het Open Huis. De organisatie van deze avond berust in handen van het komité.Nieuwjaars- viéring Heiloo, t.w. de heer en mevrouw IJpelaan^ de heer en mevrouw Westerhown-Avis, de heer en mevrouw Smeefcfc. Dit kornité, dat zijn sporen al enkele jaren verdiend met het organiseren van een zeer fraai Nieuwjaarsbal, streeft in de Nieuwjaarsviering naar sfeer, wat nostalgie en romantiek, bij kaarslicht en prachtige bloemen- dekoraties. Uiteraard zal ook het Nieuwjaarsbal weer plaatsvinden en wel op 5 januari. Er zal dan door dansliefhebbers de gehele avond gedanst kunnen worden zonder andere aktiviteiten. Wel wordt avondkleding weer op prijs gesteld. Vanaf 15 december zullen voor zowel het Nieuwjaarsbal als voor het Nieuwjaarsconcert toegangskaarten verkrijgbaar zijn bij Boekhandel Avis, Stationsplein, Heiloo. Het plaats reserveren is gratis. Ieder jaar worden weer velen teleurgesteld omdat de zaal is uitverkocht, zorg dat ook U niet tot die groep behoort. Heerenweg 211 HF.1LOC A Vorige week woensdagmiddag hield het Psychiatrisch Centrum St. Willi brord open huis. In de eerste plaats vanwege het 150-jarig jubileum en tevens om de bevolking van Heiloo in de gelegenheid te stellen ook eens een kijkje te nemen binnen de muren van dit Centrum. En dat er vele nieuwsgierigen zijn, mocht blijken uit de grote belangstelling. Dr. Wijffels heette het gezelschap welkom, en liet trots het kado zien wat de gemeente geschonken had, nl. de «twee glas-in-loöd ramen met het wapen van Heiloo en IJpestein. Vervolgens werd het gezelschap opgesplitst in groepjes van twaalf en werden de gezelschappen op uiterst plezierige wijze rondgeleid door de gebouwen en terreinen van het Centrum. Natuurlijk werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in de kapel van Jan van Herwijnen. Ook kon men zien hoe het vernieuwde paviljoen St. Aloysius geworden was. Slaapkamers voor niet meer dan drie personen, een gezellige huiskamer, moderne douche gelegenheden, enz. We mochten zelfs een blik in de keuken werpen. Ook Klein IJpestein werd bezocht waar een tentoonstel ling was van werk dat door patiënten is gemaakt. Juist op dit moment mocht het UW zijn 100e lid noteren en dat was niemand minder dan onze eigen ex-wethouder J. Boltén. Spon taan sprak de heer W. de Gooyer hem toe en beloofde de heer Bolten het boek dat ter gelegenheid van dit jubileum was uitgegeven, In de aula was het intussen aardig volgelopen, want daar werd een tilm vertoond over de bouw van de kapel. Moe, maar voldaan, kreeg iedereen toen een hapje en een drankje aangeboden. In zijn slotwoord zei de heer Wijffels: „Nu het blijkt dat er zoveel belangstelling is, willen we eens overwegen zo'n dag in de toekomst nog eens te organiseren. Allemaal bedankt voor uw komst." pianostemmer Vredenoord 12(> 1852 W K Heiloo 1 elefboii (P2-33 2 Maandag 10 december a.s. om 20.00 uur, zal Mr. Max van der Stoel, oud-minister van Buitenlandse Zaken, in het Open Huis spreken over het Midden-Oosten Rapport van de P.v.d.A., opgesteld door de kommissie van der Stoel. De P.v.d.A. heeft altijd een bijzondere belangstelling gehad voor de Midden- Oosten problematiek. Het eerste officiële P.v.d.A.-rapport: „Het Mid den-Oosten, een brandhaard", dateert al van 1971. Aan het voorlopige einde van een lange reeks rapporten, besluiten en program-punten staat nu de nota Midden-Oosten van de kommissie van der Stoelr Gedurende een lange reeks van jaren heeft Israël in G- belangstelling gestaan. Maar vooral in de laatste tijd is een kentering te bespeuren in de houding ten opzichte van Israel. Was er enige jaren geleden sprake van een onvoorwaardelijke „Wij staan achter Israel" mentaliteit, nu is er een meer kritische houding waar te nemen, terwijl tegelijkertijd de belangstelling voor het Palestijnse volk en de PLO toeneemt. Werd aanvankelijk de PLO slechts beschouwd als een onvoor waardelijk af te wijzen moordenaars bende, nu ontstaat er een groeiend begrip voor hun problemen, zonder daarbij de terroristische aktiviteiten van de PLO goed te praten. Dit begrip wordt zeker ook gevoed door de vaak even onmenselijke reakties vanuit Israël op terreurdaden van de Palestij nen. Het is duidelijk dat dit een grote wending is in de benadering van de P.v.d:A. van de Midden-Oosten problematiek. De nota Midden-Oosten heeft allerwege veel aandacht getrok ken. De kommissie van der Stoel konsta- teert dat: „het konflikt in het Midden-Oosten zo moeilijk oplosbaar is omdat enerzijds de Joodse Nationale beweging haar aspiraties heeft verwezenlijkt door stichting van de staat Israel op het territoir van het voormalige mandaatsgebied Palestina en anderzijds de Palestijnen aanspraak maken op ditzelfde territoir om hun nationale aspiraties te verwezenlijken. De kommissie wil zowel de staat Israel laten bestaan als het Palestijnse volk zijn nationale aspiraties op een eigen territoir niet ontzeggen. Om een duurzame regeling te vinden in het Midden-Oosten is een formele vrede niet voldoende, maar dient de grote kloof van wantrouwen tussen beide groepen te worden weggeno men. Dit kan het beste gebeuren door beide zijden de zekerheid te geven van een eigen identiteit en een eigen grondgebied i.p.v. een gedwongen samengaan in één staatsverband. De nota Midden-Oosten bespreekt moge lijkheden hiertoe en suggereert even tuele oplossingen. De volledige nota is afgedrukt in Roos in de Vuist No. 20, d.d. 17 september 1979. Het bestuur van de afdeling Heiloo van de P.v.d.A. is verheugd de heer van der Stoel bereid' te hebben gevonden de nota te komen toelichten en verwacht een grote belangstelling zowel van partijgenoten als van andere belangstellenden. Voor belangstellenden volgen hier onder de data van de vergaderingen van de fraktie Van P.v.d.A./D'66 in de gemeenteraad: 22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 28 oktober (begroting), 25 november, 16 decem ber. De fraktie hoopt velen van U op de bovenstaande data op hun verga'dering te zien. Maandag 17 december om 8 uur in het Open Huis bespreekt dë afdeling de thema's uit de Partijkrant over maatschappelijke strategie en over Vrede en Veiligheid. Maandag 14 januari 1980 om 8 uur eveneens in het Open Huis bespreking van het thema Ekonomie. Morgen, donderdag 6 december, staat de container voor oud papier weer op het schoolplein aan de Rechte Hondsbosschelaan van 8.30 tot 16.00 uur. Wij stellen het zeer op prijs als U uw oud papier hierin wilt deponeren. Bij voorbaat hartelijk! UW VERTROUWEN WAARD i i i ill ill i Tarieven van de Volksmuziekschool toch gedifferentiëerd In het Uitkijkpostverslag van de openbare vergadering van de Raad van Heiloo van 22 november 1979 heeft de verslaggeefster geen melding gemaakt van een m.i. zeer belangrijk punt. Bij de begrotingswijzigingen werd een aanvullend krediet voor het Studiefonds van de Volksmuziek school behandeld. De heer Adema (P.v.d.A.-D'66 Combinatie) voerde hierover het woord. Hij merkte op dat hem uit de stukken duidelijk was geworden, dat de tarieven van deV.M.S. in feite toch gedifferen tiëerd zijn, zonder dat dit ooit in het openbaar bekend is gemaakt. Wat is het geval? Wie een netto inkomen heeft, minder dan f 16.500,--, kan een aanvrage indieneh bij het Studiefonds en krijgt dan een korting van 50 procent op de lesgeldtarieven. Ligt het netto inko men tussen f 16.500,- en f 27.500,--, dan krijgt de aanvrager een korting van 33 1/3'procent. Wie een netto inkomen heeft hoger dan f 27.500,-, betaalt het volledige tarief. Toen ik in de Raadsvergadering van april 1979 aan het College van B. en W. vroeg, in het openbaar bekend te maken met welk inkomen men in aanmerking komt voor een korting op de tarieven, werd dit door Wethouder Dekker namens het College geweigerd. Gelukkig is de kógel nu door de kerk de tarieven van de V.M.S. zijn eindelijk toch gedifferentiëerd. Dank aan de heer Adema voor het feit dat hij het in de openbaarheid heeft gebracht. w.g. ATI. Hoogland, Hoogeweg 19, 1851 PG Heiloo. Dinsdagavond 27 nov. werd in de Moeder Godskerk het oratorium Dit Jahreszeiten" van Joseph Haydn uitgevoerd door de R K. Gemengde Zangvereniging Nieuw Leven". De algehele leiding berustte bij Piet de Reuver. Het was een schitterende vertolking, jammer dat het orkest hier en daar wat te wensen overliet. Koor en solisten getuigden van grote kwaliteit, waarbij vooral de sopraan Karin Ostar genoemd mag worden. Aan het clave cimbel zat de heer Piet Groot. Het publiek liet zich niet onbetuigd en gaf een staande ovatie. Hierna werd iedereen in de bloemetjes gezet en kon men voldaan huiswaarts keren. „Nieuw Leven" kan terugzien op een zeer geslaagde avond Leden en niet-leden opgelet! Vorige week maandagavond werd in het Kruisgebouw aan de Holleweg, o.l.v. de heer G.J. van Benbrink, weer een ledenvergadering gehouden. De leden schitterden door afwezigheid. Toch zijn er nogal ingrijpende veranderingen op til. De Staatssekretaris heeft de Nationale Kruisverenigingen meegedeeld dat de bedragen die de Kruisorganisaties in 1980 aan het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) verschuldigd zijn, thans definitief als volgt zijn vastgesteld: minimumkontributie f 32,50 per lid (gezin). Maar hebt U plotseling iets van de Kruisvereniging nodig dan kunt U niet zeggen: „nu heb ik iets nodig en wordt ik maar lid". Iemand die korter dan 3 maanden lid is en een beroep moet doen op de Kruisvereni ging moet een entreegeld betalen van f48,75 plus de minimumkontributie van 'f32,50 (samen f81,25). Voor deze kategorie geldt echter dat niet opnieuw de „eigen bijdrage" behoeft te worden voldaan als later in het jaar hulp voor een ander gezinslid zou worden ingeroepen. Niet-leden die toch gebruik wensen te maken van de kruisorganisatie betalen f81,25 per verzekerde per kalender- jaar. De bovengenoemde bedragen zullen jaarlijks aan de stijging van de loonindex worden aangepast. De Kruisvereniging Heiloo heeft haar kontributie voor 1980 bepaald op f 35,- per lid per jaar. Stichting In alle plaatselijke verenigingen zit een plaatselijk vermogen. De AWBZ zal daar voorlopig niet aankomen. Veel Kruisgebouwen overwegen thans dit vermogen in een extra stichting te steken. De leden van het bestuur van de Kruisvereniging gaat de Stichting beheren. De Kruisvereniging Heiloo vroeg toestemming om hierover verder te spreken met de accountant en de notaris. Deze toestemming werd gegeven. Op 13 december zal er in Beverwijk een algemene ledenvergadering van de Provinciale Kruisverenigingen zijn. Op woensdagavond 5 december is het vrouwenhuis in Alkmaar in verband met St. Nikolaasavond gesloten. Tot nader bericht is er, eveneens in het vrouwenhuis, donderdags geen koffieochtend. v.a. 3.75 - bochten v.a. 1.50 kozijnen. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 - 18.00 uur Jltf'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1