Alles voor uw konijn VAN OS MODE 75 JAAR EEN BEGRIP Van Os mode ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Strego T.TJL'rfflTJ. t\i i y n HEI LOC Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? V HET DIERENHUIS GEMEENTEGIDS HEILOO 80/81 IEUWSBLAD VOOR HEILOO Zie onze étalages met de nieuwste modellen. STREGO B.V. Winkelhof 't Loo 6 Heiloo BEKENDMAKING Woningbouw in Plan Boswijk horloges simon peek En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. Terre des Hommes stuurt trucks naar Oeganda BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUI SWEG13 WAAROM DUIZENDEN MENSEN PER JAAR NAAR TAIZÉ De ontvangst van de jongeren POLITIEBERICHTEN AANLIJNGEBOD MOET BETER WORDEN NAGELEEFD BURGERLIJKE STAND winkelhof 't Loo 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 Administratiekantoor A. W. WINNIPS Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend dat voorjaar 1981 zal worden begonnen met de woningbouw in het plan Boswijk. Dit plan is gelegen ten westen van Het Malevoort, tussen De Ronge en de Woonheuvel "De Westerzij", (zie pagina 2) ADVERTENTIES Door omstandigheden hebben we de termijn van inleveren van advertenties tot 27 februari kunnen verlengen. o.a. kwartz analoog er, digitaal ISOTHERM HEILOO B.V. voor het komplete woongebeuren it 25 FEBRUARI 1981 46e JAARGANG No. 9 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad versïtójnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (exel. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Op de rijksweg A 9 heeft zondagmorgen rond 11.30 uur een ernstig verkeersongeval plaats gevonden waarbij een inwoner van Texel gewond raakte. De man reed op de westelijke rijbaan richting Uitgeest toen hij ter hoogte van Heiloo in de berm raakte. De auto kwam daarna weer op de vluchtstrook terecht maar sloeg daar over de kop. De verwondingen van de man deden zich in eerste instantie zeer ernstig aanzien maar de politie verklaarde dezelfde middag dat de man waarschijnlijk zondag nog naai huis mocht terug keren. Op de foto de auto nadat hij weer op zijn wielen was gezet. Rijkswaterstaat zorgt voor de rijbaan. ANTON PIECK RUILDAG Op zondag 15 maart a.s. organiseert de Anton Pieck Club Nederland in samenwerking met het Autotron in Drunen een landelijke ruildag voor wer ken van Anton Pieck. Op deze ruildag worden, naast ori ginele werken van de kunstenaar, boeken, kalenders, kaarten en posters over het werk van Anton Pieck te ruil of te koop aangeboden. 350 Leden van de Anton Pieck Club Nederland zijn aangeschreven om een stand op de ruildag te bemannen. Ook aan niet leden is het toegestaan om werken van of over Anton Pieck te ruil of te koop aan te bieden. Er dient dan van te voren contact opgenomen te worden met het Autotron in Drunen. Op de ruildag zal een informatie-stand over de aktiviteiten van de Anton Pieck Club Nederland aanwezig zijn. Als speciale attraktie zal het Autotron uit haar archieven 80 originele tekeningen en aquarellen van Anton Pieck ten toonstellen. Tevens is er een unieke audio-visuele presentatie over leven en werk van de kunstenaar. De "Anton Pieck Ruildag" wordt ge houden in het Autotron in Drunen. Het autotron is op zondag 15 maart a.s. geopend van 12.00-18.00 uur. EXPOSITIE HANS VAN DER TOGT Van 28 februari tot en met 25 maart 1981 exposeert Hans van der Togt (bekend AVRO-TV-omroeper) in Galerie 't Oord, Verdronkenoord 48 te Alkmaar. Hans is ruim anderhalf jaar geleden begonnen te schilderen. Uit pure nieuwsgierigheid of hij zijn ideeën over vorm en kleur kon visualiseren. Het plezier dat Hans aan het schilderen beleeft, vindt hij het belangrijkst. Door dat plezier en zijn enthousiasme kwam hij in betrekkelijk korte tijd tot een opmerkelijke produktie. Hier in Galerie 't Oord, op zijn 2e tentoonstelling, laat hij een serie werk stukken zien die hijzelf representatief vindt voor de richting waarin hij bezig is. Ogenschijnlijk willekeurig, vormen kleuren en lijnenspel toch een dwingend geheel. Hans zal zelf aanwe zig zijn op zaterdag 28 februari van 14.00 tot 17.00 uur, om het door U eventuele aangekochte werk te signeren. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag, 10.30 tot 17.00 uur. De stichting Terre des Hommes (Hulp aan kinderen in nood, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging) wil ook in Oeganda iets doen voor de kinderen in het noodlijdende Raramoja gebied in het Noord-Oosten van dat land. De Engelse hulporganisatie Save the Children Fund, werkzaam in die streek, bleek grote behoefte te hebben aan transportmiddelen voor het aan gevoerde voedsel, de medicijnen en andere hulpgoederen (dekens b.v.) Terre des Hommes Nederland ver scheepte daarom per m.z. WALEN- KERK van de Ned. Lloyd afgelopen vrijdag vanuit de Rotterdamse Beatrix- haven vier Mitsubishi CANTER TRUCKS 5,5 ton, naar Afrika. Op 6 maart worden in Mombassa de vier trucks (in chassis-uitvoering) over gedragen en verder ingericht om opti maal geschikt te zijn voor hun doel. Voor de gehele hulpverlening aan Oeganda hoopt Terre des Hommes tenminste 250.000,- bijeen te bren gen. Het noodhulp-gironummer van Terre des Hommes (Den Haag) is: 100900. Mocht u meer willen weten over het werk van de Stichting of (zijdelings) willen medewerken in één van de 135 werkgroepen, dan wor den u voor de regio-Noord-Holland alle inlichtingen over de dichtsbij- zijnde werkgroep en /of over finan ciële adoptie e.d. verstrekt via Werk groep heiloo tel.: 072-330077, b.g.g. 330707. Een Open Avond in Heiloo, die in het teken zal staan van de gemeenschap van Taizé en zijn aantrekkingskracht op de jeugd binnen maar ook buiten Europa. In Taizé hebben zowel de internationale jongerenbijeenkomsten, als de ont vangst van de bezoekers van alle leeftij den, plaats rond de gemeenschap van de broeders, die drie maal per dag samenkomen voor het gebed, de hart slag van hun leven. Oorspronkelijk bestond de gemeen schap, o.l.v. Roger Schütz, uitsluitend uit broeders, afkomstig uit de verschil lende protestantse kerken. Thans zijn er eveneens katholieke broeders. Taizé is dus van nature een oecume nische gemeenschap; tevens een interna tionale gemeenschap met broeders uit een twintig landen. Ze wonen niet alleen in Taizé: enkelen wonen in kleine fraterniteiten en delen hun leven met de allerarmsten op verschillende plaatsen in de wereld. Sinds 1966 hebben zusters, behorend tot een internationale gemeenschap, een groot deel van de ontvangst in Taizé op zich genomen. Gedurende de eerste twintig jaar van haar bestaan heeft de gemeenschap in een betrekkelijke eenzaamheid geleefd. Daarna kwamen er meer en meer jongeren naar Taizé om gedurende enkele dagen aan het gebed van de gemeenschap deel te nemen. Vandaar kwam het idee om een "conci lie voor jongeren" te houden. Dit werd in 1970 aangekondigd en de opening vond plaats in 1974, waarvoor 40.000 jongeren bijeen kwamen. Sindsdien heeft het concilie voor jongeren" jarenlang vele jongeren van alle continenten tot een gezamenlijk zoeken bijeengebracht. Roger Schutz en zijn broeders: de diensten en de maaltijd; de jongeren en ouderen. Is dit een voorteken van een wezenlijke vernieuwing van de kerken? Kom luisteren en praten. Wij, de werkgroep Oecumene, nodigen allen van harte uit! Datum: 5 maart Plaats: Kerkgebouw Noordergeeststraat Tijd: 20.00 uur Kosten: 2,50 Gast: Harrie Kanters, Nederlands reis leider en coördinator van de met Kerst mis gehouden concilie reis". VROUWENCAFÉ HEILOO Vanavond in het Bruno-gebouw om 20.00 uur optreden van het vrouwenca baret uit Heemskerk met het stuk CIRKELS. Entree:/3,50. Deze week laten we eerst het wel en wee van het verkeer de revue passeren. Op de achttiende is zowel 's morgens als 's middags een snelheidscontrole gehou den. Bij de ochtencontrole werden op de Kennemerstraatweg 14 automobilis ten bekeurd. De snelheden varieerden van 66 tot 92 km. per uur. 's Middags stond men op de Zeeweg en hier reden 4 weggebruikers te hard. Op 20 februari vond op de hoek Zeeweg/Westerweg een aanrijding plaats waardoor alleen materiële schade ontstond. Een inwoner uit Schagen reed zonder voorrang te verlenen de Zeeweg over en versperde hierbij een automobi list uit Egmond a/d Hoef de doorgang. In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij een alcoholcontrole ruim 100 auto's gecontroleerd. Er volgden 26 blaastests en van diegenen die hiervoor iri aanmer king kwamen kregen 8 een rijverbond. Voorts werden er 5 bloedproeven geno men, die positief uitvielen en een persoon weigerde de bloedproef. Ook verd er proces-verbaal opgemaakt vanwege het rijden met slechte verlich ting en het rijden zonder rijbewijs en verzekering. In het laatste geval heeft de politie nog aardig wat moeite gehad de overtreder tot stilstand te dwingen. Zondag even na het middaguur werd op de A9 een ongeluk gemeld. De heer Van V. uit Texel kwam door onoplettendheid in de wegberm terecht waarna hij de macht over het stuur verloor. De auto sloeg over de kop en kwam op zijn dak liggend tot stilstand. De bestuurder moest met hoofdletsel naar het Centraal Ziekenhuis worden vervoerd. Bij een inbraak aan de Werkendelslaan werd het nodige vermist. Na het opma ken van de balans bleek dat de dieven er met de kleuren tv., de platenspeler en de radiocassette-recorder vandoor waren. Een firma uit de Haesackerlaan deed aangifte van de vermissing van een geldkist. Het was uit het kantoor verdwenen en bevatte ongeveer 4000,- Een mevrouw uit de van Doornstraat meldde de diefstal van zo'n 400 liter huisbrandolie. Dit moet in een tijdsbe stek van 2 maanden gebeurd zijn. Ze vond het al vreemd dat er zoveel verstookt werd en toen ze laatst een man bij de geopende tank betrapte wist ze genoeg, uc uaucr(s) zijn overigens nog onbekend. Een 16-jarige scholier uit Heiloo kwam aangifte doen van een mishandeling. Hij was op het station van Heemskerk door 5 onbekend gebleven jongelui geschopt en geslagen waardoor hij een aantal kneuzingen opliep. GYMNASTIEKLESSEN DOVES EN KLIMOP DOOR ONJUISTE BERICHT GEVING IN DE WAR GELOPEN Woensdagmiddag werd de secreta resse van G. V. DOVES telefonisch meegedeeld, dat er op donderdag geen gebruik van de zaal kon worden ge maakt i.v.m. een opknapbeurt, o.a. moest d e vloer in de olie worden gezet. Het kon helaas niet op een andere dag, maar "zaterdag kunt u er weer in". Nu had het bestuur DOVES juist een brief aan de gemeente geschreven met het verzoek nog eens extra aan dacht aan de hygiëne in de zalen te besteden, daar deze te wensen over laat. Onze secretaresse meende dus, dat e.e.a. een gevolg was van onze brief. Achteraf blijkt, dat het NIET GING OM DE DOOR DOVES gebruikte zaal aan de Sch.Hondsbosschelaan, maar om de door KLIMOP gebruikte zaal aan het Slimpad. Klimop werd NIET ge waarschuwd, zodat men zonder te weten wat er aan de hand was voor een "vaste deur" kwam te staan, terwijl bij Doves 5 lesuren onnodig werden stopgezet. Dat zowel Doves als Klimop deze gang van zaken betreuren spreekt vanzelf, maar helaas is daar achteraf niets meer aan te doen. Het bestuur van G.V. Doves Geplaatst met instemming van de voor zitter van G. V. Klimop). REKTIFIKATIE In een advertentie van ,,De Apostel" van vorige week stond dat de gerechten rijk worden opgediend tegen pittige" prijzen! Dat had moeten zijn: tegen prettige" prijzen. De gerechten zijn voor wie dat wil wel pittig gekruid! Onze ekskuses! De laatste tijd laten steeds meer mensen hun honden los lopen in gebieden waar ze eigenlijk aan de lijn moeten. De reden van deze ,,aanlijn-zönes", die zich vooral aan de buitenkant van het dorp bevinden mag als bekend worden verondersteld. Toch willen we hem hier nog even noemen, omdat vooral in de komende periode de naleving van dit gebod zeer belangrijk is. Aan de buitenkant van het dorp vinden we uiteraard veel weidegronden. De schapen die hierop grazen worden vaak door de honden achterna gezeten en kunnen door dit jagen het nodige letsel oplopen. In de tijd dat de lammeren komen is dit dubbel gevaarlijk. Daarom het vriendelijke verzoek de honden aan de lijn te houden zodat ze de schapen en dus de boeren geen schade berokkenen. INGEZONDEN BRIEF AAN DOEM DENKERS Probeer eens te bedenken dat er ook mensen zijn die idealistisch en toch realistisch zijn en vertrouwen in de toe komst hebben. Een toekomst die ons niet toevalt in toeval, maar die we zelf dag na dag creëren, omdat die een schepping is van ons eigenbewustzijn en handelen nu. Pluk de vruchten van de dag en voedt uzelf en anderen voor een geluk kige toekomst. Cocky Piet, Martje Greve. VOLGENDE WEEK GROTE INZAMELING voor traditionele bejaardentocht op donderdag 14 mei a.s. Volgende week van 2 t/m 7 maart, wordt weer een grote inzameling ge houden voor de traditionele bejaarden- tocht, die dit jaar zal worden gehouden op donderdag 14 mei a.s. Door de dames van het comité zullen daartoe intekenlijsten huis aan huis worden aangeboden. Jaarlijks nen en zo'n 450-ouderen deel aan deze geheel verzorgde autotrip, hetgeen uiteraard grote kosten met zich mee brengt. Bijzonder verheugend is het dat ieder jaar praktisch alle in woners van onze gemeente bijdragen in de kosten van zo'n dag. Voor zeer velen een dag waarnaar met verlangen wordt uitgezien, mede ook door het onderlinge kontakt dat men op zo'n dag weer eens met elkaar heeft. Ieder jaar verleent ook de plaatselijke afdeling van de E.H.B.O.-vereniging en vele anderen hun spontane mede werking bij dit gebeuren. Het comité heeft dan ook weer het volste ver trouwen, dat ook dit jaar weer het be nodigde geld bijeen zal worden ge bracht. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. Zij die tijdens de inzameling niet thuis zijn of liever willen gireren, kunnen dit doen op postgiro, nummer 56 54 31, t.n.v. C.A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermelding Autotocht bejaarden". ELDERS GEBOREN: Nivja A. G., d.v. Jan W. Nobbe en Aleida A. v.der Veer; Karina, d.v. Nicolaas Jans en Jeltje Kamps. GETROUWD: Martinus M. de Haan en Monica G. Schut; Hendrikus Klep peren Anna M. C. Kraakman. OVERLEDEN: Martin us L. van den Langenberg; Susanna M. C. v. Die- pen;Teuntje de Kuijper, wv Klok; Otto Huntelerslag. ELDERS OVERLEDEN: Marloes J. B. Morsch. TELEFOON 072-334386 V „vrijdag koopavond Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 LOTERIJ VAN DE TERRIERS Op 1 september bestaat de hockeyclub de Terriers 30 jaar. Natuurlijk zal dit niet ongemerkt voorbijgaan, men wil van 21 t/m 23 augustus een aantal festiviteiten orga niseren voor alle leden en oud-leden en dat kost geld! Om nu een zo klein mogelijk beroep te moeten doen op de kas van de penningmeester zal er een loterij georganiseerd worden. Zo'n 6000 loten moeten aan de man gebracht worden. Dit lijkt veel, maar voor een club met 500 leden moet het te doen zijn. Als 1 op de 4 Heilooers een lot a 1,25 koopt, is dit varkentje zo ge wassen. Bovendien zijn er prachtige prijzen te verdienen. Ie prijs: Batavus Sprint Tourfiets, geheel kompleet met service en1 garantie van de Fa. Boersen, naar keuze heren- of damesmodel. 2e prijs: draagbare TV. 3e prijs: tuinstoel. 4e prijs: elektrische mixer. Verder: platen- en boekenbonnen. Maar ook degenen die de loten ver kopen, kunnen een prijs krijgen. Voor elke 10 loten die er verkocht worden, wordt een zg. aktielot gegeven, uit deze loten wordt een winnaar getrok ken en die krijgt een hockeystick die door Sporthuis Jansen beschikbaar is gesteld. Tevens is er een hockeystick te ver dienen voor degene die de meeste loten verkocht heeft. Mocht een enthousiaste verkoper U vragen een lot te kopen, bedenk dan even: natuurlijk doet hij of zij het voor de club, maar ook in het achterhoofd die hockeystick, en gun hem of haar dan de eer. Eind februari gaat de aktie van start en op zondag 17 mei vindt de trekking plaats tijdens een familietoernooi, door kand. notaris Mr. G. Gast. De firma Isotherm heeft intussen al de drukkosten voor de loten op zich ge nomen. Laat Heiloo er toe bijdragen dat de Terriers hun 30-jarig bestaan feestelijk kunnen vieren. Deze gemeentegids wordt in Heildo huis-aan-huis verspreid en bevat vele nieuwe gegevens over gemeentebestuur en gemeente-instellingen, bank instellingen en nutsbedrijven, taxicentrales, gezondheidszorg, maatschap pelijke zorg, kerkgenootschappen, onderwijs, cultuur, muziek- en zang verenigingen, vrouwenverenigingen, politieke partijen en vakverenigingen, sport, dierenverenigingen, enz. Het geheel is aangevuld met aktuele foto's en advertenties en een fraai bruin omslag. Ook iedere nieuw ingeschreven inwoner van Heiloo ontvangt op de afde ling Bevolking zo'n gids en is daarmee direkt op de hoogte van het reilen en zeilen ter plaatse. (Zie voor inleveren gegevens de nevenstaande adv.) Specialisten in warmte-isolatie horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ Zie advertentie elders in dit blad. RAADSVERGADERING Donderdag 26 februari a.s. zal de Heilopër Raad in zitting bijeenkomen om een 12-tal agendapunten te be handelen. Op de agenda staat onder meer een voorbereidingsbesluit gedeelte sport park ,,Het Vennewater", t.b.v. de bouw van een badmintonhal annex schietbaan, verkoop van grond aan woningbouwvereniging St. Willibror- dus en het beschikbaar stellen van een krediet voor verbindingsapparatuur brandweer. De vergadering begint 's avonds om 20.00 uur en de stukken liggen woens dag en donderdag ter inzage op de af deling algemene zaken en in de lees zalen van de openbare bibliotheek en leeszaal te Heiloo. Vrijdag koopavond Westerweg 261 Heiloo. Tel. 072-331738

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1