Tot ziens V m ,U «s uw Heerenweg 162 Heiloo Tel. 331960 b.g.g. 330105 VOORKOMING MISDRIJVEN rJ #1I Een lijn inzake afwijzing bouwvergunningen ECHTE DIJ BAKKER POLITIEBERICHTEN Een zaak van de politie èn u. DE POLITIE WAARSCHUWT U VOOR.... ZWART WIT IN GALERIE "EMILY" DE ENE SPAANSE SINAASAPPEL IS DE ANDERE NIET T.K.H. VIERT K0PERENFEEST Boterzac stelletjes krans de bakker die zelf nog zijn roggebrood, ontbijtkoek en beschuit bakt. HEMMER yfv Wij wensen U Prettige Kerstdagen Leden van het dievengilde hebben de afgelopen week overuren gemaakt. Uit een zaak in 't Loo, heeft men uit een rek een dozijn pantalons meegeno men, waarvan de gezamelijke verkoop waarde/ 1200,— bedraagt. Bij N.P. aan de Kennemer straat weg, werd bij een inbraak voor ongeveer 500,aan sieraden buitgemaakt. Ook heeft men 2 spaarpotten geleegd die gezamelijk zo'n 50,bevatten. Bij de softballclub B.S.C. heeft men voor 110,aan snoepgoed gestolen en uit de auto van G.H. nam men 4 brillen mee ter waarde van 500,—. Enige tijd gelegen werd door N.D. uit Limmen aangifte gedaan van diefstal van kascheques. Nadat deze bij een bank in Limmen verzilverd waren en de dader 2650,had ontvangen kon de politie op .14 december de 20-jarige N.B. uit Limmen aanhouden. Deze heeft de diefstal inmiddels bekend. De grootste buit werd gehaald bij de familie S. uit Heiloo. Bij hen werd op vrijdagavond ingebroken en de inbre kers vonden et een prachtige antieke klok ter waarde van 30.000,— en nog enige antieke voorwerpen van zilver die zo'n 10.000,opbrengen. Dan tot slot nog een waarschuwing voor de fietsers. In de afgelopen week heeft de politie 2 keer een kontfole gehouden op de verlichting. Tegen een tiental mensen is proces-ver- baal opgemaakt omdat hun verlichting niet in orde was. Men is van plan meer van zulke kontroles te gaan houden omdat een heleboel mensen nog steeds niet beseffen hoe gevaarlijk het is om zonder licht op de fiets te rijden. Door de afdeling VOORKOMING MISDRIJVEN van de Rijkspolitie te Heiloo wordt de aandacht gevestigd op de volgende onderwerpen. 1.^Vorige week verschenen er bij een bejaarde inwoonster uit onze gemeente een tweetal ca. 25-jarige mannen aan de deur. Zij gaven zich uit als contro leurs'van het Gasbedrijf en wilden de in haar woning aanwezige gasappara- tuur aan een controle onderwerpen. Toen zij naar een legitimatiebewijs vroeg, toonde men haar een oranje kaartje. Zij vertrouwde het echter niet en liet de mannen er niet in. Naderhand bleek dat zij heel toevallig als enigste in de buurt werd „gecontroleerd". Gelukkig dat zij de „controleurs" tijdig door had en hen niet binnen liet!! 2. Een soortgelijk geval deed zich enkele dagen later voor. Een ca. 60-jarige man belde aan bij een woning in onze gemeente en gaf zich uit als medewerker van het PEN. Hij deed voorkomen alsof hij een onderzoek moest instellen naar de hoge verbruiksnota van de betrokken fami lie. De man kwam erg geloofwaardig over en werd zonder dat hem om een legitimatie werd gevraagd binnen gela ten. Na alle in de woning aanwezige elektrische apparatuur te hebben beke ken en ook de meterkast met een bezoek had vereerd, bleek hij te hebben ontdekt dat het rubber van de koelkastdeur was versleten en dat de verzegeling van de hoofdstop was verbroken (Of had hij hier zelf de hand aan gehad??). De man bleek een vlotte prater en na een kop koffie te hebben genoten verdween hij weer. Naderhand bleek dat deze persoon zich geheel ten onrechte als PEN-medewer- ker had uitgegeven. Bij de PEN werkt hij in ieder geval niet. Ter informatie een beschrijving van deze legitimatie bewijzen: Gasbedrijf: Een WITTE kaart met aan de bovenzij de een GROENE band. Aan de boven- ZIJDE VAN DEZE KAART STAAT HET VIGNET VAN HET GASBE DRIJF AFGEBEELD ALSMEDE DE TEKST: GASBEDRIJF KOP NOORD HOLLAND, LEGITIMATIEBEWIJS. In de linker benedenhoek zit een foto van de betrokkene. Verder treft u op deze kaart nog de naam, geboorteda tum en functie van de betrokkene alsmede zijn handtekening en een admi nistratienummer. PEN:# Een alluminium kleurige metalen plaat waarop in zwarte letters staat. PROVINCIAAL ELEKTRICITEITS BEDRIJF NOORD—HOLLAND, BLOEMENDAAL, LEGITIMATIE BEWIJS, In de linker benedenhoek zit een foto van betrokkene Tevens zijn op deze kaart de naam en voorletters alsmede de handtekening van betrokke ne vermeld. Tenslotte nog dit: Sta erop dat onbe kenden zich tegenover U legitimeren. Juist voor dat doel hebben zij hun legitimatiebewijs verstrekt gekregen. In dien u het niet vertrouwt, weiger dan de onbekende(n) de toegang tot uw woning! 3.In de afgelopen weken werden er, zoals u wellicht reeds gelezen hebt, weer diverse inbraken gepleegd. In enkele gevallen zagen omwonenden dat er een vreemde auto in de nabijheid van de betrokken woning stond en dat er onbekende personen rond de woning liepen. Naderhand bleek dat in die woningen was ingebroken en dat men mogelijk een MISDRIJF had kunnen VOORKOMEN door direct de politie te waarschuwen!!!! Schroom niet om ons te informeren als u verdachte gedragingen signaleert en MELT DIT DIRECT AAN DE POLI TIE!!!! Wij zijn dag en nacht voor u bereik baar. Tel.072-333144/118600. VOORKOMEN MISDRIJVEN, EEN ZAAK VOOR DE POLITIE ÈN U. In de commissie van ruimtelijke orde ning en stedebouw heeft men nog de nodige tijd moeten praten om een standpunt te kunnen bepalen inzake het bezwaarschrift van de heer F. G. Tromp, tegen het besluit van B. en W. om geen vergunning te verlenen voor de bouw van opstallen aan de Wester weg 370b. De heer Tromp heeft enige tijd geleden een gebouw op zijn terrein verkocht zodat een ander hierin zijn bedrijf kon gaan uitoefenen. Hij heeft daarna voor zijn viervoeters een behuizing gebouwd, echter zonder vergunning, zodat hij deze van de gemeente weer moet afbre ken. B. en W. is van mening dat er voor de heer Tromp geen enkele mogelijkheid is om een nieuwe bouwaanvraag goedge keurd te krijgen omdat de grond aldaar een agrarische bestemming heeft en er geen tweede „bedrijfsgebouw" mag worden gèbouwd. Zowel de heer Visser als de heer Grondhout waren het erover eens dat B. en W. juridisch geheel goed handelde maar ze waren toch wel geneigd om in dit geval de hand over het hart te strijken omdat bedoelde gebouwen voor het oog verborgen liggen. Mevrouw van Gelder viel over de brief die door B. en W. aan de heer Tromp was gestuurd en waaruit door het gebruik van de ambtelijke taal voor een Jeek niet duidelijk kon worden welke wegen voor verweer open lagen. Mevrouw Schuurman sprak namens een verdeelde fraktie waarvan 3 van de 4 leden van mening waren dat ook in dit geval geen toestemming moet worden verleend voor hernieuwd bouwen om dat dit de deur voor anderen openzet. De voorzitter, de heer Glijnis, was het met de laatste spreekster eens en stelde dat je in dit geval weliswaar geneigd bent een oogje dicht te doen, maar dat dit nipt kan am flat ,jp. als lijn moet trekken. Na lang heen en weer gepraat kwam men tot het besluit nog 3 maanden uitstel te geven zodat de heer Tromp in die tijd een onderkomen voor zijn paarden kan zoeken. Voorts zal men gaan onderzoeken of het mogelijk is een stuk land aan te wijzen waar eigenaars van paarden hun dieren tegen enige vergoeding kunnen stallen. Dit zou dan wel uit een particulier initiatief moeten voortvloeien. Bij de binnengekomen stukken zal een bezwaarschrift van mej. Vahl zijn waar in zij de afwijzing van een aanvraag voor verbouwing van haar woning aanvecht. Het gaat hier om een woning voor een alleenstaande en zij stelt dat deze woning zo klein is dat ze nooit bezoek kan ontvangen. Ze was van plan boven 2 slaapkamers te creeëren. Hoewel iedereen van mening was dat de gekozen oplossing prachtig was, moest men het bezwaarschrift toch afwijzen, omdat de verbouwing in strijd was met het bestemmingsplan van de wijk Vreden- oord. In de raadsvergadering van morgen zal hier meer aandacht aan worden besteed. Heiloo - vanaf zaterdag 20 dec. t/m 3 jan. zijn in galerie Emily aan het Slim- pad zwart/wit en wit/zwart penteke ningen te zien van Anita Hoebe-Ko- ning. Door middel van de pointil leer-techniek met zwarte inkt, zet zij 17 DECEMBER 1980 haar gevoelsmatige overpeinzingen op papier, zonder daarbij teveel in detail te treden. De voorstellingen zijn door hun kom positie zeer variabel. Terwijl de zwart wit schakeringen, ontstaan door de stippeltechniek steeds blijven boeien. De landschappelijke komposities geeft zij weer door te werken met wit te inkt op zwarte ondergrond, het geen een apart effect geeft en vaak oosters aandoet. Anita heeft eerder geëxposeerd in de "Zevensprong" te Heiloo en bij Elsevier te Amsterdam en kreeg dit jaar een derde prijs met één van haar pointilleer-tekeningen, bij de jaarlijkse gehouden tentoonstelling te Utrecht, van de Federatie van Amateur Beel dende Kunstenaars in Nederland. Komende zaterdag en zondag tussen 14-17 uur zal Anita aanwezig zijn in de galerie. Openingstijden zijn dinsdag t/m vrij dag van 13.30-18 uur; vrijdagavond van 19-21 uur; zaterdag var\ 11-17 uur en zondag van 14-17 uur. De galerie is gevestigd aan het Slim- pad/hoek Heerenweg te Heiloo. Elk jaar liggen in oktober en november de eerste Spaanse mandarijnen en si naasappelen in de winkel. Het nieuwe seizoen begint altijd met mandarijnen. Gewoon, omdat die het eerst rijp zijn. De Spaanse overheid kontroleert die rijpheid én ook de kwaliteit. Daarom worden er nooit onrijpe of slechte vruch ten uitgevoerd. Toch zijn niet alle Spaanse mandarijnen en zeker niet alle Spaanse sinaasappelen dezelfde. Allereerst, omdat ze niet uit een fabriek komen. Het zijn zuivere natuurprodukten. Maar ook, omdat er verschillende soorten zijn. Een voor beeld. Eind oktober rijpt de "Navelina". Dat is de vroegste Spaanse sinaasappel. Daarna komen soorten zoals "Navel", "Salustiana" en "Valencia-late". Deze laatste soort is pas in april aan de beurt! Laten hangen De Spaanse exporteur laat de sinaasap pel net zo lang aan de boom hangen tot de vrucht rijp is. Soorten die later rijpen, worden dus ook later geplukt. Dat klinkt veel mensen vreemd in de oren, want bij appelen, bijvoorbeeld, gaat dat hele maal anders. Die moeten, zoals u weet, allemaal voor de winter binnen zijn. An ders vallen ze gewoon van de boom af. Bij sinaasappelen is daar geen sprake van. Sommige soorten worden zelfs pas in het vooijaar geplukt. Daarom is de Spaanse sinaasappel zo vers. De ver schillende soorten volgen elkaar gewoon op. Omdat er toch tamelijk grote klimaatverschillen zijn in het Spaanse produktiegebied, bijvoorbeeld Noord- Zuid en hoog-laag, overlappen de aan- voerperioden van verscheidene rassen el kaar enigszins. De werkers van het eerste uur onderscheiden Zaterdagavond vierde het Trompet terkorps Heiloo met een "beschei den" feestavond haar 12V2 jarig be staan. De voorzitter de heer B. Bos, heette iedereen hartelijk welkom en schet ste in het kort de geschiedenis van het T.K.H. ook noemde hij de huwelijken die in deze vereniging tot stand kwamen, inclusief dat van hemzelf. Natuurlijk waren er deze avond ook een stel werkers van het eerste uur die nu ti5g lid waren, dit waren:^FlipHo meyer, Rob v. Buren, Jan Bakker, en Piet Tromp. Zij kregen alle vier de zilveren speld uitgereikt die hun echtgenote's (met enige moeite) mochten op spelden vervolgens bo den vier. majorette's in hun nieuwe uniform, de jubilarissen nog een oor konde aan en de vrouwen kregen een bos bloemen. Toen was het officiële gedeelte ten ein de en kon heffeest een aanvang nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 10