SSSST... ortelttjn Van Os mode Strego Alles voor uw vogels Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? Briljantshow (H*N) STAATSLOTERIJ Wedgwood serviezen tijdloze tafelcultuur DAMESMODE voor de vrouw die zich jong voelt! C0R SCHAAP Alleen het beste is goed genoeg HET DIERENHUIS I mm En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. RKT donderdag 9.00 uur. Goed en scherp in prijs Kijk in 't hart van deze krant, j simon peek simon peek intra woonkunst NIEU WSB De verjongingskuur van herenmodezaak Alleman Vier dagen antiek in Winkelhof 't Loo K-Markt wordt Fodi-markt ROYAL ALBERT Expositie van Tineke Schaap-Stuurman in Galerie Emily EILOO aiKmaar tei. 072 -1113 66 MM voor het kcmolete woonoe beuren 30-31 oktober -1 november ENGLAND OPHEFFING ZEVEN VAN VUUREN MODEZAKEN NABIJ OPENBARE LAGERE- EN KLEUTER SCHOOL "DE ZESKANT" A. G. v. d. Nagel VERKOOP VOLGENDE LOTERIJ VANAF MAANDAG 3 NOV. m M WËÊËÊÈËÊËÊÊ ill iJ - - BRILJANT SLIJPEN BIJ SIMON PEEK OUD-PAPIER FORESTERS HANDBAL (1e etage) WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 Administratiekantoor A. W. WIN NIPS SANITAIR-GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 Winkelhof 'tLoo6 HEILOO Vandaar de Sede bij Intrawoonkunst. De Sede, krachtleren voorbeeld van de intrigerende klasse van intrawoonkunst olismoor ritsevoort 23/27 winkelhof 't Loo Heerenweg 211 - Stationsplein Heiloo - Tel. 3311 66 INGEZONDEN 29 OKTOBER 1980 45e JAARGANG Nr. 44 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Wie met z(jn tfjd mee wil gaan, zal van t(jd tot tyd, een beetje moeten bestu ren. Het gezicht van 1963, toen de fa milie Alleman een geheel nieuw pand neerzette, is in 1980 niet meer up to date.' Hieraan hebben ze nu iets gedaan, een veijongingskuur die precies vjjf weken duurde, heeft de zaak een modern aan zien en interieur gegeven. Vandaag, woensdag 29 oktober, is er b(| Alleman aan de Stationsweg 61, dan ook van 17.00-20.00 uur Open Huis, zodat u vast even aan het nieuwe oiteriyk kunt wennen.Ook de jongeren kannen hier nu goed terecht, er is een ruim assortiment rib en spijkerbroe ken, leuke overhemden, truien en jacks. Van kleinzoon tot opa zal ieder hier wel wat van zijn gading vinden. De komende dagen zullen een feeste lijk tintje hebben, voor elke klant zal er een leuke attentie zijn en vrijdag komt sneltekenaar Gerard Hoogeboom in de zaak zitten die u binnen vijf mi nuten uit zal tekenen. De zaak van Alleman bestaat al meer dan 100 jaar en begon in Eg- mond a/d Ho,ef. In 1943 moest de fa milie evacueren en zo kwamen ztf in Heiloo terecht, de kleermakerij bestond toen uit een klein kamertje in 1947 kwam er een winkeltje in stof fen bij dat in 1959 werd uitgebreid, daar de konfectie zijn intrede had ge daan. Maar dit aUes bleek weldra te klein voor het snel opgroeiende be drijf van de familie Alleman en men besloot in 1963 om alles tegen de grond te gooien en een ruim pand neer te zetten. En nu in 1980 was dit aan een face lift toe, met vereende krachten had men dit in vijf weken voor elkaar dank zij de medewerking van "Bode en Miihren, architect, Beka winkel installateur, firma P. Hoedjes enZns, bouwbedrijf timmer en metselwerk, Motaal, alluminium uit Limmen, W. Ursem, schilderwerk, firma Kosters, electriciteit, A. Borst loodgieters- bedrijf en de bestrating is van A. Zoon. Vanaf vandaag t/rn 1 november zal te moderne Winkelhof 't Loo in het te ken van de "nostalgie" staan. Zo'n 15Antiquairs zullen, verspreid over de pleinen en de gangen voor vier dagen hier hun tenten opslaan en onder de naam "Antiekerie" een soort braderie houden. Ook de winkeliers zullen, voor zover mogelijk, hier op in spelen. Dit is de eerste keer dat de Winkel hof 't Loo iets dergelijks organiseert, een zomermarkt, autoshows en een kunstmarkt konden we al eerder aan schouwen, maar een Antiekbraderie werd nog niet eerder vertoond. ASSORTIMENT Wat kan men hier al zo verwachten? Er zullen meubelen zoals kabinetten en hoerenkasten te zien zijn, goud en zilver, glas en kristal, klokken en horlo ges, porcelein, tin en poppen. Ook de antiekhandel "De Lantaarn" van de Raadhuisweg uit Heiloo zal hier- Kristal 2e helft 19e eeuw (1860-1880) aan deelnemen met o.a. een fijn assortiment zilver en kristal. TAXATIE Degenen die al eens meer een antiek beurs bezocht hebben weten dat er de mogelijkheid bestaat eigen meege brachte antiek voorwerpen te laten tax eren, dit zal ook in de Winkelhof 't Loo kunnen gebeuren en wel door de heer van der Leelie uit Zoetermeer op donderdagmorgen en zaterdagmor gen. Evenals de entree is dit ook geheel gratis. Het beloven vier gezellige kijk en koop dagen te worden in 't Loo. Misschien ten overvloede volgen hier nog even de openingstij dep: Woensdag en donderdag van 9.00-18.00 uur. Vrijdag van 9.00 - 21.00 uur (koop avond). Zaterdag van 9.00- 17.00 uur. Vanaf morgenochtend 9 uur draagt de K-Markt aan de Westerweg niet lan ger deze naam, maar zal een nieuw leven gaan leiden onder de naam Fodi-markt. Vanaf half twee tot 4 uur, zal Saartje (van Swiebertje) in de winkel aanwe zig zijn om het publiek verschillende attenties uit te delen en dat zal voor velen een feest der herkenning worden. De Fodi-MARKT KRIJGT EEN GE HEEL NIEUWE OPZET; ALLES ZAL OVERZICHTELIJKER NEERGEZET WORDEN; EN U hoeft niet meer de hele winkel door te lopen voordat U eindelijk bij de kassa bent. De stel lingen zullen zo neergezet worden dat U op elk gewenst moment de zaak kunt verlaten. Ook de inventaris is gedeel telijk vernieuwd. Het streven is maximale kwaliteit tegen minimale prijzen te presenteren. Elke dag zal er verse groente en fruit aanvoer zijn, er is een ambachtelijke slager en brood van de warme bakker. Driemaal per week is er aanvoer van verse bloemen. Het spreekt bijna van zelf dat er de eerste dagen leuke aan biedingen zijn. Wat is FODI-MARKT Fodi-Markt is een supermarkt met een compleet en uitgekiend assortiment tegen lage prijzen. Het accent ligt op de dagelijkse behoeften van de con sument en daardoor nemen de vers- groepen een hele belangrijke plaats in en wordt er aan deze groepen bijzonder veel aandacht besteed. Service staat bij de Fodi-markt i hoog in het vaandel goed opgeleide mede werkers en sters kunnen U over alle produkten voorlichten. Wie nu niet in het bezit is van een auto of indien U al op leeftijd bent en op ziet tegen het gejouw met boodschap pen, dan zorgt de Fodi-markt, tegen een kleine vergoeding, dat u alles thuis bezorgd krijgt. Wie weer eens even wil zien hoe Saartje er uit ziet moet morgen tussen 13.30 en 16.00 uur maar even een kijkje gaan nemen in de Fodi-Markt aan de Westerweg. GOED AFGELOPEN Mevrouw W. voelde zich na het ont waken ellendig, ze stond evenwel toch op, maar viel gelijk flauw en op de grond. De telefoon rinkelde, 1-2-3 maal, ze hoorde het niet. Na 10 minuten her haalde de telefoon het indringende gebel, echter weer zonder dat de hoorn werd opgenomen. Een poosje later kwam Mevr. W. weer bij, maar was niet in staat op te staan. Wat nu?? Nie mand hoorde haar geroep en ze kon niet bij het telefoontoestel komen om hulp te vragen. Plotseling werd er op de deur geklopt, ze gaf antwoord en toen werd een sleu tel in het slot omgedraaid en ging de deur open en wie stonden daar?? De leidsters van haar telefooncirkel. Wat een opluchting ze was geholpen. Direct werd de huisarts gebeld en leg den de dames haar weer in bed. Het liep gelukkig allemaal goed af dank zij de telefooncirkel waar zij aan deel nam en dan te bedenken dat ze het eerst niet wilde omdat ze dacht dat haar niets kon gebeuren. Wat is nu een teléfooncirkel? Mevr. W. had na 2x bellen geen ant woord gegeven en direct kwamen de leidsters in het geweer en spoedden zich naar het huis van genoemde Mevrouw. Wat was er met haar gebeurd wanneer ze niet in een telefooncirkel had deel genomen? Hoelang zou ze zonder hulp op de grond hebben gelegen? Hoe dikwijls leest men niet dat een mens uren of soms dagen zonder hulp op de grond lag met alle nare ge volgen van dien. Wilt U meer weten over de telefoon cirkels in Heiloo vraagt U dan in lichtingen bij Mevr. Hart, Vredenoord 68 tel. 335149. Verder hebben wij nog enkele leidsters nodig. Hebt U interesse belt U dan eveneens even met Mevr. Hart. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Royal Albert. Echt Engels porselein. Als kennismaking tijdelijk voor een prijs waar ze in Engeland niets vanaf weten. Bij aankoop van 1 kop en schotel Royal Albert uit de brochure, 1 kop en schotel Royal Albert Country Life - keuze uit 6 fraaie decors - voor maar f 14,95 (normaal f 27,50). Laat ze 't maar niet horen /n HEERENWEG 211 - TELEFOON 331166 HEEMSKERK - Vanwege een totale re organisatie bij de besloten vennootschap Van Vuuren Mode, gaat vanaf a.s. don derdag in de filialen Beverwijk, Heems kerk, IJmuiden, Castricum, Heiloo, Den Helder en Hoorn een opheffingsuitver koop van start. De reden van de totale reorganisatie is, dat ondanks een grote inzet van alle medewerkers, een voort zetting van Van Vuuren Mode met zijn filialen door de steeds stijgende kosten in de laatste seizoenen onmogelijk is ge worden. Onduidelijk is nog, wie zich zal vestigen in de Van Vuuren-zaken, omdat onder handelingen nog gaande zijn over de ver koop van de diverse vestigingen. Met die verkoop is een Amsterdams makelaars bureau belast. Van Vuuren Mode tracht door branchgerichte verkoop, de totale werkgelegenheid voor het personeel vei lig te stellen. OUDERAVOND Dinsdag 4 november a.s. wordt in de aula van de lagere school de gezamen lijke ouderavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. AGENDA: 1. Opening, ingekomen stukken 2. a Notulen van de ouderavond van de kleuterschool d.d. 11-10-'79 2. b Notulen van de ouderavond van de lagereschool d.d. 9-10-'79 3. Gezamenlijk jaarverslag van de kleuter- en lagereschool 79'80 4. a Verslag kaskommissie, financieel jaaroverzicht kleuterschool benoeming kaskommissie 4. b idem lagere school 5. Medelingen van de leerkrachten en leidsters Er zal o.a. iets verteld worden over het schoolwerkplan 6. Verkiezing oudercommissieleden kleuterschool 6. b idem lagere school 7. Rondvraag PAUZE 8. Dicussie in kleine groepjes waarbij de leugen centraal staat 9. Sluiting uiterlijk 22.30 uur Met vriendelijke groeten de gezamen lijke oudercommissies M—WBIIWIi lillll llll III DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Vanaf zaterdag 1 nov. is er in de Gale rie Emily een tentoonstelling te zien van de aquarelliste Tine Schaap-Stuur man uit Koog a.d. Zaan. Haar werk be staat voornamelijk uit stillevens en het Hollands landschap. Al heel jong kwam Tineke in aanraking met de schil derkunst nl. door haar oudere zuster: "Zij schilderde met olieverf en dat rook zo heerlijk. En als klein zusje wilde ik haar natuurlijk nadoen en "schilderde" op plankjes die ik buiten vond, mijn kwasten waren stokjes en mijn verf werd geleverd door de loslopende kip pen, die overal van die smeuige berg jes achter lieten met de mooiste kleu ren. Alleen mijn verf rook niet zo lek ker". Haar opleiding heeft ze gehad op het Rijksinstituut tot Opleiding van Teken leraren. "Op die opleiding maakte ik natuurlijk kennis met allerlei tech nieken, maar van begin af aan boeide mij de techniek van het aquarelle- INGEZONDEN Inhakende op het ingezonden stuk van vorige week over ruiters op de ber men, het volgende: dinsdag 21 oktober, twee paardrijdsters langs de weg, op de strook gras tussen het fietspad en de weg, in de nabijheid van Het Maalwater. Wat gebeurde er? Paard op hol, meisje huilende op de grond. Personeel van de sportvelden die daar aan het werk waren, hebben het verkeer gestopt, en het paard gevangen. Weet men wel dat onder de 16 jaar het verboden is bij de wet, om met een paard langs de openbare weg te rijden? En... wat zit hier nog meer aan vast? Is men wel verzekerd op die jonge leef tijd? Wie nu eens precies wil weten hoe een briljant geslepen wordt moet deze week eens bij Simon Peek in het Sta tionscentrum binnen lopen, daar zal een slijper van de firma Moppes uit Amsterdam een demonstratie geven en, indien U die heeft, uw vragen be antwoorden. Moppes is nog een van de weinige fabrikanten die zelf slijpen. Was vroe ger Amsterdam de stad voor de dia manthandel, thans is dit voor 80% naar België, vooral Antwerpen over geplaatst, dit in verband met de hoge lonen in Nederland. Maar wie wil zien hoe een briljantslij per te werk gaat kan dit donderdag van 14.00-18.00 uur, vrijdag van 11.00- 21.00 enzaterdag van 11.00-17.00 uur zien, in de winkel van Simon Peek. Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande con tainer op het parkeerterrein van Fo resters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 1 nov. 1980 van 8.00-17.00 uur. Namens de sektie Handbal: Hartelijk Dank. ren het allermeest", aldus Tineke. Een lange tijd heeft zij niet veel kunnen doen, maar nu haar kinderen de deur uit zijn is zij weer volop bezig zich aan haar werk te wijden. Zij heeft dan ook al heel wat expostities achter de rug, o.a. in de Prinsenkamer te Amsterdam, in de Zienagoog in Zaandam en de laat ste was in Het Glazen Huis in Amster dam, waar veel van haar werk werd verkocht. Ook heeft zij werk geleverd voor het tot stand komen van het boekje "Kin deren kijken u aan". Nu dus de beurt aan Galerie Emily in Heiloo om haar werk te tonen. Galerie Emily exposeert op het Slimpad/hoek Heerenweg, Heiloo. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uur. Vrijdagavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-17.00 uur. We wensen Tineke en de galerie veel succes toe. MB- Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst Volgende week UW VERTROUWEN WAARD 16 Strego-zaken rloger juwelier - stationsweg 85a oo telefoon 072 335730 J binnenhuisarchitektuur TELEFOON 072-334386 Specialist* Hierbij wilde ik even mijn dank uit spreken aan de jongens (of misschien zijn het ook wel meisjes) die de laatste tijd de gewoonte hebben om grofvuil op de spoorbaan te leggen. Ik ben treinbestuurder en mocht van de week het genoegen smaken, ter wijl ik met een snelheid van zo'n 130 km per uur tussen Maria Ter Nood en de Zevenhuizerlaan reed, tegen een stoel met stenen op te rijden die een stel lolbroeken op de rails hadden ge zet, natuurlijk 's avonds! De schrik sloeg me om het hart en ik heb een paar nachten niet geslapen. Drie collega's van mij hebben hetzelf de meegemaakt ook namens hen har telijk bedankt! Zou een van de mensen die dit gedaan hebben het lef hebben eens met mij te komen praten? Misschien kan ik hem de gevolgen van zijn "rotstreek" eens uit de doeken doen. Bij voorbaat dank! Klaas Venneker, Termijen 109, treinbestuurder N.S. Vrijdag koopavond Westerweg 261. Heiloo. Tel 072-331738 llll mi lil I 1 1 I—T irT-11M I ..II Ill

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1