1? OÊ1 t ur c1 fixi£riivinva nvrfiixfC fllfiv ff 9 Bewust gekozen voor defeestdagen HUISVUILZAKKEN KOMOKEUR Nieuws van de Gemeente Heiloo 91 a f 3.50 per 20 stuks Peter Slinger, een nieuwe physiotherapeut in plan Oost I? lili§ AANLIJNGEBOD HONDEN BEKENDMAKING Te koop: AGENDA OPEN HUIS WEEK VAN 22 t/m 28 DEC. MAANDAG 22 DEC. DINSDAG 23 DEC. WOENSDAG 24 DEC. ZATERDAG 27 DEC Exclusief3-delig kostuum in sfeervol donker blauw natuurlijk van zuiver scheerwol. f498,- PSP llli -V0 gsswsm Om de komende feestdagen stijlvol gekleed te gaan kiest u bewust voor het kostuum. Heren- en juniorkleding Heiloo-Stationsweg 61 tel. 072-330068 FASHION VIGNET VOLKSMUZIEKSCHOOL EEN UUR KERSTMUZIEK PAPPOD VOOR DE KINDEREN MAANDELIJKSE OUDPAPIER AKTIE RADB0UDSCH00L OPENBARE BIBLIOTHEEK DIENST B0EKBEZ0RGINGAAN HUIS UITKIJKPOST 17 DECEMBER 1980 Aan de Hoge Weijdt 55 heeft dé phy siotherapeut, Peter Slinger een su permoderne, maar ook uiterst smaak vol ingerichte praktijk geopend. De vierjarige opleiding volgde hy aan de Jan van Essenacademie in Amster dam. "Kinderen en oude van dagen zijn z'n stokpaardjes" zegt Peter Slinger "ik heb een half jaar in een verpleeg tehuis gewerkt, dat was een prachtige tijd". Uit het enthousiasme waarmee hij over dit werk spreekt mag blij ken dat hij zich erg bij de mens betrok ken voelt en ze ajle tijd geeft. Maar ook kinderen hebben zijn volle aan dacht, de scriptie die Peter Slinger met nog twee anderen schreef handelt óver Spina Bifida, dat zijn kinderen die itiet een openrug geboren worden. Daar dit in z'n eigen familie was voor gekomen, had dit onderwerp z'n volle aandacht. In Leiden, waar deze pa tiëntjes veelal behandeld worden, werd een grondig onderzoek gedaan, wat resulteerde in een scriptie die zo in goe de aarde viel, mede ook door de leesbaarheid, dat er thans een boekje van gedrukt is, van zo'n 100 bladzij den en aan de ouders van deze patient jes is uitgereikt. Buiten de lichamelijke kant wordt ook veel aandacht geschonken aan de psychische problemen die deze kin deren met zich meebrengen. In Lei den was men erg blij met dit boekje. ,,Je ontkomt in dit beroep niet aan de psychische begeleiding, het gaat heel vaak samen" zegt Peter Slinger. In zijn praktijkruimte is daar ook dui delijk rekening meegehouden, de twee behandelruimten zijn niet geschei den door een gordijn, maar door een geluiddichte wand, zodat patiënten die daar behoefte aan hebben in volle privacy kunnen spreken. De praktijk is de hele week en ook 's avonds bereikbaar, er is altijd ie mand aanwezig. Ook voor de avonden en de zaterdagmorgen kunnen af spraken gemaakt worden. Peter Slinger, Hoge Weijdt 55, tel. 072-333746. P.ll vr. zang 14.00-15.30 Handwerken Rode kruis 14.00-16.00 Yoga 13.30-15.30 Sans Atout bridge 20.00-23.00 E.H.K. 20.00-23.00 Yoga 19.30-21.30 welzijnswerk 20.00-22.00 Falkland 20.00-22.00 Yoga 9.30-11.30 Yoga 13.30-15.30 Bej. Soos 13.30-16.30 Heilooer str. orkest 14.00-16.00 Nieuw Leven 20.00-22.00 Oppositie jr. 18.45-19.45 Oppositie sr. 20.00-24.00 Heilooer bridgeclub 20.00-23.00 Theorie rijscholen 19.30-21.30 Filmliga jeugd 10.00-12.00 filmliga jeugd 14.00-16.00 WAO - AAW BELANGEN VERENIGING "HEILOO" Nu in december met z'n vele feestda gen is besloten wederom een bingo ochtend te houden, en wel in het Trefpunt, Westerweg 294 op maandag morgen 22 dec. a.s. te 9.00 uur om na de koffie om ongeveer 9.30 uur met de bingo te beginnen. Alle leden van de WAO - AAW belan genvereniging Heiloo zijn met hun echtgenote van harte welkom, er zijn weer een aantal leuke prijsjes te win nen door de gelukkigen. Evenntuele toekomstige leden zijn vanzelfsprekend ook welkom om met onze soos activiteiten kennis te maken, er zijn meer aktiviteiten op het pro gramma voor de wintermaanden waarover men later wordt ingelicht. Verder o.a. de nieuwjaarsreceptie op maandagmorgen 5 jan. 1981, waar tijdens de laatste jaarwisseling ook veel belangstelling voor was. Wij ho pen dat het weer meewerkt zodat er zoveel mogelijk mee kunnen doen, tot ziens en de koffie staat klaar. WOGDIKNEEUWS Beste buurtgenoten! Op vrijdag 19 december is er weer kla- veijassen. Het wordt een grote kerst drive. Er wordt gekaart met vaste maat. Het is de 2e drive in onze kompe titie. Ook wordt er een grote ver loting gehouden. Komt allen, dan wordt het vast weer een gezellige avond. Tot ziens bij La Strada, om 20.00 uur. BUURTVERENIGING PLAN OOST ORGANISEERT Voor de lagere schooljeugd een „disco" Ed van der Wende met zijn disco Cupido" komt in de Benedictus- school, op zaterdag 20 december, van 7 tot 8.30 uur. De entree bedraagt voor leden ƒ2,- en voor niet-leden 2,50. Een glaasje fris" kost 25 cent. Tot ziens bij de disco! Voor kleuters en 1ste en 2e klassers Een kreatieve middag: Jullie kunnen die middag tekenen, schilderen, knutselen èn er wordt voor gelezen. Datum: dinsdag 30 december. Tijd: half twee tot plusminus 3 uur. Plaats: Hasebroekschool (indien we toestemming krijgen). Entree: leden 1,- en niet-leden 1,50. Werkgroep jeugd STICHTING \a.KS.\\L7.Il-;KSCH(K)I. HEILOO s. - V Er schijnt bij verschillende inwoners van Heiloo de mening te bestaan, dat de expositie „Heropleving Kapel sinds 1905" er niet meer zou zijn. Wij kunnen echter berichten, dat deze expositie nog enkele maanden wordt gehouden en op de bekende tijden n.l. Dinsdags van 19 tot 21 uur en zaterdag van 14 tot 17 uur. Zij die deze interessante tentoonstelling nog niet hebben gezien raden wij aan deze alsnog te bezoeken. Op verzoek zal ook 2e Kerstdag de Oudheidskamer voor deze expositie open zijn en wel van 2 tot 5 uur. Rector Bertrand zal dan zelf ook aanwezig zijn. PREMIEPRENT Binnenkort wordt begonnen met het bezorgen van de premieprent 1980. Wij willen nog niet zeggen wat voor prent het is, doch het zal voor alle leden een verrassing zijn. Zoals bekend wor den er van deze prent niet meer gemaakt dan het aantal leden van ,Oud Heiloo'. Daarom draagt iedere prent een num mer. De prent is niet te koop. Ingelijst is deze prent een waardevol bezit en een mooie plaats in Uw huis zeker waard. Het is wel zo dat men vóór 1981 de contributie betaald moet hebben. Mocht U dit nog niet gedaan hebben, door welke oorzaak dati ook, raden wij U aan dit nu direct nog te doen. Gironummer van de bank is 655156 Rabo bank t.g.v. Vereniging Oud Hei- Joo, rek. nummer 12.05.86.991. U kunt ook regelrecht op dit laatste nummer storten of overmaken. Bij voorbaat dank. Het bespaart ons veel extra werk. Het ledendaantal bedraagt momenteel* meer dan 450. Zij die ook graag de prent 1980 willen ontvangen kunnen deze nog bekomen wanneer ze zich nu nog laten inschrijven als lid met ingang van 1980. Men dient dan dus de contributie van 1980 ook te voldoen. Tot slot dankt het bestuur U allen voor het in haar genoten vertrouwen wat moge blijken uit het ledengroei in 1980 van 200 tot 450 stuks. Wij wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 1981 toe. Het Bestuur. Op vrijdag 19 december aanvang 19.30 uur in de aula van de muziekschool aan het Veld. Wegens de overweldigende belangstel ling zowel van de kant van de deelne mende leerlingen (220), als van de belangstellende ouders voor dit gebeu ren, hebben we besloten de op vrijdag middag geplande repetitie openbaar te maken voor publiek vanaf 17.00 uur. Er zijn voor de avonduitvoering geen kaarten meer beschikbaar. Wie nog geen kaarten heeft en wel samen met ons kerstmuziek wil zingen en spelen is dus van harte welkom op de muziek school op vrijdag 19 dec. van 17.00 tot 18.00 uur. U zult dan samen met 120 zangers en zangeressen en 100 instrumentalisten ervaren, wat samen muziek maken kan betekenen. POSTZEGELVERENIGING HEILOO De postzegelvereniging Heiloo houdt haar eerstvolgende ruil- en ver koopavond op woensdag 17 dec. a.s. 20.00 uur in het Open Huis. Alle leden en belangstellenden zijn van har- te welkom. A$;i zaterdag 2Qadfleiintokaorg Pappod voor de kinderëC'ëën ÜÜiddafe. Die zaterdagmiddag staat in het teken van Kerstmis. En datv.kan natuurlijk ook moeilijk anders. Kerstmis moet worden versierd en mooi gemaakt met dingen van jezelf. We zullen werken met tal van mogelijk heden. Niet alleen kersstukjes met veel groen en rode besjes, maar ook versier seltjes, engeltjes, belletjes en zilveren slingers, kerstkaarten om aan de wand te hangen of om te versturen naar opa en oma. En als klap op de vuurpijl de mogelijkheid om een kerstkijkdoos te maken. Heel de kerstsfeer in een schoe nendoos. Modern, een arreslee te mid den van een besneeuwd landschap of zoals het er vroeger zal hebben uitge zien: een kerststal met engelen en blinkende sterren. We gaan zaterdag middag proberen met zelfgemaakte ideetjes de kerstsfeer glans bij te zetten. Van twee uur tot half vier. OPGELET!! Pappod zit niet meer in de Nic. Beetsschool maar in de Oude Volksmu ziekschool aan de Pastoor v. Muyen- weg, naast het Bruno-gebouw. Eerste verdieping. Dus: zaterdagmiddag om 2 uur naar de Past. v. Muyenweg. Voor de onkosten ƒ1,- meenemen. Iedereen is van harte welkom. V.O.S. KURSUS Vrouwen orienteren zich op de samenleving De Federatieve Vrouwenraad Heiloo (een overkoepeling van 11 vrouwenor ganisaties) overweegt opnieuw in sa menwerking met de Kulturele Raad Noord-Holland een VOS-kursus te or ganiseren. Deze kursus, waarvoor bij de gemeente subsidie is aangevraagd, zal gehouden worden van 8 januari 1981 gedurende 12 wekelijkse bijeen komsten op donderdagmorgen van 9.15 tot 11.15 uur in het Open Huis. De kos ten zijn 25,- voor de hele kursus. In de groep van ongeveer 20 deelneem sters zal aan de hand van duidelijk in gebrachte informatie door de kursus- leidster, zelf door de kursisten een me ning gevormd worden. De volgende on derwerpen zullen worden besproken: 1. Veranderipg in gezin en maatschap pij; 2. Vrouw en opvoeding, ouders, en school; 3. Rolverdeling tussen man en vrouw; 4. Wat kies je voor je geld? 5. Politiek in binnen- en buitenland (krant!); 6. Wat gebeurt er op het gemeente huis? 7. Wat doe je als je er alleen voor komt te staan? De kursus is bestemd voor vrouwen leden en niet-leden van vrouwenorga nisaties die lager onderwijs en onge veer 1 a 2 jaar vervolgonderwijs hebben genoten. Door met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen, krijgt men meer kontakt met elkaar en worden er ideeën geboren om na de VOS-kursus andere aktivititen te ont wikkelen in groepsverband of individu eel. Opgave liefst voor begin januari 1981 bij: mevr. T. Egas, Vrieswijk 201, tel. 072-33 15 55; mevr. W. Vogel, Korbeellaan 4, tel. 072 - 33 12 20; mevr. D. Wiedemeijer, Egelenburg 3, tel.072-33 2751. Voorzitter v.Adrichem geeft uitleg over postduiven aan burgemeester G. J. Glijnis. P.V. LUCHTPOST HEILOO HEEFT EIGEN ONDERKOMEN Zaterdagmiddag was het dan zo ver dat de P.V. Luchtpost Heiloo haar eigen gebouwtje officieel in gebruik kon nemen. Hopenlijk kwam hiermee een einde aan de jarenlange om zwervingen waardoor de postduiven- liefhebbers telkens moesten verhuizen. De heer van Adrichem, sprak een welkomstwoord en heette burgemees ter G.J. Glijnis en z'n vrouw hartelijk welkom. we dit mooie onderkomen hebben, n we dat ook andere mensen zich boeiende sport gaan inte resseren," aldus de voorzitter. Burgemeester Glijnis zei: ,,Dit is een resultaat om trots op te zijn, een ver eniging met zo'n klein aantal leden, die dit voor elkaar krijgen is wel iets om trots op te zijn, namens het ge meentebestuur onze felicitaties." De burgemeester sprak nog zijn res- pekt uit voor het geduld dat de ver eniging had opgebracht om te wachten tot een geschikte plaats gevonden was. Hierna werd een envelop met inhoud overhandigd, iets wat de postduiven- ver. Luchtpost Heiloo goed kon ge bruiken. Maar het officiële gedeelte was nog niet ten einde, het was de bedoeling dat burgemeester Glijnis, uit de grote kontainer een aantal duiven los zou laten, maar de wind was dermate krachtig dat dit gedeelte kwam te ver vallen, dus werd overgegaan tot het openen van de deur die toegang ver schafte tot de tentoonstelling waar iedere liefhebber z'n hart op kon halen. Natuurlijk waren er voor de verschil lende categorieën ook prijzen. Ze werden als volgt verdeeld Schoonste oude duiven, P. Bakker. Schoonste jonge duiven, J.C. Bakkum. ".\j iGJflj le oude doffer, V. Bakker 2e oude dóffer, R. Middelburg4 3e oude doffer, S.J. Bakker. le oude duiven 2e oude duiven 3e oude duiven S.J. Bakker. J.C. Bakkum. T. Bakker. le jonge doffer, A. Hagenaar. 2e jonge doffer, P. de Graaf. 3e jonge doffer, J. de Best. le jonge duiven J.C. Bakkum. 2e jonge duiven P. Bakker. 3e jonge duiven N. de Haan. Viertallen: le, P. Bakker; 2e J.C. Bakkum; 3e P. de Graaf. ONS MOOIE NEDERLAND Dat ons land op allerlei gebied mooi en interessant is, bleek tijdens de maande lijkse bijeenkomst van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkun de, afd. Heiloo, waar de heer B. Schuil uit Bergen een volle zaak meenam over gebaande en ongebaande wegen in ons eigen land. Natuurlijk werd daarbij uitvoerig stil gestaan bij de flora, maar ook aller lei andere aspekten kwamen middels prachtige dia's en een zeer deskun dige en boeiende toelichting aan de or de, zoals: van de Texelse schapen tot de meesterbouwwerken in Veere en Middelburg, van de eenzame eik in het open veld tot prachtige oude kerkge bouwen, van het witte stadje Thorn (tot 1795 was dat een vorstendom) tot de Drentse brinken, en verder teveel om op te noemen. Dit gezamenlijke beleven werd zo op prijs gesteld, dat de voorzitter in zijn dankwoord kon zeggen dat wij allen toch rijk zijn om in zo'n land te wonen en dat wij verder rijk zijn om zo'n fijne spreker in ons midden te hebben. Bij het inmiddels alom ge waardeerde vragenkwartiertje werden weer een aantal vragenstellers tevre den gesteld. WIJKVERENIGING VREDENOORD ZWEMFESTIJN A.s. zondagmiddag organiseert de wijkvereniging Vredenoord voor al haar leden een gratis zwemuurtje in het overdekte zwembad van Egmond aan Zee. Reeds veel leden hebben zich opge geven door het betreffende strookje uit de wijkkrant ingevuld bij ons in te leveren. Voor de beslissers op het laatste moment is het mogelijk tot vrijdagavond 6 uur het strookje in te leveren. Iedereen die zich opgegeven heeft ontvangt een toegangsbewijs. Alleen met dit toegangsbewijs heeft U zondag middag 21 december toegang tot het zwembad INFORMATIE OVER DE GROEP „MO" MO, in een dolle bui opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange, in november 1979 versterkt met de komst van zangeres Heili Helder en drummer Harm Bieger, schijnt niet an ders dan vurige voor- en tegenstanders te hebben. Hun speciale geluid is ontstaan doordat ze geen gitaren ge bruiken, maar in plaats daarvan een elektrische fagot en toetsen. Men moet de muziek zelf gehoord hebben om vast te kunnen stellen waarom ,,MO- muziek" zo moeilijk te omschrijven is. De achtergronden van de vier MO- leden maken het wellicht allemaal iets duidelijker. - Bassist en toetsenspeler Clemens de Lange (wereldreiziger en ingenieur) houdt van „zwarte muziek". - Huub de Lange, speelt fagot en orgel, was werkzaam als circusmuzikant, studeerde vervolgens musicologie en heeft een muzikale smaak die gaat van Bach tot B52's en Bowie. - Heili Helder, was drie jaar werkzaam als verpleegster in een engels hospi taal. Houdt van „degelijk vakwerk" en luistert dus naar de dames Kate Bush en Bonnie Raitt, en soms naar ABBA. - Harm Bieger tenslotte, studeert slag werk aan het Haagse Conservatorium, voorzover hij daar tijd voor heeft. Harm was vroeger een fanaat aan hanger van groepen zoals Yes, Genesis en UK. Tegenwoordig concentreert hij zich geheel op MO-muziek. Het is duidelijk, MO bestaat uit 4 individuen, allen bezeten van muziek. Ze zijn begonnen vier maanden dag in, dag uit te repeteren. Bij MO betekent repeteren het uitwerken van een grote hoeveelheid muziek, aangedragen door Clemens en Huub de Lange, tot kom- plete songs. Teksten worden geschre ven in samenwerking met zangeres Heili. MO zegt het beste te kunnen werken onder spanning. Wat dat be treft valt er nog heel wat te verwachten. Hun lp „MO" is goed ontvangen en zal in 15 landen worden uitgebracht. Vanaf nu is de ,,MO" overal in het land live te bezichtigen, dus ga eens kijken! Enkele bekende nummers: Nancy", „Let me out", „Oh young people", „If I take you back". Zaterdag 20 d ec. a.s. de laatste in zameling van dit jaar. Begin straks het nieuwe jaar 1981 opgeruimd, door nu al uw oudpapier weg te brengen. Tussen 9.00-11.00 uur staan we weer klaar om het in ontvangst te nemen. Onze ophaaldienst is tot vrijdag avond 19 uur bereikbaar onder tel. nr.: 333823. TOT ZATERDAG! De oudercommissie. Donderdagavond om 20.00 uur zal de raad van de gemeente Heiloo voor de laatste keer dit jaar in zitting bijeen komen in de opgeknapte raadzaal van het gemeentehuis. Er zal ondermeer vergaderd worden over de vaststelling van het gemeentelijk plan voor de openbare bibliotheek. Dit plan houdt in grote lijnen in dat de bibliotheek aan de Kennemerstraatweg in 1982 zal verdwijnen zodat alleen de bibliotheek in Het Malevoort overblijft. Voor ouderen, slecht mobiele lezers, alsmede de jongste lezers zal in wij kOost een uitleenpost worden gecreeërd. Bij de raad is een bezwaarschrift inge diend door Mej. A. Vahl tegen de weigering om een vergunning te verle nen voor de uitbreiding van haar woning aan Vredeoord 166 B. en W. is van mening dat de aangevraagde uitbreiding indruist tegen het bestemmingsplan van deze wijk en het is aan de raad hier zijn mening over uit te spreken. Verder staan er nog enkele punten op de agenda, waaronder enkele voorberei- dingsbesluiten, verkoop van grond op het industrie-terrein Oosterzij, een geld lening aan de tennisvereniging Heiloo en het beschikbaar stellen van een crediet t.b.v. de aanschaf van een bestelauto. Voor belangstellenden liggen de stuk ken ter inzage op de afdeling Algemene Zaken en in de ldeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal. Nogmaals willen wij bekendheid geven aan de dienst BOEKBEZORGING AAN HUIS. Een dienst die is opgericht voor al diegenen, die, door ziekte, handicap, of minder goed ter been zijnde, niet meer zelf naar de bibliot heek of fonotheek kunnen komen om boeken en platen te lenen. En ook geen huisgenoten, buren of bekenden heb ben, die dit voor hen zouden kunnen doen. Het zou ook kunnen zijn, dat men wel in het voorjaar en de zomer in staat is zelf de bibliotheek te bezoeken. Maar dat, zodra koude gure najaarsstormen met regen, hagel en natte sneeuwbuien de a.s. winter aankondigen, men in huis moet blijven. Ook voor hen is er natuurlijk de boekbezorging aan huis. Een soort winterdienst! Wanneer u, om welke reden dan ook, aan huis gekluis terd zit en niemand heeft om boeken of platen te gaan lenen, dan staat de bibliotheek graag voor U klaar. Om de boeken, platen, ja zelfs puzzels- die worden ook uitgeleend- bij u thuis te bezorgen. Het bezorgen aan huis ge beurt door vrijwilligers. Aardige men sen, die zich speciaal voor dit doel opgaven. Mensen, die het echt voor U doen. De bibliotheek en de vrijwilligers vinden het gewoon een stukje dienstverlening en medemenselijkheid om, wanneer U zelf niet in staat bent de bibliotheek te bezoeken, de bibliotheek bij U thuis te brengen. Dus denk niet „Ik bezorg die mensen alleen maar last", dat is niet zo. Ook al zit U thuis, U behoort tot de leefgemeenschap van Heiloo. En de bibliotheek is er voor die hele gemeen schap. Dus ook voor U! Wilt U gebruik maken van deze dienst? Deze dienst, die wat langer LICHT wil brengen, dan alleen maar gedurende de donkere dagen rond de Kerstmis. Dan kunt U voor alle gewenste inlichtingen de volgende tel. no. bellen: bibliotheek Kennemerstraatweg tel. 330057. Biblio theek Malevoort no. 330670. Of het dienstencentrum Heiloo no. 331297 en vragen naar de heer Zeeman. Gemeente Heiloo In verband met regelmatig terugkerende klachten omtrent overlast en schade die door veehouders wordt ondervonden van loslopende honden, alsmede klachten omtrent schade en overlast die door loslopende honden wordt veroor zaakt aan de vogelstand in het recreatiegebied en de dieren in het dierenverblijf aan Het Maalwater zijn op grond van het .bepaalde in artikel 94 onder a van de Algemene Politieverordening de volgen den aangewezen als gedeelte van de gemeente waar het verboden #1iohc!eh 'Ids-féliten lopen: 1. Gedurende de periode van 1 januari tot 15 mei: a. Het gedeelte van het Heilooër bos ten westen van de spoorbaan Heiloo- Alkmaar; b. Het landgoed Nijenburg; c. Het gedeelte van het recreatieplan ten noorden van Het Maalwater; d. Het gedeelte van het recreatieplan ten zuiden van de Zeeweg; e. Het gedeelte van de Vennewatersweg vanaf de Lijnbaan tot de grens met de gemeente Egmond; f. De Lijnbaan. 2. Gedurende het gehele jaar: a. Het gedeelte van het recreatiepark ten noorden en ten westen van de waterpartijen gelegen tussen Het Maalwater en de Zeeweg; b. Het gedeelte van Het Maalwater vanaf De Omloop tot aan de grens met de gemeente Egmond. (N.B.: Voor het Gemeentebos geldt al sedert maart 1978 een dergelijk verbod). Bovengenoemde gebieden zijn aangegeven op een kaart die met de besluiten tot aanwijzing van deze gebieden ter gemeentesecretarie (afdeling algeméne zaken) voor een ieder gedurende drie maanden ter inzage ligt. Heiloo, 17 december 1980 Burgemeester en wethouders van Heiloo, drs. G. J. Glijnis, burgemeester. E. de Boer, secretaris. Burgemeester en wethouders van Heiloo maken hierbij bekend, dat in ontwerp gereed zijn gekomen de herziening van de bestemmingsplannen Zuid en Om geving Gemeentebos, welke plannen omvatten het gebied, begrensd door de spoorbaan, Zevenhuizerlaan, Kennemerstraatweg, Laarmanstraat en Schuine Hondsbosschelaan, met uitzondering van het gebied rondom het station, welk deel in een apart bestemmingsplan is gelegen. Beide plannen liggen ter inzage in zowel de beide openbare bibliotheken als op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken. Op woensdag, 7 januari 1981 om 20.00 uur zal er in de bovenzaal van de sport hal Het Vennewater een toelichting op de plannen worden gegeven; tevens is er gélegenheid voor het stellen van vragen. Alle inwoners van beide wijken alsmede overige belangstellenden zijn van harte welkom. (correctie van de bekendmaking van 3 september 1980) Het hoofd van het gemeentebestuur van Heiloo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 84 van de Onteigeningswet bekend dat met ingang van 18 december 1980 ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken) gedurende 21 dagen voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad der gemeente Heiloo d.d. 28 augustus 1980 tot onteigening van een strook grond, deel uitmakende van het perceel Kanaalweg 2-2a, kadastraal bekend gemeente Heiloo, sectie B, no.2824. De onteigening geschiedt ten name van de gemeente Heiloo en strekt ter uit voering van het bestemmingsplan "2e Wijziging van de 7e partiële herziening van plan Oost" voor de aanleg van een verbinding tussen het fietspad aan de Kanaalweg en de Kennemerstraatweg. Heiloo, 17 december 1980. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Drs. G. J. Glijnis. Afhalen op het kantoor van Openbare Werken, Van Aostastraat 7, vanaf 1 okto ber 1980 op werkdagen tussen 8.30 én 12.30 uur en 13^30 en 15.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 4