ALGEMEEN NIEUWS Circus Renz in Heiloo 1 MEI VIERING IN HET OPEN HUIS Burgemeester Glijnis reikt 25 E.H.B.O. diploma's uit Koning der wijnen in paleizen graag geziene gast -WÊÊÊÊKÊ 1 'UITKIJKPOST 23 APRIL 1980 Tot he avond inde z; aan de Het pr leerling Wim W, Jack K; Roel St Peter B Riek de Melani Marijke Peter E Dick Sij UTH( Het t bond, l de jaar TENTOONSTELLING HOBBYFARM Woensdagavond was het een vro lijke bijeenkomst in de sporthal t Vennewater want maar liefst 25 geslaagden ontvingen uit handen van burgemeester G. J. Glijnis het begeerde E.H.B.O.-diploma. ,,Toen de heer Denneman mij vroeg de diploma's uit te reiken, vond ik dit een prettige manier om met uw vereni ging kennis te maken' aldus de burgemeester. ,,De E.H.B.O. heeft een bijzonder plekje in m'n hart en draagt bij tot de openbare veilig heid. Twijfelt u soms aan de waarde van het diploma, denk dan maar dat al zou u het maar éénmaal nodig heb ben dit toch de moeite waard is" Verder gaf de burgemeester de goede raad mee het vooral bij te houden en anderen te animeren het diploma ook te gaan halen. De groep werd gecomplimenteerd voor zijn doorzettingsvermogen. De jongste deelnemer was 17 jaar, wat burge meester Glijnis een geweldige pres tatie noemde. Een bijzonder woord van dank, dat vergezeld ging van een bloemetje, was voor dr. Engelse en mevrouw Bijkerk. Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn om deze perio de wat feestelijk af te sluiten. CHAMPAGNE VOOR EEN VORSTE LIJKE DRONK OP DE NIEUWE KONINGIN. 'De Koning der Wijnen' is een van de bijnamen die men aan champagne heeft gegeven. Met evenveel recht zou echter gesproken kunnen worden van de 'wijn der Koningen'. Het Nederlandse protocol kent ten aan zien van wijnen weliswaar geen ab solute voorschriften, maar het ge bruik wil dat voor een officiële dronk op de koningin champagne wordt ge schonken. Dat was ook al zo in 1948 toen prinses Juliana tot koningin werd gekroond. Het kroningsdiner op 6 sept. 1948 - of de 'Avonddisch', zoals deze maaltijd toen werd genoemd - ving aan met champagne, die tevens het voorge recht (Meloen) begeleidde. Ook in de wordingsgeschiedenis van de sprankelende feestwijn champagne hebben vorsten 'een belangrijke rol gespeeld. In Frankrijk en Engeland en later onder meer ook in Rusland gold champagne als de wijn van het Hof en omdat de 'hogere stan den' hun levensstijl zoveel mogelijk spiegelden aan de gewoonten van de hofhouding, zorgde deze vorstelijke voorkeur voor een geweldige populari teit van de Champagne. DE CHAMPAGNESTREEK Koningen worden niet meer gekroond in Frankrijk, zodat de vorstelijke al lure van Reims en de Champagne streek nu alleen wordt ontleend aan het koninklijke karakter van de mousse rende wijn champagne (die uitsluitend in de Champagnestreek mag worden geproduceerd). Een souvereinvorst is de Koning derWij nen zeker niet. De produktie van cham pagne is onderworpen aan een groot aantal strenge wettelijke bepalingen, die alle tot doel hebben de kwaliteit op het hoogste niveau te houden. De wijnboer is bijv. wettelijk verplicht om de wijnstokken meerdere malen sterk terug te snoeien. De wijnstok levert hierdoor weliswaar minder druiven die echter van een uitzonderlijk goede kwaliteit zijn (zoals ook een rozestruik mooiere bloemen geeft wan neer de struik goed wordt gesnoeid). Ook op andere manieren wordt de wijn boer in d e Champagnestreek gedwon gen om altijd de kwaliteit van de drui ven te laten voorgaan op de kilo-op brengst van de wijnstokken. Voor iedere wijnoogst wordt een maxi male opbrengst per hectare vastge steld. Wanneer een wijnboer een op brengst weet te behalen die boven dit maximum uitkomt, dan mag van dit restant geen champagne worden ge maakt. Deze 'extra-druiven' mogen ook niet tot een andere wijn worden verwerkt, zodat de wijnboer ze uitsluitend mag verkopen aan fabrieken waar er azijn of industriële alcohol uit wordt ge maakt. Het plukloon weegt daar echter niet tegenop, zodat de meeste wijn boeren een eventueel overschot aan druiven aan de wijnranken laten han gen. DE WIJNKELDERS 1 Diep in de kalksteen zijn de keldergan gen uitgehouwen waar - bij een con stante temperatuur van zo'n 10°C - de belletjes in de champagne worden ge boren. De champagnehuizen - die de druiven van de wijnboeren kopen en daaruit champagne maken - beschikken over een gangenstelsel dat in totaal meer dan 200 km lang is. Het duurt gemiddeld zo'n drie jaar om van het druivesap champagne te ma ken. Allereerst wordt van het sap een 'stille' (niet-mousserende) wijn ge maakt. Deze wijn wordt vervolgens ge botteld, waarbij een kleine hoeveelheid giststonen en suiker wordt toe gevoegd. Daarna worden de flessen ge kurkt. In de afgesloten flessen vindt nu een tweede gisting plaats waarbij de gistcellen de suiker omzetten in koolzuurgas en alcohol. De wijn is nu champagne geworden. De champagne maakt vervolgens een rijpingsproces door, waarna het be zinksel (dat zich tijdens de tweede gisting op de binnenwand van de fles heeft afgezet) wordt verwijderd. KONINGSDRONK Champagne, afkomstig uit de streek waar eertijds de Franse koningen wer den gekroond, kan worden beschouwd als de ideale wijn om bij het aanstaan de kroningsfeest de nieuwe vorstin toe te drinken. Het genieten van champag ne hoeft echter niet tot zulke 'vorstelijke' gelegenheden beperkt te blijven. Het slagen voor een examen, het vieren van een huwelijksverjaar dag, er zijn talloze dagen in het leven waarop door de 'Koning der Wijnen' op feestelijke wijze een kroon kan worden gezet. Door de storm en het songfestival van Saterdag, was het aantal bezoekers van Circus Renz dat dit weekend in Heiloo stondniet overdenderend groot Ondanks dit getuigden de artiesten van een zeergroot enthousiasme, iets wat duidelijk over sloeg op het publiek. Diverse stunt-s, zoals o.a. die van het gehypnotiseerde, zwe vende meisje en andere van T. V. bekende trucs, kon men nu in levende lijve aan schouwen. Ondanks het ietwat tegenvallende aantal toeschouwers was het optre den van Circus Renz toch wel een succes, en ook volgend jaar zullen de artiesten hoogstwaarschijnlijk opnieuw in Heiloo te zien zijn. Aanstaande zondag, 27 april, houdt de Hobbyfarm haar jaarlijkse tentoonstel ling.Tussen 10.00 uur en. 16.30 uur kunnen ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's kijken wat er zoal gemaakt is door de knutselaars. Uiteraard zijn belangstellenden ook welkom.Voor de kinderen zijn er een paar activiteiten, en als u wat meer weten wilt over de Hobbyfarm kunt u naar onze informatiestand komen. Het is echt weer de moeite waard om even binnen te lopen in ons clubhuis achter de boerderij aan het begin van de Kistemaker.,Tot zondag! EEN VEELHEID VAN ONDER WERPEN Bij het zoeken naar sprekende motie ven voor de kaarten is de keuze ge vallen op een veelheid van onderwer pen. Bijzonder in het oog springend zijn de kaarten waarop borduurwerk uit verschillende wereld delen is afgebeeld. Zoals bekend nemen dieren vaak een speciale plaats in in het kinderleven; een thema, dat eveneens een serie fraaie kaarten heeft opgeleverd. In de nieuwe kollektie heeft ook het thema 'bloemen' de nodige aandacht gekre gen; er is een serie bloemmotieven van de hand van de Zwitser Philippe Ro bert, maar ook een 'bloemassorti- ment' waarvoor schilderijen uit de 19e eeuw van o.a. de Engelse Kunstenaar J.M.W. Turner en de Franse kun stenaar O. Redon model hebben ge staan. OPNIEUW NEDERLANDS WERK IN DE UNICEF-KOLLEKTIE De grote hoeveelheid ontwerpen die Unicef vanuit de hele wereld ter be schikking wordt gesteld, maakt het de internationale jury mogelijk hoge ei sen aan de kwaliteit van de illustraties te stellen. Hoewel Nederland een zeer beroemde schilderstraditie heeft, is het toch bijzonder wanneer werk van een Nederlandse kunstenaar in de Unicef-kaartenkollektie wordt opgeno men. Dit vooijaar is dat het ontwerp 'De Levensboom' van mevrouw G. van Es- van den Akker, in de serie 'kind en dier'. Zelf een goede kleurvergroting maken lyser, die zuivet aangeeft hoe de goede HELPER IN DE DOKA Voor dat probleem hebben de specia listen een apparaat ontwikkeld, dat beter dan het menselijk oog in staat is om kleuren te beoordelen. Een appa raat, dat zich niet laat bedot ten door die blauwige sneeuw of het roze krantenpapier. Dat is de kleuren analysen de kleurontleder, die exakt aangeeft hoeveel het licht moet worden bijgemengd met één of twee kleuren om straks een honderd procent goede kleurenbalans te krijgen. HOE GEBEURT DAT? Heel eenvoudig: er wordt in de doka eerst een proefstuk gemaakt, een soort proeffoto, die aangeeft hoelang de definitieve foto belicht moet worden. Daarna wordt de kleuranalyser inge schakeld; hij meet elektronisch precies de samenstelling van het licht van dat negatief en geeft in enkele cijfers de korrekties: één of maximaal twee kleuren moeten worden gekorrigeerd en dan zal het ideale kleurenevenwicht ontstaan. Op het vergrotingsapparaat worden de betreffende kleurfilters in de juiste stand gezet. De analyser re kent zelfs uit welke korrektie er moet worden aangebracht in de belichtings tijd om een goed resultaat te verkrijgen. is niet moeilijk meer dankzij de kleur aria- kleurbalans kan worden verkregen. IDEALE HULP Zo'n kleuranalyser is dus een ideale hulp in de doka. Want in het verleden was juist dat vinden van de goede kleurbalans een veel tijd en materia len kostend werkje; zelfs met een be hoorlijke ervaring waren er meestal vier, zes of soms wel tien proeven no dig voor men de goede kleur vergroting in handen had. De kleuren- analyser werkt zo zuiver, dat gewoon lijk al na één proefbelichting de defi nitieve vergroting wordt verkregen. FIJNE HOBBY Wie al gestart is met de nieuwe hobby kleurvergroten of er serieus over denkt om er mee te beginnen: oriënteer u eens over de voordelen van een kleur analyser. Natuurlijk is de aanschaf ervan een investering, maar de prak tijk leert, dat voor wie regelmatig kleurvergrotingen maakt, de bespa ring aan materialen en tijd zo belangrijk is, dat de aanschaf verant woord is. Vooral ook, omdat het werken in de kleurendoka zich dan vol-; ledig kan konsentreren op dat waar, het om gaat. het zelf maken van ver grotingen in kleur van alle hoog tepunten in ons leven, die we op fo to's hebben vastgelegd. INGEZONDEN EEN LEUK POSITIEF VERHAALTJE VAN DE VINKENBAAN Een inwoonster van één van de bejaar denflats op de Vinkenbaan fietste dik wijls in haar ééntje naar Egmond aan Zee en zag daar onderweg steeds een eenzame bruine ezel staan, nogal zwaar geketend. Het liet haar niet los en ging de eigenaar opzoeken, en die bleek het dier wel kwijt te willen. Aangezien ze vanAlkmaar afkomstig is en haar oude woonplaats nog een warm hart toe draagt, nam zij contact op met de lei ding van de Alkmaarder Hout en vroeg of het park er een ezel bij kon hebben. Toen bleek dat er al enige tijd naar een ezel werd uitgekeken, als gezelschap van de grauwe ezel "Jopie" die er al jaren thuishoort. Tevens ter opluiste ring van de kinderboerderij. De voor- Waarden waren: het moest een gecas treerde ruin zijn en hij mocht geen hoe ven onder hebben. Laat dat nu allemaal kloppen! Aldus ging ze weer naar Jackie (want zo bleek het eenzame beest te heten) en de koop werd gesloten. Voor 500,-- incl. het vervoer, kreeg het park de bruine ezel cadeau. lot haar en ieders voldoening lopen Jopie en Jackie nu onafscheidelijk van elkaar in het park, eten broederlijk samen uit de ruif en hadden de afgelopen winter samen een warme stal. Zij ontving een dankbare brief van de "Hout" en ze zullen haar op de hoogte houden met zijn gezondheids toestand. Mij dunkt, als ze naar hem gaat kijken en een paar wortels voor hem meeneemt, herkent hij vast zijn weldoenster. E. Wieringa-G., Vinkenbaan 43. KONINGINNEDAG CONCERT VAN HET NOORDHOLLANDS JEUGDORKEST Op 30 april a.s. zal het NHJO het zo langzamerhand traditie geworden „Koninginnedag Concert uitvoeren, in de Pius X kerk te Alkmaar (Hob- bemalaan hoek Blanckerhofweg), aanvang 20.15 uur. dirigent is de heer Bram Hijmans. Op het programma staan: Vorspiel „Die Meistersinger zu Nürnberg" van Richard Wagner, Concert voor twee sopraanblokfluiten en orkest, van de hand van de diri gent (solisten Nonny en Ita Hijmans) en na de pauze: Derde (onvoltooide) Symfonie van Borodin. Toegangsprijs ƒ4,-- pp. (Gjp en 65+ ƒ2,50) ENGELSE TOPGROUP "THE TREMELOES" IN NOORD-HOLLAND!!! Vrijdagavond 25 april a.s. geeft de Engelse topgroup "The Tremeloes" een exclusief optreden voor Noord Holland in Cafe/Dancing Oudejans, Rechtstraat 106 te De Rijp. Aanvang 21.30 uur. "The Tremeloes" zijn bekend gewor den door hun vele superhits, welke nog regelmatig via de radio (Arbeids vitaminen/Goud van Oud e.d.) zijn te beluisteren, o.a. Goodday Sunshine (van Lennon-McCartney), Silence Is Golden, Call Me Number One en tre den in Engeland nog elke avond met sukses op! Ook dit jaar zal 1 mei, de dag van de ar beid niet ongemerkt in Heiloo voorbij gaan. De P.v.d.A, P.S.P. en C.P.N. hebben samen een zodanig program ma opgesteld, dat er volgens ons een gezellige avond uit moet rollen. Om 8 uur wordt iedereen uit Heiloo en omgeving in het Open Huis verwacht! Alle partijvoorzitters zullen in de loop van de avond een kort praatje houden. Verder komt er een gitarist/trouba dour, diepolitiekgetinte liedjes en zelfs een 1 mei kompositie ten gehore zal brengen. Ook kunnen wij het optreden melden van Strip en Zipper twee bekende vrouwljike clowns. Zij brengen een drie kwartier durend programma, dat zeker de moeite waard is. Tussen alle bedrijven door kunt u ook de bekende socialistische liederen ho ren. Om ongeveer 10.30 uur zal het of ficiële gedeelte afgelopen zijn en kunt u, net als vorig jaar aan de bar wat drinken en verder verpozen. U bent al len welkom en wij verwachten u dan ook op 1 mei in het Open Huis! Mochten er mensen zijn, die graag wil len komen en niet in staat zijn om met eigen vervoer te komen, wij kunnen u halen en brengen. Belt u dan één van de volgende num mers: Mart Greve, tel. 331933; Willem Gomez, tel. 334588; Anneke de Rooy, tel. 331909. Tot 1 mei in het Open Huis! DE HUISVUILZAKOVERAL TOEPASBAAR IN STAD OF DORP, VOOR VEEL OF WEINIG VUIL Al ruim 10 jaar verzamelen wij ons huisvuil in de bekende KOMO- gekeurde plastic huisvuilzakken. Over al zijn ze te gebruiken: in de keuken, in de schuur, op zolder. Of we nu drie-hoog op een flat wonen of in een vrijstaand huis met tuin, de huis- vuilzak is in tegenstelling tot de mini- container voor iedereen geschikt. Dit zijn enkele belangrijke voordelen van de huisvuilzak zoals genoemd in het onlangs verschenen "Dossier Huis- vuilverzameling, KOMOzak of mini- container, een inventarisatie van pro's en contra's, samengesteld door de Vereniging van Foliefabrikanten. In tal van Nederlandse gemeenten wor den in toenemende mate discussies gevoerd over de diverse systemen van huisvuilverzameling. Onderwerp is met name de keuze tussen de huis vuilzak en de minicontainer, die zich sinds enige tijd als een voor Ne derland betrekkelijk nieuwe methode^ van verzamelen heeft aangediend. Be-" trekkelijk nieuw, omdat de mini- container in principe heel veel lijkt op de vroegere zinken vuilnisemmer. De minicontainer is echter gemaakt van plastic, heeft wieltjes zodat hij verrijdbaar is, en is veel groter dan de vroegere vuilnisemmer. De inhoud is ongeveer gelijk aan de inhoud van 5 a 6 vuilniszakken. In verschillende gemeenten zijn en worden onder een deel van de bevol king proeven genomen met de mini container, om te kijken hoe het systeem in de praktijk functioneert. Het is ge bruikelijk dat de 'proefpersonen' aan het einde van de proef een enquête invullen met vragen over hun ervaringen en oordeel over het ge bruik van de minicontainer. Uit de praktijk is gebleken hoe ver schillend deze oordelen zijn, afhanke lijk van aspecten als type woning, grootte van het gezin, bergplaats etc. Niet alleen aspecten met betrekking tot de gebruikers spelen een rol, maar ook belangen van de reinigings dienst en beladers, en uiteraard milieu belangen. Voor de raadsleden, die het definitie ve besluit moeten nemen over het sys teem van huisvuilverzamelen in hun- gemeente, blijkt het moeilijk alle voor- en nadelen van huisvuilzak en minicontainer tegen elkaar af te wegen, vooral ook omdat niet alle aspecten van beide systemen onderling vergelijk baar zijn. In het "Dossier Huisvuilverzameling" van de Vereniging van Foliefabrikanten nu wordt een uitvoerig overzicht ge geven van al deze voor- en nadelen van de minicontainer en de huisvuilzak ten opzichte van elkaar. Het dossier is als bijdrage aan de dis cussie en de besluitvorming toege- gezonden aan alle gemeenteraadsle den, colleges van B&W, leden van pro- - vinciale staten en colleges van ge deputeerde staten, alsmede aan alle directeuren van reinigingsdiensten en gemeentewerken, en diverse in stanties waarvoor de methode van huis vuilverzameling van belang is. Volgens het dossier heeft de minicon tainer nogal wat nadelen, met name voor de gebruikers. Voor de beladers betekent het systeem verlichting van hun werk. De mini container wordt namelijk aan de op- haalauto gehaakt en dan via een hef- systeem geleegd. De belader moet ech ter wel telkens elke minicontainer te rugzetten op het trottoir. Daarna moet de minicontainer teruggehaald worden door de gebruiker, iets wat niet nodig is bij de hüisvuilzak. En wat gebeurt er als mensen de gehele dag afwe zigzijn? Precies: de minicontainer blijft op de stoep staan tot 's avonds laat, een obstakel voor voetgangers met kin derwagens en boodschappenwagent- jes, en vooral een aantrekkelijk speelobject voor kinderen met alle ge varen van dien. Een groot probleem vormt de bergplaats voor de minicon tainer. De bak is namelijk ruim 1 meter hoog en ongeveer 70 cm breed. Waar moetje hem neerzetten als je geen tuin of schuur hebt? De wieltjes eronder zijn natuurlijk handig, want daardoor kan men de minicontainer gemakkelijk ver plaatsen. D.w.z. gemakkelijk voor men- sen met een pad langs het huis, want het is ^iet zo ideaal om de con tainer elke keer heen en terug door het huis of gang te moeten rijden, zeker niet bij slecht weer, wanneer de contai ner z'n sporen zal achterlaten! Vooral in flats en etagewoningen levert het verplaatsen van de minicontainer (langs trappen) onoverkomelijke pro blemen op. In tegenstelling tot de huisvuilzak is uniforme invoering van de minicontainer dan ook niet haalbaar, aldus het "Dossier Huisvuilverzame ling". Ook het schoonmaken Van de baK blijkt erg lastig te zijn. Na verloop van tijd koekt nogal wat vuil vast op de bodem. De bak gaat stinken en trekt allerlei insecten en bacteriën aan. Het is dus wel nodig dat hij regel matig wordt schoongemaakt. En datis een moeilijke affaire omdat je nauwe lijks bij de bodem kunt komen vanwege de grootte van de bak. Er bestaan zogenaamde liners (dat zijn plastic binnenzakken voor de mini- container)waardoor de bak minder vies wordt, maar het gebruik van èn de minicontainer èn plastic liners maakt het allemaal wel erg duur. De hogere kosten voor de reinigingsdienst in ver- oand met de aanschaf van de mini- containers en het ombouwen van de op- haalauto's zullen verhaald moeten wor den op de gebruikers in de vorm van verhoging van het reinigingsrecht, zodat het minicontainersysteem voorde gebruikers toch al duurder is. Een ander nadeel van de mini- container is het gebrek aan flexibi liteit. De minicontainer heeft altijd een constante capaciteit of men nu veel ot weinig vuil aanbiedt. De huisvuilzak is echter in alle situaties geschikt, voor 'klein' gebruikers, grote gezinnen, bij veel vuil b.v. tijdens de feestdagen eet. Volgens het "Dossier Huisvuil verzameling" is de aanwezigheid van zwerfvuil dan ook vooral een kwes tie van mentaliteit van de gebruikers en niet te wijten aan de huisvuilzak, z°' als wel eens wordt beweerd. Het dossier bevat geen afzonderlijke conclusies aangezien het is bedoeld als bijdrage tot discussie en besluit vorming. Er komt echter wel naar voren dat de minicontainer zeker zijn voor delen heeft in wijken met vrij staande huizen met tuinen, maar dat de huisvuilzak als uniform toepasbaar en flexibel systeem het meest geschikt blijft voor iedere gebruiker. VAKANTIE EN SOCIALE VERZEKERING Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft zojuist weer de geheel herziene folder "Vakantie en sociale verzekering" uitgegeven. In deze folder wordt er op gewezen dat wie zijn vakantie voorbereidt, er verstandig aan doet te overwegen of er op het terrein van de sociale ver zekering nog iets te regelen valt. Vooral ziekenfondsverzekerden en zij die een uitkering ingevolge de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheids verzekering, de Algemene Arbeids ongeschiktheidswet of de Werkloos heidswet ontvangen, kunnen daarmee voorkomen dat zij in hun belangen wor den geschaad. De folder is gratis te verkrijgen bij het V-.S.V., Rhijnspoorplein 1, Amsterdam, tel. 020-927474. Alleen als het om wat grotere aantallen gaat, wordt een stuksprijs van 0.16 berekend. DE KLEURANALYSER: DE IDEALE HULP IN DE DOKA Eigenlijk zijn alle mensen een beetje kleurenblind. Als we bij helder weer de sneeuw bekijken, dan is die sneeuw zuiver wit. Maar dan blijkt op een foto, dat die sneeuw een blauwe tint heeft. En als we in de avond, wan neer de zon ondergaat, een krant inkijken, dan zien we alles zwart op wit. Dat denken we, maar de overdosis rood in het licht maakt, dat die krant in werkelijkheid een roze tint heeft. KLEURENBALANS Het verschijnsel, dat ons oog ons onjuiste signalen doorgeeft, is het ge volg van een ingewikkeld proces, dat zich afspeelt in onze hersenen. Daar wordt het beeld, dat ons oog ziet, zo aangepast, dat we die blauwachtige sneeuw en die licht-roze krant allebei als zuiver wit zien. We brengen dus automatisch de kleuren om ons heen in balans. En daarbij is het merkwaardi ge, dat we dat niet doen als een foto ons die zelfde werkelijkheid toont. Sterker nog: we vinden die blauwgetinte sneeuw en die roze krant lelijk en on werkelijk. En het ergste vinden we het als op zo'n foto de huidskleur van een mens bijv. te blauw of te rood is weer gegeven. NOG MEER OORZAKEN Wie enige ervaring heeft met het ma ken van kleurenfoto's weet, dat het vinden van de goede kleurbalans niet gemakkelijk is. Er zijn namelijk nog meer oorzaken voor deze ver storing van het evenwicht. Dat kun nen o.a. zijn de samenstelling van de emulsie, die gebruikt is om het papier lichtgevoelig te maken, de lichtsterkte van de vergrotingslamp en de samen stelling plus de temperatuur van de ontwikkelbaden. Vergroten in kleur is eigenlijk gemakkelijk; het enige probleem is: hoe bereik je het juiste evenwicht in de kleuren?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 18