ALGEMEEN NIEUWS Knal alleen op Nieuwjaarsnacht! lloCloOCtadlao [bCboöDxx^cP CboVi prettige feestdagen en 'n smakelijk met gebak van „AD0PTIE...MAAR DAN!" ERVARINGEN VAN OUDERS MET EEN GEADOPTEERD KIND NATIONALE BOOMFEESTDAG e\b 100 m2 studio xsL -O Kunnen we op de taxi rekenen? Kerstconcert in Witte Kerkje Heiloo zondag 21 december I 38 'DE BRANDING" EXPOSEERT EEN KLEUTER MET BUIKPIJN, WAT NU? BIJSPIJKERKAMPEN VOOR MIDDELBARE SCHOLIEREN wvmvwvwww 5 INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D TOT UITERLIJK 18.00 UUR Gezellige verlichting meer dan W Hei\oo 531255 UITKIJKPOST Bandelsondernemingen doen in deze jd van economische regressie hun ™«terste best de klant zogoed moge- n'ïijk van dienst te zijn. Een goede onder nemer doet dit omdat hij hart heeft jwoor de zaak een andere (minder safeoede?) ondernemer uit puur eigen -behoud. S^Hoe kunnen we dan, dit voor ogen - .-houdend, een verklaring vinden voor >jde houding die Taxi Zwart zo nu en dan ^tentoonspreidt. Is het vanwege de door IJhem ingenomen monopoliepositie S'dat de klanten soms onnodig lang sjmoeten wachten of is het iets anders? jpHet anwoord op deze vraag zal ieder ggvoor zich moeten geven maar ik wil Cahier wel mijn bewering met een aantal voorbeelden ondersteunen. 'Op een zondagavond belt iemand voor ji$een taxi naar de centrale. Hij vraagt Rof hij een taxi kan krijgen en het ^antwoord hierop luidt bevestigend glmaar.... er zal dan wel zo'n 20 minu- ]ten gewacht moeten worden omdat men koffie zit te drinken. Misschien dat men u morgenochtend bij de Ibakker ook laat wachten pmdat de kof- •fie zo heerlijk smaakt. ^Een groep van 4 jongelui wil met P|de taxi naar Motel Heiloo om wat te ,>gaan eten. Ze hebben geluk, denken ijze, want wanneer ze bij Zwart binnen slopen zien ze 2 chauffeurs zitten. $3wie schetst echter hun verbazing wan- Sgneer ze te horen krijgen dat het wel ijjeen half uurtje kan duren omdat v;"hun" taxi eerst uit Egmond terug moet komen, omdat de beide chauf- fuers er geen heil in zien een extra taxi naar buitente rijden. Zouden er om dezelfde reden binnenkort ook ws* minder bussen gaan rijden. Iemand bestelt om 20.30 uur een taxi voor Motel Heiloo. Keurig op tijd rijdt de wagen voor, maar bij de nieuwe uitgang i.p.v. bij de oude uitgang. Voordat men de taxi in de gaten krijgt, de jassen heeft gepakt en de tocht naar de nieuwe uitgang heeft gemaakt is de taxi alweer vertrokken. Na opnieuw bellen duurt het 3 kwartier voor de wa gen verschijnt en alleen door razend snel optreden kan worden voorkomen, dat men ook deze keer tegen de achter lichten van de wagen aan moet kijken. Laat dit dus een waarschuwing zijnvoor alle ouderen, gehandicapten etc., dat u wanneer u een taxi hebt be steld alvast in de kou of regen buiten gaat staan omdat ander de race te gen de tijd bij voorbaat verloren is. Aan het eind van dit betoog vraag ik mij af hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Zal men zich bij taxi Zwart wat meer gaan toeleggen op de service voor de klant of zal de wacht tijd gaan oplopen zodat we beter naar Alkmaar kunnen bellen. De tijd zal het leren maar ik hoop dat het eerste zal gebeuren omdat de "taxi-klant" daar het meest bij ge baat is. Naam bij redactie bekend. zaterdag 20 dec. wordt door modelbootclub "de Bran- ling'f een expositie gehouden in het dnkjéjceritrum 't Loo te Heiloo. die boten die daar te zien zijn wer den gemaakt door leden van eerder genoemde modelbootclub. Er zijn statische modellen en model len waarmee men in de zomermaanden vaart o.a. in de Driehoeksvijver te Heiloo. Er worden ook ipodellen ge toond die nog niet af zijn zodat men kan zien hoe en waarvan deze Schepen gemaakt zijn. Iedereen die de modelbouw een warm hart toedraagt is welkom tussen 9 en 17 uur. JOnder deze titel verscheen zojuist bij ïitgeverij Samsom een publikatie waar aan drs. J. van Deth, tot voor kort jgdirecteur van de Nederlandse Stichting |voor Interlandelijke Adoptie en Jeugd welzijn in zijn ten geleide schrijft: ,,De "'Verschijning van de Nederlandse verta ling van dit boek kan dan ook gezien /orden als een zeer waardevolle aanvul ling op de serieuze pogingen die in Jederland worden ondernomen om aspirant adoptiefgezinnen optimaal op gjde komst van hun kind uit de Derde i;- Wereld voor te bereiden en na aan- feikomst te begeleiden bij vragen en jproblemen die zich nu eenmaal kunnen ^voordoen." öZo dient deze uitgave twee doelen. Het |!wil op voorhand informeren, zodat „aspirant adoptief-ouders; zich vooraf zullen realiseren waar zij voor kunnen komen te staan. Wie zich, na lezing hiervan, in alle eerlijkheid kan afvragen of hij of zij nog steeds volledig achter het plan staat nu een kind uit de Derde Wereld te adopteren, loopt in ieder geval niet het risico dat hij of zij een eenzijdig beeld heeft van wat het adoptief-ouderschap in de praktijk alle maal kan inhouden. Eveneens is dit boek van groot belang voor hen die reeds een kind geadopteerd hebben. Door uitgebreid adoptief-ou ders aan het woord te laten over hun ervaringen, kan men in de eigen situatie problemen herkennen en oplossen. Het idee dat men niet geïsoleerd met problemen kampt, doch dat die in veel gevallen met anderen gedeeld worden kan verhelderend en ondersteunend werken. Ter completering is een overzicht van voor adoptie belangrijke adressen opge nomen. Wat doet u als uw kleuter 's morgens aan uw bed verschijnt en klaagt dat hij zo'n buikpijn heeft? Het maandblad "Kinderen" heeft deze vraag voorgelegd aan kinderarts dr. J. W. C. de Groot, verbonden aan het Andreas Kinderzie kenhuis te Amsterdam. Hij vertelt in het december-nummervan "Kinderen" o.a. het volgende: "Tien tegen een dat die buikpijn een teken van spanning is. Want niet alleen volwassenen kunnen kriebels in hun buik hebben als ze examen moeten doen. Voor een kind - dat zich nu eenmaal niet zo goed kan uiten - bete kent buikpijn vaak dat het ergens voor in spanning zit. Natuurlijk kan die buik pijn ook door een lichamelijke klacht veroorzaakt worden, 'n Kind kan teveel, te vet of iets verkeerds gegeten hebben. Darmkrampen gevolgd door diarree le veren ook flinke buikpijn op. Ook een blaasontsteking kan acute pijn in de buik veroorzaken", aldus dr. De Groot in Kinderen". "Een kind weet soms precies aan te wijzen waar het die steken voelt, 't Is vaak wel verstandig even een bezoek aan de huisarts te brengen. Maar wat moetje nu doen als je kind regelma tig over een naar gevoel in de buik klaagt en er echt geen lichamelijke afwijkingen zijn geconstateerd? Het kind heeft veel extra aandacht van zijn ouders gekregen toen hij over die buikpijn klaagde. Het is heel logisch dat hij met die klachten die extra aandacht probeert vast te houden. Probeer die buikpijn dan zoveel mogelijk te negeren, maar praat wel over andere zaken met je kind. Na verloop van tijd zal het geen klachten meer hebben". Kritisch De kritische konsument let in de winkel dus goed op de naam van de soort. Wan neer het er niet bij staat, kijk dan even aan de zijkant van het kratje. Dat is altijd raak. Als u de naam onthoudt, kunt u er toch weer opnieuw naar vra gen! De "Navel" is een prima sinaasap pel om zo op te eten. De "Salustiana" is geschikt voor "de eet" en "de pers". Net zo goed als een Cox's geen Goudreinette is, is een Satsuma-mandarijn geen Cle mentine-mandarijn. Wie de namen ont houdt, leert het verschil kennen. Mooi oranje De meeste Spaanse mandarijnen en si naasappelen worden langs de Middel landse Zeekust geteeld. Dat betekent: volop zon, beschutting door de bergen en geen extreme temperaturen dankzij de zee. Het fruit kleurt door het verschil in dag- en nachttemperatuur heel mooi oranje. Dat is een natuurlijk proces. Het heeft te maken met de afbraak van blad groenkorrels, waardoor de oranjekleur tevoorschijn kan komen. Binnen twee dagen In Spanje verkoopt de teler het fruit aan de exporteur als het nog aan de boom hangt. De exporteur zfegt wanneer het geplukt moet worden. Daarna volgt het sorteren op grootte en kwaliteit, het was sen en het verpakken in netjes of in krat jes. Binnen twee dagen arriveert per vrachtauto of wagon dit Spaanse fruit in Nederland. De plukkers oogsten onder tussen gewoon door en de sorteer- en pakstations blijven tot ver in het voor jaar doorwerken. Het resultaat: een con stante Spaanse vitamine C-stroom als wapen tegen het grillige Hollandse kli maat. BROCHURE DEKBEDDEN Wie een dekbed wil aanschaffen zal tegen een aantal vragen oplopen. Bijvoorbeeld: - wat zijn de voor- en nadelen van een dekbed? - hoe warm is een dekbed? - wat is het verschil tussen een don zen en een synthetisch dekbed? - hoe moet een dekbed zijn doorge stikt? - waar moet je bij aankoop op letten? Op al deze vragen wordt in de nieuwe brochure "DEKBEDDEN" van de Stichting Instituut voor Huishoud- technisch Advies (IVHA) een antwoord gegeven. Het IVHA beheert het keurmerk "Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen". Door technische keuring van en praktijk proeven met dekbedden is over dit onderwerp veel kennis verzameld. Deze kennis is in de nieuwe brochure gebundeld. Ook wordt in deze brochure het IVHA warmteklasse-systeem besproken. Goedgekeurde dekbedden zijn voorzien van een etiket waarop de warmte- klasse van het dekbed vermeld 'staat. Er zijn drie warmteklassen: klasse 1 - de warmste klasse; vgl. met 3 a 4 warme dekens klasse 2 - de middelste klasse; vgl. met 2 a 3 warme dekens klasse 3 - de minst warme klasse; vgl. met 1 a 2 warme dekens De brochure "DEKBEDDEN" is te bestellen door storting van 4,50 (incl. porto en btw) op gironummer 338944 t.n.v. IVHA, Den Haag, onder vermelding van "Dekbedden". Ver meld uw postcode! Naast de gebruikelijke zomerkampen voor middelbare scholieren organiseert de NCSV (Nederlandse Christen-Stu denten Vereniging) ook speciale bijspij kerkampen. Deze kampen zijn bedoeld voor scholieren die op school leermoei lijkheden hebben. Tijdens zo'n kamp, dat in de herfst-, kerst- en paasvakantie wordt gehouden, wordt zo'n zes uur per dag gewerkt in kleine groepjes, onder begeleiding van studenten. Zo wordt ge probeerd slechte rapportcijfers weg te werken. Niet alleen door hard te blok ken, maar juist ook door veel aandacht te besteden aan het "leren leren". Zo kan een bijspijkerkamp invloed hebben op de manier waarop in een heel school jaar geleerd wordt. Wat er daarnaast in een kamp gebeurt is net zo belangrijk: genieten van de omge ving, "chokolademelk drinken met ont bijtkoek", "gewoon lekker gek doen" en kletsen met anderen. De kampen worden gehouden in Kalen- berg, Riethoven en Oostelijk Flevoland. De bijspijkerkampen duren een week en kosten 210,— en 35,— 'inschrijfgeld. Voor nadere inlichtingen en het aanvra gen van de bijspijkerfolder, bel of schrijf naar: NCSV, "Woudschoten", 3707 HX Zeist, tel. 03439-233. Het Kerstconcert, dat zondag 21 de cember om 16.00 uur wordt gegeven in de Witte Kerk te Heiloo, zal uitgevoerd worden door enkele bekende musici, t.w. Aukje van Steenbergen-Broers (sopraan), Hans van Steenbergen (hobo) en Rieuwert Blok (orgel). Aukje van Steenbergen-Broers en Hans van Steenbergen hebben beide gestu deerd aan het Amsterdams Conservato rium, resp. zang en orgel en hobo en schoolmuziek. Ze zijn woonachtig te Hoorn, waar zij een bloeiende muziek- praktijk uitoefenen. Aukje van Steen bergen-Broers is als docente verbonden aan de muziekschool West-Friesland en geeft priv-lessen (zang, orgel en pi ano). Zij treedt regelmatig op als solis te, zowel orgel als zang, en als conti- nuospeelster bij kooruitvoeringen, o.m. bij de maandelijkse Bach-cantatedien- sten in de Amsterdamse Westerkerk. Hans van Steenbergen geeft hoboles aan de muziekscholen van Amsterdam en Hborn, en is leraar muziek aan het Westfries Lyceum in zijn woonplaats. Daarnaast is hij dirigent van drie ora toriumverenigingen, waarmee hij jaar lijks grote uitvoeringen geeft. Uiter aard concerteren beide echtgenoten dikwijls samen, zowel in binnen- als buitenland. Nog deze zomer maakten zij een concertreis naar Engeland. Rieuwert Blok studeerde eveneens aan het Amsterdams Conservatorium en behaalde daar diploma's voor de hoofd vakken orgel, piano en schoolmuziek als leerling van resp. Dr. Anthon van der Horst, Nelly Steuer-Wagenaar en Loek Nelissen. Hij studeerde voorts orkestdirectie bij Jaap Spaanderman te Amsterdam. Rieuwert Blok is dirigent van het Toonkunstorkest te Zaandam en con certeert regelmatig met dit ensemble in de Zaanstreek. Hij is leraar School muziek aan het Murmellius Gymnasi um en de Rijksscholengemeenschap te Alkmaar. In verscheidene steden gaf hij orgelconcerten. Voor de NOS maakte hij 10 radioprogramma's over dq kerksonate, die later ook door de Belgische omroep werden uitgezonden. Het programma bestaat uit Neder landse, Franse, Engelse en Duitse kerstliederen. Verder vinden we er orgelmuziek (Bach, Krebs, Schieden- mayr, Sweelinck) en concerten voor hobo en orgel, terwijl het program ma eindigt met 3 oud-Nederlandse kerstliederen voor sopraan, hobo en orgel van Schouwman. Aukje van Steenbergen-Broers (so praan) en Hans van Steenbergen (hobo). Het historische kerkje zal in kerst sfeer zijn, terwijl ook de brandende kaarsen in de kronen er aan zullen bijdragen, het gebodene tot zijn recht te doen komen. De programma's, r tevens toegangsbewijzen zijn vanaf mate aanwezig 15.15 uur bij de ingang van de kerk te verkrijgen a 4,50, resp. 3,- voor CJP en bejaarden. In de pauze wordt er koffie ge schonken en parkeerruimte is in ruime Nederlandse StiehlinjjGeluidhinder. Postbus &1.2ti00 AJ Delft Telefoon 01 r>-.v;272:l. W%V.V.V^AVWVASVVAV^VAW.-.WI'W,,V.V.W.V/.%%%W.W-AV.\V.V.VV.\VAV.V.V.\%W.\\W.\\%"AV.\VA,W.%VJ Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloi V Re Nationale Boomfeestdag is volgend |paar aan zijn zilveren jubileum toe. -. Op woensdag 18 maart wordt dit ^jaarlijks terugkerende evenement voor - de 25ste maal georganiseerd. Voor het Landelijk Comité Nationale Boom feestdag is dat aanleiding om er een extra feestelijke dag van te maken. Voor de landelijke viering waar volgens traditie steeds een bekende persoonlijk heid het goede voorbeeld geeft door een boom te planten, heeft het comité Apeldoorn uitgezocht. De reden daar vpor is dat hier in 1957 de eerste Nationale Boomfeestdag werd gehou den. Zo'n 1200 kinderen plantten toen hun boompje in het park Berg en Bos. Sindsdien hebben al vele bekende Ne derlanders aan het feest meegewerkt. Dit jaar was het Prinses Beatrix die min of meer aan de vooravond van haar inhuldiging tot koningin de spa ter hand nam. Dat gebeurde in Zwolle ter gele genheid van het 750-jarig bestaan van deze stad. Wie in 1981 de officiële boom zal planten is op dit ogenblik nog niet bekend. De kinderen die bij het plantgebeuren worden betrokken, zijn allemaal leerlin gen van de vijfde en zesde klassen van basisscholen. Door lessen, dia-en film- Vertoningen, excursies en dergelijke jyordt hun aandacht gevestigd op het belang van bomen en bossen voor ons leefmilieu en op de noodzaak ons land leerbaar te houden. Het planten van bomen en struiken vormt het hoogtepunt van zo'n weken lange voorbereiding. Dit jaar namen ruim 116.000 kinderen uit 552 gemeenten deel aan het plant- feest. Het bijzondere karakter van de komen de boomfeestdag valt al af te lezen aan het propaganda- en informatiemateri aal, dat geheel in een nieuw en moder ner jasje is gestoken. Alles volgens ontwerp van de bekende illustrator Dick Bruna. Bijzonder is verder dat er naast de gebruikelijke affiche deze keer ook een speciale sluitzegel wordt uitgegeven en dat de kinderen die volgend jaar mee doen, een extra aandenken krijgen in de vorm van een driejarig grovedenne- boompje. Het comité wil echter ook de leerlingen van niet deelnemende basisscholen het feest laten meevieren. Daarom is er voor de vijfde- en zesdeklassers van alle basisscholen een wedstrijd in het maken van een stripverhaal uitgeschreven. De kinderen wordt gevraagd naar eigen idee en inzicht een leuk stripverhaal te rnaken met door Dick Bruna getekende figuurtjes die staan afgedrukt op een knipvel. Deze vellen zijn te bestellen bij het landelijk sekretariaat. De leerlingen mogen de tekeningetjes kleuren, teksten onder de tekeningen zetten of in ballonnetjes. Voor de winnaars zijn leuke prijzen beschikbaar en ieder deelnemend kind ontvangt een leuke attentie. De inzlndingen moeten uiterlijk 1 maart 1981 binnen zijn. De uitslag is dan op 18 maart bekend. De gemeentebesturen en hoofden van gemeentelijke beplantingen hebben in middels een informatiepakket ontvan gen. Aanmelding voor deelname moet voor 1 januari 1981 geschieden. Een informatiepakket is aan te vragen bij het landelijk sekretariaat, Griffioen laan 2, 3526 LA Utrecht, tel. 030- 852727. v.d.PEET VAKHANDEL Stationsweg 51, Heiloo tel. 330196.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 6