juwelier Strego Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? Alles voor uw vogels TJ'JïrfbxTJ' TALLY Hi HEILCC Rozing Heiloo ƒ89.- En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. STAATSLOTERIJ GEMEENTEGIDS HEILOO 80/81 Jan-Tine Braam HET DIERENHUIS simon peek NIEUWSBLAD VOOR HEILOO A. G. v. d. Nagel Infano werd prachtige winkel Wy hebben voor U de beste pasvorm gevonden in Lee Cooper RIB PANTALONS diverse kleuren Een nieuw gezicht voor kapsalon Kroon Toelichting plannen ontsluitingsweg trok veel publiek -Expositie van D* Nap in De Zevensprong Joseph van Schagen Fashion Shop en Jacqueline onder één dak Fijn gevoel van binnen. Nieuwe dingen van Mascotte. Mascotte briljant BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUI SWEGl} EXTRA PRIJZEN IN DE STAATSLOTERIJ voor het komplete woongebeuren WINKELHOF T LOO HEILOO TEL. 330138 ISOTHERM Aanvang verkoop JUBILEUM-loterij MAANDAG 23 FEBRUARI. D0RIE LANGEND0NCK IN GALERIE „EMILY Administratiekantoor A. W. WINNIPS ADVERTENTIES Door omstandigheden hebben we de termijn van inleveren van advertenties tot 27 februari kunnen verlengen. Verkoop Staatsloten 23 februari tot 5 maart. Winkelhof 'tLoonrtöl 1851HT Heiloo Telefoon 072-331004] winkelhof 't Loo HEILOO B.V. Specialisten qs in warmte-isolatie UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zaken 18 FEBRUARI 1981 46e JAARGANG Nr. 8 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Het was druk in de sporthal Het Vennewater, toen de gemeente afgelo pen donderdag aldaar de plannen voor de zuidelijke wijkontsluitingsweg kwam toelichten. Met deze plannen wil men bereiken dat de veel sfnallere wegen in de kom van de gemeente ontlast en veiliger worden. Wethouder Dekker en de heren A. Brandsma, directeur van Openbare Werken J. Tieleman, chef afdeling gemeentewerken en J. v.d.Jagt plaats vervangend chef algemene zaken, had den de taak het een en ander toe te lichten. Wethouder Dekker begon met een terugnblik naar het verre verleden waar in ons dorp een open bebouwing, smalle wegen en een grote rust had. ,,De tegenwoordige tijd is echter heel anders. Na de jaren vijftig kwam alles in een stroomversnelling en de proble men groeiden, doordat steeds meer mensen Heiloo als de ideale woon plaats ontdekten", aldus wethouder Dekker. Voor de gemeente ontstond hierdoor de noodzaak om oplossingen te zoeken en in 1967 werd een rapport gemaakt m.b.t. een wegenstruktuurplan Men bekeek toen onder meer of de Zevenhuizerlaan in aanmerking zou komen als hoofdverbindingsweg tussen oost en west met een aansluiting op Egmond-Binnen. Het bleek echter dat het leefmilieu van deze laan door deze functie behoorlijk zou worden aange tast. Na alles te hebben afgewogen koos men voor de aansluiting Westerweg-Venne- watersweg oostelij L naar de Kennemer- straatweg, door de landerijen heen. Na de noodzakelijke aankopen begon men in 1976 met de planalogische voorbereidingen. Intussen heeft de ge meente het plan aangepast en het ontwerpplan is zover dat het door de ambtelijke molen kan. Het wordt ter visie gelegd, in de raad behandeld en vervolgens ter goedkeuring naar gede puteerde Staten gestuurd. De geluidshinder die men door de aanleg van de nieuwe weg kan verwach ten zal volgens wethouder Dekker moe ten worden aangepakt voordat de weg wordt vrijgegeven. In de vragenronde" na de pauze stelde de heer Helder (hij behoorde in het verleden tot de indieners van het be zwaarschrift) dat het huidige plan niet veel nieuws te bieden heeft. Hij betwiste het nut van dé weg en stelde vervolgens vast dat de geluidshinder als enig op te lossen punt naar voren is gebracht. Op zijn vraag of de weg niet meer naar het zuiden kan worden aangelegd ant woordde de wethouder met een resoluut neen ,,Je gaat dan recht op het Bede vaartoord af", aldus zijn motivatie. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 v Sinds vorige week donderdag zult u bij Joseph van Schagen ook de wat jeugdi ger mode aantreffen. Moeder heeft haar dochter weer onder haar vleugels. Door het opheffen van Papilion kwam hier een royale ruimte vrij, de wat lossere, nonchalantere kleding komt hier uitstekend tot z'n recht. De collectie is ook uitgebreid o.a. met veel frans goed, maar ook de vertrouwde merken zijn hier aanwezig. Prachtig is de collectie van Marianne David, zij ontwerpt haar eigen stoffen en modellen en laat deze kleding van zuiver katoen in Nederland vervaardi gen. Ook schoentjes van dezelfde stof zijn hierbij verkrijgbaar. Vier paska mers geven u de gelegenheid deze nieuwe collecties te passen, deskundig personeel staat klaar om u naar beste weten te adviseren. Omstreeks half maart zullen er weer shows gehouden worden, op de huiselij ke manier zoals we dat de laatste tijd gewend zijn, dus in de zaak van Joseph van Schagen. Heiloo, Vanaf zaterdag 21 februari t/m 15 maart toont de Nijmeegse schilderes Dorie Langendonck haar sfeervolle aquarellen en acryl-schilderingen in galerie Emily" aan het Slimpad te Heiloo. Het is de vrije natuur die haar de motieven levert; het (Limburgse) land schap, de lucht en bloemen. In de landschappen weet zij met zachte tinten en een knappe techniek, een fluwelen effect aan te brengen, zodat ze een mysterieuse sfeer krijgen. De bloemen in acrylverf getuigen van een grote liefde voor de natuur en haar vakmanschap. Het geheel is 'door haarzelf prachtig ingelijsd. Tijdens haar huwelijk en met drie opgroeiende kinderen behaalde zij de akte Handenarbeid, en gaf les o.a. aan de M.M.S. Mater Dei te Nijmegen. Haar schildersopleiding kreeg ze bij de Vaalmse graficus Jozef Bossaert. Ver volgens bezocht zij de academie ,,Ba- yerwald" te Regensburg. Daar kreeg zij les van de bekende Oostenrijkse kunstenaar Heribert Lo- sert, daarna de academie ,,Sud Tiol" te Eppan in Italië. Eerdere exposities in Amsterdam, Nij megen, Malden, Belfeld en Oudenho ven in België. Het verbouwen en veranderen is niet van de lucht en de ene zaak wordt nog mooier dan de andere. Kapsalon Kroon heeft het gepres teerd dank zij de hulp van buren, vrien den en familie in een week tijd een kompleet nieuw interieur te bouwen. Na een ontwerp van Kees Koopmei- ners verbouwd door aannemersbe drijf N. Bolten, geschilderd door schilder Bolten, de firma Kosters mocht de electriciteit verzorgen. Ja dat was wel even "poot aan spelen" de afgelopen week, maar gisteren morgen om 8.30 konden de eerste klan ten alweer naar binnen gaan. Interieur Het nieuwe interieur is helemaal uit gevoerd in blank grenen wat door zijn lichte kleur erg ruim maakt. Er is veel met spiegels gewerkt wat dit ef fect ook nog eens onderstreept. Zo staat er midden in de zaak een spiegel- zuil met daarvoor een grote lamp met glazenbollen. De wandbekleding is ook het nieuwste van het nieuwste een beige kunst stof velours met aan de bovenkant een klein bloemmotief. Dinsdag 24 febr. gaat er in de Zeven sprong aan de Ewisweg een expositie van start van de Heilooër kunst schilder/tekenaar D. Nap. Voor velen geen onbekende. Dirk Nap werd ge boren in Langedijk maar woont en werkt al 25 jaar in Heiloo, hij was leer ling van prof. Huib Luns en behaal de zijn M.O. tekenen aan het Rijks museum te Amsterdam, gaf vervol gens les aan de Pedagogische Aca demie te Alkmaar, de M.M.S. te Ber gen en de kunstnijverheidschool in Amsterdam. "Toen ik mijn opleiding had voltooid, had ik twee wensen, niet in het onderwijs en niet in Alkmaar, beiden gebeurden" aldus Nap. Maar hij heeft er geen spijt van ge had en heeft zo'n 25 jaar les gegeven. Bij het les geven beperkte hij zich niet tot het tekenen alleen maar ging met z'n leerlingen ook veel naar expo sities, naar het toneel en muziek. Na de oorlog, toen de school verwoest was gaf Nap zelfs les in z'n eigen atelier. Hoewel veel kunstschilders psychisch afreageren in hun werk, laat Nap zich insperen door de dingen die hij mooi vindt en hem raken. Hij doet eigenlijk niets anders dan het vak beoefenen zoals dat eeuwen voor hem beoefend werd, door met beeldend vermogen (scherp obser veren) het geziene transponeren, tot een persoonlijk doorleefde nieuwe re aliteit in het platte vlak. Een reali teit, die mede door zijn herkenbaar heid, de ontvankelijke toeschouwer emotioneel zal raken. Ook het onzegbare, is hier zichtbaar gemaakt op een manier alsof er nooit abstracte bewegingen bestaan hebben. Nap zoekt geen verklaring of zelfs een verontschuldiging om het naar de natuurschilderen mooi te vinden. Zelf zegt hij hiervan: "De beeldende kunst is nu eenmaal oeroud en altijd nieuw, in mijn atelier komen de dingen tot leven, daar speelt het zich af". Dat atelier is zijn innerlijke ruimte, waar de levenloze dingen een door dringbaarheid krijgen, zodat de toe schouwer er deel aan kan hebben, ruimte die bepaalde wensen en bepaal de dinge toelaat. Die mensen hebben dan hun eigen beleven in het werk ont dekt en wordt het een blik van ver standhouding. Deze expositie zal u ongetwijdeld hel pen naar de ontdekking van het eigen beleven, dat is pas werkelijke creatie- viteit! De expositie gaat dinsdagavond om 19.30 uur open. U bent van harte wel kom! Na 20 jaar aan de Oosterzijweg te hebben gewerkt, besloot mevrouw Geels haar winkel grondig te verande ren. In deze opzet is zij volkomen geslaagd, thans staat hier een smaak volle, ruime moderen modezaak. Vijf en twintig jaar geleden begon de fam. Geels in Alkmaar een atelier waar hoofdzakelijk kinderkleding voor grote zaken werd gemaakt. De naam INFANO, betekent ook „kind", in het esperanto. Na vijf jaar vefhuisde het atelier naar de Oosterzijweg (naast de Germefa) er werkten toen zo'n 50 meisjes. En zo als dat gaat, de naaste familie mocht wel eens wat kopen. Maar natuurlijk blijft dat niet zo, dus werd er een klein winkeltje gemaakt, maar de concurren tie uit het buitenland werd erg groot, de meisjes vloeiden af en het atelier werd opgeheven. Toen kwam er een breierij, waar zo'n tien breimachines, bedient door man nen, kleding breiden voor de grootwin kelbedrijven. Dit duurde zo'n 12 jaar maar wederom gooide het buitenland roet in het eten. Besloten werd de winkel te handhaven, er werd kleding verkocht die recht streeks van de fabriek werd betrokken, dit betekent, lage prijzen en zo is het tot op de dag van vandaag nog. Voor het eerst in dë geschiedenis van Infano heeft men nu de zaak verbouwd, geheel in eigen beheer. In het midden alles mooi ruim gehouden, aan de zijkanten overzichtelijk de kleding in moderne rekken. Een etalage laat zien wat u binnen kunt verwachten, ook assecoires zijn er, mooie shawls, die de heer Geels uit Italië importeert, corsa ges en kettingen. Een mooie moderne zaak, die zeker een bezoekje verdient. Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Stationsweg 85, Heiloo Vrijdag koopavond. Deze gemeentegids wordt in Heiloo huis-aan-huis verspreid en bevat vele nieuwe gegevens over gemeentebestuur en gemeente-instellingen, bank instellingen en nutsbedrijven, taxicentrales, gezondheidszorg, maatschap pelijke zorg, kerkgenootschappen, onderwijs, cultuur, muziek- en zang verenigingen, vrouwenverenigingen, politieke partijen en vakverenigingen, sport, dierenverenigingen, enz. Het geheel is aangevuld met aktuele foto's en advertenties en een fraai bruin omslag. Ook iedere nieuw ingeschreven inwoner van Heiloo ontvangt op de afde ling Bevolking zo'n gids en is daarmee direkt op de hoogte van het reilen en zeilen ter plaatse. (Zie voor inleveren gegevens de nevenstaande adv.) horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Vrijdag koopavond Westerweg 261, Heiloo. Tel 072-3317 Bij de ingang zult u een royale desk aantreffen waar Joop Bolten de scepter gaat zwaaien, hij zorgt voor telefoon, afspraken, jassen, en de muziek. U kunt zelfs een verzoekje indienen. Het voordeel van dit alles is dat de medewerkers nu rustig aan hun werk kunnen blijven en hun aandacht voor de volle honderd procent aan hun clien tèle kunnen geven. Om de temperatuur zo prettig mogelijk te houden is er op bijna onzichtbare wijze airconditioning aan gelegd door de firma Pro-Air uit Ede, dus ook in de zomer kunt u het hoofd koel hou den. Nieuw zijn ook de droogkappen, die zo geruisloos zijn dat u, terwijl u onder dë kap zit toch de muziek kunt horen. Dochter Sandra heeft een make-up cur sus gevolgd. Bruidjes, maar ook als u eens een avond uit gaat, maakt zij, aan gepast aan de gelegenheid, schitterend op. Bij Kapsalon Kroon kunnen 18 klanten tegelijk geholpen worden, door 7 inan deskundig personeel. Een zaak waar Ans en Joop Bolten best trots op zijn, en dat mag! TELEFOON 072-334386 vrijdag koopavond De zaterdagen en zondagen zal Dorie in de galerie aanwezig zijn tussen 14 uur en 17 uur. Openingstijd: dinsdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uur, vrijdagavond 19.00- 21.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur en zondag 14.00-17.00 uur. Zie advertentie elders in dit blad. CONCERT LUTHERSE KERK ALKMAAR Op zondag 22 febr. om 14.30 uur wordt in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, hoek Baangracht een concert gege ven door het Noordhollands Jeugd orkest, o.l.v. Bram Hijmans, m.m.v. Pieter Rynja - clavecymbel/orgel. uitgevoerdt worden werken van W. A. Mozart, J. S. bach, Ravel, Handel en C. Ph. Em. Bach. De toegangsprijs (incl. programma) bedraagt 5,- scholieren, houders van een C.J.P., 65+ en donateurs 3,— p.p Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. BLOEMSCHIKKEN Op vrijdag en zaterdag zal op een van de binnenpleintjes van Winkelhof yt Loo een expositie worden gehouden van de resultaten van het kampioen schap bloemschikken Heiloo voor ama teurs, onder auspicium van de Konin klijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. Ongeveer 70 bloemstukken - waarvan de helft vrije arrangementen - zijn ge jureerd door de bloemsierkunstenaars Wout den Daas en Guus van der Linden. De uitslag van de jurering staat bij de stukje vermeld. Er zal een informatiestand zijn waar inlichtin gen worden gegeven over de akti- viteiten van de K.M.T.P. in Heiloo. Amateur bloemschikkers demonstreren op gezette tijden met welke eenvoudige hulpmiddelen leuke resultaten met bloemen kunnen worden bereikt. BIJBELAVOND De 9e Bijbelavond in de serie van 11, zal D.V. a.s. vrijdagavond worden ge houden in de zaal van de Geref.Kerk Noordergeeststraat te Heiloo. Gezien de grote verwarring die op het chris telijk erf over deze dingen heerst, w.o. predik ambt, ambt van ouderling en diaken etc., komt de vraag. Wat zegt de Bijbel =Gods Woord hierover. De spreker voor deze avond is dhr. D. Steenhuis te Meppel. Iedere be langstellende is van harte welkom. De toegang is vrij. Aanvang 20 uur. In de pauze is gelegenheid vragen te stellen Voor nadere inl.: J. Best,Boul. de Vas- sy 75, Egmond aan Zee, tel. 02206- 1816; M. Opperihuizen, Deurganck 35, Castricum, tel. 02518- 54596.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1