Van Os mode I ll l> I I juwelier Strego v X'L'f^XLT IAIIV HEI LOC Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? ui ui in in in in in in in in in FEEST! TALLY-HO HEILOO! KAD0! Mode van morgen voor de vrouw van nu. 3 lleiloose makelaars - één ding in gedachten: UWBELANG! klokken simon peek STAATSLOTERIJ En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. IEUWSBLAD VOOR HEILOO Ted Valk 25 jaar bij Esso Damesmode le etage. i iii iii i|i iii iii iii in iii iii in a 1 J a 1.4 I a 1 a I a I A i a I a I I ^or Troostheide, Parijs en omgeving Marijs Baars en Annelies Tolboom starten voetkunde-praktijk BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUISWEG 13 HANDVAARDIGHEIDSTENT00N STELLING DOOR EN VOOR BE WONERS VAN HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO 10% tot 40% KORTING bij VANVUUREN MODE Zie onze advertentie in dit blad. Deze week vieren we de eerste verjaardag van Ter gelegenheid hiervan geven we 500 BAF FANTASIE HEMDJES EN T-SHIRTS bij elke aankoop boven f 25.-. Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdag koopavond. 072-330138 MAKELAARDIJ DONKERSLOOT n&mmn MAKELAARDIJ wpwyy VAN STEEG MAKELAARDIJ VOS intra woonkunst de kortste weg naar eksklusieve interieurvormen intra woonkunst alkmaar WASAPPARATEN C0R SCHAAP in vele variëteiten A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP STAATSLOTEN MAANDAG 2 JUNI A.S. voor hetkomplete woonge beuren 45e JAARGANG No. 22 28 MEI 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. De heer Ted Valk 2e van rechts in het middelpunt van de belangstelling. Het is werkelijk een enorme prestatie, dat iemand 25 jaar in een rayon werkzaamis,"zegt ceremoniemeester an nex vriend van Ted Valk de heer F.M.W.v.Dijk tijdens de receptie welke donderdagmiddag ter ere van de jubi laris in motel Heiloo gehouden werd. Om 14.45 begon men met het officiële gedeelte waar verschillende sprekers aan het woord kwamen. De spitswerd afgebeten door de heer Anton v.'d.Ven de directie chef van Ted Valk. Op 16 mei precies was je 25 jaar in dienst van ESSO toen hebben we je een taart gestuurd, en een lekkere, want je bent een kenner als zoon van een banketbakker Bij jou heeft het gezin altijd op de eerste plaats gestaan, hoewel je ook een uistekend contact hebt opgebouwd met je collega's en relaties met jou.Met jou pad te gaan was een plezier, want je wist het nuttige altijd zeer goed met het aangename te verenigen. Dit kwam mede door jouw grote kennis van de schoonheid van de natuur, in het bijzonder de geschiedenis van de duinen en je liefde voor alles wat met de spoorwegen te maken had; eer we bij een klant aankwamen, had je me daar onderweg al een heleboel over verteld. Verder werd Ted Valk afgeschilderd als een man met een eigen stijl,costuum vest, hoed en met een enorm verant woordelijkheids besef, altijd paraat voor de klanten maar was er een feestje dan was hij ook altijd van de partij. De heer v.d.Ven noemde hem een schilder achtig figuur, die vele stuntsin Noord- Holland heeft uitgehaald maar zich aan de snelle veranderingen bij ESSO altijd goed wist aan te passen, mede dank zij de steun van zijn vrouw Betty en zijn kinderen Els en Wim. Hierna kreeg de ceremoniemeester de heer van Dijk het woord en sprak namens de collega's: na enkele anecdo tes uit het verleden te hebben verteld zei hij; eigenlijk ben je een kapelaan Odekerken uit het dagboek van een herdershond. Je verdedigt je mensen te vuur en te zwaard en hebt goede contacten van hoog tot laag, je bent nooit uit de rails gelopen. Hoewel je wel eens snel door de bocht ging je wissels, liepen nooit naar dood spoor, bij jou was de ESSO trein veilig en overige weggebruikrs staan nooit te lang voor een gesloten overweg. Wij hopen dat je nog lang in je seinhuis mag blijven!! Toen werd er werkelijk een schat aan kado's overhandigd waar onder een fototoestel een boek over stoomtreinen een soldeerrevolver. Ook vrouw en kinderen werden niet verge ten. Collega Paul Weyel, die veel belangstel ling voor geschiedenis heeft, memoreer de aan het jaar 1929 het rampjaar, dat zag hij niet zo zitten. „Het is een steengoede lichting. Als ik het in zijn termen mag uitdrukken zou ik je betite len met appelation controlé." Van hem kreeg Ted Valk een boekje met pentekeningen van Zutphen waar beide geboren waren Manager William van Roode wilde ook graag wat zeggen:„je hebt veel goede contacten met relaties, je bent de spil waar alles om draait, daar heb je hard voor moeten werken maar dat houdt de balans met ESSO in evenwicht. Ik respecteer je." Tot slot sprak de O.Breukel, markting manager: ,Qok de achterban is goed, hoewel het hoge eisen stelt aan je vrouw en kinderen. Alleen dat maakt het werk mogelijk. Probeer dat de komende 15 jaar nog zo te houden. Na het dankwoord vanTed Valk begon een zeer drukke receptie maar ook hier was nog iemand die namens de dealers toch ook wel een woordje kwijt wilde. De heer W.F.van Rems, lid van de dealersraad, had een inzameling gehou den, ,Het ging allemaal zo leuk en er werd geweldig gereageerd, nu voel ik mij net een quizmaster" Achtereenvol gens kreeg Ted Valk een tuinmeubele- ment, een grasmaaier, een workmate, eencirkulen decoupeer zaagden kinder stoel» Zelden werden bij een jubileum zoveel warme enoprecLte woorden gesproken het zal voor de familie Valk een dag geweest zijn waar nog lang over gesproken zal worden. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Maandagavond 2 juni een feestelijke (slot) bijeenkomst in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. We beginnen weer met mededelingen, blocnootjes, gesprek en rondvraag. Even een onderbreking om iets te drinken, wij zorgen voor iets erbij. Daarna een namenspel, eigenlijk een kennismakingsspel. "Weet u wie wie is"? We rekenen op u allemaal. In lichtingen tel. 333052en 332917. OUD PAPIERAKTIE ST. ADELBERT- SCHOOL Vrijdag 30 mei houden wij weer onze oud papieraktie. Hopenlijk wordt het weer net zo'n sukses als de vorige maand. Toen was de opbrengst enorm. Wij hebben daarvoor een tafeltennis tafel kunnen kopen. De container staat van 8.45 tot 15.45 uur weer aan de Ber- geonstraat. Bij voorbaat onze hartelijke dank. GROTE LICHTPROCESSIE IN KAPELBOS Tweede Pinksterdag 's avonds in de Kapel van O.L. Vrouw ter Nood werd er een Eucharistieviering gehouden, op gedragen door Monseigneur Zwart kruis, bisschop van Haarlem. Deze deed in zijn preek 'n beroep op de jongeren, daar er vandaag de dag zo weinig belangstelling bestaat voor het Priesterschap. Mevr. Pirovano zong tijdens de H. Communieuitreiking het "Ave Ma ria", dat als altijd schitterend klonk, 't Hoogtepunt van de avond was toch wel de Lichtprocessie, de honderden lichtjes gaven het Kapelbos een sprook jesachtige sfeer. Aangekomen bij de kleine Kapel, waar het grote Maria-beeld uit de kerk buiten op de put was neergezet. Wer kelijk een feeëriek gezicht. De feestdag werd besloten met het ge zamenlijk zingen van "Het Credo" en de zegen van de Bisschop en alle aan wezige priesters. De 31ste mei het volgend jaar, doen we het weer samen met de Bisschop. Zoals we vorige week in de Uitkijkpost al aankondigden zal er begin juni in de Zevensprong, hoek Ewisweg/het Zevenhuizen een handvaardigheidsten toonstelling worden georganiseerd. Een tentoonstelling waar alle Heiloërs van jong tot oud fantastische dingen, in genieuze dingen, mooie dingen enz. De tentoonstelling zal worden gehouden van donderdag 5 juni tot en met zondag 8 juni. De werkstukken moeten worden inge leverd aan de Zevensprong op dinsdag 3 juni tussen 7 en 9 uuravonds. Zoals u misschien weet heeft Pappod enkele jaren geleden een dergelijke tentoonstelling georganiseerd in het Open Huis. Daar hadden we dit keer aan Heiloërs willen laten zien waartoe zijn medebewoners in staat zijn, maar helaas is door andere aktiviteiten een tentoonstelling in het Open Huis niet meer mogelijk. Desalniettemin hopen we dat deze tentoonstelling in de Zeven: sprong net zo'n sukses wordt als die van enkele jaren geleden, waar werkelijk heel fraaie, maar ook erg leuke dingen te zien waren. Zoals ook toen het geval was zullen we er voor zorgen, dat de gehele tentoon stelling door een toeziend oog wordt gehouden op uw* werkstukken, zodat er met uw produkten van geduldige en liefdevolle arbeid niets mis kan gaarr. U mag inleveren wat u in de gedachten komt, als het maar zelf gemaakt is en iets met kunst te maken heeft, wat dat ook moge zijn. Inleveren: Dinsdag 3 juni tussen 7 en 9 uur 's avonds aan de Zevensprong, hoek Ewisweg/het Zevenhuizen. Zegt het voort aan al uw bekenden! Bent u niet in staat uw werkstuk zelf in te komen leveren, neem dan kontakt op met Ria van der Laan, tel.: 333217 De Tentoonstelling wordt geopend op donderdagavond 5 juni half negen 's avonds De openingstijden zijn: donderdag 5 juni van 20.30u-22.00u vrijdag 6 juni van 20.00u-22.00u zaterdag 7 juni van 11.00 uur-17u en 19u-22u zondag 8 juni van llu-17uen 19u-22u ANJERAKTIE IN HEILOO Evenals voorgaande jaren zal in de pe riode van 9 tot 23 juni a.s. de lande lijke Anjeraktie worden gehouden. De opbrengst van deze kollekte komt ten goede aan verschillende verenigingen en organisaties op het gebied van to neel, muziek, vormingswerk, natuurbe scherming, jeugdwerk, folklore, hobby en buurtwerk. Deze vereniging en/of organisaties vormen een belangrijk bestanddeel van onze samenleving. Het gaat dus om uw eigen zaak! Wel licht heeft op de een of andere manier te maken het bovenstaande. In Heiloo hebben de volgende vereni gingen in de afgelopen jaren een sub sidie uit dit Anjerfonds gehad: Hei- looer Operettevereniging, Volksmu ziekschool, Eensgezindheid, Caecilia, Nieuw Leven en Trompetterkorps. Het zijn ook leden van deze verenigin gen die in de komende weken als kol- lektant bij u een bijdrage komen vragen voor het Anjerfonds. Van de netto opbrengst jan deze kollekte zal 20% di- rekt aan de kollekterende verenigingen als voorkeurssubsidie worden uitge keerd. HET RODE KRUIS: meer dan ooit NOG NOOIT heeft het Nederlandse Ro de Kruis zoveel internationale hulp ge boden als in het afgelopen jaar. In to taal werd uit Nederland via het Rode Kruis voor liefst 16,5 miyoen aan hulp gekanaliseerd. Natuuriyk kwam dit voor het grootste deel op de schouders van het hoofdbureau in Den Haag neer, maar ook by na 100 plaatselyke afde lingen zetten zich voor velerlei projec ten in. Het Rode Kruis is een echte eerst hulporganisatie. Geen wonder dus dat het grootste deel van die 16,5 mil joen, namelyk 13,6 miyoen besteed werd aan noodhulp. Dat wil zeggen aan directe hulp voor slachtoffers van oor logen, cöiiflictéh en natuurrampen. Denkt u maar aan Nicaraqua, Cambod ja, Thailand en al die landen in Zuid- oost-Azie waar Vietnamese boot vluchtelingen moesten worden opge vangen, aan Rhodesie§Zimbabwe en omliggende landen, aan Joegoslavië dat door een aardbeving werd getrof fen, enz. Daarnaast werd voor 2,6 miyoen aan "ontwikkelingshulp" geboden. Ont wikkelingshulp in de zin van opbouw van jonge Rode Kruisverenigingen in de derde wereld. Zo werden de bloed transfusiediensten van Indonesië en Birma in hun opbouw bygestaan, zo werd een gezondheidsproject voor de armsten der armen in de Philippynen geadopteerd en zo werd hulp geboden voor de zorg voor de vele kinderen met een hazelip in Zuid- Korea. Nog nooit werden ook zoveel hulpver leners door het Nederlandse Rode Kruis naar andere landen uitgezonden. Een gedelegeerde naar Indonesië voor de coördinatie van de hulp voor Vietna mese vluchtelingen aldaar, een advi seur naar Maleisie voor de sociale zorg in de vluchtelingenkampen in dat land, een arts naar Botswana en Tsjaad voor medische hulp aan vluchtelingen en politieke gevangenen, vier teams van artsen en verpleegkundigen naar Thai land voor medische bijstand in de kam pen voor Cambodjanen. Daarmee steunde het Nederlandse Ro de Kruis uit volle kracht de talloze activiteiten van het Internationale Rode Kruis. En dat zijn er nog al wat: alleen al het Internationale Comité, dat de hulp in tijden van oorlogen en con flicten coördineert, heeft op het o- genblik 250 gedelegeerden op 36 plaatsen in actie. De toestand is van dien aard dat het Nederlandse Rode Kruis vlot acht verschillende hulp projecten die samen 100 miljoen kosten, op tafel zou kunnen leggen. Dat is voor een particuliere vereniging na tuurlijk niet te financieren. Maar wel zal het Nederlandse Rode Kruis ook het komende jaar ernaar streven om naast al zijn hulpverlenende activi teiten in eigen land, ook elders in de wereld mee te helpen aan het lenigen van nood van slachtoffers. NOG NOOIT waren er zoveel slachtoffers. Meer dan ooit heeft het Rode Kruis uw hulp nodig. GESLAAGD Aan de Universiteit te Amsterdam is cum laude geslaagd de heer L. J. H. Koppes voor Doktor in de wiskunde- en natuurwetenschappen. OUD PAPIER AKTIE MARIASCHOOL A.s. zaterdag, 31 mei, houden wij weer onze maandelijkse actie. De container staat dan als vanouds op de parkeer plaats in de Moestuin van tien uur tot ongeveer half vier. De inzameling van eind april heeft 4.390 kilo papier opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Kunt u het papier niet zelf brengen, even 'n telefoontje naar nr. 335297 en 't papier wordt bij U opgehaald. Ouderkommissie Mariaschool. n Deze aktie geldt tot 5 juni, zolang de voorraad strekt. In Alkmaar verzamelt intrawoonkunst de kreaties van 's werelds beroemdste meubel ontwerpers. Raffinement in woon- Ku.nst. Zoals Tnterlübkes ruimte scheppende vormgeving. Of de wildlederen schoonheid van deSede. Daar reizen meubelfijn proevers vér voor. Dat hoeft u dus niet. binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zaken Voor uw met gaan praten. HEILOO - TEL. 072-331426 A In het Open Huis zijn op het ogenblik een serie prachtige Japapskrijt teke ningen en een olieverf schilderij te zien van Cor Troostheide. Cor Troostheide heeft een grote liefde opgevat voor de wereldstad Parijs en zijn omgeving, dat hij hier regelmatig komt zit hem in het feit dat zijn dochter daar woont en hij dus in de gelegenheid is de omgeving op z'n gemak te verkennen. ,,In deze grote stad, zijn nog zo veel mooie stille plekjes, dat ik daar uren zoet kan brengen", zegt Troostheide. Dat niemand aan zijn woorden hoeft te twijfelen bewijzen de prachtige te keningen die een bezoek aan de foyer van het Open Huis alleszins de moeite waard maken. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo DOKTERSLAAN 16 HEILOO- - TELEFOON 072-332447 In Heiloo wordt weer een voetkunde praktijk geopend aan de Zeeweg 30. Marijs Baars en Annelies Tolboom besloten na hun 2 jarige studie aan de Noord Hollandse academie voor voet kunde in Krommenie gezamelijk een praktijk op te zetten. Ze hebben al geruime tijd ervaring op kunnen doen bij patiënten aan huis en verheugen zich er zeer op om nu ook mensen te kunnen ontvangen in hun modern ingerichte praktijkruimte. Wat is chiropodie: Het woord chiropodie stamt feitelijk uit Engeland, het land waar de voet kunde heel wat meer aandacht geniet dan in Nederland en waar het ook wettelijk erkend is, hoewel men hier ook bezig is deze erkenning te reali seren. Wellicht komt er dan een betere samen werking tussen huisarts en chiropodist. Tevens zouden dan de chiropodistes een belangrijker rol kunnen gaan vervullen bij de nazorg voor ziekenhuispatiënten op orthopedisch terrein. Marijs Baars en Annelies Tolboom hebben met hun diploma's de goed keuring verkregen van de Vereniging vpor Voetverzorging. Hun inspanning zal zeker niet voorniets zijn want er zijn veel mensen met voet klachten. b.v. bejaarden of mensen die uit hoofde van hun beroep veel moeten staan, maar ook onder de jongeren zie je, helaas, de opkomende gebreken en niet te vergeten de modieus geschoeide vrouw. De tarieven die zij berekenen zijn in vergelijking met die van de schoon heidsspecialisten of de kapper zeker niet hoog te noemen, want w&t is belang rijker dan je voeten? Helaas wil niet iedereen dat inzien, misschien verandert dat nog eens in de toekomst. Ter kennismaking bieden Marijs Baars en Annelies Tolboom 50% korting op de eerste behandeling aan. Telefonisch zijn zij te bereiken op de nummers: 333131 of 335165. Vrijdag koopavond Westerweg 261. Heiloo. Tel 072-331738

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1