UWBELANG! Van Os mode ca •m- TAILyHt TALLY HO STAATSLOTERIJ Alles voor uw Hengelsport klokken simon peek Morgen in het Open Huis open dag voor ouderen Heren, stretch flanel pantalons f 139, in de kleuren: Rafblauw, grijs en bruin. 3 Heiloose makelaars- één ding in gedachten: Feestelijke opening Volksmuziekschool Heiloo IEUWSBLAD VOOR HEILOO Een feestelijke Kinderboekenweek in de Bibliotheek Malevoort Opening nieuw paviljoen in Psychiatrisch Centrum ,,St. Willibrord" De Aalsmeerse Bloemenhal Open dag van de sociale werkplaats trok veel publiek A. G. v. d. Nagel VERKOOP VOLGENDE LOTERIJ VANAF MAANDAG 6 OKTOBER ■MP WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ VOS Administratiekantoor A. W. WINNIPS REKLAME: 2 CYCLAMEN voor/11,— Vrijdagavond koopavond. HET DIERENHUIS ZE ZIJN ER WEER: Onze katoenen DRAAGTASSEN! per stuk/ 3.50 gratis bij aankoop boven f 100,- in vele variëteiten Prachtige herfstkleuren CHRYSANTEN O g)('(ui-lenAos $l!oeinehslio f2 24 SEPTEMBER 1980 45e JAARGANG Nr. 39 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Een hele dag voor en door ouderen. Een programma vol met aktiviteiten. En informatie over (bijna) alles wat voor u als oudere van belang kan zijn in het Open Huis (boven Winkelhof 't Loo) Open dag bij deze, Open Hof bij gene. Er gaat deze septembermaand bijna geen dag voorbij of de een of andere organisatie of vereniging zet zijn deu ren wijd open om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden kennis te nemen van haar gebouw of werkzaamheden. Het lijkt mode zich op deze manier te presenteren. Alweer te veel om op te noemen. U moet echt zelf komen kijken om er een oordeel over te kunnen vormen Zaterdag werd op feestelijke wijze de nieuwe Volksmuziekschool in gebruik genomen. Vele genodigden, waaronder B. en W. en verschillende gemeen teraadsleden, enkele oud-medewerkers bestuur en docenten van de school waren hierbij aanwezig. 's Ochtends vond eerst het officiële gedeelte plaats, ceremoniemeester, de Heer Simons, heette de aanwezigen hartelijk welkom en gaf vervolgens het woord aan burgemeester drs. G. J. Glijnis. „Wij zijn blij met de opening, de hele bouw heeft zich gekenmerkt door een maximale samenwerking en iets dat zelden vertoond wordt, de bouw was 3 maanden eerder klaar dan gepland was. Alle medewerkers van hoog tot laag hartelijk dank". Een speciaal woord van dank ging wel naar Mevr. A. Neervoort, wat de bur gemeester de woorden geweldig, wat een inzet" ontlokte. Zij was bege leidster van de nieuwbouw. Een com pliment ging ook naar architektenburo T. Zondag en architekt A. J. Wilbrink, voor het prachtige gebouw. ,,Ik hoop dat het aan de verwachtingen zal vol doen, toch de docenten zuller er een goede school van moeten maken" Yfena begaf de burgemeester zich in een knap woordenspel van muziek stukken, na deze „Traumerei" werd de school namens het gemeente bestuur twee prachtige kleuren foto's van de oude muziekschool aan de Kennemerstraatweg en de Pastoor van Muijenweg aangeboden. Hierna begaf het gezelschap zich naar buiten en mocht de jongste leerling, JeroenVelthuijzen, de eigen vlag van de muziekschool, groen met een vignet van Wim Schols, hijsen. Terug in de school zat daar het koor met orkest o.l.v. de Heer Sijs en zong en speelde een speciaal voor deze gelegenheid geschreven openingslied. De heer C. Knijnenberg, voorzitter van de Stichting Volksmuziekschool zei: „Voor het bestuur is het een grote dag, nu Jeroen de vlag gehesen heeft is de school van ons, dank U burgemeester, dank, namens de Heiloose muziek mensen, we zuller er zuinig op zijn". Ook de heer Knijnenberg wilde twee mensen bedanken de heer K. U. Nij- dam, vertegenwoordiger gemeente bestuur en wederom mevr. A. Neer voort beiden ontvingen een boekje over muziek. Hierna mocht Mevr. Neervoort het beeld onthullen, voorstellende een groep muzikanten. Ook architekt Zondag wilde nog even z'n dank uitspreken voor de goede samenwerking en schonk de school een zitje bij de koffiebar. De heer Smeets ging namens de in spectie muzikale vorming zeer uitvoe rig in op de problematiek van muziek scholen. Bouwbedrijf Nelis kreeg het laatste woord bij monde van D. de Bloois ,,Wij timmeren liever aan een school dan aan de weg, en als we nog eens hulp nodig hebben, hopen we nog eens bij mevr. Neervoort aan te mogen klop pen". Ook hij kwam niet met lege handen, mevrouw Ans Hermans kreeg een grote doos en van achter uit de zaal klonk plotseling het geluid van een doedel zak en daar kwam een echte schot" al spelend naar voren, toen mevr. Her mans de doos openmaakte bleek daar een schitterende doedelzak voor de school in te zitten. Dit tot grote verrassing van bestuur en docenten. Nadat alle aanwezigen met elkaar nog een couplet uit het openingslied ge zongen hadden, kwamen twee herau ten per proclamatie het volk kond doen dat de school officieel geopend was. Feest Maar dit was nog maar het begin van een dag vol feest en muziek, overal in Heiloo klonk muziek van alle muziek korpsen, vergezeld van majorette's maar daar ie.dereen die maar een in strument bespeelt de straat op mocht kon men op vele plaatsen groepjes vinden die naar hartelust ston den te muciseren. 's Middags stond de muziekschool open voor iedereen om een kylqe te komen nemen, hier werd druk gebruik van gemaakt. Ook voor de fototentoonstelling van de Heilooër Amateur-Fotoclub bestond veel belangstelling. Deze expositie is nog tot 10 oktober te bezichtigen van ma.-Vry. van 9-12 uur en van 13.30- 20.00 uur. Zaterdag van 9-13.00 uur. Het mooie weer, de muziek, en de prachtige school maakten het zaterdag voor velen tot een echte feestdag. Hier volgt een lijst van iedereen die meegewerkt heeft Heiloo z'n muziek school te geven. 1. Opdrachtgever: Dienst Gemeentewerken. 2. Het Bestuur van de Muziekschool Heiloo. 3. Buro voor stedebouw en architek- tuur T. Zondag B.V. Hoogeveen - Franeker. 4. Bouwtechnisch Adviesbureau Ir. H. Schuiling B.V. 5. Adviesburo voor Bouwakoestiek Bruning. 6. Bwoubedrijf Nelis Uitgeest B.V. Uitgeest. 7. Westermann Installaties B.V. Leeuwarden. 8. Logchies B.V. Beverwijk. 9. Glasimport en - industrie Stein- fort B.V. Franeker. De Stichting Alkmaar/Heiloo doet óók aan deze mode mee. Niet om U te laten zien hoe mooi het erbij ons uitziet, ook niet in de hoop dat U bij ons lid wordt. Dat niet. Dat kan bij ons ook niet. Wel om U kennis te laten nemen van al die zaken die voor U als oudere van belang kunnen zijn. U kunt op deze OPEN DAG VOOR OUDEREN informatie krijgen, bij ons, bij vele anderen. Veel informatie zelfs: over (oude- ren)reizen in Nederland en daarbui ten; over hulp van de kruisvereni ging en bejaardenzorg; over aktivi teiten- speciaal voor ouderen als handwerken en engelse les, als zang koor en soos; over 'meer bewegen voor ouderen': zwemmen, volks dansen en gymnastiek, over koken voor mannen, over ouderenbonden. Eigenlijk te veel om op te noemen, zoveel wordt er voor en door oude ren gedaan. Om van alles op de hoogte te raken moet U morgen beslist komen! Een OPEN DAG VOOR OUDE REN alleen vullen met informatie is, hoe nuttig ook, te saai. Boven dien kunnen we beter U laten zien wat we doen, dan er een verhaal over houden. Daarom is er DE HELE DAG EEN PROGRAMMA. Met volksdansen, met toneel, met zang, met een nieuwe sport voor ouderen: KOERSBAL. en om ervan te genieten. Al eerder in dit artikel is de naam "Stichting Dienstverlening Alk maar/Heiloo" gevallen. Wat of wie is dat. Deze stichting probeert zowel in Alkmaar als in Heiloo ervoor te zorgen, dat er voor iedereen ouder dan 55 jaar voldoende voorzienin gen zijn om vanaf die leeftijd (meestal wat later) zo goed mogelijk te blijven funktioneren, te blijven meedoen in en aan de maatschappij. Dat doet zij bijvoorbeeld door te zorgen dat bejaardenwoningen zo goed mogelijk verdeeld worden, door aktiviteiten speciaal voor ou deren te organiseren. Daartoe onderhoudt ze kontakten met de gemeente en andere organi saties. Daartoe organiseert zij deze OPEN DAG VOOR OUDEREN. Om in samenwerking met de Alge mene Bond voor Ouderen en de Katholieke Bond voor Ouderen en met medewerking van vele andere organisaties die 'iets' doen op het gebied van ouderen, als het Rode Kruis, Nivon, Noord Kennemer- land, Kruisvereniging enz. enz., U te informeren, bekend te maken met (bijna) alles wat voor en door OUDEREN in Heiloo gedaan wordt. Daarom morgen (donderdag 25 sep tember) naar het Open Huis. Voor diegenen die niet in staat zijn op eigen gelegenheid te komen: U kunt ons bellen: tel. 33 1297. Het programma ziet er als volgt uit: 09.15 Opening door de wethoud- ster van Sociale Zaken mvr. Willemse-van der Ploeg 09.30 Optreden van het Bejaarden koor o.l.v. onze nieuwe diri- gente mvr. Dijkstra 09.50 Demonstratie Meer bewegen voor Ouderen: Gymnastiek o.l.v. mvr. Peeze 10.10 Optreden van zangkoor 10.30 Daverende Bingo 11.30 Demonstratie Meer bewegen voor Ouderen: Volksdansen o.l.v. dhr. Meyer Pauze Gelegenheid voor U even op adem te komen en onderwijl te luisteren naar pianospel van mvr. De Vries en Rozing 13.00 Koersbal. Aan dit spel kan door iedereen deelgenomen worden 14.30 Toneel. Hoe of wat, dat blijft nog even een verrassing Gedurende deze dag zal in de kleine zaal van het Open Huis een diaver toning te zien zijn van de gehouden bustochten van ouderen. In de foyer kunt U de kookkunst van de deelnemers 'Koken voor Mannen' bewonderen en proeven. Dit proeven zal Uw maag niet ge heel vullen, daarom verdient het aanbeveling als U 'Overblijft' zelf iets te eten mee te nemen. Overigens kunt U in de diverse za ken in en rond het Open Huis voor treffelijk terecht,. De toegang voor alle evenementen is GRATIS. Tot MORGEN! DOKTERS-LAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Mocht de Kinderboekenweek oorspron kelijk bedoeld zijn om het kinderboek, met het oog op de Winterse feesten, extra onder de aandacht van, vooral, volwassenen te brengen, de bibliotheek wil tijdens de Kinderboekenweek het boek meer onder de aandacht van de jeugd brengen. Daarom is er in de week van 27 september t/m dinsdag 7 okto ber in de bibliotheek iets gezelligs te beleven voor de verschillende leeftijds groepen. Dat gebeurt door middel van allerlei spelaktiviteiten. Op zaterdagmiddag 27 september is er een feestelijke middag voor kinderen van de basisscholen. Voor kinderen uit de drie laagste klassen van 1.30 - tot 3 uur 's middags. Voor de kinderen uit klas vier, vijf en zes van 3.30 tot 5 uur. Gespeeld wordt dan ,,het levend gan zenbord spel". Hiervoor is de biblio theek omgebouwd tot een groot ganzen bord met dezelfde nummering, maar dan met spelopdrachten, betrekking hebbende op de bibliotheek en boeken. Dat klinkt misschien wat zwaarwichtig. Maar dat is het niet. Het is juist heel spannend en leuk. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar in de bibliotheek tijdens de uitleen uren. Op donderdag, 2 oktober, wordt er „Open Huis" gehouden voor alle basis scholen van Heiloo. De bibliotheek zet die dag, 's morgens en 's middags, tijdens de schooltijden haar deuren wijd open voor iedere klas. Ook dan weer allerlei aktiviteiten. Zoals: o.a. een quiz, een voorleeswedstrijd. Tevens is er gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het bibliotheek- gebeuren. Wat komt er allemaal kijken om het aangevraagde boek" in de bibliotheek van Heiloo te krijgen? Hoe worden kapotte boeken gerepareerd? Hoe nieuwe, pas binnengekomen boe ken, ingewerkt voor het gebruik in de bibliotheek? Met andere woorden, wie er nieuwsgierig naar is mag een kijkje komen nemen in de keuken van de bibliotheek. Op 16 september is binnen het kader van de landelijke Kinderboekenweek voor bibliotheken de aktie gestart 'onder het motto ,,Boek een reis - Lees een boek". De kinderen kregen de opdracht BUITENLANDSE ONDERSCHEIDING VOOR PLAATSGENOOT Een voor een Nederlander uitzonder lijke onderscheiding werd maandag j.l. uit naam van Bondspresident Car- stens uitgereikt door Dr. Naupert, consul-generaal te Amsterdam aan de heerR. Terol. Onze plaatsgenoot ontving het Kruis als Ridder in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland, waarmede men de waardering tot uitdrukking wilde brengen woor het aandee^ van betrokkenen in het tot stand brengen van verzoening en sa menwerking tussen voormalige oud- (verzets)strijders, die als vijand tegenover elkaar gestaan hebben. Zijn inzet heeft ertoe bijgedragen, dat in de zeventiger het wantrouwen, dat tussen de oud-tegenstanders bestond, werd omgezet in partnerschaften en vriendschapsverdragen. Alhoewel beide landen op economisch en ander terrein nauw met elkaar samenwerk ten, heeft het tot 1970 geduurd eer een aarzelend begin werd gemaakt met de contacten tussen hen, die elkaar met de wapens en geest bestreden hadden. Met wijlen onze plaatsgenoot gene raal Thomson, heeft de heer Terol zelfs enige jaren geleden contacten kunnen leggen tussen de joodse en de duitse oudstrijders, na gesprekken hierover in Israel en in Duitsland. Het bijzondere ook is, dat de heer Terol 23 jaar lang een aandeel heeft geleverd voor de herdenking van al onze geval lenen op de 4e mei en daarnaast zitting heeft gehad in het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdag en uit dien hoofde en ook andere functies nauw betrokken is bij alles wat verband houdt met WO II. Enige jaren eerder werd de heer Terol reeds benoemd tot Ridder in de Or de van Oranje Nassau. een bepaald boek te lezen. De verschil lende boeken hadden allen gemeen, dat ze' sterk plaatsgebonden geschreven zijn. Alleen de plaats of streek is steeds verschillend. Het boek kan zich b.v. in Abcoude, maar ook aan de Poolcirkel afspelen. Op 2 oktober, tijdens het ,,Open Huis" voor de scholen, kunnen de kinderen op een wereldkaart in de bibliotheek de plaats opzoeken waar het boek zich afspeelt en daar een vlaggetje plaatsen. Zichtbaar wordt dan, waar je met een boek allemaal heen kunt reizen. En dat blijkt de hele wereld te zijn. Op maandagavond, 6 oktober, aanvang 7 uur, is er een avond voor de leerlingen van de eerste drie klassen van het vervolgonderwijs. Of je op de L.B.O., op de H.A.V.O., of op een Gymnasium zit, doet er niet toe. Iedereen is van harte welkom. Dan zal de schrijfster Gertie Evenhuis komen praten, over haar vak als schrijfster. Hoe ze ertoe gekomen is om boeken te schrijven. Hoe ze dat doet. Waarom ze het doet. Waar je op letten moet, als je wilt schrijven. Waarom mensen lezen en waarom sommigen helemaal niet lezen. Kortom, echt onderwerpen die met het oog op het schrijven van opstellen en werkstukken goed van pas komen. En zeker als ze door de schrijfster zelf worden toegelicht. Alle aktiviteiten vinden plaats in de bibliotheek aan het Malevoort 13. ,v.s-.-SS- ..vxVSC ■xjvX W Ka*" Voor het Psychiatrisch Centrum Sint. Willibrord in Heiloo was 15 september een belangrijke dag. Het nieuwe opnamepaviljoen dat plaats biedt aan 68 patiënten was klaar voor ingebruikname. Een feit, aldus Dr. W. J. de Gooijer, om even bij stil te staan, omdat het gereedkomen van dit paviljoen tevens de voltooiing van de eerste fase van de (ver-)nieuwbouw van het Centrum betekent. In totaal is er dan voor ongeveer 160 van de 480 patiënten eigentijdse huisvesting ge realiseerd. De nieuwbouw die nu kon worden bezichtigd wijkt in alle opzich ten af van de oude gebouwen. In plaats van grote zaalaccommodaties is er in de nieuwbouw naar gestreefd om de mas saliteit te doorbreken en het recht op privacy van de bewoners ook bouwkun dig mogelijk te maken. Het resultaat is, dat het opnamepaviljoen verdeeld is in twee helften van elk 34 bedden. Die 34 bedden zijn vervolgens weer ver deeld in 4 wooneenheden, waarvan er Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Wij hebben weer de hand ge legd op excellente, superieure, kwaliteits CYCLAMEN. Een zeer rijkbloeiende plant, kortom het neusje van de zalm, afkomstig van een ver- edelingskwekerij. (normale prijs per stuk 7,50) Zo lang de voorraad strekt. Dit en nog veel meer vindt u in Uw adres: Zevenhuizerlaan 54 Heiloo Winkelhof 't Loo Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo ^Heerenweg 246 - tel. 072-331828 Meer mensen dan verwacht werd heb ben zaterdag hun weg gevonden naar het Industrieterrein aan de Ooster zijweg om zelf eens te kunnen zien wat er op een sociale Werkplaats nu ei genlijk gedaan wordt. Gewapend met de plattegrond die aan de ingang werd verstrekt gingen we de afdelingen af. Overal waren de werknemers druk be zig met hun normale werkzaamheden, twee plaats bieden aan 8 patiënten entwee aan 9. De wooneenheden staan allen in verbinding met een midden gebied, waarin ruimte is gemaakt voor aktiviteiten, groepstherapieën, kamers voor de behandelende medewerkers en dergelijke. Elke wooneenheid bestaat uit een smaakvol ingerichte woonkamer met open keuken die bij nadere beschou wing van vele gemakken blijkt te zijn voorzien. De slaapkamers zijn verdeeld in één- en tweepersoonskamers, terwijl het sanitaire blok bestaande uit 3 toiletten, een badkamer, een douche eri een spoelkamer zonder meer ruim van opzet genoemd mag worden. Kortom, het is alleszins begrijpelijk dat medewerkers en bewoners een beetje aandacht aan deze dag hebben willen besteden. De onthulling van een fraai bronzen beeldje van de kunste naar Bert Jonk uit Limmen beteken de een onderstreping van de feest vreugde. 'vis x die ze af en toe onderbraken om iets uit te leggen aan een nieuwsgierige bezoeker. De werkplaats telt 8 afdelingen, waar van er 2 in de administratieve sektor liggen. Op deze 2 afdelingen was van daag echter geen bedrijvigheid te zien. Allereerst kwamen we in de boven- montage die eigelijk beter voormontage had kunnen heten omdat hier de kleine voorbereidende werkzaam heden worden verricht aan spotjes, kabels en bedleeslampen. In de benedenmontage worden de moeilijkere werkzaamheden uitgevoerd zoals het afmonteren van fondue- potten, elektrische luchtfilters en nog veel meer. Hierna gingen we naar de, aan de andere kant van de weg gelegen, spuiterij. Behalve dat men de in de montage-afdeling te verwerken onder delen een kleurtje geeft houdt men zich ook bezig met andere dingen, zoals het met plastic omtrekken van tafelkleden of het spuiten van de vakverdelingen voor bureauladen. Verreweg de groot ste afdeling is die van de metaalbewer king. Hier staan tientallen machines opgesteld die de meest uiteen lopende werkzaamheden kunnen verrichten. De meeste van deze machines zijn van beveiligingen voorzien omdat ze and- ders gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de werknemers. In de lasserij konden we zelf het las- proces van dichtbij meemaken en we konden nu aan de lijve ondervinden dat een beschermkap geen overbodige luxe is. Tenslotte kwamen we in de Arbeids- Re validatie Afdeling kortweg ARA genoemd. Op deze afdeling worden de mensen opgeleid voor 1 van de andere afdelingen van het bedrijf. Men maakt hier op het moment ondermeer PEN- rekken. Deze panelen worden in het elektriciteitsnet van grote bedrijven ge plaatst. In totaal werken in deze werkplaats zo'n 100 mensen, waarbij we de werk meesters mee hebben gerekend. De algemene indruk van zo'n dag is dat de mensen zich goed inzetten en dat ze zo te zien plezier in hun werk hebben en dat is vandaag de dag toch zeer belangrijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1