IAI l> I i FALL* M Alles voor uw vogels iBr VanOs Damesmode juwelier Strego w m horloges simon peek Winterjassen VAN OS DAMESMODE Modieus en met een sportief karakter LO° AK11 C0R SCHAAP chti Burgemeester Glijnis opent Handelsonder neming Van der Schuyt KI AND IEUWSBLAD VOOR HEILOO Vrouwengroep CDA van start Hulppostkantoor Westerweg verhuist naar Raadhuisweg o.a. kwartz analoog en digitaal intra woonkunst (naast) de deur voor meubel- fijnproevers intra woonkunst alkmaar NIEUWE HERFSTM0DE BIJ Oily, In-Wear, Robelle etc. v.a. 239,- HET DIERENHUIS vindt U op de 1e etage. WINKELHOFjHT Administratiekantoor A. W. WINNIPS SANITAIR -GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 i 17 SEPTEMBER 1980 45e JAARGANG Nr. 38 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heilöo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Onder grote belangstelling werd vrijdagmiddag de nieuwe zaak van de firma v.d.Schuyt aan het ^Industrie terrein officieel door burgemeester G. J. Glynis in gebruik genomen. De Commissaris van de Handels onderneming, dhr, K.B.A. v.d.Schuyt heette alle aanwezigen namens het bestuur heel hartelijk welkom en zei vervolgens: „Het gaat in Nederland niet zo goed, het valt vandaag de dag niet mee om je partij nog mee te bla zen, toch vieren wij feest en waarom doen wij dat../' De heer v.d.Schuyt maakte een variant op de marketing theorie van de vier P's, hij noemde het 3M. De eerste M staat voor mensen" die geloof in hun werk hebben, de hechte band draagt in grote mate bij tot het welslagen hiervan. De tweede M staat voor manage ment. ,,Ik heb de stellige overtuiging", dat een perfecte leiding een goede voe dingsbodem is, dat begon zo'n 40 jaar geleden bij de oprichter, die ook nu aanwezig is, de heer v.d.Schuyt sr,/ die later geleidelijk aan de touwtjes in handen gaf van zijn zoon W. A. B. v.d. Schuyt. De grote verdienste van de huidige directeur is het gevoel voor de dingen die gedaan moeten worden' Ate de broer van de directeur. De derde M staat voor merkantiel koopmanschap, dat heeft geleid tot dit moment, deze fraaie werkplek is er het bewijs van". Vervolgens kreeg de huidige direc teur de heer W. A.B. v.d.Schuyt het woord. „Ik ben trots dat ik voor u sta en op datgene dat vanmiddag geopend wordt. In de tijd die achter ons ligt hebben we wel vaak verbouwd, maar nog nooit nieuw gebouwd". Hierna ging de heer v.d.Schuyt in op de ge schiedenis van de zaak en de bouw van het nieuwe pand, dat ondanks water overlast, de firma Teerenstra toch kans had gezien het pand op 9 juli 1980 op te leveren. Het architectenburo Mühren en Bo de kreeg ook een compliment voor het fraaie ontwerp, verder werden al de genen die ook maar enige bemoeie nis met de bouw gehad hadden in de dank betrokken. De heer v.d.Schuyt besloot zijn betoog met zijn vertrouwen in de toekomst uit te spreken. ,,Wij zullen ons best doen dat te doen, wat de klanten van ons verwachten". Hierna kreeg burgemeester Glijnis het woord ,,AIs gemeentebestuur, zijn wij bijzonder verheugd met het berei ken van deze mijlpaal. Het doet de ge meente veel deugd dat U in Heiloo bleef". Verder ging de burgemeester in op het fraaie gebouw, dat voor de firma v.d.Schuyt toch het gezicht naar buiten was. ,,WeI een vriendelijk en gedegen gezicht. Ik hoop dat U met elkaar hier een goede werkkring zult vinden". Door de druk op een knop werd een computer-tekstverwerkingsapparaat in werking gesteld Ter gelegenheid van ue opening schonk de heer v.d.Schuyt aan burgemeester Glijnis een envelop met inhoud voor de Speel-o-theek, waarna een rond gang door het zeer fraaie bedrijf volgde. Op de receptie bleek hoe velen zich betrokken voelden bij deze nieuwe zaak, wat mocht blijken uit de vele relaties die de heer en mevrouw v.d.Schuyt, evenals mededirectielid de heer W. K. Rollfs of Roelofs geluk kwamen wensen en dit van bloemen en geschenken vergezeld lieten gaan. Steun aan de NIERSTICHTING-KOLLEKTE 22 T/M 27 SEPTEMBER Kollektanten gevraagd: teL 33 28 15! [zie onderaan dit bericht] Leven en welzijn van 1400 nierpatienten staan op het spel ,,Er wordt al zo vaak gekollekteerd en er zijn zo veel goede doelen", is een vaak door de kollektanten van de Nier Stichting Nederland gehoorde verzuch ting. Zullen ze dit ook horen, als ze straks bij aankloppen? Dat zou even begrijpelijk als spijtig zijn, want zonder U kan de Nier stichting haar werk niet doen. Onder het motto: ,,Geef! Om 'n ander. Doen!" start op 22 september a.s. weer de Nationale Kollekte van de Nier Stichting Nederland. Laten we hopen dat U zich door deze bewogen oproep voelt aangesproken. Want deze kollekte is de grote bron van inkomsten voor de Nier Stichting die géén subsidie van het Rijk krijgt en dus afhankelijk is van uw gift als parti- kulier. Wat de Nierstichting allemaal doet met uw persoonlijke bijdrage? (zie ver volg op pag. 2). DANSEN IN HET OPEN HUIS Op zaterdagavond 20 september is het weer zover. DanseV in het Open Huis m.m.v. de Stableroof Jazzband. Aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur. Dit keer dansen we in de foyer. Uiteraard is er ook weer een verloting met vele fraaie prijzen. Zoals het er nu naar uitziet zijn de vol gende dansavonden op 11 oktober en 8 november. Maar tegen die tijd hoort U nog van ons. Voor inlichtingen kunt U bellen 072-336842. Tot Zaterdag. Ver. "Dans-in Heiloo". horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Sommige mensen reizen lang en ver om ze te vinden; de scheppingen van interieur artiesten als deSede, Brunati, Thonet of Interlüpke. Zij ont werpen de voorbeelden van eigentijdse woonkunst bij uitstek. Intrawoonkunst bracht ze bijeen. In drie etages binnenhuis- architektuur met allure. Opmerkelijk dichtbij. binnenhuisarchitektuur s ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 OPEN HOF IN HEILOO Wat zijn de Oecumenische aktivitei- ten in het nieuwe seizoen? Kom er over praten tijdens de Open 'hof van de Kerkgemeenschappen van Heiloo in en rond de Moeder Gods Kerk, Holleweg 111, op zaterdag 20 september tussen 15.00 en 16.30 uur. Wij bieden u: een gezellig praat-terras informatie-stands koffie, thee en wijn uit de 3e wereld spelletjes voor de kinderen, muziek. We besluiten de middag met een korte Woorddienst, tijdens welke de crèche open is voor de allerkleinsten. De Open Hof wordt georganiseerd door leden van de Kerkenconferentie en de Oecumenische Gesprekskringen Hei loo. HAF EXPOSEERT IN NIEUWE VOLKSMUZIEKSCHOOL In de nieuwe muziekschool die a.s. zaterdag geopend wordt zal de HAF (Heilooër Amateur Fotoclub) een ex positie houden die uit twee delen zal bestaan. Een groep bestaande uit 3 leden, van de groep heeft foto's gemaakt van de mu ziekschool zoals die was aan de Kenné- merstraatweg, die aan de Pastoor v. Muijenweg en van de nieuwe school. De andere leden van de HAF laten werk zien, dat zeker de moeite van het bekijken waard is, maar niet direct betrekking op de muziekschool heeft. Deze expositie zal tot 10 oktober te zien zijn en wel van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur en van 13.30-20.00 uur. Zaterdagmorgen kunt u terecht van 9-13.00 uur. Wie door het bekijken van al deze mooie foto's zo enthousiast is gewor den, kan natuurlijk ook lid worden van de HAF. Informatie hierover kunt u krijgen bij de heer Gihaux, Breedelaan 127. Tel. 331207. MOGOJOKO-NIEUWS Ook Mogojoko is weer met frisse moed begonnen, na een paar maanden de stem te hebben laten rusten. Na een paar weken stevig repeteren vrijdagavond van 19.45 - 21.30 uur. Moeder Gods kerk) denken we in staat te zijn U weer een mis voor te schotelen. Als u net zo heeft genoten van onze mis als wij lol hebben in het zingen, dan kunt U uw hart weer ophalen zaterdag 20 september om 19.00 uur in de Moeder Gods Kerk. Wanneer u dan nog niet genoeg van ons heeft kunt u zondag 21 september om 10.00 uur in het Witte Kerkje naar ons komen luisteren. Als laatste nog even: Zaterdag 10 ok tober zingen we in Spanbroek. Mis schien zien we u ook dan maar eerst hopen we u aanstaande zaterdag weer te zien. Mogojoko. GEZIN SDIENST IN WITTE KERK a.s. Zondag 21 sept. om 10.00 uur is er in de Witte kerk een Gezinsdienst. Voorganger: hr. S. Kool. Deze dienst is voorbereid samen met het Moeder Gods Jongerenkoor. Dit fijne koor ver zorgt het muzikale aandeel in deze dienst. Het thema voor de dienst is: "Geef ons heden onsdagelijksbrood". Zoals altijd: iedereen van harte wel kom! SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Vrijdag 19 september a.s. is er weer een instuifavond in zaal 5 van het ,,Open Huis". Vanaf 8 uur kunt u binnenlopen om iets te drinken, een praatje te maken, een spelletje te doen of te kaarten, kortom elkaar te ontmoe ten. Geen programma, alles geheel vrijblijvend. Er zal een prikbord zijn met aankondi gingen, waar U zelf ook iets kunt op hangen en we hopen dat er op deze manier afspraken gemaakt kunnen wor den, schouwburg, films, wandelen, fietsen enz. De poppencursus is inmiddels gestart en de batikavonden beginnen in no vember. De bowlingavond van 24 ok tober gaat door! Degene die zich daar voor opgegeven heeft, wordt 20.00 uur verwacht Bowling Heiloo, Kenne- merstraatweg 341. De eerste maandagavond van iedere maand blijft bestaan. Weer in zaal 5 van het ,,Open Huis", steeds een lezing, inleiding met ge sprek of i.d. Maandag 1 sept. j.l. was er een zeer geslaagde avond met mevr. Forceville-van Rossum, uit Bergen, (niet stil blijven staan bij het verle den, maar je bewust worden wat je nu kunt doen). Maandag 6 okt. zal dr. Hornstra uit Schoorl spreken over de levensfasen van de mens. Aanvang deze keer door omstandigheden 19.30 precies. Kosten 2,50, koffie of thee inbegrepen. We hopen U allen eens te zien in het ,,Open Huis". Je situatie is een ge geven maar wil je verandering, moet je daar zelf aan werken en samen met mensen die er net zo voorstaan, is het misschien makkelijker dingen te be reiken die nu nog ondenkbaar lijken. Tot ziens in het ,,Open Huis". De Werkgroep. Inl.: tel. 333052 of332136,332917. VROUWENCAFÉ HEILOO Op vrijdag 19 september a.s. is het vrouwencafé weer geopend in het NKJB-gebouw aan de Stationsweg (vanaf 20.00 uur). Henkelien Tjeertes, lid van de afd. vorming van de NVSH komt dan met de aanwezige vrouwen diskussiëren over het thema „jaloe zie". We hopen weer vele vrouwen uit Heiloo en omgeving te kunnen be groeten. Een verheugende medede ling. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we binnenkort van de gemeente Heiloo een eigen ruimte toegewezen, waar door onze mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid. Veel vrouwen heb ben zich tijdens de openingsavond opgegeven voor praatgroepen, zodat die ook binnenkort van start kunnen gaan. We willen ook een wekelijkse koffie-ochtend gaan houden, waaraan ook veel behoefte blijkt te bestaan. We houden jullie op de hoogte. Tot ziens in het vrouwencafé! Werkgroep Vrouwencafé Heiloo CONCERT IN DE LUTHERSE KERK TE ALKMAAR Op zondag 12 okt. a.s. om 14.30 uur v wordt in de Lutherse kerk, Oude gracht 187, hoek Baangracht (waar de ingang is), een Concert gegeven door het Alkmaarse Trombone- ensemble o.l.v. Jaap Dekker. Dit ensemble bestaat verder uit leerlin gen van de dirigent en amateurs, t.w. Yvonne Baltus, Gerrit v.d. Belt, Kees Borst, Mia Braaf, Arie de Bree, Frans Ploegaert, Klaas Schroevers en Jan Tielens. De dirigent is 36 jaar oud, hij heeft zijn opleiding genoten aan het Amster dams Conservatorium en is momenteel leraar aan de Muziekpedagogische Akademie te Alkmaar en de Alkmaar- se Volksmüziekschool. Op het programma staan werken van: Giovanni da Palestrina, Daniël Speer, Ludwig van Beethoven, Gordon Jacob, Walter Ross, Jan Koetsier en Oscar van Hemel. De toegangsprijs (incl. PROGRAMMA) bedraagt 5,- p.p., voor scholieren, houders van een C.J.P., houders van een 65pas en donateurs 3,-. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. Winkelhof 't Loo GRATIS BOWLEN VOOR DE JEUGD! Op zaterdag 20 september a.s. orga niseert "Bowling Bond Heiloo" voor de jeugd een zogenaamde "Open Dag". De jeugd van 12 tot 16 jaar wordt dan in de gelegenheid gesteld om gratis een spelletje te spelen en aldus na der met de bowlingsport kennis te ma ken. De jeugdleiding van de "Bond" ver wacht dat deze kennismaking zo goed zal bevallen, dat vele van de spelers of speelsters de kennismaking willen voortzetten en lid van de "Bond" willen worden. De jeugdafdeling van de "Bond" heeft momenteel nog plaats voor 16 nieuwe jeugdleden. Deze open plaatsen zijn ontstaan, omdat het wat oudere deel van de jeugd een zodanig spelpeil heeft ontwikkeld dat overplaatsing naar de senioren competitie een woordje meespreekt Deze open plaatsen zijn ontstaan, omdat het wat oudere deel van de jeugd een zodanig spelpeil heeft ont wikkeld dat overplaatsing naar de se nioren-competitie gewenst was. Dat Heiloo in de jeugdbowlingcompeti- tie een woordje meespreekt blijkt wel uit de volgende feiten: - Twee jeugdleden te weten Kitty Nap en Mark Hommes maken deel uit van de Nederlandse jeugdselectie. - Een team uit Heiloo bestaande uit Kitty Nap, Rik Nap en Marko Appel werden dit jaar voor de tweede achtereenvolgende maal kampioen van Nederland! - Hetzelfde team won het afgelopen competitie-jaar ook nog de strijd om de Nationale Jeugdbeker. De "Bond" zou deze reeks van succes sen graag voortgezet zien, maar daarvoor is wel nieuw bowlingtalent nodig!! Via de op a.s. zaterdag te houden "Open Dag" hoopt de jeugdleiding dit nieuwe talent aan te kunnen trek- ken. Daarom jongelui als je geinteresseerd bent in bowlen, kom dan zaterdag 20 september naar het "Bowlingcentrum Heiloo", waar je tussen 11.00 en 13.00 uur gratis kunt kennismaken met deze nog steeds groeiende tak van sport. Maandagavond hadden zo'n tien vrou wen gehoor gegeven aan de oproep eens te komen luisteren naar wat vrou wen in de politiek kunnen doen. Aanzet tot deze groep hebben de dames Willemse-v.d. Ploeg, Settels- Dekker, Zegers-Huberts, en Meinema- Groenhof gegeven. De bedoeling is vanuit het „vrouw" zijn mee te den ken, te praten en te beslissen over die zaken, die ten doel hebben onze samen leving in de toekomst zo goed mogelijk te laten functioneren. Nadat mevr. Settels een stukje uit het nieuwe testament had voorgelezen stelde de initiatiefgroep zich voor. Mevr. Zegers is de penningmeester. „Een pad dat niet altijd over rozeq gaat" zegt zij er zelf van. Mevr. Settels is raadslid voor het C.D.A.: „Vrouwen moeten deel uit maken van de politiek, er zijn er te kort en zijn enkelingen tussen de mannen". Ook gaf zij nog een uiteen zetting van het werk van een raadslid. Mevr. Meinema zit in het bestuur van het C.D.A. en bezoekt C.D.A. bijeen komsten in het land en voert propa- Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 IKV-COLLECTE In diverse plaatsen bestaan bij verschil lende kerken plannen om op 'vredes- zondag' 21 sept. a.s., een extra col lecte te houden ten bate van het Inter kerkelijk Vredesberaad, HET I.K.V. Mede omdat zeker in de Vredesweek mag worden aangenomen, dat een ie der bereid is een bijdrage te geven aan het vredesstreven, past hier een waarschuwing. Een ieder die geeft aan deze collecte moet zich bewust zijn dat het steun betreft aan iets waarvan het tenminste twijfelachtig moet worden geacht of het bevordelijk is aan de Vre de. Het Interkerkelijk Vredesberaad (het IKV) heeft zich de laatste jaren gemanifesteerd als een actie groep ten aanzien van éénzijdige (kern)ontwapening. De leus 'De kern wapens de wereld uit, te beginnen met Nederland' is de bekende leus waar mee het IKV zich presenteert. In vele plaatsenwordtonder deze leus door de zgn. IKV-kernen totale eenzijdige ont wapening gepropageerd. Ons inziens is elke vorm voor éénzijdige ontwapening in de huidige wereld de slechtst denkbare bijdrage aan de vrede. Imperialistische streven laat zich niet door goede intenties keren (Afganistan). Uiteraard treden wij niet in de be voegdheid van Kerkbesturen, die me nen een extra collecte te moeten hou den. Evenmin wensen wij te treden in uw beslissing deze collecte even tueel te steunen. Wel achten wij het onze verantwoor delijkheid u te attenderen op de achter gronden, die aan deze collecte verbon den zijn. Ned. Bond van Oudstrijders, het 'Veteranen Legioen Nederland' LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak, met vakkundige voorlichting v scherpe pryzen eigen servicedienst UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken In verband met de verhuizing van het grote postkantoor naar de Verlengde Zeeweg, wil men graag een hulp postkantoor voor de omgeving bij de Witte Kerk hebben. Dit nu is gevonden in het pand van Makelaardij Interland (de vroegere schoenenwinkel van de heer Boerma). Deze heeft een gedeelte van het ruime pand verhuurd aan de P.T.T. Het is de bedoeling dat het voorste gedeelte, plus een stuk van de etalage en de steeg die opzij van de winkel loopt, postkantoor gaat worden met 2 loketten en bediend door 2 mensen. Het achterste gedeelte zal makelaardij blijven. Eigenlijk wordt het een cen trum voor totale dienstverlening, want het aardige zitje in het midden van het pand zal zowel door mensen die een be zoek aan het postkantoor brengen als door de mensen voor de makelaardij gebruikt kunnen worden. Men kan hier dus terecht voor Post, Telegraaf, Tele foon, bankzaken, assurantiën, hypo theken, verzekeringen, financieringen, persoonlijke leningen en onroerend goed. Het postkantoor wordt dan groter dan dat wat bij Kaandorp ge vestigd was. Interland In de (verkleinde) etalage zal Interland B.V. buiten de fotopresentatie de mo gelijkheid aan partikulieren geven, zelf hun huis aan te bieden door middel van een soort prikbord, dit uiteraard tegen een kleine vergoeding. Binnen zal een fotodiaprojektor laten zien, wat er alzo te koop is aan huizen. De verbouwing wordt gedaan door de firma Biesterbos uit Castricum, het architectenburo is Reus en Leeuwen kamp. Men denkt het centrum op 3 november feestelijk te openen. ganda akties. Mevr. Willemse vertelde wat een wet houder allemaal doet en moet doen: „Een baan die veel tijd kost, maar waar ik geen spijt van heb". De bedoeling van deze groep is om met elkaar over de dingen die in de gemeente spelen te spreken. Vrou wen weten vaak veel beter wat er zou moeten gebeuren, omdat zij dagelijks in die gemeente functioneren, bood schappen doen, kinderen naar school brengen, met kinderen zwemmen enz. enz. Mevr. Willemse wil graag, als wethou der weten wat haar vrouwelijke achter ban van bepaalde dingen denkt en wil daar graag met U over praten. Het ligt echter ook in de bedoeling om thema-avonden te houden zodat een bepaald onderwerp helemaal door ge sproken wordt of iemand die eens een lezing komt houden. Iedereen is op deze avonden van harte welkom en hoeft geen lid van de partij te zijn. De volgende bijeenkomst is op 25 ok tober om 20.00 uur in het Open Huis. INTERKELIJKE VREDESWEEK 1980 De Interkerkelijke Vredesweek wordt dit jaar gehouden in de week van 21-28 sept. De stuwende kracht achter deze aktiviteit is het I.K.V. Een lan delijke werkgroep die door 18 Kerk genootschappen gedragen wordt. In deze week proberen de kerken be zig te zijn met de ethiesche vragen rond om oorlog en vrede. De I.K.V. groep Heiloo probeert dit denken over oorlog en vrede in ons dorp te stimuleren. Dit jaar neemt de groep deel aan de Open Hof die zaterdag 20 sept. in het kader van de Oecumenische gespreks groepen georganiseerd wordt. Op zondag 21 sept. om 19 uur wordt in de Gereformeerde Kerk aan de Noor dergeeststraat een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Voorganger is ds. C. B. Roos preasis van de Neder landse Hervormde Kerk. De Liturgie wordt verzorgt door de heer B. Moonen medewerker van het Interkerkelijk Vor mingscentrum te Alkmaar. Na afloop is er gelegenheid tot nagesprek. Voor de komende winter staan er nog een drietal bijeenkomsten op het pro gramma rond om het thema, Ge weldloze weerbaarheid. Het gaat hier bij om de vraag "Is er naast het militair-atomair bewape- ninssysteem nog een ander verdedi- ginsmechanisme dat een eventuele vijand buiten de deur houdt". Deze bijeenkomsten worden gehouden op 26 jan., 16 febr. en 9 maart 1981. Belangstellenden voor deze avonden kunnen zich tijdens de Open Hof en na de kerkdienst opgeven. HOORZITTINGEN NOORD- KENNEMERLAND Binnenkort beginnen de HOORZIT TINGEN, waarop degenen die een re actie hebben ingediend op de NOTA ONTWIKKELINGSMOGELIJKHE DEN NOORD-KENNEMERLAND, een mondelinge toelichting kunnen geven. De hoorzittingen worden gehouden door de Commissie van Onderzoek, ge-; vormd door de statencommissie voor de ruimtelijke ordening, aangevuld met statenleden uit het streekplangebied. Tijd en plaats hoorzittingen: Maandag 22 sept. 1980, ALKMAAR,* 't Guldenvlies, Koorstraat 20. Donderdag 25 sept. 1980, UITGEEST,' De Ooievaar, Meldijk 2. Woensdag 8 okt. 1980, HEERHUGCL WAARD, De Heer van Jericho, Mid-j denweg 247. De commissie houdt 's middags om 14.00 uur een zitting voor gemeenten en andere instanties en 's avonds om 19.30 uur voor particuliere insprekers. Na de hoorzittingen vergadert de Comr missie van Onderzoek over de Nota Ontwikkelingsmogelijkheden en de in gekomen reacties, en wel op woensdag 15 oktober 1980 om 14.00 uur, donder dag 23 okt. 1980 om 14.00 uur, vrijdag 31 okt. 1980 om 14.00 uur en vrijdag 28 nov. 1980om-14.00 uur. De twee eerste vergaderingen worden gehouden in gebouw Noord-Holland, J.J. Hamelinkstr. 4-6 in Haarlem, de laatste twee vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1