X'L'rtfh'XLl' IAI I I HEILOO Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? 1 Mededeling Gemeente Heiloo De Nieuwe Mannenmode 'n aangename kennismaking COR SCHAAP En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO anjer verlovingsringen simon peek S Herman Kwaad, 35 jaar juwelier BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUI SWEG13 Jubileumtentoonstelling Cor Heeck Joop Admiraal, 25 jaar bij G. P. Groot b.v. WINKELHOF 't LOO HEILOO il.v.m. Koninginnedag (30 april) ZIJN WIJ GESLOTEN en verschijnt de Uitkijkpost op DONDERDAG 1 MEI. I.v.m. Bevrijdingsdag 5 mei ZIJN WIJ GESLOTEN en wordt u vrien delijk verzocht uw kopij voor advertenties en tekst VRIJDAG 2 MEI in te leverenof op maandag 5 mei in de bus te deponeren. Dir. Uitkijkpost Kijken kost u niets U bent hartelijk welkom. Doe het één dezer dagen, nu de keus het grootst is! Lokale en Centrale verwarming Sanitair - Verwarming - Wasapparaten voor het komplete woon§ebeuren 45e JAARGANG No. 17 23 APRIL 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit ztfn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Wie met Herman Kwaad spreekt, merkt direct dat hier iemand aan het woord is met een grote liefde voor zijn vak, want een vak is het. Kwaad heeft het allemaal geleerd in Hoorn bij de firma Rozendaal, waar hij als jonge jongen na de oorlog zijn opleiding begon Zo'n eerste tijd ben je een beetje manusje van alles, maar toen mocht ik m'n eerste werkstuk gaan maken en dat vergeet je nooit meer", zegt Herman Kwaad. Er moest een ketting gemaakt worden van koperen oogjes, allemaal met de hand geboden en gesoldeerd en bij gevijld, een uiterst precies werkje want de bedoeling was een mooie ge lijklopende ketting te krijgen. In een halve meter ketting zat wel zo'n vijf weken werk. Vandaag de dag worden ze machinaal gemaakt en heeft men in 20 minuten een kant en klare ketting. „Toch zijn de handgemaakte mooier, levendiger om te zien", zegt Kwaad. In die tijd bedroeg het loon 3,-- per week, maar je kreeg wel je vakoplei ding, en goed. Van lieverlee werden er armbanden en broches gemaakt, eenvoudig werk en alles van koper, want je moet het in je vingers krijgen, pas daarna wordt er met goud en zilver gewerkt. Bij de firma Rozendaal werkten zo'n 45 man en er werd alleen op bestelling van de juweliers gewerkt. Er werden in die tijd daar ook Volendammer knopen en kapspelden gemaakt, ,,de rijken lieten ze in goud' maken voor de minderbedeelden maak ten we ze in zilver en die werden dan verguld", aldus Kwaad. Een vak apart was het ,,haarwerk" men erfde vaak van die mooie bloed koralen kettingen, met een breed gouden slot, in zo'n slot bevond zich een glazen plaatje daaronder werd van het haar van de overleden moeder de initialen gelegd en vaak ook nog een afbeelding van de grafsteen. Het kwam ook wel voor dat als de man op zee was omgekomen dat een afbeelding van bet schip werd gemaakt ook bedoeld om in het collier te dragen, een uiterst precies werkje. Maar er moest nog meer geleerd worden en Herman Kwaad ging naar de avondcursus waar OUD PAPIERAKTIE MARIASCHOOL HERWONNEN LEVENSKRACHT a.s. Zaterdag 26 april staat de contai ner weer van 10 tot 4 uur op de parkeer plaats in de Moestuin voor onze maan delijkse inzameling. De inzameling van eind maart heeft 4.140 kilo papier °Pgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Kunt u het papier niet zelf brengen, even 'n telefoontje naar nr. 335297, en het papier wordt bij u opgehaald. Oudercommissie Mariaschool Namens het bestuur van Herwonnen Levenskracht wil ik u hartelijk dank zeggen voor de vele jaren steun door middel van het Goede Week offer. De opbrengst was dit jaar 800,75. Onze dank gaat ook uit naar onze medewerkers. Aangezien dit de laat ste maal was hoop ik dat u ons werk op een andere manier wilt blij ven steu nen en wel door lid te worden van H.L. U kunt zich opgeven bij C. Claeys, Droonecampstraat 12, tel. 334446. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ BLOEMENDAGEN WEEK VERVROEGD De bloemendagen zullen i.v.m. de warme dagen die we gehad hebben een week worden vervroegd en nu op 26,27 en 28 april gehouden worden en niet op 3, 4 en 5 mei, zoals eerder aangekondigd was. Er zal geen nieuwe bloemenkoningin gekozen worden want Jolanda Snel is herkozen. De optocht op zondag gaat gewoon door en verder zyn er geen wijzigingen in het programma. Dus a.s. weekend BOLLEN-WEEKEND! veel aan handtekenen werd gedaan. Deze cursus duurde vijf jaar, maar Kwaad was een begaafde leerling en ging van de eerste klas naar de der de en vervolgens naar de vijfde en was dus in driejaar met deze cursus klaar. Maar in dit vak, met zijn vele facetten ben je niet gauw uitgeleerd, z'n baas had behoefte aan een grafeur en vond dat Herman Kwaad dat maar moest lieren. Hij ging naar Amsterdam waar de heer Tadix, die alleen de beschik king had over zijn linkerarm Kwaad de kunst van het graveren bijbracht. Alle koperen plaatjes waarop dit ge leerd werd heeft Kwaad nog en aan de hand hiervan kan men zien hoe het eerste krasje gemaakt werd en later de schitterende versieringen voor armbanden enz. Deze versieringen worden, ook van daag nog, veel in achterplaten van horloges aangebracht, hierbij is het tekenen natuurlijk een onmisbare factor en ook voor het ontwerpen van verschillende sieraden. Zelfs het dia mant kloven heeft Herman Kwaad bij de firma Rozendaal geleerd, de gehele praktijk opleiding duurde der tien jaar. Na deze periode ging Kwaad in Alk maar werken bij de firma Ibink, voor de reparaties, en ook om enige kennis van het winkelgebeuren te krijgen, toen kwam hij echter tot de ontdekking dat hij van de theorie niet zoveel afwist en ging, hij was toen 27 jaar, een cursus volgen aan het IVIO, een vierjarige cursus die hij in drie jaar afmaakte. Maar nu wilde Herman Kwaad ook zijn meesterteken halen, samen met een vriend behaalde hij dat op de oude vakschool in Schoonhoven. Hierna is hij weer terug gegaan naar Hoorn, waar hij voornamelijk thuiswerk deed, dit heeft hij vier jaar gedaan en haalde in die periode nog even z'n horloge papieren, want dat was verplicht. Maar nu was het dan werkelijk zover dat hij ook alles van het vak afwist. Toen zich dan de gelegenheid voor deed het pand aan de Kennemer- straatweg te kopen heeft Kwaad deze kans niet laten lopen en heeft nu wat je noemt een bloeiende" zaak. Ken nemerstraatweg-Ze ven hu izerlaan- Groenelaan bekendmaki'ng Het gemeentebestuur van Heiloo organiseert op woensdag, 23 april a.s., om 20.00 uur, in de bovenzaalvan sporthal 't Vennewater aan het Zevenhuizen een voorlichting%avond over de aanpassing van het kruispunt Kenne- merstraatweg-Zevenhuizerlaan-Groenela'an. Belangstellenden worden uitgenodigd deze avond bij te wonen. Burgemeester en wethouders van Hpiloo, drs. G.J. Glijnis', burgemeester. E. de Boer, secretaris. DROOGBLOEM-SCHILDERIJEN VAN AB TIMMERMAN IN GALERIE "EMILY" Heiloo - Na zijn succesvolle expositie in Alkmaar, toont Ab Timmerman nu zijn werk in Galerie "Emily", aan het Slimpad 36 in Heiloo. Deze jonge kunstenaar die veel liefde voor de na tuur koestert, verzamelt het materiaal voor zijn composities uit verschillende landen die hij bezoekt, o.a. uit Frank rijk, Portugal, Griekenland, Israel en zelfs uit de Sinal-woestijn weet hij bloemen te verzamelen. Droogbloemen zijn vaak flauw van kleur. Om toch een bepaalde con trastwerking te verkrijgen past Ab Timmerman enige technieken toe die hij zelf ontwikkeld heeft. Om bijv. het schaduw-effekt te verhogen wordt bij enkele bloemen een gedeelte van een blad dat gedroogd is opnieuw nat gemaakt, door het rottingsproces dat hierop volgt ontstaat er uiteindelijk een versterkte werking tussen licht en donker, waardoor een diepte wordt verkregen. De verfijne stillevens die hij doet ontstaan zijn alleszins de moeite van bewondering waard. Zaterdag a.s. zal Ab Timmerman aan wezig zijn tot 17 uur. De expostitie duurt vanaf zaterdag 26 april t/m 10 mei. Aankoop van de schilderijen is mogelijk. VERKEERSSITUATIE ZEVENHUIZERLAAN In de afgelopen periode hebben enkele bestuursleden samen met belang hebbenden uit de buurt een comité gevormd ter verbetering van de verkeerssituatie in de omgeving van de Zevenhuizerlaan. Aanleiding hiervan was o.a. de levensgevaarlijke over steekplaats voor de schoolgaande jeugd; die was ontstaan na de aanpas sing van het kruispunt aan de toe genomen drukte van verkeer op de Kennemerstraatweg. Als gevolg van een handtekeningaktie en een onder- yzoek door de groepscommandant der Rijkspolitie heeft het gemeentebestuur inmiddels een plan opgesteld om de situatie op het kruispunt Kennemer- straatweg-Zevenhuizerlaan-Groene- laan te verbeteren. Teneinde de be langhebbenden hierbij te betrekken wordt op woensdag 23 april a.s. om 20.00 uur een voorlichtingsavond ge organiseerd in de bovenzaal van Sporthal "Het Vennewater". .OUD PAPIERAKTIE ADELBERTSCHOOL [Bergeonstraat] Op vrijdag 25 april, kan een ieder die dat wil van zijn oud papier af zijn, want de container staat dan op ons schoolplein. Tijdens de schooluren kunt u de kranten kwijt. Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid. VERKOOP HANDWERKEN RODE KRUIS De verkoopmiddag in Het Open Huis in 't Loo is een succes geweest. Er was een grote verscheidenheid van handwerken. Heeft u ons gemist, dan kunt u ons over enkele weken op vrijdag aantreffen in de hal van het Winkel Centrum 't Loo" Het aantal stuiters was: 239 le prijs: mevr. Belleman 240; 2e prijs: mevr. Tervoort 237; 3e prijs: mevr. Block 243: 4e prijs mevr. Akker 245. De prijzen zijn inmiddels thuis be zorgd. INGEZONDEN Geer; Styi! Wy gingen met de hond wandelen. Toen we op de brug waren, zagen we twee fietsen in het water liggen. We hebben ze er met veel moeite uitge haald. De ene fiets was by na gloed nieuw. We brachten ze naar huis en hebben de politie gebeld. Die kwam ze ophalen en toen vroegen wy of we nog wat voor het vinden kregen. Dat was niet het geval, want als de eigenaar niet op kwam dagen, zouden de fietsen worden verkocht als oud roest aan een fietsenhandelaar. Wy vinden dit geen styl. Want vindt U er van? Ida de Manchy Jacqueline Reyn. FANCY FAIR Op 30 april is er in de Ronge een fancy-fair ten bate van Terre des Hommes t/o De Ronge 30 Heiloo. Zaterdagmiddag werd in de Zeven sprong, onder grote belangstelling, de. Jubileumtentoonstelling van Cor Heeck geopend door de oud-voor zitter van TINTORETTO de heer Jan Dekker. Deze ging in op Cor Heeck als kunstenaar, paedagoog en mens. Op sympathieke wijze belichtte hij de levensloop van de jubilaris, die wegens het bereiken van de 70-ja- rige leeftijd zijn functie als voorzitter van Tintoretto neerlegt en opgevolgd wordt door de zoon van fam. Dekker, de voor Heiloo niet onbekende Jaap Dekker. Onder de aanwezigen bevonden zich twee oud-wethouders te weten mevr. A.A.M. v.d. Zee-Mandersloot en de heer J. Bolten, en burgemeester G.J. Glijnis met zijn vrouw en de wethouders mevr. A. A.M. Willemse- v.d. Ploeg en de heer J. Dekker. In zijn toespraak zei burgemeester Glijnis: „Naast de aktiviteiten van het gemeentebestuur zijn er ook akti viteiten uit de maatschappij en dat verschaft een groot aantal inwoners van onze gemeente veel genoegen. Cor Heeck was een meester voor velen, hoewel het werk dat hier te zien is geen oude meesters zijn maar duidelijk de hand van de meester,waardoor het een tentoonstelling van meesterwerkjes wordt". Cor Heeck bedankte voor de vriende lijke woorden en bracht een speciaal woord van dank uit aan zijn leer- lihgen, die altijd een correctie op zijn eigen mankementen zijn geweest en van wie hij zoveel geleerd had. Hierna was het de bedoeling dat de aanwezigen zich wat met elkaar kon den onderhouden en wat verder over het werk van Cor Heeck spreken, maar een orkestje dat ongetwijfeld met goede bedoelingen deze middag luister kwam bijzetten maakte zoveel lawaai dat men elkaar niet meer kon verstaan. Jammer voor het orkest en de aahwezigen. De tentoonstelling is nog te bezich tigen t/m 27 april en is dagelijks geopend, ook zaterdag en zondag van 2 - 5 uur en van 8 - 10 uur's avonds. ZEER GOEDE OPBRENGST YAN DE VERKOOP ZOMERPOSTZEGELS Begeleid door stralend zomerweer vond in het postkantoor van 15-18 april de verkoop van zomerpostzegels plaats. De verkoop van deze zegels, met als thema: ,,zomerzegels voor natuur- vriendelqk toerisme"; heeft het mooie bedrag van 9.134,20 opgebracht; [in 1979: 7.193,50]. Van de totale opbrengst der extra porto bq deze zegels kan men een groot aan tal sociale en culturele projecten steunen. Zomerzegels blyven voor onbepaalde tyd geldig voor frankering. U kunt deze zegels nog t§m 30 mei a.s. aan de loketten van het postkantoor verkry- gen. Dank zy de hulp van vele vrywillig- sters, allen leden der vrouwenorgani satie^ kon dit werk ook dit jaar weer worden georganiseerd door de Fede ratieve Vrouwenraad te Heiloo. WAT DOET HET RODE KRUIS? Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat het Rode Kruis voortdurend geld nodig heeft. Haar aktiviteiten in binnen- en buitenland vergen grote sommen geld. Geld, dat goed besteed is. Want het wordt gebruikt voor mensen die in die pe nood verkeren. Ook dat is u bekend. Toch willen wij u graag nog even ver tellen wat het Nederlandse Rode Kruis met de aan haar verstrekte gelden doet. In Nederland wordt een groot hulp verleningscorps permanent paraat ge houden. Een corps, dat volledig bestaat uit vrijwilligers. Maar, de op leiding van deze mensen en het mate rieel dat zij tot hun beschikking heb ben, kost geld. Dan is er de ambulance- sneldienst. Het beheer en de uitbrei ding van vakantiehuizen voor langdurig zieken. Het in de vaart houden van het hospi taalschip de J. Henri Dunant. De radio-medische dienst, die o.a. hulp verleent aan de off-shore industrie: de mensen op de booreilanden, enz. Wij kennen het vrijwillige Welfare- werk. De bloedtransfusiedienst. De donor-aktie voor orgaan- en weefsel transplantatie. De telefooncirkels. De lektuurvoorziening voor zieken. De vaste hulpdiensten langs autowegen. Kortom, allemaal onmisbare diensten in onze samenleving. Tja. En dan heb ben wij nog niet gepraat over het internationale werk van ons Rode Kruis. Wij hoeven u alleen maar de situatie in Cambodja in herinnering te brengen, om de ernst en omvang van ons werk te schetsen. Onnodig te benadrukken, hoe goed wij uw finan ciële hulp kunnen gebruiken. Ondanks het feit, dat vele bedrijven te lijden hebben van de verslechterende ekonomische omstandigheden, hebben wij het bedrijfsleven tot één van onze belangrijkste weldoeners mogen reke nen. Elk bedrag, groot of klein, zal in grote dank worden aanvaard. Overigens zal 50 van de bijdragen uit het bedrijfsleven ten goede komen aan de plaatselijke afdelingen. U kunt uw bijdrage storten op girorekening nr. 6251 ten name van het Neder landse Rode Kruis. Bij voorbaat onze welgemeende dank. HERDENKINGSCONCERT Vrijdag 2 mei vindt er in de Grote Kerk in Alkmaar een herdenkings concert plaats van de Toonkunst koren Alkmaar en Den-Helder. Aan vang is 20.00 uur. DANSAVOND VOOR ALLEENSTAANDEN Zaterdag 26 april 20.00 üur organiseert de sociëteit voor alleenstaanden een DANSavond met levende muziek in de grote zaal van het Open Huis te Heiloo. Entree 5,-- (gratis loterij). GOUDEN KOETS Omdat dit jubileum samen valt met de troonswisseling zal in de periode van 23 april tot en met 17 mei bij Herman Kwaad in de etalage de Gouden Koets prijken, die door de heer Schoon van de Patrijsakkers geheel op schaal is nagebouwd. Een schitterend exem plaar en waar is de gouden koets beter op z'n plaats dan bij een juwelier. In verband met beide festiviteiten is er een prijsvraag met vragen over de gouden koets. Een formulier hiervoor vindt U onder de advertentie van Herman Kwaad of u kunt er een halen in de winkel. Er zijn prijzen te verdienen t.w.v. ƒ1.000.-. Een zelf gemaakte ring 500,-) is de eerste prijs de tweede een paar oorknoppen en de derde een speld. Allemaal redenen om naar de etalage van Herman Kwaad aan de Kennemer straatweg 414 te gaan kijken. Landelijk erkend Gas- en Waterfltter Vrijdag koopavond Westerweg 261 Heiloo, Tel 072-331738 Zaterdagmiddag werd de heer Joop Admiraal een receptie aangeboden in de Sporthal 't Vennewater, vanwege zijn 25 jarig dienstverband bij G.P. Groot B.V. Velen namen de ge legenheid te baat Joop Admiraal met dit heugelijke feit te komen feliciteren want de zaal was stampvol. Toen we de heer P. Groot spraken zei deze: "Een prachtkerel, als ze alle maal zo waren zou de wereld er heel wat beter uitzien, hij is één van de werknemers waar ik het meest van houd". Namens de directie sprak de heer Th. C. Wester en had zijn feestrede helemaal op rijm gezet. Hij schetste de figuur van Joop Admiraal ook als een prettig en sympathiek mens. Joop begon zijn loopbaan bij de Firma Groot als afmaker, achter de kraan, dit duurde niet zo lang want al gauw kwam hij in de kolen terecht want in 1956 was de kolenzaak van de Firma Winder overgenomen en met zo'n 15 man runde Joop Admiraal deze afdeling die zo'n 2000 ton kolen omzet te per jaar en dat was geen kleinigheid. Maar ja, de kolen verdwenen om plaats te maken voor olie en dus stap te Joop Admiraal over op de olie wagen en had al spoedig een aardige klantenkring op gebouwd en als er wel eens problemen waren dan stuur de men 'Joop' er maar op af, want die was een meester in het oplossen van problemen en niet zelden kreeg hij van de klanten nog een sigaar toe ook. Thans verdeelt Joop Admiraal z'n werk tussen de olie wagen en het pompstation en doet ook dit met veel plezier, want bij zo'n pompstation zie je best wel eens wat aardigs en daar is J. Admiraal niet ongevoelig voor. Vervolgens sprak de heer C. N. Admi raal namens het personeel: "Als Joop jubileert, kan ik de hele middag wel volpraten, hij is een goed mens en van velen de vertrouwensmaii'. Joop Admiraal is de vierde al die zijn 25 jarig jubileum bij de Firma Groot viert en er staan er nog een paar op de lijst. De heer Admiraal be trok ook zijn vrouw en kinderen bij dit feestelijk gebeuren en vertelde nog enkele anekdotes die zo in de loop der jaren voorgevallen waren. Tot slot kreeg de jubilaris een prachtige groene fiets aangeboden, waar hij vol trots een rondje mee door de zaal fietste. RAADSVERGADERING a.s. Donderdag vindt er om 20.00 uur op het Gemeentehuis de maandelijkse raadsvergadering plaats. Op de agenda staan o.a. verkeersmaatregelen omge ving Werkendelslaan, verkeersmaat regelen verbindingsweg tussen Zee weg en Westerweg bij het nieuwe Post kantoor en de voorlopige vaststelling van de begroting van de Volksmuziek school over 1980/81. v SLUITING GEMEENTENDIENSTEN HEILOO. Alle gemeentediensten zullen op woensdag, 30 april a.s. en maandag, 5 mei a.s., gesloten zijn. OPENBAREN BIBLIOTHEEK Wijziging openingsuren. Op woensdag 30 april en maandag 5 mei zijn de beide bibliotheken (Het Malevoort 13 en Kennemerstraatweg 382) gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1