Van Os mode UW BELANG! Ai na 'mvrffhilXT TALLY HC HEI LOC Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? juwelier Strego v groeibriljant simon peek WILSON GLENNY Mededeling Damesmode voor de vrouw die zich jong voelt. Stretch denim Pantalons 69.— 3Heiloose makelaars - één ding in gedachten: En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. simon peek STAATSLOTERIJ IEUWSBLAD VOOR HEILOO Nederland 35 jaar geleden bevrijd Adjudant H. van Heusden, N. Majolée en G. Olsthoorn koninklijk onderscheiden BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUI SWEG IJ voor het kcmplefe woonde beuren Kapsalon Bijwaard al 40 jaar in Heiloo 7 l.v.m. Bevrijdingsdag 5 mei ZIJN WIJ GESLOTEN en wordt u vrien delijk verzocht uw kopij voor advertenties en tekst VRIJDAG 2 MEI in te leverenof op maandag 5 mei in de bus te deponeren. Dir. Uitkijkpost WINKELHOF 't LOO HEILOO NU WEER: (Damesmode 1e etage) MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ tóglWpW VAN STEEG MAKELAARDIJ VOS Sanitair Gas- en watertechnisch installateur Kennemerstraatweg 410 LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER :i N A. G. v. d. Nagel Aanvang verkoop Staatsloten DINSDAG 6 Mtl a.s. 16 Strego-zaken Als er Wilson Glenny in uw pak staat, weet u dat u goed zit. Een kostuum dat de merk naam Wilson Glenrïy voert is uw geld dubbel en dwars waard. Zuiver Schotse scheerwol. Perfecte snit. Soepel dragend. Getemperd modieus. Kortom, hèt kostuum voor iedere man die geen compromis wil tussen prijs en kwaliteit. Informeer: tel. 020-151255 HeilooStationsweg 61 i Tel. (072) 33 0068 45e JAARGANG No. 18 1 MEI 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kop{j moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zÜn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Iri het gemeentehuis te Heiloo werden gisteren namens Hare Majesteit Ko ningin Juliana drie onderscheidingen uitgereikt, t.w. twee gouden en één zilveren. Burgemeester G. J. Glijnis reikte de onderscheidingen uit aan de heren N. Majolée en J. G. Olsthoorn, terwijl overste J. Zijp de decoratie uitreikte aan adjudant H. v. Heusden. Van gemeentezijde waren aanwezig de wethouders A. A. M. Willemse - v.d.Ploeg en J. Dekker en de burge meester van Limmen de heer N. A. J. Molhoek. Namens de politie waren aanwezig overste J. Zijp, adjudant A. Meyland en een gedeelte van het korps Heiloo en Limmen. Mevrouw Zwaan, officier jeugdzaken, vervangend districtcommandant Stokreef, officieren van justitie me vrouw Bosscher en Punt. Na een welkomstwoord van de burge meester sprak overste Zijp adjudant van Heusden toe: Vanaf mijn beginperiode is van Heus den mij opgevallen door zijn beschei den opstelling, de rust die van hem uitging, achter welke rust kordaatheid en een resoluut kunnen optreden voelbaar was. De goede verwach tingen, die hij als jong politie ambte naar destijds wekte, heeft Van Heusden volledig waargemaakt. Gedegen is zijn praktisch nuchter oor deel, gestoeld op jarenlange ervaring De heer van Heusden en een goede theoretische kennis. Aan zijn personeel geeft hij op prettige tactvolle wijze leiding, hij staat altijd klaar Vöör zijh ménsen én Heeft een goed gevoel voor humor, kortom een man waar men volledig op vertrouwen kan". Hierna werd adjudant v. Heusden onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau in goud. Vervolgens richtte burgemeester Glijnis het woord tot de heer N. Ma jolée. „Toen ik u voor het eerst ontmoette begreep ik al gauw dat u in het verle den met veel dingen bemoeienis had gehad, maar al spoedig bleek dat u nog veel meer gedaan had en werd mijn vermoeden bevestigd dat deze man veel voor de gemeente Heiloo heeft betekend. Het is ondoenlijk om alles op te noemen maar U was oprichter van het Dorpshuis (1951) waar U ook 16 jaar voorzitter van was. U was mede oprichter ,yah de Heilooër Stichting Bejaardenzorg (1955). Medeoprichter van de Stichting Openbare Leeszaal. Gemeenteraadslid van 1946 - 1949 en van 1953 - 1967 in totaal dus 17 jaar." De heer Majolee was ook bijna 20 jaar als medewerker verbonden aan de Uit kijkpost. Een speciaal woord van waardering sprak de burgemeester nog uit over de bejaardentochten die jaarlijks door de heer Majolée georganiseerd worden: ,,lk vind dat werkelijk geweldig, U offert daar uw eigen vakantie aan op. Uit al uw aktiviteiten blijkt de bewogen heid voor uw medemens". Hierna, kreeg ook de heer Majolée de orde van Oranje Nassau in goud uitgereikt. De heer /V. Majolee In 1974 had de heer Majolée de zilveren Eremedaille van Heiloo gekregen wegens bewezen grote diensten. Last but not least was de heer J. G. Olsthoorn penningmeester van de woningbouwvereniging St. Willibrord aan de beurt, tegen hem zei burge meester Glijnis: ,,U bent een figuur die minder op de voorgrond treedt, u hebt zich helemaal geconcentreerd op de woningbouwvereniging, dit wordt ook gezien als een taak tegenover uw mede mens en u heeft daar veel tijd aan besteed. Soms was het ook wel eens ontmoedigend, want een bestuur kan niet alles realiseren, het is daarom prijzenswaardig dat u dit werk 30 jaar gedaan hebt waarvan 25 jaar zonder enige vergoeding, als penningmeester ging U zelf de huur ophalen. Ik ben blij dat ik iemand die zo onopge merkt heeft gewerkt nu eens naar voren mag halen". heer Olsthoorn kreeg de orde van Oranje Nassau in zilver. Ook de dames werden niet vergeten, want als zij niet altijd achter hun man nen hadden gestaan, hadden zij dit werk nooit kunnen doen, voor alle drie was er een prachtig boeket bloemen. Nadat iedereen zijn felicitatie's had overgebracht waren er nog enkele sprekers. Adjudant Meyland, de plaatsvervan gend groepscommandant feliciteerde adjudant Van Heusden namens alle col lega's en overhandigde hem de gouden draagmedaille. Adjudant Mosk sprak ook veel lovende woorden en bood een kado met bloemen aan. De heer M. Walda sprak als politieke vriend tot de heer Majolée: ,,Als er een man is die het verdiend heeft dan ben jij dat." De heer J. Bolten sprak als voorzitter van de woningbouwvereniging en had alle lof voor het werk van de heer Olsthoorn. Hierna bedankten adjudant H. van Heusden, N. Majolée en J. G. Olst hoorn voor de verkregen onderschei dingen. DeheerJ.G. Olsthoorn - '"iv 072-330138 Begin september 1944 leek de be vrijding zo nabij: na de verovering van Antwerpen verwachtte men dat Mont gomery's legers snel zouden doorstoten naar Zuid-Nederland. Op dinsdag 5 september dolle dins dag) ging in Nederland het nieuws van een mogelijke bevrijding van mond tot mond wat enige Duitsers en hun tra wanten naar het Oosten van Nederland deed vluchten. Spoedig bleek het tegendeel. De geallieerde legers hadden namelijk te kampen met vertra ging, zodat de opmars danig stokte. Dit kwam met name omdat de aanvoer lijnen te lang waren geworden en aldus kwam het fropï- met een tekort aan ammunitie te zitten. Na de gedeeltelijke mislukking van de operatie Market Garden", het offensief van de Geallieerden, dat bij Arnhem plaatsvond in september '44, kreeg Montgomery opdracht de toe gangsweg naar Antwerpen vrij te maken. Pas op 28 november voer het eerste geallieerde konvooi de Ant werpse haven binnen. Ondertussen hadden Canadeze divisies met veel moeite delen van Zeeland op de Duit sers genomen. Na de val van Wal cheren kon de 21ste legergroep van Montgomery in oostelijke richting tot het offensief overgaan. Begin december 1944 was ook Noord- Brabant bevrijd door de Gealli eerden. Het einde van het Derde Rijk leek nu, na zoveel verliezen nabij. Op 7 februari 1945 werd met het ver drijven van de Duitsers uit de tussen de Maas en Rijn liggende corridor be gonnen. Op 10 maart behaalde het eerste Canadese leger, versterkt met het 30e Britse legerkorps en daarmede opgevoerd tot een sterkte van 400.000 man, de overwinning op de Duitse tegenstand ten westen van de Rijn. In maart 1945 en de daarop volgende maanden concentreerden de Canade zen zich op de bevrijding van de rest van Nederland. Het 2e Canadese leger korps o.l.v. Generaal Crerar bevrijdde het Noordoosten van Nederland, terwijl het eerste Canadese leger afrekende met de bezetters in Cen traal en West-Nederland, waar de be zetter ten noorden van de Maas was overgebleven. Ondertussen werden achtereenvolgens Zutphen, Deventer, Zwolle en Groningen in noordelijke richtiég bevrijd d^or infanterie-divi- sies van het 2e Canadese legerkorps. Later op 14 april werd Arnhem op de Duitsers genomen door het eerste Canadese Legerkorps. Tijdens de april-maand waren de drop pings van voedsel - vooral voor het wésten - van levensbelang. Deze voed- seldroppings zijn van vitaal belang geweest om de mensen, die door de hongerwinter getroffen waren, van enig voedsel te voorzien. Op 4 mei 1945 gaven de Duitse strijd krachten zich over en tekenden op 5 mei in Hotel ,,De Wereld" te Wagenin- gen de capitulatie. Na vijf jaren van onderdrukking, ondermijning en grote ellende was Nederland eindelijk bevrijd van het Duitse juk door de Ge allieerden en met name de Canadezen. Eindelijk kon Nederland weer met een gerust hart adem halen maar vanaf die tijd zou er veel werk moeten worden verricht om de wederopbouw van Nederland te verwezenlijken. Na de bevrijding namen de Canadezen de taak op zich, het Nederlandse volk aan voedsel te helpen en dit ook te distribueren. Tevens zorgden zij er voor dat het openbaar vervoer weer op gang kwam en leverden een belangrijke bijdrage tot de snelle wederopbouw van ons land. Nu 35 jaar lager staat de bevrijding van 1945 centraal, maar tevens moeten we stilstaan bij het feit, dat zovelen toen hun leVen gelaten hebben om de oorlog in Nederland tot een einde te brengen. Ook deze mensen zullen dit jaar weer opnieuw herdacht worden. Robert de Jager. OUD PAPIERAKTIE BENEDICTUSSCHOOL A.s. zaterdag staat net als alle andere eerste zaterdagen van de maand de oud papiercontainer weer voor de school. Ondanks het feit dat vele kran ten en tijdschriften wel aardig zullen zijn uitgedund, vanwege de troons wisseling en de verjaardag van Konin gin Juliana, zal er heus nog wel genoeg oud papier zijn om even naar ons toe te brengen. Zaterdag tussen 9-11.30 uur. Vrijdag koopavond Westerweg 261, Heiloo, Tel 072-331738 horloger juwelier stationsweg 85a heiioo DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 't Loo 6 HEILOO Vrijdag 25 april was het precies 45 jaar geleden dat de heer Jac. Bijwaard en zijn vrouw samen een kap salon begonnen aan de Zevenhuizer- laan, niet op dezelfde plaats waar de zaak nu gevestigd is maar een eindje "erderop. Het was een dames en heren kapper, waarvan de herenafdeling hoofdzaak was, hoewel het aantal stoe len hetzelfde was, twee voor de dames en twee voor de heren, maar voor de laatste stond altijd een groot aantal wachtstoelen klaar, niet omdat de klanten zo lang moesten wachten, maar degenen die klaar waren bleven vaak nog lang nazitten om even wat bij te praten, eigenlijk was de kapper meer een ontmoetingscentrum daar werd veel over voetbal en paarden gesproken en hoorde je de laatste nieuwtjes. Na 5 jaar verhuisde de familie naar het pand waar ze nu nog zitten. Toch was er een verandering te bespeu ren Het dameskappen begon steeds meer ,,in" te raken het werd popu lairder. Want vroeger liet men het haar hooguit één keer per jaar permanen ten en als er eens een festiviteit was werd het met de onduleertang in mooie diepe slagen gelegd. Ik zie het mijn moeder nog doen", zégt dochter Marga, ,,ze was er zeer be dreven in even slingeren met de tang om hem af te koelen tussen neus en bovenlip even voelen of de tempe ratuur goed was en dan aan het werk". Zo was er in die begintijd nog het permanent toestel met de stroomdra den waar iedere wikkel met een draadje verbonden was aan de kap. Veel keuze in modellen was er toen ook nog niet zo, je moest de vakoiaüen maar goed bekijken, maar al gaande weg, nu zo'n twintig jaar geleden, is door middel van de rollers en de permanent zonder kap een ommekeer gekomen in het dameskappersvak, de open salons kwamen in de mode, vroeger zat men immers allemaal in aparte cabines want haar verven werd in het grootste geheim gedaan. Van daag de dag is dat de meest normale zaak. Het föhnen heeft helemaal de plaats van het onduleren ingenomen. Knip pen is ook een belangrijk onderdeel geworden. ,,Het werk is wel veel intensiever geworden, want het kost tijd om goed op de hoogte te blijven je kan geen voorjaar of wintercursus missen", zegt dochter Marga, die twintig jaar geleden in de zaak kwam later gevolgd door haar zusjes Stephanie en Trees en nu ook nichtje Marja, het is dus dui delijk een familiebedrijf waar ieder een met veel plezier werkt. Vader en Moeder Bijwaard zijn vijf jaar geleden uit de zaak gegaan, maar als moeder Bijwaard zich door haar dochters laat kappen mag ze nog o zo graag even een praatje met de klanten maken. Dat de klanten ook de familie Bijwaard een warm hart toedragen bleek afge lopen vrijdag toen er ten huize van de familie een receptie werd gehouden, eigenlijk in de eerste plaats omdat ze oók nog 45 jaar getrouwd waren. Velen kwamen de heer Jac. Bijwaard en zijn vrouw G. Bijwaard-Koper met dit dub bele feest hun felicitatie's aanbieden. Zondag werd er in de sporthal een feest gegeven alleen voor de familie, waar iedereen nog met veel genoegen aan zal terugdenken. horloger juwelier - stationsweg 85a heiloo - telefoon 072-335730 if i i.i .1 .tint» .Ml IM zuiver scheerwol

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1