juwelier Strego Alles voor uw vogels 1981-1982 Alleen het beste is goed genoeg COR SCHAAP OPENING GROENTENHAL GROENTENHAL DE GROOT STAATSLOTERIJ HET DIERENHUIS Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijri! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO intra woonkunst klokken simon peek Amoco wil terrein van gemeente Heiloo huren Weer Antiekade in Alkmaar t Specialisten 7^ in warmte-isolatie ISOTHERM Inschrijving: dagelijks, tel. 02207-14539 Vandaar deSede bij Intrawoonkunst. De Sede, krachtleren voorbeeld van de intrigerende klasse van intrawoonkunst binnenhuisarchitektuur ollrmoor ritsevoort 23/27 dlKlUddl tel.072-111366 Kenn.straatweg 410 Tel. 331426 Winkelhof'tLoo 6 HEILOO Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: Administratiekantoor A. W. WINNIPS Op donderdag 29 januari om 9.00 uur openen wij de deuren van onze Heerenweg 138b Wij bieden U 1e kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen, o.a.. Gesneden groente Vers fruit Verse groente Uitheemse produkten, enz. Tot ziens in Heerenweg 138b - Heiloo A. G. v. d. Nagel VERKOOP VOLGENDE LOTERIJ VANAF MAANDAG 2 FEBRUARI. ■■ii—mi in WAS-, VAAT- DR00GAUT0MATEN van winkelhof 't Loc NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN AFDELING HEILOO NAAR DE WESTFRIESE FLORA HEILOO B.V. in vele variëteiten horloger juwelier stationsweg 85a heiloo MET REISBURO SCHILDER Aanvang 3e week van januari 1981 in het ,,Open Huis" te Heiloo. UW VERTROUWEN WAARD 16 Strego- zaken 28 JANUARI 1981 46e JAARGANG No. 5 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uurv in ons Bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 TELEFOON 072-334386 De gemeenteraad van Heiloo zal op donderdag 29 januari een voorstel van Burgemeester en Wethouders be handelen om een stuk grond te verhu ren aan Amoco. Dit bedrijf heeft in Noord-Holland de Concessie Bergen,, waarin op verscheidene plaatsen al geruime tijd gas uit de grond wordt gehaald. Dit gas wordt in het be handelingsstation aan het Noord-Hol lands Kanaal bij Koedijk toegevoegd aan hét aardgasnet van de Gasunie. Amoco wil nu van de gemeente Heiloo een terrein aan de Lagelaan, nabij de Kooibrug huren om een proefboring te verrichten. Dit terrein heeft een oppervlakte van 2,5 hec., en is nu in gebruik door de heren Sombroek. De proefboring, die ongeveer twee maanden in beslag zal nemen heeft tot doel na te gaan of er in dit gedeel te van de Bergen Concessie een gas- veld aanwezig is. Als er aardgas wordt aangetoond, zullen nog twee of drie proefboringen moeten worden ge daan om de omvang van het gasveld vast te stellen. Als de gemeenteraad accoord gaat met het voorstel van B W om het ter rein aan Amoco te verhuren, ligt het in de bedoeling van de maatschap pij nog dit jaar de eerste proefboring te laten plaatsvinden. Mochten er daarna nog meer proefboringen no dig zijn, dan zal daar alles bij elkaar ongeveer een jaar mee gemoeid zijn. Als er een gasveld wordt ge vonden, dat groot genoeg is om tot produktie over te gaan, zullen de proefboringen worden omgebouwd tot winningsputten. Naar verwachting zal uit het eventuele gasveld dan gedurende ongeveer 15 jaar aardgas kunnen worden geproduceerd. Wanneer de proefboringen geen aard gas opleveren, moet Amoco volgens de voorschriften in de Consessie het terrei weer in zijn oorspronkelijke staat her stellen. FOLDER "STAND VAN ZAKEN" WEER VERKRIJGBAAR De bekende folder "Stand van Za ken bij de sociale verzekeringen en voorzieningen" is weer verschenen, uiteraard bijgewerkt per 1 jan. 1981. De folder is een samenwerkingspro- dukt van het Ministerie van Sociale Zaken, het Ministerie van Volksge zondheid en Milieuhygiëne en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzeke ring (V.S.V.). Zij geeft duidelijke informatie op het terrein van alle sociale verzekerings wetten, zowel wat de inhoud van de wetten betreft als wat premies en uit keringen aangaat. Wie haar wenst te ontvangen, kan zich wenden tot het V.S.V., Rhijn- spoorplein 1, 1091 GC Amsterdam, tel. 020- 92 74 74. Bij het V.S.V. zijn overigens ook folders beschikbaar over de sociale verzekeringswetten afzonderlijk. Bij wat grotere aantallen worden er kosten in rekening gebracht. Op een Antiekade, waar zo'n 50 anti quairs aanwezig zijn, wordt een ie der ruimschoots de gelegenheid geboden zich te oriënteren op het ge bied van meubelen, porcelein, klok ken, smeedwerk, lampen en tin enz. Ook de stands met de z.g. "kleine spulletjes" zijn weer ruim verte genwoordigd. TAXATIE Ook deze keer bestaat er weer gele genheid uw eigen, meegebrachte an- tiek te laten taxeren, dit kan op za terdag en wordt verricht door de heer H. van der Leelie uit Zoeter- meer. Elke 2500e en 5000e bezoeker zal door de Antiekade in de bloemetjes wor den gezet en mag tevens iets op de Antiekade uitzoeken ter waarde van 250,- en 500,--. Maar ook voor de andere bezoekers aan de beurs zal de sfeervolle presen tatie in de overzichtelijke stands weer een paar gezellige uurtjes kijkgenot verschaffen. Vrijdag 30 jan. is de Antiekade open van 19.00-22.00 uur daar de Veiling- hal die dag slechts gedeeltelijk be schikbaar was zullen die avond ±15 antiquairs aanwezig zijn. Zaterdag 31 jan. kunt u gaan kijken van 14.00- 22.00 uur en zondag 1 febr. van 11.00- 18.00 uur, de entree is 5,- p.p. Aan 65+ wordt een reductie verleend van 2,-. Kinderen beneden de twaalf jaar onder begeleiding van een vol wassene hebben gratis toegang. MOTEL HEILOO TE GAST BIJ KATHOLIEK VROUWENGILDE Het werd een gezellige avond, vorig week woensdag, in het Brunogebouw. Motel Heiloo was nl. te gast bij het Kath. Vrouwengilde Monica" om hen wat wegwijs te maken in het Horeca (hotel, restaurant, café)-wezen. Motel Heiloo werd vertegenwoordigd door de heren J. Groeneveld en Leloux bijgestaan door enige assistenten. Dit bleek ook wel nodig te zijn, want vele dames gaven deze avond blijk van hun belangstelling en de heren hadden de handen vol. Muzikaal werd deze avond verzorgd door Dik Huis. Het toneel was opgevrolijkt door een prachtig gedekte tafel. Na het welkomstwoord van de heer Groeneveld, sprak de heer Blok na mens het bedrijfsschap Horeca.en ver telde o.a. dat iedereen een hotel mag beginnen, hoewel er wel aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Hiervoor wordt dan een klassifikatie gegeven, zodat de bezoeker weet in wat voor hotel hij komt. Dit is te zien in de zg. hotelgids. Op elke kamer moet aangegeven staan wat deze kost, prij zen van een hotel zijn niet vastge steld, maar worden zoveel mogelijk in de gaten gehouden door het bedrijfs schap. Het restaurant wordt geken merkt als een van de moeilijkste beroepen, het café daarentegen als een van de zwaarste beroepen. Terwijl in het begin van de avond ge trakteerd was op een kopje koffie met gebak was het nu tijd voor een drank je met een hapje, dat viel bij de be zoeksters erg goed in de smaak. In de pauze was er een muziekquizz. Dik Huis speelde zeven verschillende nummers, aan het publiek te raden welke namen daarbij hoorde. Hieraan waren een aantal mooie prijzen ver bonden, o.a. een champagnekoeler, met een fles champagne, en een hors d'oeuvre voor zes personen, af te halen bij Motel Heiloo. Nadat iedereen vergast was op een spies met een heerlijke stroganoff- saus, waar ook nog het recept van ge geven werd, hield de heer J. Weerman vinoloog en bedrijfsleider van de gros- markt aan de hand van dia's een lezing over wijn. In lyrische bewoordingen vertelde hij over' dit kostelijke vocht: „Een goed glas wijn en een goede maaltijd zijn een hemel op aarde". Wijn leren kennen is geen een voudige zaak, maar wijn wordt door het weten pas waardevol. Het was intussen al laat geworden en iedereen ging naar lichaam en geest voldaan, naar huis. Het katholiek Vrouwengilde Monica kan mede door de grote inzet van Motel Heiloo, terugzien op een zeer geslaagde avond. Dit is weer zo'n unieke gelegenheid voor een dagje uit en is voor iedereen weggelegd. Op 17-18-19 en 20 februari organiseert reisburo Schilder uit Limmen dagtoch ten naar de Westfriese Flora voor vervoer en entree betaalt u 24,--, houders van een 65 kaart krijgen 2,— reduktie. In een luxueuse touringcar wordt u op comfortabele wijze naar de bloemen tuin de Westfriese Flora gebracht. De Flora is geopend van 13 t/m 22 februari van 9.00 rot 19.00 uur. De openingsdag vanaf 14.00 uur en op 17 en 18 februari tot 21.00 uur. Toegangsprijs: kaderen tot 14 jaar 3,50, volwassenen 7,50 65-plussers en groepen van meer dan 20 pers. 6,-. Op donderdag, 29 januari, 's avonds om 8.00 uur houdt de bekende schrijf ster Mischa de Vreede op uitnodiging van de Ned. Vereniging van Huisvr., afd. Heiloo een lezing uit eigen werk. Schrijfster is o.a. bekend door publika- ties in ,,Libelle", boeken en recensies. In de pauze zal er gelegenheid zijn door haarzelf gesigneerde boeken te kopen. De entrée voor deze avond bedraagt 1,— voor leden en voor introducé(e)s 2,-. Op vrijdag 30 jan., zaterdag 31 jan. en zondag 1 febr zal in de veilinghal Industrieterrein "Overdie" te Alk maar voor de zevende keer een An tiekade gehouden worden. Het blijkt steeds meer, dat de belangstelleng voor deze Antiek beurzen zeer levendig is. De consu ment is wel wat voorzichtiger ge worden maar de voorkeur gaat steeds meer yit naar antiek-aankopen, van wege het tijdloze en vaak waarde vaste karakter van antiek. Op 13 Februari opent de 48e West Friese Flora haar poorten voor de liefhebbers van onze nationale trots, de bloeiende bol. Elk jaar staat deze bloementuin in een bepaald teken, zo ook in 1981. Ontwerper Johan Weisz heeft zich laten inspireren door de muziek. Naast de bloementuin en veestal is er voor ieder wat te vinden op de Flora- beurs, eei^manifestatie die het midden houdt tussen een jaarmakrt en een huishoudbeurs, het allernieuwste mate riaal op het gebied van mechanisatie- technieken, u kunt meedoen aan een fotowedstrijd. Op de Heerenweg 235 bloeien de eerste krokusjes. Een ieder die de winter niet meer ziet zitten zal dit de moed geven voor de laatste loodjes. In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1