juwelier Strego 1981-1982 0 i «r rm mmmm simon peek Samen aan 't werk Alles voor uw aquarium HET DIERENHUIS IEUWSBLAD VOOR HEILOO Weer "open dagen" in de Kennedy-mavo otto van Os mode voor jong en oud Bakker Sanches gemoderniseerd VAN OS DAMESMODE modieus en met een sportief karakter. Nu met de nieuwe collectie Rib en Linnen Stretch Pantalons Sterilisatie-aktie DE BEKENDE SCHRIJFSTER YVONNE KEULS KOMT SPREKEN IN DE BIBLIOTHEEK MALEV00RT WERKZAAMHEDEN KENNEMERSTRAATWEG -- BEUN-BON LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER J 'winkelho^^BJI^^ HEILOO Van Os mode LTEL. 330138 JHBA Hans Wiegel komt naar de Vest in Alkmaar op 16 februari a.s. en geeft het VVD-startschot voorde a.s. verkiezingen. Komt mot velen! Reserveer voor vervoer (vóór 15 febr.): 072-334489, 330123, 332689 of 336222. intra woonkunst subliem woon- komfort dichtbij intra woonkunst alkmaar Administratiekantoor A. W. WINNIPS Winkelhof 't Loo, Heiloo, tel. 072-334386 v ISOTHERM HEILOO B.V. 9 EEN NIEUW POSTKANTOOR, MAAR WAT EEN GEZEUR MET DIE DEUR! 1 FEBRUARI 1981 46e JAARGANG No. 7 Advertenties en administratie: Rechte Hond'sbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. Daar straks weer veel zesdeklassers hun vertrouwde basisschool gaan ver laten, is et* morgen, donderdag 12 februari, en vrijdag 13 februari weer gelegenheid vast een kijkje te komen nemen in de Kennedy-Mavo aan de Laan van Muys 3. Verschillende scholen in Heiloo en Egmond hebben een schrijven ont vangen waarin de leerlingen worden uitgenodigd een middag te komen kijken. Door middel van het trekken van een kaart krijgen ze een (verkort) lesrooster. Het begint om 14.00 uur en eindigt om 15.40 uur. Op deze wijze kunnen ze kennismaken met een school voor voortgezet onderwijs, het wisselen van de lessen, enz. 's Avonds, van 19.00 tot 21.30 uur, kun nen de buren" een kijkje komen ne men, of eigenlijk iedereen die de school wel van buiten kent, maar ook best eens een kijkje van binnen zou willen nemen. Ouders van leerlingen en toekomstige leerlingen zijn van har te welkom, zowel op donderdag als op vrijdag. Daar de school twee nieuwe lokalen heeft gekregen, speciaal voor het vak textiele werkvormen en handenarbeid, zal er een tentoonstelling zijn van het werk dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gemaakt. Het vak textiele werkvormen zit thans ook in het examenpakket. Dat dit vak op zeer brede basis is opgezet, zal U op de tentoonstelling duidelijk worden. Open dagen Kennedy-Mavo: donder dag 12 februari en vrijdag 13 februari van 14.00 tot 15.40 uur, voor de leerlingen van de basisscholen en 's avonds van 19.00 tot 21.30 uur voor iedereen die er belang in stelt wat zich in deze school afspeelt. KREET: ZATERDAG A.S. HOBBY-FARM- AKTIE! Maandag 16 febr. a.s. bent u weer van harte welkom in zaal 5 van Het Open Huis. Een avond creatief bezig zijn, deze keer onder leiding van Nella van Os, die met ons aan het werk gaat met klei. Aanvang 20.00 uur, kosten 1,50, koffie inbegrepen. Naast de eerste maandagavond van iedere maand (lezing, inleiding met gesprek enz.), nu dus iedere derde maandag avond creatief bezig zijn. Iedere avond vormt een afgerond geheel, omdat we verschillende vormen wil len belichten. Misschien kunnen we later nog eens cursussen organiseren voor mensen, die zich bijzonder door één van de onderwerpen aan gesproken voelen. Hoodzaak is nu: Kennismaken met diverse technie ken en een avond fijn, ontspannen, bezig zijn. Tot ziens in het Open Huis! Inlichtingen: tel. 332136; 332917 en 333052. De werkgroep Velen zullen haar naam, lezend, of als fon^Jbezoeker, zijn tegengekomen. YVONNE KEULS. Niet zo maar een schrijfster. En zeker niet een auteur van het zelf verzonnen verhaal. Want wat Yvonne Keuls ook moge schrijven, het is altijd de vertaling van haar eigen emotie. Emoties over datgene, wat ze als werkelijkheid ziet en ervaart. Ze schrijft vanuit een onmetelijke warmte en bewogenheid. Zoals b.v. haar boek ,,De moeder van David S., geboren 3 juli 1959." En haar toneelsteuk ,,Jan Rap en z'n maat". Dit laatste gebaseerd op gebeur tenissen, die zich afspeelden in een opvanghuis voor drugverslaafden, waar Yvonne Keuls een paar jaar als staflid heeft gewerkt. Niet als beroepskracht, maar als vrijwilligster. Door deze niet beroepsmatige opstelling kwam ze dich ter bij de kinderen te staan. Dichter bij de kinderen, dan menige beroepskracht met hun getrainde' afstandelijke instel ling. En daardoor konden bovengenoemde werken geschreven worden, zoals ze werden geschreven. Met bewogenheid, met warmte, op de bres springend! Voor haar toneelstuk ,,Jan Rap en z'n maat" ontving Yvonne Keuls op 3 maart, 1979 ,,Het Zilveren Paspoort", uit handen van de staatssecretaris van C.R.M. In verband met de komende Boeken week komt Yvonne Keuls op 4 maart a.s. spreken over haar werk als schrijf ster en over de achtergronden van haar werk. Uit ervaring weten wij, dat de avonden van Yvonne Keuls altijd meer dan bezet zijn, en dat velen teleurgesteld moeten worden. Daarom meenden wij, er goed aan te doen, belangstellenden nu reeds op de hoogte te stellen van de komst van deze markante schrijfster. Op woensdagavond 4 maart a.s. in de bibliotheek aan het Malevoort. Gegadigden kunnen gratis plaatsen ver krijgen bij het inlichtingenbureau in de bibliotheek aan het Malevoort en in de bibliotheek aan de Kennemerstraatweg. Ook toegankelijk voor niet leden. Op maandag 16 februari a.s. zal de gemeente beginnen met het leggen van nieuwe riolering in een deel van de Kennemerstraatweg. Men begint op de kruising met de Stationsweg em het eindpunt zal liggen bij het Ter Coulster. Vooral van de werkzaamheden op de kruising zelf, op 16, 17 en 18 februari zal het verkeer veel hinder ondervinden. Het verkeer zal in de ochtend- en avondspits welliswaar geregeld worden maar men zal toch met een flinke vertraging rekening moeten houden. Ook de rest van de werkzaamheden, die in totaal 3 weken zullen duren, zullen voor enige ongemakken zorgen maar de grootste chaos valt zoals gezegd in de eerste drie dagen te verwachten. De herenafdeling van Otto van Os, in de Winkelhof 't Loo heeft een flinke verandering ondergaan. Er is nu een aparte afdeling jonge- en vrijetijdsmode gekomen. In moder ne kasten hangt alles overzichtelijk uit gestald. Door de vrije opstelling is het mogelijk een groot deel van de collec tie in een oogopslag te bekijken. Lee Cooper is er met een grote sor tering ribbroeken, maar ook mooie pullovers en jacks. Aan de andere kant van de zaak is de afdeling costuums ge bleven alleen in een bredere sortering, ook veel grote maten tot maat 58. Het ontwerp van de verbouw is van architect Zonderhuis, het timmerwerk van de firma Kaandorp en alles is geschilderd door de firma Dekker. Otto van Os biedt zijn klanten nu een volledige collectie want boven op de dames afdeling hebben Riek Wilde- boer en Riè de Zeeuw zo hun eigen sfeertje er in gebracht om de grote sortering dameskleding aan de vrouw te brengen en menigeen voelt zich daar erg op zijn gemak. Voor jongemode- vrijetijdsmode- herenmode en damesmode kunt u terecht bij Otto van Os in de Winkel hof 't Loo. Het garagebdrijf van Bakker en San ches a^n de Pastoor van Muijenweg heeft een ware metamorfose onder gaan. Tien jaar waren werkplaats en showroom in één en de zelfde ruimte ge vestigd. Maar daar de auto aan zijn status verplicht is zich mooi en glan zend aan zijn publiek te presenteren, was dat op deze manier niet langer mogelijk. Nu is de showroom een mooie zelfstandige ruimte geworden, waar op zo'n 450 m2 23 auto's zich optimaal aan u kunnen presenteren. Het verlaagde plafond, met veel verlichting, zorgt voor een intieme sfeer. De verbouwing is, op timmerwerk na, want dit werd door de firma Brink en Dekker gedaan, geheel in eigen be heer voor elkaar gebracht. Hoewel Bakker en Sanches hoofdzakelijk Opel verkopen kunt u hier ook voor andere merken goed terecht. Natuurlijk wordt deze vernieuwing een beetje feestelijk gevierd en in die vreugde mag het publiek meedelen. Wie nu in de maand februari een auto koopt bij Bakker en Sanches, wacht een alleraardigste verrassing, gaat u maar gauw eens kijken! PROBLEMEN MET DE OMGANGS REGELING TUSSEN GESCHEIDEN OUDERS EN KINDEREN Omstreeks half maart zal er weer een groep starten voor mensen, die moei lijkheden hebben met de omgangs regeling. Je kunt daar in kontakt ko- •rnen met mensen die in dezelfde si tuatie zitten. Je kiint met elkaar pra ten en leren van de ervaring van an deren. Dit kan je zelf een opening ge ven tot andere mogelijkheden dan je tot nu toe zag. Wie wil deelnemen aan deze groep moet zich vóór 1 maart opgeven bij FIOM, Buro voor (a.s.) alleen staande ouders, v.d. Meijstraat 6, te Alkmaar, tel. 072-118812. De bouw van het nieuwe theater loopt goed en ligt nog steeds op schema. Ook de naam is nu bekend, hoewel de gene die de naam "De Beun" bedacht heeft zich nog steeds niet heeft gemeld. Het Stichtingsbestuur van het Open Huis acht de tijd nu rijp haar gedach ten te laten gaan over een feestelijke opening/Hiervoor heeft zij nu een com missie in het leven geroepen die be staat uit: Marian Scholte, Gwen Bos, Klaas Koomen, Piet Veen, Frits Ho- gerheyde en Wim Schols. Men verwacht dat het theater zo in het laatste gedeelte van 1981 gereed zal zijn, en dan gaan we feestvieren...heel Heiloo mag meedoen, want het is iets, dat ons allemaal aangaat! Onder het motto: "DOOR HEILOO VOOR HEILOO" krijgt iedereen de kans zijn bijdrage te leveren. Nu vindt u hieronder een bon. Wij vragen alle verenigingen, bejaarden, jongeren en ook scholen maar ook enkelingen die iets op artistiek gebied presenteren deze bon in te vullen en op te sturen. Of het nu klassiek is of modern, zang, dans, goochelen voordragen, het doet er niet toe wat. Als u denkt "ik" of "wij" zouden het leuk vinden in de feest periode aan het einde van het jaar iets te doen wat voor andere men sen de moeite waard is om naar te kijken laten die zich door het zo snel mogelijk insturen van onderstaande bon melden. U kunt de bon opsturen naar Klaas Koomen, Kennemerstraatweg 321. Wie nog informatie wil hebben kan kontakt opnemen met Klaas Koo men, tel. 333358 of met Marian Schol- te, Harrelaers 8, tel. 333734w Wilt u niet te lang wachten met het insturen van de bon, want een ge slaagd feest eist veel en goede voor bereiding! GEWOND BIJ ONGEVAL Twee inwoners van Heiloo zijn in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 februari gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kennemerstraatweg in hun woon plaats. Het tweetal reed in de richting Heiloo toen ter hoogte van het Heilooërbos R. J. de B. plotseling de macht over het stuur verloor bij een inhaalmanoeuvre, waardoor zijn auto van de weg raakte. Vervolgens ramde de auto een lichtmast en werden de bossages omwoeld waarna hij op zijn zij tot stilstand kwam. R. J. de B. (20) en zijn passagier de 19-jarige R. P. S. moesten per ambulance naar het Medisch Centrum in Alkmaar worden overgebracht. S. kon na behandeling huiswaarts kerenDe B. werd ter observatie opgenomen. Naam: r Adres: Aktiviteit: horloger juwelier stationsweg 85a heiloo ■"«V vindt U op de le etage. vrijdag koopavond UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken Daar vindt u de verbeelding van meer dan 1500 m2 woonkunst van superieur ontwerp. Eksklusiviteit in vormgeving. Brunati, Thonet, Interlübke, deSede... Intrawoonkunst brengt u de beroemde binnenhuiskreaties onder handbereik. Een opwindend idee voor kritische woners. binnenhuisarchitektuur O ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 a****91* In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO Door omstandigheden is de termyn van inleveren van advertenties voor de Gemeentegids verlengd tot 15 februari. Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Wil degene die de naam ,,De Beunbedacht heeft voor het nieuwe theater zich melden bij Klaas KoomenKennemerstraat weg 321tel. 333358 Specialisten in warmte-isolatie Dertigduizend (30.000) katten moeten jaarlijks worden afgemaakt. Omdat ze te veel zijn. Omdat ze over zijn. Omdat niemand ze wil hebben. Dertigduizend (30.000) katten moeten jaarlijks worden afgemaakt. Omdat mensen niet de moeite nemen om hun huisdier te laten castreren of steriliseren. STERILISATIE/CASTRATIE ACTIE VAN DE DIERENBESCHERMING IN SAMENWERKING MET DE PLAATSELIJKE DIERENARTSEN Ondanks de winterse kou gaat de na tuur gewoon haar gang. Zo af en toe hoort men al het "krollen" van katten. Katers plassen tegen muren, bomen en struiken en veroorzaken een sterke urinegeur. De poezen raken daarvan opgewonden, ze zijn dan krols en ma ken een huilend geluid. De gevolgen blijven niet uit. Na ongeveer 2 maan den zal de poes u verblijden met een aantal nakomelingen, die het probleem van het enorme katten overschot al leen maar nog groter maakt. Om een zwerfkattenprobleem te voor komen houdt de Dierenbescherming Heiloo en Limmen dit jaar een actie om de katten te laten steriliseren of cas treren. Dankzij de medewerking van de dierenartsen Eberson en Schaap te Heiloo is het mogelijk dit tegen een sterk gereduceert tarief té doen. STERILISEREN De sterilisatie is een operatieve in greep. De poes moet 7 maanden of ouder zijn. Dat een poes eenmaal ge jongd moet hebben voor dë sterili satie is een bakerpraatje. De poes wordt voor de ingreep geheel onder narcose gebracht. Tijdens de opera tie heeft de poes een paar dagen nodig om weer geheel de oude te worden. Na 10 dagen moeten de hechtingen - voor zover poes dit niet zelf al gedaan heeft - door de dierenarts verwijderd worden. Dit hoort bij de behandeling dus kost niets extra. CASTREREN Het castreren van een kater is voor een dierenarts een eenvoudige ingreep. De kater moet 7 maanden of ouders zijn. Voor de castratie wordt het dier onder een lichte narcose gebracht. Na verwijdering van de twee zaadballen komt de kater al gauw bij, maar hij blijft de eerste uren nog wat doeze lig en suf. De sterke urinegeur die hij voor de castratie in huis kon ver oorzaken gaat geleidelijk verdwijnen. VOORDEEL De actie loop van 13 februari t/m 13 maart. De sterilisatie of castratie van uw kat bedraagt tijdens deze actie resp. 60,- en 25,--, waarvan de Dieren bescherming dan nog eens resp. 25,-- en 15,- voor haar rekening neemt. Het bedrag dat u dus uiteindelijk be taalt bedraagt voor: STERILISATIE VAN UW POES 35, CASTRATIE VAN UW KATER ƒ10,-- Om voor dit lage tarief in aanmerking te komen kan men zich uitsluitend op geven bij: Voor Heiloo, mw. de Waart, tel. 334810 Voor Limmen, mw. Bakkum, tel. 02205- 1806. Zij stellen in overleg met de dieren artsen Eberson en Schaap de datum van behandeling vast. Heeft U wel eens geprobeerd op een stormachtige zaterdag uw postbox leeg te halen? Klep open en de brieven vlie gen alle kanten op! Nu is het vaak zo dat in het weekend de deur op slot bltfft en er gewacht moet worden tot maandag. Dan hangt de deur weer uit z'n voegen mensen halen hun kleren er aan open, narigheid alom! Wanneer zal de PTT hier eindeiyk eens wat aan doen, want zo gaat het niet langer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1