juwelier Strego IN-WEAK Van Os mode Nationaal biljartkampioenschap van 6 t/m 8 maart in Biljartsociëteit Heiloo klokken simon peek DE NIEUWE NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Plaatsgenoot Wim Reitsema schrijft uniek boekje over Noord-Holland Vanavond concert door het Noordhollands Philharmonisch Orkest KINKY" nieuw in het Stationscentrum HELE SHOWMODELLEN VOOR 'HALVE' PRIJZEN design - kirsten teisner MANNENMODE Administratiekantoor A. W. WINNIPS LEDENVERGADERING VVD OUD-PAPIERAKTIE SINT MAARTEN/DE BASSER0ET CONCERT WITTE KERK HEILOO 18 MAART in vele variëteiten WERELDGEBEDSDAG 6 MAART 1981 ISOTHERM HEILOO B.V. MEER NODIG DAN OOIT Raadhuisweg 13 - Heiloo ELHOF D 30 530138 -r.' GIJSBERT BETHS Specialisten in warmte-isolatie UW VERTROUWEN WAARD 4 MAART 1981 46e JAARGANG No. 10 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinjfegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego -zaken gingsbeperkingen in horeca-bedrijven, maar geeft tevens informatie over het prijsniveau en de kwaliteit van het gebodene. Het is ook raadzaam de gids „Vrijer Bewegen" voordat men op reis gaat, grondig door te lezen. Dat ook een niet-gehandicapte aan dit boekje veel plezier kan beleven, zal een ieder duidelijk zijn. De gedetailleerde route beschrijvingen, de in kleur geïllustreer de routekaarten, die naar buiten kun nen worden geslagen, bovendien zijn de bezienswaardigheden in kursief in de routetekst vermeld. Het boekje beschrijft vier routes, die eventueel ook te kombineren zijn. U kunt natuurlijk ook een gedeelte van een route rijden. Wim Reitsema: ,,Het doel was dag- rekreatie, maar nodig is dat natuurlijk niet. Het feit dat de routes precies zijn beschreven is zeker niet betuttelend bedoeld. Wie maar vijftig van de honderd kilometer wil rijden, die een route gemiddeld telt, moet dat vooral doen. Op een overzichtskaartje is bo vendien duidelijk aangegeven hoe men van de ene op de andere route kan overschakelen." De routes lenen zich erg goed om meerdere malen te rijden. De Nationale Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten 1981 heeft als belangrijkste doelstelling, gehan dicapten behulpzaam te zijn bij hun integratie in de samenleving. Het boekje „Vrijer Bewegen" over aange past reizen in Noord-Holland zal in een grote behoefte voorzien. Wie aange wezen is op aangepast reizen, vindt in dit boekje een schat aan waardevolle inlichtingen. Het is te verkrijgen bij drogisterijen en apothekers en kost ƒ14,75. GESLAAGD De heer A.J.H. Negenman heeft op 26 februari j.l. het doktoraal examen in de studierichting civiele techniek van de T.H. Delft, met goed gevolg af gelegd en ten bewijze daarvan is het diploma 'van civiel ingenieur (ir.) aan hem uitgereikt. OUD PAPIER AKTIE FORESTERS, HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande kontainer op het parkeerterrein van de Foresters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 7 maart 1981, van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie handbal: hartelijk dank! Maandag 16 maart houdt de VVD een ledenvergadering in Motel Heiloo. Het begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. NIET op de eerste vrydag van de maand, zoals gewoonlijk, maar op maandag 9 maart a,s, staat de container voor oud-papier voor onze scholen. De eerste vrijdag valt nl. in de voorjaarsva kantie en dan zou er geen toezicht zijn. Deze keer dus niet eerder brengen graag, anders blijft het buiten staan. Wanneer u zelf niet in staat bent uw sta peltje te brengen, belt u dan even naar school op maandagochtend, vóór 8.45 u. Er is meestal wel iemand die het even wil komen ophalen. Alvast hartelijk dank! Vriendelijke groeten van de leidsters en ouderkommissies van Sint Maarten en De Basseroet. KRANTENAKTIE BENEDICTUSSCHOOL A.s. zaterdagochtend 7 maart, staat de kontainer weer voor de school deur. Ondanks de carnavalsvakantie gaat de aktie gewoon door. We rekenen er ook nu weer op dat U trouw uw bijdrage komt leveren. Niet alleen oud papier, maar ook vodden zijn van harte welkom. De opbrengst van de vorige maand was zeer redelijk, maar er kan nog wel meer bij! We weten allemaal dat we in deze tijd wat zuiniger aan moeten doen, maar dat betekent natuurlijk niet dat U uw oud papier zuinig moet bewaren. Wees hiermee maar royaal. Geef met gulle hand het oud papier maar aan ons!Tot zaterdag tussen 9 en 11 uur. St.Benedictusschool Plan Oost Dit nieuwe jaar wordt de serie Witte Kerkconcerten geopend met een uitvoe ring door José Jonkers (sopraan) en Ma rion Kroon (orgel, virginaal en piano). Het programma vermeldt werken uit Renaissance en Barok van bekende en soms minder bekende componisten. In dit concert kan men o.a. het virginaal beluisteren, een instrument, dat met het spinet behoort tot een der vormen van het clavecimbel. Bij deze instrumenten staan de snaren gespannen dwars op de richting der toetsen. Het muzikantenduo is regelmatig in onze omgeving te beluisteren. José Jon kers studeerde bij Maartje Kliffen, Max van Egmond en Jan Keizer. Marion Kroon studeerde piano bij Hans Bruin, orgel en clavecimbel aan het Conserva torium te Amsterdam. De programma's, tevens toegangsbewij zen, zullen vanaf half acht aan de kerk verkrijgbaar zijn a 5,—, resp. ƒ3, voor personen vanaf 65 jaar en CJP-hou- ders. Het concert begint om 8.15 uur. Parkeerruimte is in ruime mate aanwe zig. Op donderdag 26 februari heeft de au teur van „Vrijer Bewegen", onze plaatsgenoot Willem Reitsema, een eerste exemplaar aangeboden aan Dr. L.B.J. Stuyt, voorzitter van de Nationale Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten 1981. Er zijn in ons land meer dan één milli- oen mensen op de een of andere manier gehandicapt. Daarom is het van het grootste belang de gehandicapte te helpen, hem de mogelijkheden aan te reiken om zo gewoon mogelijk verder te leven. Het boekje „Vrijer Bewegen" levert hiertoe een daadwerkelijke bijdrage. Een gids, met daarin opgenomen rekreatie-auto-routes met vermelding van door gehandicapten te bezoeken café's, eetgelegenheden, en andere rekreatiemogelijkheden U zult begrijpen dat het samenstellen van de routes een hele „klus" is ge weest. Reitsema zegt ervan: „Van elke in het boekje beschreven kilo meter, heb ik er wel veertien moeten rijden. Ik kwam daarbij tot de ontdek king dat langs de routes maar zes aan gepaste toiletten bleken te zijn, een schrale oogst." Om toch nuttige informatie te kunnen geven over de mate van aangepastheid van de verschillende gelegenheden is de ABC klassifikatie ontworpen. Door deze klassifikatie te raadplegen kan ieder voor zich zelf bepalen welke be perkingen voor hem of haar al of niet haalbaar" zijn. In het overzicht „Betekenis van de klassifikatie" worden de belemme ringen duidelijk aangegeven. De klassi fikatie geeft informatie over de moge lijkheden bij het parkeren, drempel hoogtes, deurbreedtes en over bewe- ACTIE IN DE VASTEN? De gebedsactie voor priesters gaat door in de Vastentijd. Ook a.s. Eerste Za terdag 7 maart om 11.30 uur Rozen kransgebed, om 12.00 uur H. Mis speciaal voor priester- en klooster roepingen. Alles in de GENADEKAPEL van 0. L. Vrouw ter Nood op Runxputte. Allen welkom! GEZINSKATECHESE Ouders, van wie de kinderen dit jaar hun eerste H. Communie doen in de Willibrordparochie, worden 10 of 11 maart in de Willibrordpastorie ver wacht om 8 uur. De vierde avond van de gezinkatechese vindt dan plaats, de kindermiddagen zijn op 18 en 25 niaart en 1 april, respectievelijk voor de Willibrord-, Maria- en Lidwina- school. Met vriendelijke groet, De werkgroep "Gezinskatechese" In de nieuwe akkommodatie van Biljartsociëteit Heiloo aan de Wester- weg 316 op de eerste etage wordt van 6 t/m 8 maart het Nationale kampioen schap uit de topklasse libre gespeeld. Het spel dat deze cracks op de biljart tafel leggen is niet mis, zij spelen moyennes van 50 a 60 en maken series van om en nabij de 200 caramboles in één beurt. Voor de toeschouwer uniek. De wedstrijden worden georganiseerd door biljartvereniging Nova-Vita in opdracht van de Koninklijke Neder landse Biljartbond (K.N.B.B.). Aanvang van de wedstrijden vrijdag middag 6 maart om 12 uur 's middags vooraf gegaan door een openingswoord van een official van de K.N.B.B. De beginstoot wordt verricht door Burgemeester Glijnis van Heiloo. O.P.A.VAN DE REHOBOTHSCHOOL I.v.m. de krokusvakantie houden we onze oud papieraktie één week later dan normaal, dat wordt dus maandag 9 maart. De kontainer staat dan vanaf on geveer 12.00 uur tot dinsdagmorgen ongeveer 8.00 uur op het schoolplein, Holleweg 98. We hopen weer op net zo'n geweldige opbrengst als de vorige keer, dat was wel 3100 kg. Hartelijk dank hiervoor! oudercommissie Rehobothschool Op woensdag 11 maart 1981 zullen de kinderen, geboren in 1972 (lagere schooljeugd), worden ingeënt tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het ge bouw van de Kruisvereniging aan de Holleweg no. 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermel de oproepingstyd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent geen oproepkaart te hebben ont vangen wordt u verzocht de gemeente secretarie, afdeling bevolking, tel. 331144 toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbescheiden mee te ne men. Ook de oproepkaarten voor mazelen dienen, al dan niet ingevuld, te worden ingeleverd. De inenting tegen mazelen zal in het najaar plaatsvinden. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Aanstaande vrijdagavond wordt in het vroegere pandje van Beger-exclusief een nieuw winkeltje geopend. Kinky gaat kettingen, oorbellen, arm banden, broches enz. verkopen. Ver der leuke kadoartikelen, ook voor man nen, want dit is nog altijd een achter gebleven gebied. Dan wordt er ook exclusieve dames mode verkocht. Elke week gaat een bevriende re latie van mevr. Ria Albers, die het win keltje gaat runnen, naar Parijs om daar het nieuwste te bekijken. De winkel, die een complete meta morphose heeft ondergaan is hele maal wit, met een tintie blauw iets dat een erg ruim effect geeft. Als u de eer ste week wat bij Kinky koopt kunt u als u de volgende keer weer komt, en de kassabon bewaard hebt, op yw tweede aankoop tien procent korting krijgen van het bedrag dat op de kassabon staat. Mocht u met betrekking tot de artike len speciale wensen hebben, maakt u die dan gerust kenbaar aan Ria Al bers, zij zal al het mogelijke doen hier aan tegemoet te komen. Kinky heeft vrijdagavond van 19.00-21.00 uur open huis. Komt U even kijken? n.m. 7.30 uur in de Witte Kerk De liturgie voor deze dag is voorbereid door Indianen, en daarin worden wij op een bijzondere manier bepaald bij de woorden van Psalm 24: De aarde is des Heren en haar volheid. Men kan zeggen: de Indianen waren de eerste 'milieubeheerders' van het grote werelddeel, dat nu Amerika heet. Hun eerbied voor de natuur en hun verbon denheid met alles wat door aarde, lucht en water is voortgebracht, geven hen het recht om ons te leren, hoe wij rechtvaar dig, eerbiedig en in harmonie met onze eigen wereld en met die van een ander moeten leven. Van hun bezorgdheid voor Gods schepping spreekt deze litur gie met de woorden uit de Bijbel, ook met Indiaanse gedichten en uitspraken van Indiaanse leiders. Deze liturgie heeft daardoor wel een heel eigen karakter gekregen. De Nederland se vertaling ervan is in brochure-vorm a 0,50 verkrijgbaar bij de leden van het Heiloose comité en bij de ingang van de Witte Kerk op vrijdag 6 maart. De ge bedsdienst daar begint om 7.30 uur 's a- vonds. Ouwendijk-van Erven. Iedere eerste donderdag van de maand heeft Intrawoonkunst goed wonen lager geprijsd. In het Intra magazijn aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. Van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Deze week in het Intra magazijn onder andere: B B 2 3-zitsbank in cognac leer van f 11.320,— voor f 6.240, MÖLLER massief grenen eethoek, ron de tafel met tussenblad en 4 stoelen van f 4.500,— nu f 2.250, INTERLÜBKE "ORTUS" d.bruine kas- tenwand met o.a. tafel, sekretaire, hangmapladen e 2-deurskastje, hoog 236 cm breed 240 cm van f 5.980,— nu f 2.990,-. Iedere eerste donderdag van de maand bij INTRAWOONKUNST aan de Linde- Lindegracht 14 in Alkmaar. (072-111366). Vanavond (4 maart) wordt door het Noordhollands Philharmonisch Orkest geconcerteerd in de aula van het Psych. Centrum „St. Willibrord". Aanvang 20.15 uur. Dirigent is Jerzy Katlewicz en de solist in een vioolconcert van Bela Bartok is Gijsbert Beths, viool. Op het programma staan de volgende werken. Van Wolfgang Amadeus Mozart de ouverture Don Juan KV 527, van Bela Bartok het Vioolconcert no. 1 Op. posth. en van César Franck de Symfo nie in d kl. t. Jerzy Katlewicz Met ingang van 1 september jl. is Jerzy Katlewicz bij het N.Ph.O. benoemd tot lste dirigent en artistiek leider. Hij werd op 2 april 1927 te Bochnia (Polen) geboren. Hij doorliep de compositie- en dirigentencursus aan de Staatsacademie voor Muziek bij Professor Arthur Ma- lawski. In 1952 behaalde hij zijn diploma „met onderscheiding" en nam daarna de plaats in van een der dirigenten bij het Staats-Philharmonisch Orkest van Kra kow. In 1955 behaalde Katlewicz de eerste prijs op een concours voor jonge dirigen ten te Besancon in Frankrijk, waarna hij internationale bekendheid kreeg. Van 1958 tot 1961 was hij artistiek leider van het Philharmonisch Orkest te Poz- nan, waarna hij werd benoemd tot artistiek direkteur van de Opera te Dantzig. INENTINGEN HEILOO Van 9-15 maart is er weer een landelijke collecte van het Nationaal Rheuma- fonds. En je kunt je afvragen of een der gelijke collecte nog nodig is in deze tijd met zijn vele voorzieningen en sociale wetten. Nu, die collecte is méér nodig dan ooit, omdat het Rheumafonds al het mogelij ke wil doen om de patiënt een zo nor maal mogelijk leven te laten leiden. Bij voorbeeld door hem de kans te geven met vakantie te gaan. Een aangepaste vakantie dus. En de kosten daarvan zijn dan niet gering. Ook helpt het Rheumafonds door finan cieel bij te dragen bij het aanpassen van woningen, of worden daarvoor renteloze voorschotten gegeven. Er is een vakan tiecentrum met hotel en bungalows. Het wetenschappelijk onderzoek moet door gaan. En alleen al dit laatste kost zo'n 1 miljoen gulden per jaar. Gewoon Een rheumapatiënt moet zo gewoon mo gelijk kunnen leven. Ondanks zijn of haar handicap. Gewoon, als u daar recht op heeft, waarom een rheumapa tiënt dan niet? In veel wijken komt er een collectant van het Rheumafonds aan de deur. Niet in alle wijken. Of misschien bent u juist niet thuis. Daarom is er ook een gironummer: 324 t.n.v. het Nationaal Rheumafonds, Den Haag. Er zijn dit jaar erg weinig collectanten. Alstublieft, hebt u een uurtje vrij en wilt u best een wijkje lopen, belt u dan vóór maandag 9 maart naar mevr. Pladet, telefoon 072-332410. iaii> i Gysbert Beths Gijsbert Beths ontving zijn opleiding van zijn vader en van Jos de Clerck aan het Amsterdams Conservatorium. Hij vol tooide zijn studie aan de Staatliche Hochschule für Musik te Keulen in de "Meisterklasse" voor viool van André Gertler. In 1955 werd hij concertmeester van het Keuls Kamerorkest, waarmede hij ook solistisch is opgetreden in binnen- en buitenland en tevens Prima rius van het Kölner Streichquartett. In november 1959 keerde hij terug naar Nederland, waar hij als le violist in dienst trad bij het Concertgebouworkest. Enkele jaren later was hij, tot de opheffing, concertmeester bij de Neder landse Opera. Naast de funktie van le concertmeester bij het N.Ph.O., welke Gijsbert Beths thans bekleedt, is hij eveneens concert meester van het Amsterdams Kameror kest, waarmee hij regelmatig, ook solis tisch, optreedt in binnen- en buitenland. Gijsbert Beths volgde in 1970 in Zürich een meestercursus interpretatie bij de beroemde violist Nathan Milstein. Hij bespeelt een Stradivarius van 1726. Heeft U ook wel eens de behoefte er een dagje uit te willen, zomaar een beetje toeren en genieten van je eigen land. Een heel ander verhaal wordt het als je gehandicapt bent, dan wil je dit ook, maar doen wordt een heel ander verhaal. Want wie van rolstoel of stok gebruik moet maken ondervindt op een dagje uit heel wat hindernissen, stoepen, drempels, te smalle deuropeningen, ontoegankelijke toiletten enz. Nu had het Nationaal Rheuma Fonds een idee, Drs. G.W. Reitsema werkte dat uit, het Prinses Beatrix Fonds werkte mee aan de realisering er van en het farmaceutisch bedrijf Merck, Sharp en Dohme maakte het financieel mogelijk. Deze samenwerking resulteerde in een alleraardigst boekje dat de titel „Vrijer Bewegen - aangepast reizen in Noord- Holland" meekreeg en prachtig ge- illustreerd werd door Henk Tol. Vanaf 1968 is Jerzy Katlewicz verbonden aan het Philharmonisch Orkest te Kra kow. In 1967 werd Katlewicz onderscheiden met de prijs van het Poolse Ministerie voor Kunst en Cultuur en in 1971 ontving hij de hoogste kunstenaarsprijs van de stad Krakow. Met het Radio-Orkest maakt hij vele grammofoonplaten Wy zyn thuis-in-uw-mode. 'n Vryblyvend bezoekje zal u dat tonen. Het is de moeite waard om onze uitgebreide kollektie eens te keuren en te bekyken. ^vrydag koopavond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1