k A mascoLLe TALLY LC LH LOC STAATSLOTERIJ GEWOON GOED Van Os mode Laatste week UITVERKOOP AL onze artikelen HALVE PRIJS J horloges simon peek Hengelsport Het Dierenhuis NIEUWSBL EILOO echte )wel o p de d; ra hog Nu de Zc als o Ext koopjes halen, p de heren, amesafdeling. ie kortingen. Opruiming halve prijs of nog minder nva f Modehuis Heerenweg 174 Heiloo. Stationscentrum BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUI SWEG13 A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP STAASTSL0TEN MAANDAG 4 AUGUSTUS, voor al uw verzekeringen J.H. Roodb.v. WINKELHOF 't LÖO i HEILOO i 5\ 072-330138 HET VERHAAL VAN DE KEESHOND o.a. kwartz analoog en digitaal wormen en maden Winkelhof 't Loo 37 Heiloo Tel. 072-334386 III 30 JULI 1980 45e JAARGANG Nr. 31 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiterltfk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. LICHTJESAVOND IN BERGEN Traditiegetrouw zal op woensdag 6 augustus weer lichtjesavond in Bergen worden gehouden. De Heerlijkheid wordt dan om extra lief te hebben. Alle rijverkeer zal van 19.00 uur tot 's nachts 24.00 uur uit het dorp worden verbannen en lam pions vetpotjes en fakkels zullen Bergen een betoverende glans geven. De eerste verlichtingsavond of zoals dat in die tijd heette ,,de illuminatie" bestaat al vanaf 1926 en wordt geor ganiseerd door de V.V.V. Bergen met als doel meer en beter vermaak voor vreemdelingen, men wilde dit voorna melijk door de Bergenaren zelf laten uitvoeren, uiteindelijk was het toeris me hun belang. De eerste jaren werd voor dit evenement geen subsidie gegeven, en werd het gefinancieerd uit vrijwillige bijdragen en gedeeltelijk uit de op brengst van het Bloemencorso Dirk Klomp, vicevoorzitter van de V.V.V. (voor de oorlog), en Jan Roggeveen die ook in bestuur van de V.V.V. zat hebben indertijd veel werk verzet om het toerisme goed op gang te brengen. Hun namen zullen in Bergen voort blij ven leven, daar in het plan ,,Co- nincxwegh" (17e eeuwde spelling) tussen Bergerweg en Nesdijk een Dirk- Klompweg en een Jan Roggeveenweg zullen komen. Pas na de oorlog kreeg-; men een subsi die en kregen de zomerfeesten de om vang dié ze nu hebben. Zoals ;;Het Bloemencorso, het vuurwerk en de ver lichtingsavond. Particulieren, vereni gingen èn zaken spannen zich op geweldige wijze in terwille van de toeristen van Bergen. Maar lichtjesavond is toch wel iets bij zonders, ook bewoners uit de hele om geving gaan bij traditie elke eerste woensdag van de maand augustus naar Bergen om even te proeven van die sprookjesachtige sfeer. Zes augustus is het weer zo ver. ACHTERUITRIJ-RACE OP ZANDVOORT GROOT SUCCES Op vrijdag 25 juli werden in Zandvoort voor de derde maal de achteruitrij- races georganiseerd door de Tros. Onze dorpsgenoten Peter en Willem Dekker hadden beide ingeschreven voor deze dag. De 25ste juli begon voor deze jongens al vroeg want ze moes ten twee keer rijden om hun beider auto's naar Zandvoort te brengen dus werd al om 6 uur de eerste rit gemaakt. De auto's moeten wel met een trailer vervoerd worden want ze zijn in een zodanige staat dat ze meestal niet meer zijn toegestaan op de openbare weg. Toen ze aangekomen waren moesten ze zich melden bij de wedstrijd- leiding en werd ze een nummer uitgereikt dat ze in een witte cirkel op hun auto moes ten plakken. Daarna kwam de keuring, alle 150 auto's worden voordat ze aan de races mogen meedoen gekeurd, en dat was zoals later zou blijken geen overbodige luxe. Gelet werd op veiligheidsgordels, de sluiting van de deurent en er moest ijzeren versteviging ingelast zijn dit om ongelukken te voorkomen als de auto's over de kop gingen. Om 13.00 uur begon het spektakel, er werd gereden in 3 verschillende klassen n.l. de gewone auto's waar helemaal niets aan mocht worden veranderd, de daf's, deze mochten niet in de gewone klasse meedoen, omdat ze net zo hard vooruit als achteruit gaan. De derde klasse was die van de specials, met deze auto's mocht van alles worden gedaan, zodoende reden de meest vreemde vehikels over het terrein van Zand- DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Prins Bernhardl. 3 1921 BB Akersloot Tel: 02513-11030 assurantie adviseur r y STEELBAND EN LIMBODANSERESSEN VRIJDAG IN STATIONSCENTRUM Het kan niet op in het Stations - centrum, elke vrijdag is daar wel wat te beleven. Zo kunt u nu weer gaan kijken en luisteren naar de Invaders Steelband o.l.v. Leo Wooding. Zij zullen veel van hun platensuccessen spelen. De laatste tijd treedt deze groep ook veel in Duitsland op en hier in Holland hebben zij verschillende optredens voor radio en T.V. gehad. Hoge ogen gooiden zij met ,,Frankie, Frankie". Een Steelband zonder Limbodan seressen is natuurlijk ondenkbaar, U weet wel die meisjes die zo makkelijk door de knieën gaan en dan onder een brandende lat kruipen, die maar een paar decimeter van de grond af ligt; een show die een bezoek aan de bra derie in het Stationscentrum alleszins de moeite waard maken. „PRINTWORK 2000" WORDT „DE DRUK WINKEL" Het bedrijf dat de heer W. Nijenhuis twee jaar geleden aan de Kennemer- straatweg onder de naam ,,Printwork 2000" begon is nu veranderd in ,,De Drukwinkel" en een afdeling geworden van Knijnenberg-Krommenie. De heer Nijenhuis behoudt echter de dagelijkse leiding. Het in en exterieur zullen enige veranderingen ondergaan. voort, zoals twee aan eikaar gelaste voorkanten, een hele platte, hoekige auto en nog vele andere hele gekke modellen. De verschillende heats waarin gereden werd, bestonden uit 20 auto's die in vlot tempo achter elkaar werden afge werkt. Uit deze heats kwamen de fina listen die uitmaakten wie het best achteruit kon rijden. De specials rijden maar één heat want deze auto's zijn aan het eind van één race niet meer te gebruiken. De auto's die niet meer te rijden waren kon je verkopen aan een metaalbedrijf die van alle kneusjes kleine pakket jes maakte. Dit gebeurde ook met de auto's van onze plaatsgenoten want de nr 23 van Peter Dekker heeft maar de helft van de tijd achteruit gereden en de rest van het parcours vooruit, maar heeft toch de finish gehaald. De nr. 6 van Willem Dekker reed iets verder achteruit maar kreeg in de laat ste bocht een klap en kon dus zodoen de de race niet uitrijden wat erg jammer was. De hele races werden opgenomen door de technici van de NOS, het com mentaar werd gesproken door Willem van Kooten, maar het commentaar dat u voor de T.V. hoort wordt pas later ingesproken. U kunt zelf zien hoe onze plaatsgenoten en mensen uit de omgeving achteruit gereden hebben op donderdag 28 augustus om 20.25 uur. Als u dan wilt weten welke auto's de jongens Dekker hebben gereden let u dan op nr 6 een rode Toyota en op nr. 23 een met stickers beplakte Peugeot. NIEUWE HENGELSPORT SPECIAALZAAK Het nog immer groeiende leger van sportvissers heeft in Alkmaar ent housiast gereageerd op de opening van een nieuwe zaak, die geheel gericht is op de hengelsport: Heldermansport Op het scharloo heeft Alkmaarder Lex Helderman (25) een hengelsport speciaalzaak ingericht, die in veel opzichten een waar paradijsje zal vor men voor de echte Alkmaarse sport visser. Helderman, geboren en getogen Kaas stedeling en in sportkringen bekend als enthousiast lid van Alcmaria Victrix, is bij het opzetten van zijn nieuwe zaak niet over één nacht ijs gegaan. In de driejaar dat hij actief was als vertegen woordiger in hengelsportartikelen werd het hem duidelijk, dat er op dat gebied nog veel braak lag. Zo ontdekte hij, dat er weinig scherp werd inge kocht, waardoor de prijzen voor diver se artikelen in de winkel veel hoger lagen, dan strikt noodzakelijk. Directe import stelt de actieve Helder man nu in staat een, zeer uitgebreid assortiment, waaronder topmerken als Shakespeare, ABU en Handy, tegen uiterst aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Bovendien voert Helderman, zelf een enthousiaste visser, series eigenbouw modellen. De ondernemende Alkmaarder laat het echter niet alleen bij het scherp prij zen van de meest uiteenlopende arti kelen, waarmee hij de verwende zee- en concours visser op zijn wenken kan bedienen. In de nabije toekomst stelt Helderman Sport via een eigen reis organisatie de hengelsport liefhebber in staat volledig verzorgde vakanties in het teken van de sport- visserij te boeken, die o.m. naar Schot land en Ierland zullen voeren. In het najaar organiseert de nieuwe Alkmaarse speciaalzaak bovendien een tweetal hengelsportwedstrijden, die de zee- en concoursvisser in staat zullen stellen een aantal opmerkelijke prijzen te winnen. De afgelopen vrijdagzaterdag en zondag was in Heiloo weer dejaarlijkse kinderkermis. Werd afgelopen tijd geklaagd over de aanhoudende regen, werd er nu geklaagd over het veel te mooie en vooral warme weer. Vooral de middagen werden erg slecht bezocht omdat de meeste mensen op het strand of in het zwembad wareh. 's Avonds werdhetweldrukkerwaarbijopvieldatvooraldebotsautootjes erg in trek waren. In bijna alle cafe's in de omgeving van de kermis speelde levende muziek. Dit geeft toch een bepaalde sfeer die bij veel mensen erg goed in de smaak Er werd overal dan ook naar hartelust gedanst. viel. Het van wel Eindelijk kon het weekeinde weer eens worden doorgebrach t op het strand. Van die gelegenheid maakte een zéér groot aantal mensen gebruik, zoals hier in Egmond Binnen' fotoM. Sacksioni. PROVINCIE-PLANNEN TEN AANZIEN VAN NOORD-KENNEMERLAND Vorige week plaatsten we wat reac ties op de voorlopige plannen van het Provinciaal bestuur, ten aanzien van het streekplan Noord-Kennemerland, wat in 1982 definitief zal moeten zijn vastgesteld. Toen is weggevallen een reactie van de Nederlandse Spoor wegen. Een belangrijke reactie ten aan zien van stationhaltes wanneer over gegaan zou worden tot bouwlacaties, o.a. in Limmen en de Boekelermeer/ Grotendeels grondgebied van Heiloo) Wij laten de reactie van de Spoor wegen hier onder volgen: De Nederlandse Spoorwegen beplei ten het treinvervoer een groter gewicht toe te kennen bij de keuze van nieuwe bouwlocaties. Als daarvan wordt uitgegaan kiest de NS voor Heerhugowaard-Noord (met een kleine afbouw in Zuid) en een groot Noorderveld, (Heemskerk, Uitgeest, Castricum). Ook een grote bouwlocatie in Limmen kan uit oogpunt van treinvervoer een goede zaak zijn, als tenminste zowel in Limmen-West als in Limmen- Oost wordt gebouwd. De NS vindt het volledig onverant woord 3000 woningen te bouwen in de Daalmeer-Noord, evenals 7300 wo ningen in de Boekelermeer. Ook al pleiten alle andere factoren voor bou wen op deze plaatsen, dan nog zou dat achterwege moeten blijven wegens de zeer slechte ,,treinbereikbaarheid". BLIJF MUNTEN SPAREN VOOR TERRE DES HOMMES! gaat goed met de munten aktie Terre des Hommes, U weet nog bij elke bank staat een spaarpot waar u de vreemde munten in kunt doen, die u heeft overgehouden van uw vakantie. Zelf krijgt U hier niets voor, maar Terre des Hommes is er erg ge lukkig mee en kan het geld goed ge bruiken. Tevens treft u op de braderie in het Stationscentrum een stand aan van Terre des Hommes waar u alle infor matie over deze organisatie kunt krijgen. GROEP OUDEREN NAAR TEXEL VAN 20 T/M 27 SEPTEMBER Bij het bespreken van de plannen, van vacantie-weken voor ouderen, in dit voorjaar, kwam naar voren, dat een klein aantal van hen naar Texel wilde. Door omstandigheden kon aan de verlangens toen niet tegemoet ge komen worden. Op 17 juli kwam deze mogelijkheid er plotseling wel, zij het wat laat in het seizoen, namelijk van 20 tot en met 27 september. Echter,voor een beperk te groep! Gelogeerd gaat worden in hotel ,,De Koger Hoop" te De Koog, vijf minu ten lopen van het centrum. Een uitgebreid en bijzonder aantrekke lijk programma wordt uit gevoerd. We noemen een boswandeling; een bezoek aan Den Burg op maandag wanneer er markt is; excursie's naar het noord-oostelijk en het zuid westelijk deel van het mooie eiland, een bezoek aan een Texelse boer derij (kaasmakerij) en het zeehonden opvangcentrum. Voorts staat een dag tocht door het noordelijk deel van Noord-Holland op het programma, 's Avonds' behoeft men zich niet te vervelen. Dan treedt onder andere op het Texels folklore gezelschap, is er een bingoavond, een ouderwetse spelavond, wordt er een film vertoond en is er, op vrijdagavond, een gezelli ge sluitingsbijeenkomst! U ziet, het kan weer een in alle opzich ten mooie week worden ALG HEILOO KAASMARKTCONCERT EGBERT SCHOENMAKER Op vrijdag 1 augustus 1980 van 11.15 -» 11.45 en van 12.15 - 12.45 uur in de Grote Kerk te Alkmaar Egbert Schoenmaker, geboren 1952 in Vriezenveen studeerde achtereenvol gens bij Nico van den Hoven in Utrecht; Bert Matter in Arnhem en tenslotte bij Piet Kee in Amsterdam bij wie hij in 1978 het einddiploma Solospel be haalde. Hij treedt op bij diverse orgel- concert-series in ons land en maakt re gelmatig radio opnamen. Het programma, dat ten dele op het Koororgel en ten dele op het Grote Orgel wordt uitgevoerd, luidt als volgt: Koororgel: 1. Canzona in g, Joh. C. von Kerrl (1627-1693), 2. Magnificat fuga's no 10 Sexti toni no 13 Octavi toni, Joh. Pachelbel (1653-1706) Grote orgel: 3. Pastorale in F B.W.V. 590, Joh. Seb. Bach (1685-1750), 4. Toccata en Fuga in d B.W.V. 565 Joh. Seb. Bach (1685-1750). DIRK DE GROOT OVERLEDEN Was eertijds koster van Het Witte Kerkje Zondag overleed in het Centraal Zie kenhuis te Alkmaar, op 80-jarige leef tijd, Dirk de Groot. Dirk de Groot was een geboren en getogen Heilooër. Wij hebben hem leren kennen als eigenaar van de brood- en banketbakkerij!; aan de van Doornstraat, waar nu de Nutsspaar- bank is gevestigd. In de jaren zestig deed hij het bedrijf waarin ook zijn vrouw actief meewerkte, over aan de familie Buisman. Dirk zoals velen hem alleen maar noemden hielp in de bakke rij nog enige jaren, onder andere bij de broodbezorging. Toen hij daar een streep onder zette vroeg de Neder lands Hervormde Gemeente of hij koster wilde worden van het Witte Kerkje. Hij aanvaardde deze functie en tot volle tevredenheid van het Kerkbestuur. Zijn vader, Willem was al zo'n 30 jaar koster geweest en Dirk nam weer het werk Over van broer Klaas. Vandaag 30 juli vindt de ter aarde- bestelling plaats op de Algemene Be graafplaats aan de Holleweg. Na afloop is er gelegenheid tot condo leren in ,,De Rank", ingang Heeren weg. Veertien dagen geleden stond er in de Uitkijkpost een advertentie waarin opsporing van een grijze keeshond werd verzocht. Op zichzelf niets bijzon ders zult u denken, iedere week staan er van dit soort advertentie's in. Toch steekt achter deze advertentie een aardig verhaaltje, want wat was er gebeurd. Een familie uit Groningen had twee en een half jaar een keeshond gehad, maar door bepaalde omstandigheden kon de hond niet langer bij deze familie blijven. Er werd kontakt gezocht met de keeshondenclub en deze zou pro beren via een advertentie in hun blad, een goed tehuis voor het beest te vin den. Een mevrouw uit Heiloo, die vroeger altijd keeshonden had gehad, las de advertentie en stelde zich in verbin ding met de club. Van hun kant was er geen enkel bezwaar de hond bij haar te plaatsen. Vol verwachting werd het moment afgewacht dat de hond zou worden gebracht en eindelijk was het dan zo ver, een meneer van de keeshonden club kwam hem persoonlijk brengen. Toen de hond uit de auto sprong zag het kennersoog van de mevrouw uit Heiloo direct dat de halsband veel te strak zat, en dat had ze beter niet kunnen denken, want op het moment dat zij de band wat losser deed, nam de hond de benen, en hoe! Naarstig werd een zoekaktie naar de hond ingezet, maar deze liet zich niet vangen. Op een gegeven moment had den ze hem bijna, want bij de Kenne- merstraatweg aangekomen, wie zit daar midden op straat, met het licht op rood, juist de keeshond, met een ang stig hart werd geprobeerd de hond terug te roepen, maar toen het licht op groen sprong was dit ook voor de hond een teken om door te lopen en z'n nieuwe bazin kreeg hem niet meer te pakken. Via een advertentie werd gevraagd of iemand de hond gezien had, hierop kwamen veel reacties binnen: ,,Ik hem hem in Heemskerk gezien", ,,Ik in Castricum", ,,laat ik hem nou in Egmond gezien hebben op het ter rein van de Zeevogels". Deze laatste bleek nog de meest waardevolle tip, met behulp van de politie werd het terrein afgezocht en daar trof men in derdaad de bewuste keeshond aan, maar wat denk je als hond zijnde, een voetbalveld, in de buurt en de Bikkerij die je zo nu en dan een lekker hapje brengt, m'n liefje wat wil je nog meer. Maar de mevrouw uit Heiloo had hier helemaal geen vrede mee, dus goede raad was duur. Toen dacht ze: ,,Als ik nu die meneer uit Groningen eens opbelde en aan hem vraag of hij hier naar toe wil komen, misschien luistert hij wel naar z'n vroegere baas". Zo gedacht zo gedaan, de meneer uit Groningen was best bereid te komen en er zelfs twee vakantiedagen voor op te nemen. Ondertussen bleef de hond zich in de omgeving van het voetbal veld de Zeevogels ophouden. Toen de baas uit Groningen daar arriveer de hoefde hij slechts het portier van de auto open te houden en de hond 2at al op de bank; tot grote vreugde van de mevrouw uit Heiloo. Ik denk nu dat ze het riempje toch wel sen gaatje strakker heeft gedaan. Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072 335465 horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ Voor Beste 27 Mc ers. Er zijn al geruime tijd plannen geweest om een grandioze, prijzenvossenjacht vanuit de lokatie Heiloo te organiseren Dit is nu gerealiseerd en deze happening zal plaatsvinden op 10 augustus a.s. Er wordt 's morgens zeer vroeg gestart om 4.00 vanaf lokatie Sporthal ",t Venne- water". Het inschrijfgeld is per mobiel 7.50 wat volledig wordt besteedt aan prijzen, dus hoe meer mobielen hoe meer prijzen. Inschrijving kan bij: 8893 de Moestuin 16 Heiloo Enterprice Termeyen 51 Heiloo Calimero Abdijlaan 33 Egmond Binnen Radia de Doelen 17b Egmond Binnen. groetjes oei oei de organisatie KAPEL O.L. VROUW TER NOOD Aandacht wordt gevraagd voor de Eer ste Zaterdagviering op Kapel O.L. Vrouw ter Nood. Elke le zaterdag van de maand is er een viering met de intentie ,,Voór Priesterroepingen en kloosterroepin gen". In de Kleine Kapel is er om 11.30 Rozenkransgebed; 12.00 H. Mis; 14.00 Kruiswegoefening; 15.00 Lof met preek. Allen zijn van harte welkom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1