juwelier Strego TJX'rfb.TJ.T TALLY! HEI LOC VANAVOND JAARMARKT GEWOON GOED Alleen het beste is goed genoeg Damesmode voor de vrouw die zich jong voelt! 2 HALEN 1 BETALEN intra woonkunst MONDI van Vu uren mode mode simon peek IEUWSBLAD VOO EILOO Druk bezochte receptie bij het afscheid van de bestuursleden J. Bolten, J. Olsthoorn en S. Ligthart van de woning bouwvereniging St. Willibrordus Hei loo in het restaurant Altenburg Eg- mond a/Zee. nva RECEPTIE VOOR SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN ST. WILLIBRORDUS aiKmaar tei. 072 -1113 66 De heer H. de Graaf, 50 jaar NS-abonnee BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUISWEG 13 Maandagavond keek de heer de Graaf wel enigszins verrast toen daar de heer Coolegem, groepschef passage en expeditie Alkmaar bij hem aan belde en namens de Nederlandse Spoorwegen hem feliciteerde met het feit dat hij 50 jaar NS-abonnee was. briljant BEVERWIJK CASTRICUM WINKELHOF 't LOO HEILOO ZATERDAG 21 JUNI BUKPOP '80 IN HEILOO AAN DE Kerkweg in LIMMEN div. attracties schapen scheren boetseren en spinnen pony rijden op het Kerkplein enz. enz. voor al uw verzekeringen J„H. Rood b.v. Nu diverse artikelen speciaal geprijsd. JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo Vandaar de Sede bij Intrawoonkunst. De Sede, krachtleren voorbeeld van de intrigerende klasse van intrawoonkunst 072-330138 GEPROMOVEERD Pantalons en sets van voorzien van een rode stip donderdag, vrijdag en zaterdag 2 HALEN 1 BETALEN HEEMSKERK HEILOO HOORN IJMUIDEN Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken ZONDAG,CONCOURS VAN MINI- EN MAJORETTES Zondagmiddag om 12 uur is het zover en zal het concours van de mini- en majorettes van start gaan op het oude HSV-terrein. Met eigen ogen hebben we gezien hoe hard er gewerkt is om goed voor de dag te komen en zo te zien zal Heiloo zich goed kunnen weren, want er werd wat geteld en met de batons gezwaaid en alles ging keurig in de maat. Maar ongetwijfeld zal er veel konkur- rentie zijn want er komen veel groepen o.a. uit Amsterdam, Alkmaar, Bergen, Hoogwoud, Zaandijk, Monnickendam en Landsmeer. Mini- en majorettes, doe je best, houdt de zenuwen in bedwang, als het net zo gaat als donderdagavond, misschien vallen jullie dan wel in de prijzen. Mensen uit Heiloo, kom allemaal kijken, dat stimuleert de groepen uit Heiloo, tot ziens om 12 uur, oude HSV-terrein a.s. zondag. MAANDELIJKSE OUD PAPIER- AKTIE RADBOUDSCHOOL Zaterdag 21 juni a.s. is het de laatste oud papier inzameling van dit school jaar. Graag nodigen wij U uit, oud papier tussen 9.00 en 11.00 uur aan de school te brengen. Géén mogelijk heden om zelf te brengen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bellen, naar tel. 33 38 23. Brengers, inzamelaars, ontvangers, kortom iedereen die meegewerkt heeft dit schooljaar tot een goed school jaar te laten zijn, hartelijk dank, prettige vakantie en tot ziens. De oudercommissie AAN DE OMWONENDEN VAN HET POPFESTIVALTERREIN Op zaterdag 21 juni zal er wederom een popfestival plaats vinden in Heiloo en wel onder de naam BukPop '80. Het terrein wat dit jaar hiervoor uit gekozen is ligt aan de Omloop, dicht bij zwembad 't Baafje. Aangezien een popfestival zonder ge luid ondenkbaar is zult U, als om wonende, wellicht enig overlast ondervinden. Wij zullen proberen, d.m.v. de opstelling van de geluids boxen, dit binnen redelijke grenzen te houden. Wij hopen dat U be grip heeft voor de situatie. Hiervoor onze hartelijke dank. Stichting BukPop WIJZIGING OPENINGSUREN OPENBARE BIBLIOTHEKEN Tijdens de vakantie-periode sluiten de bibliotheken: Het Malevoort1K- 9 juli Kennemerstraatweg 382 21 j-uli - 2 aug. Nog even een berichtje over BukPop. Wellicht ten overvloede, maar je weet maar nooit. BukPop dus, het festival wat zich a.s. zaterdag 21 juni in Heiloo gaat afspe len. In een tent treden achtereenvolgens de volgende groepen op: The New Adventures- The Rousers- Urban He- roes- Calsberg- een BukPopspecial: de z.g. terrible surprise en als laatste Fischer Z. Toegangskaarten, in de voorverkoop (nog tot vrijdagavond te verkrijgen) kosten ƒ17,50. Op zaterdag, aan de tent kosten ze ƒ20,00. De voorverkoopadressen zijn: Ypma-grammofoonplaten, Langestraat 75 Alkmaar. DisCo Z, Laat 155 Alkmaar. Negenman- grammofoonplaten, Dorps straat 43 Castricum, en in Heiloo: Kennemerstraafw. 377 Ewislaan 21 Het festival terrein is te vinden aan de Omloop te Heiloo, vlakbij zwembad het Baafje. De route zal worden aange geven d.m.v. borden. Al met al de moeite waard om a.s. zaterdag naar Heiloo te komen dachten we zo. De heer Ligt hart De heer Smeets heette een ieder harte lijk welkom en vond dat er voldoende reden was voor blijdschap en dankbaar heid als men terug denkt aan het vele werk door deze uittredende be stuursleden in de afgelopen 30 jaar ver zet. Mede door hun inzet is Heiloo, ook voor de minder draagkrachtige, een schitterend woonoord. Burgemeester Glijnis van Heiloo kreeg hierna als eerste spreker het woord. Hij bracht veel dank, niet enkel namens het gemeentebestuur maar namens de gehele Heilooër gemeenschap: „Ont zettend veel werk moet er verzet zijn als je Heiloo vergelijkt van kort na de 2e wereldoorlog tot nu aan toe. Daar heeft U heel veel in bijgedragen." aldus de burgemeester. Als dank hier voor kregen de drie uittredende be stuursleden ieder een groot boek aan geboden over Nederland met al z'n mooie plekjes. Na de burgemeester namen nog veel mensen uit de bouw wereld en onderhoudsbedrijven de kans waar om hun dank in geschenken, bloemen en woorden uit te drukken. Aan het einde van de receptie nam de heer Boshuis, nieuwe voorzitter van St. Willibrord, het woord en bena drukte nogmaals dat de onlangs aan geboden erelidmaatschappen beslist geen wassen neus zijn: ,,Wij als huidig bestuur kijken met groot respekt op U en het vele werk wat U heeft gedaan terug. Daarvoor zijn we blij dat wij U nog een receptie en een ge zellige avond kunnen aanbieden en hopen dat waar nodig we altijd noveen beroep mogen doen op uw. kennis." Als blijvende herinnering werden de heren Bolten, Olsthoorn en Ligthart nog een prachtige tafelaansteker met inskriptie aangeboden. Ook de dames van deze bestuursleden werden niet vergeten. Het bestuurslid mevrouw Beers dankte de dames voor de vele uren die zij alleen hebben willen zitten, zodat hun mannen dit mooie werk konden uitvoeren en bood de dames bloemen aan. De heer Bolten sprak tot slot ook namens de andere scheidende be stuursleden.,,Ditwat vanavond gebeurt hadden we in onze stoutste dromen niet verwacht. We hebben gewoon onze plichten gedaan. Natuurlijk moet je voor je ideaal vechten, gesprekken met de diverse instanties liepen niet altijd vlot, maar we kwamen er steeds weer uit. We hebben fijn samenge werkt en we zijn ook blij U hier alle maal weer te hebben gezien. Maar wat hier gebeurt, we zijn er van onder de indruk en zullen dit nooit ver beten".' Prins Bernhardl. 3 1921 BB Akersloot Tel: 02513-11030 assurantie adviseur Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit ztyn. Advertenneprijs per mm 40 cent (excl.'BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. UW VERTROUWEN WAARD 45e JAARGANG No. 25 18 JUNI 1980 binnenhuisarchitektuur O lismoor ritsevoort 23/27 Aan de Erasmus-Universiteit te Rotter dam promoveerde vrijdag 13 juni jl. onze vroegere plaatsgenoot E. L. H. Spierings op zijn proefschrift "The pa thophysiology of the migraine attack" tot de graad van Doctor in de Genees kunde. De heer Bolten FIOM Wij vragen allen die dit lezen en het werk van Amnesty International een goed hart toedragen en daarmee de vrijheid van meningsuiting als ons hoogste goed beschouwen, NU, meer dan ooit, de organisatie te steunen, zo dat het werkman Amnesty International (onder meer^advokaten naar belang rijke processen sturen, het onderhou den van gezinnen voor gewetensge vangenen, onderzoek naar mogelijk .nieuwe adoptiegevallen) door kan gaan. U kunt ook lid worden voor 35,—per jaar. U stuurt dan een briefkaart aan Amnes ty International, 3e Hugo de Groot straat no. 7, Amsterdam, of U belt: 020 - 84 79 05. U kunt ook terecht bij een stand van onze groep bij het winkelhof 't Loo te Heiloo op vrijdagavond 20 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 21 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. Adoptiegroep Heiloo p/a Huib van Rooyen, Termeijen 113, Heiloo. Tel. 072-33 55 17. ,,We hebben eens een visje uit gegooid bij het personeel in Heiloo, want wij wisten dat het bijna zover was. 50 jaar is iets dat bijna niet voorkomt. We hebben uitgerekend dat U ongeveer 25 keer de aarde hebt rondgereden, dat is 100.000 km" aldus de heer Coolegem. Als herinnering kreeg de heer de Graaf een presse-papier waarop een stuk ver chroomde spoorstaaf was bevestigd. Daaronder zat een plaat met in skriptie 1930-1980 50 jaar NS-abon nee. Ook mevrouw de Graaf werd niet vergeten. Zij kreeg een prachtig boe- TIMMERDORP1980 Zoals in de Uitkijkpost van de vorige week werd medegedeeld, kunnen de volgende mededelingen door Pappod worden gedaan: datum: 5 t/m 8 augustus; plaats: terrein aan het Malevoort, op zij van de Ronge; Kosten: 6,- per weekkaart; Leeftijd van de deelnemers: 6 t/m 12 jaar. Kaartverkoop Alléén op zaterdag 21 juni a.s. tussen 10 en 12 uur op de volgende adressen: De Ronge 31 en Westerweg 81 Attentie s.v.p.: dit betekent dat er geen kaarten telefonisch gereserveerd kunnen worden. Indien men verhinderd is om zelf kaarten te halen, is het raadzaam om iemand anders de kaar ten te laten ophalen, en alleen op de vastgestelde dag en uren (niet eerder en niet later). Aan de weekkaart zal tevens het pro gramma van de timmerweek bevestigd zitten. Alvast één punt: ouders, i.v.m. de vei ligheid wijzen wij op de noodzaak van degelijk schoeisel. Dus geen gym schoenen of laarzen Verdere mededelingen zullen volgen op de bekende manier via de Uitkijkpost. ket bloemen. ,,Ik weet nog goed hoe het is gegaan", zei de heer de Graaf. ,,Ik ging op 2 januari in dienst en kwam er op 14 juni weer uit, dat was een zaterdag en maandag 16 juni ging ik meteen aan het werk." Dat prijzen in die jaren wel „iets" veranderd zijn, blijkt uit het feit dat het eerste abonnement van Heiloo naar Amsterdam 8,30 kostte, nu betaald hij hiervoor 145,-. ,,Ik heb één keer een prijsverlaging meegemaakt," aldus de heer de Graaf. Volgend jaar zal hij met werken stoppen en zal de N.S. hem zeker missen. LJON nnLULH HAARLEM Het Buro voor (a.s.) alleenstaande ouders heeft weer iets nieuws. Vanaf heden wordt er bemiddeld in uitlenen of verhuren van allerlei dingen. Het kan een huis zijn voor de vakantie of een paar ski-schoenen. Ook ruilen van huizen voor vakantie of ge zelschap voor een trip naar Parijs, kan worden gerealiseerd. Omdat er „bemiddeld" wordt is er vraag en aanbod nodig. Heb je dus een tent, een carnavalspak of een fiets- buddy op de auto werkloos staan, die je best zou willen uitlenen of verhuren, bel dan even. Bel ook gerust, wanneer je een babysit, imperiaal of alleen maar een praatje nodig hebt. Bel: 02206 - 2323, Marielle koördineert. De heer Olsthoorn AMNESTY INTERNATIONAL Voor velen een naam met een meer of minder bekende klank, voor sommigen een laatste lichtpunt in een duistere toekomst. Wij, de adoptiegroep Heiloo, willen uw aandacht vragen voor het werk van de internationale organisatie Amnesty International. Amnesty International is een wereldwijde organisatie die on afhankelijk is van elke regering, poli tieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte en van elk ekonomisch belang. - Zij Werkt voor de vrijlating van man nen en vrouwen die vastgehouden worden wegens hun overtuiging, huidskleur, sekse, taal of geloof, mits zij geen geweld gebruikt of gepropa geerd hebben. - Zij bepleit eerlijke processen voor alle politieke gevangenen en werkt voor gevangenen die zonder aan klacht of proces gevangen zitten. - Zij verzet zich tegen de doodstraf en martelingen. Amnesty International heeft meer dan 2000 adoptiegroepen die werken voor gevangenen. In 38 landen zijn natio nale sekties en individuele leden in nog eens 87 landen. Amnesty International heeft raadge vende bevoegdheid bij de Verenigde Naties, Unesco en de Raad van Europa. Nu, daar staat het dan op papier; wat is Amnesty International, waarvoor werkt Amnesty International. Maar centraal staat de onpartijdigheid. Dat heeft nogal wat gevolgen. In belang rijke mate voor het financiële aspekt. De organisatie draait nationaal zowel als internationaal alleen op giften en kontributies van haar leden over de ge hele wereld. De internationale ekono- mische teruggang heeft de begroting van deze organisatie het afgelopen jaar al nadelig beïnvloed en de verwach tingen voor het komende jaar zijn somber. U voelt misschien al waar wij heen willen. De adoptiegroep in Heiloo, die reeds 4 jaar bestaat en voor vier gevangenen in Indonesië, Oost-Duitsland, Zuid Yemen en Niger werk verricht heeft of nog verricht, heeft niet vaak de publi citeit gezocht. Met op de achtergrond de huidige financiële positie van de or ganisatie, heeft het nationaal sekretari- aat de plaatselijke groepen verzocht de publiciteit te zoeken. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo OUD PAPIERAKTIE DE ZESKANT Zaterdag 21 juni a.s. houdt de kleuter en lagere school De Zeskant haar tweemaandelijkse oud papieraktie. Het is deze keer een bijzondere aktie omdat de opbrengst bestemd is voor het India-projekt „Alleppey". U kunt uw oude papier zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur deponeren in de papier- kontainer welke geplaatst wordt bij de school aan het Malevoort. Indien U niet in staat bent het papier zelf te brengen, dan komen wij het bij U weghalen. U draait dan even het tele foonnummer 33 47 9.6. Tot zaterdag 21 juni!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1