Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? Van Os mode s radio bakker XL'dfh'J'XT IAIIV H HEI LOC kaasdiscount En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. Van Os Damesmode Modieus en met een sportief karakter Nieuw! HEIL00ËR BALLETSCHOOL' Els Bijlsma de blokkerhof Overdekt tennissen in Heiloo simon peek "FALKLAND "De tellers van Krentensteijn" donderdag van 17.00-21.00uur NOTEN DISCOUNT Rector Bert rand, 40 jaar priester EILOO voor het komplete woongebeuren .ON*'# kennemerstraatweg' 255 heiloo telef. 072 - 330262 NIEUWSB BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUISWEG13 LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER o P ft FALKLAND MET: DE TELLERS VAN KRENTENSTEIJN 1 WASAPPARATEN 1 1 met f f C0R SCHAAP I WINKELHOF 't LOO HEILOO 072-330138 vindt U op de 1e etage. QJ O v Cl Nu ook VERHUUR VIDEO RECORDERS SPECIALIST IN KLEUR EN GELUID WINTERSEIZOEN 1980/81 sinds 1964 KLASSIEK - vanaf 6 jaar - JAZZBALLET - vanaf 14 jaar. 0p donderdagochtend Dameslessen JAZZBALLET Informatie en inschrijving: Kantoor Brasemcroftlaan 20, tel. 333825 A.s. zondag 14 en 16 uur voorde kinderen: CD Hiermede nodigen wij een ieder uit tot bijwoning van de receptie, op ter gelegenheid van de opening van de HEERENWEG 205 P.S. VOOR DE VERKOOP ZIJN WIJ UITSLUITEND GEOPEND OP VRIJDAG, VRIJDAGAVOND EN ZATERDAG. 45e JAARGANG No. 12 19 MAAR1' 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z^jn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Rector Bertrand, geboren op 12 novem ber 1913 in Wijlre, Zuid-Limburg als eerste telg uit ee$ gezin van negen kin deren. In zijn geboortedorp doorliep hij de openbare lagere school, ging vervolgens naar het klein semenarie van de Mont- fortanen te Schimmert (dit is een gym nasium met een voorbereiding op het geestelijk leven, men was hier intern; dit duurde zeven jaar en werd nog gevolgd dooréén jaar noviciaat in Meerssen, een soort beproevingsj^ar voor de geestelijke vorming, ,,maar we hebben hier heel wat gelachen" zegt rector Bertrand, „van het begin af aan wilde ik missiona ris worden, vreemde landen trokken mij aan, maar dat ging mooi niet door." Op 3 maart 1940 werd rector Bertrand in Oirschot tot priester gewijd en 10 mei brak de oorlog uit en niemand van zijn lias kon het land verlaten. Maar de overheid vond dat Bertrand Nederlands moest gaan studeren. lk studeerde op de leergangen van Tilburg en was met een gedoodverfd leraar Nederlands te worden." Maar zo erg was dat nu ook weer niet want zowel het Nederlands als het Lim burgs lagen Bertrand aan het hart ge bakken. Zelfs tijdens zijn studie mocht hij al les geven. Maar de oorlog ging voorbij en er kon verder gestudeerd worden, nu „bijbel wetenschappen" in Nijmegen. ,,Ik heb het genoegen gehad college te mogen lopen bij prof. Alfrink, de latere kardi naal. De poëtische kant van Bertrand ver raadde zich, want hij schreef ook wel eens gedichten en elk jaar vertelde hij, voorde radio, een kerstverhaal dat door hemzelf geschreven was, ook schreef hij enkele boeken o.a. Bijbels woorden boek. In 1949 werd het doctoraal examen ge daan en kwam er een benoeming, als moderator, aan de middelbare meisjes school „Mariënbosch" en een kweek school voor onderwijzeressen. Beide scholen lagen vlak bij de Heilig-Land- stichting te Nijmegen. Hier bevond zich ook een huis van de paters Montforta- nen, daarin deed een team van zeven pa ters onder leiding van Pater J. Eyckeler, aan bijbelpropaganda, op populaire wijze probeerden zij de schrift wat dich ter bij de mensen te brengen. Voor de tijdschriften Het Heilig Land en Het Boek der Boeken heeft rector Bertrand veel geschreven, want hij zat in de redac tie, uit zijn bijdragen hieraan ontston den later meerdere boeken. De Heilig-Landstichting Buiten het huis van de paters Montfor- tanen treft men op de Heilig-Landstich- tmg gebouwen aan, die in Palestijnse trant gebouwd zijn. Het eerste gedeelte begint met eenOosterse Herberg, en met de timmerwinkel van Jozef, met gereed schappen zoals die in die tijd gebruikt werden. Ook de grot van Bethlehem en 't dorpje Nazareth met zijn synagoge ontbreken niet. In het tweede gedeelte vindt men o.a. de Hof der Olijven, het paleik van Annas en Kaifas en van Pontius Pilatus en vervol gens de Kruisweg die naar Golgotha leidt. „Hier heb ik heel wat rondleidingen ge geven en met de kinderen bijbelverhalen nagespeeld, beter konden ze het niet leren. Zo'n rondleiding duurde drie uur, maar ik deed het graag" zegt rector Bertrand. De rondleidingen van rector Bertrand waren zo populair, dat zelfs de dominees vroegen of hij hun klassen wilde rondlei den. Met de studie erbij heeft dit werk zo'n vijftien jaar geduurd. De schryver Boeken van de hand van rector Bertrand zijn: „In het land der Evangeliën" in twee delen, deel één „Rond Jezus' jeugd" en deel twee „Palestijns leven". De boeken van mevrouw M. Clarenbeek- van Klaveren zijn door hem bewerkt, zo'n zeventien vertellingen rond het leven van Jezus. Ook het hoorspel heeft hem geboeid, één daarvan is „En zijn naam zal zijn Emanuel" en in opdracht van de KRO schreef hij „De dienaren van Jahwe". Er werd erg veel naar geluisterd wat weer tot gevolg had dat ze voor de schoolradio werden gebruikt. In de klas werden dan bij het hoorspel dia's vertoond en kon den de kinderen ook genieten van Gre goriaanse muziek. Ook veel Limburgse verhalen versche nen van zijn hand, die, ik heb het zelf gehoord, prachtig klinken uit zijn mond. De lezingen over Limburgse humor vonden altijd veel aftrek. Maar na de Heilig-Landstichting werd rector Bertrand benoemd voor Heiloo. De kapelgemeenschap telde niet veel in woners maar wel veel kerkgangers. De mensen waren immers, sinds 1960, niet meer zo gebonden aan de eigen paro chie. Rector Bertrand probeert vooral de direkte zielzorg te behartigen zoals bezoek aan zieken en ouden van dagen. Maar de bijbel trekt hem nog altijd, een bijbelgroep laat hij niet gauw schieten. Ook houdt hij van goed verzorgde liturgievieringen. De talrijke doopplech- tigheden, in de genadekapel, trekken heel wat mensen. Hij blijft ook een enthousiaste fan van het jongerenkoor Kariko. v Door de mooie entourage van de kleine kapel worden hier ook veel huwelijken gesloten maar ook huwelijksjubilea zoals 12V2-, 25-, 50- en soms ook 60-jarige gevierd. Maar wie het schrijven in het bloed zit kan het toch niet laten, er is weer een boek in de maak „De geschie- demis van Runxputte en de kapel". Beloken Pasen, 13 april a.s., èal op plechtige wijze het 40-jarig priesterfeest gevierd worden. donderdagavond hielden de heer en Mevrouw v.d. Schuyt open huis om eder in de gelegenheid te stellen e haai verbouwde showroom van Un zaak aan de Heerenweg in het ^tionscentrum te komen bekijken. e zaak biedt nu een overzichtelijk eeld van het gebodene. De ruimte is r hoofdzakelijk in het achterste ge deelte bij gekomen. Hier staan teken tafels, zowel voor privégebruik als voor de vakmensen. Maar ook buro's en buro-stoelen. kastjes en kluisjes staan op het programma van V.d. Schuyt. De verbouwing van het geheel is, in eigen beheer gedaan en ziet er prima uit. A.s. zondag zal in het leader van een uit wisseling Falkland - Ozos (Schagen) het kinderstuk "De tellers van Krenten steijn" worden opgevoerd door Ozos. De voorstellingen zijn om 14 en 16 uur. Kaarten verkrijgbaar bij: Boekhandel Avis, Stationsplein 1 Holland International, Raadhuisweg Open Huis, dagverblijf Nic. Beetsschool en Hofdijkschool voor kinderen die daar op school zijn. De entree is 2.50. Per donatie 1 kaart gratis (op vertoon van donatie-bewijs.) 1 Voor uw gaan praten. HEILOO - TEL. 072-331426 g r ftezine Heiloo Vrijdag koopavond Westerweg 261, Heiloo, Tel, 072-331738 C/5 Lentejasjes zijn er in diverse materialen en variërend van kort, driekwart tot zevenachtste. Deze is van zachte wollen flausch, in ecru, paarlgrijs en marine. f219.- als lange mantel f 249. Mascotte Stationscentrum 85 Heiloo tel. 072-335465 vrijdag koopavond. Nu naast verkoop alle systemen VIDEO Reeds vanaf f 79.— per maand all-in. LENTEMARKT IN T LOO A.s. donderdag 20, vrijdag 21 en za terdag 22 maart belooft het weer echt gezellig te worden in de Winkel hof 't Loo, er wordt weer voor- jaarsmarkt gehouden. Alle winkeliers doen mee en er zullen weer allerlei leuke stalletjes staan die uiteraard ook weer aantrekkelijke aan biedingen hebben. Zo kunt U b.v. bij Banketbakker Boonacker iemand aan het werk zien met Hindeiopens schilderwerk en bij de Deel zullen dames in Oudhollandse kostuums staan die U allerlei heerlijk heden laten proeven. Natuurlijk is deze markt ook op vrijdag avond en zaterdag tot 5 uur. Tot op de voorjaarsmarkt in de Winkel hof 't Loo. WIE HELPT EEN HANDJE? In de week van 14-20 april wordt er weer gecollecteerd voor de Hartstich ting, U begrijpt dat deze stichting nog altijd veel geld nodig heeft. Wie wil een handje helpen met collectéren? Hoe meer zielen des te minder tijd het kost. Laat uw hart spreken, u kunt zicht aanmelden bij de heer J. J. M. van Zeist, Mariënstein 38, tel. 335388. Kapellaan 2, Postbus 200, 1850 AD Heiloo. Tel. [02205] 2681 Tennis-informatie en reserveringen: (072) 334985 of 33.0123 Tot 25 maart kunt u reserveren voor het Winterseizoen 1980/81 (27 weken van 6 oktober - 13 april). De 'Blokkerhof' (achter Motel Heiloo) biedt u twee perfecte banen met uitlopen van 6 meter, professionele verlichting en geruisloze verwarming, terwijl veel zorg is besteed aan de entree, de kleed kamers met douches, toiletten, de shop en de gezellige kantine. Deze komplete accommodatie met sfeer is er voor uw sportieve ontspanning. De tennislessen worden verzorgd door een K.N.L.T.B. trainer. Maakt nu uw keuze uit de vrije uren binnen de volgende tijden: baantarieven per maandag t/m vrydaf 08.00 tot 09.00 uur 09.00 tot 12.00 uur 12.00 tot 14.00 uur 14.00 tot 17.00,uur 17.00 tot 23.00 uur 23.00 tot 24.00 uur zaterdag en zondag: 08.00 tot 20.00 uur seizoen (p. uur) ƒ297.— (11.—) 634.50 (23.50) 472.50 (17.50) 634.50 (23.50) alle uren bezet 398.25 (14.75) ƒ756.- (28.-) Voor inlichtingen en reserveringen: 072-334985 of 330123 (wilt u ook opgeven indien u tennislessen wilt nemen? Foto Vonk horloger juwelier stationsweg 85a heiloo (zie ook redactioneel nieuws elders in dit blad) MIDDENSTANDSVERENIGING HEILOO ORGANISEERT AVOND OVER BEDRIJFSBEVEILIGING Op 24 maart houdt de MVH (midden standsver. Heiloo) haar eerste jaarver gadering in het Motel Heiloo. Het belooft een interessante avond te worden, want na om 19.30 eerst de punten van de vergadering' te hebben afgewerkt, zal zo rond 20.30 uur de heer Ing. L.P.H. Hughes van het tech nisch bureau brand en schade T.B.B.S. te Baarn een inleiding houden over de filosofie van de in braak. Daar bedrijfsinbraken en diefstal aan de orde van de dag zijn, houdt de heer N.J.J. Out, direkteur van EBC, fabrikant van beveiligingssystemen een lezing oVer wat er gedaan kan worden om uw bedrijf te beveiligen. De film ,,Rip off" zal gedraaid worden en enkele dia's getoond die uiteraard be trekking hebben op het onderwerp van deze avond. Wat doet de MVH De MVH is een overkoepelend orgaan dat in 1978 ontstaan is uit bestuurs leden van de bestaande winkeliers verenigingen t.w. 't Loo, 't hart van Heiloo (Raadhuisweg en Kennemer straatweg), Stationscentrum, 't Hoek stuk en alle niet bij winkeliersvereni gingen aangesloten leden. De bedoeling is, gemeenschappelijk overleg over zaken als o.a. openings tijden, koopavonden, kerst en St. Nicolaasakties en de door deze vereni ging gelanceerde kadobon. Ook deze a- vond over bedrijfsbeveiliging is door hen georganiseerd. Om geen onderdeel te missen, wordt U verzocht precies op tijd aanwezig te zijn, natuurlijk mag U uw echtge note 1 meenemen, want wie is er nauwer met het bedrijf verbonden dan juist zij. Tot maandag 24 maart in Motel Heiloo. OPENING

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1